Hotărârea nr. 256/2018

Hotărâre 256 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2,  prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19B şi nr. 19C, Sector 2, BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B și nr. 19C, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. I9B și nr. I9C, Sector 2, București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 86136/07.08.2018 prezentat de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 87085/09.08.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind ;xer£narea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de

/cere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2002 privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru construcția unei locuințe, astfel cum a fost modificată prin H.C.G.M.B nr. 209/2002;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 217/19.04.2018 privind aprobarea unui schimb între imobilul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 21, sector 2, proprietatea Municipiului București, și imobilul situat în Șos. cel Mare, nr. 19B și 19C, sector 2, proprietatea S.C. Ashtrom Residents S.R.L.;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/15.12.2006 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului "Ansamblul de locuințe pentru tineri - medici rezidenți destinate închirierii - Zona Spitalul Colentina".

In temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) Ut. f) și lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafață de 211,00 mp, situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19C, înscris în cartea funciară a Municipiului București cu nr. 237264 (fost nr. cadastral 210905) și terenul în suprafață de 833,00 mp, parte din


terenul situat în Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B, înscris în cartea funciară a Municipiului curești cu nr. 237379 (fost nr. cadastral 23'1T11 și nr. cadastral 211059), aflate în <?<?<£^meniul public al Municipiului București, în scopul realizării operațiunilor de cadastru segx și evidență imobiliară pentru imobilul - clădire „Ansamblul de locuințe pentru tineri-

medici rezidenți destinate închirierii - Zona Spitalul Colentina”.

Art. 2 Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Municipiul București, în calitate de predător, și Consiliul Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de primitor.

Art. 3 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze procesul-verbal și celelalte documente necesare înscrierii dreptului de administrare a terenului prevăzut la art. 1, în conformitate cu dispozițiilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPU

SECRET^Cț V

A

WNITĂ


EI


Prezenta Hotărâre confine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiidui București în ședinla ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.