Hotărârea nr. 257/2018

Hotărâre 257 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2ROMANIA Municipiul București r'^nciliul T.nral Sector 2

O TiHOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018.

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 91178/22.08.2018 prezentat de către Administrația Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 91481/24.08.2018 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru, Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Acordul Administrației Domeniului Public Sector 2 exprimat prin adresa nr. 5618/R/14.06.2018;

-    Avizul Comisia de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și avizul

Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului 4>0ciî/al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter îWporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor", precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de investiții;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 88/2014 privind aprobarea unui Act adițional la Contractul-cadru de parteneriat public-privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor”;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 141/2017 privind aprobarea dezmembrării unor suprafețe de teren situate în București, Sector 2, rectificată.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) și alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015, privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului București, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 se înlocuiește cu Anexa ce conține o fila si face parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015,

,rămân aplicabile

}/

&WArt 11 Se împuternicește Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 si retorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, să efectueze demersurile necesare reactualizării evidențelor cadastrale, conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a

cadastrului si a publicității imobiliare, republicată cu modificările si completările ulterioare.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. IV Prezenta Hotărâre se va publica integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 257 București, 30.08.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..
7?777 717 7STĂ77777

X'^OCAt^TOA^r^^A/ A/V <7//4


spre nfe&Ghimbare, SECRETAR,


; , '''-.S.C.' TOPCAD S.R.L. /

7 3C>z:n-'■■'••-•'    București    .    y

toHmcum Administra tia Piețelor sector 2.

■;..    . Administra tia Domeniului Public

‘ ’A?- •'    sector 2    

Executat:

",,. Cjy,,. U»...

3cwr»:<

y    PLAN CADASTRAL

' (eu documentațiile cadastrale exlatente ri cu actualizarea cadastrala

pentru imobilele cu nr. cad. 234725 ai nr. cad. 237253. 237253

Slr. Ziduri dosi nr. 4. sector 2

CerCoțrafiat:

Xv'>/    , v>

In<. Raxnona Ctțea

Verificat:

ln<. Adrian Oniliu

îf 1

Stslem de proiect* : Stereografic Local București