Hotărârea nr. 258/2018

Hotărâre 258 - privind aprobarea, cofinanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2• • • o

• •• •.


ROMÂNIA

1918-20131 sărbătorim Împreuna


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea, coflnanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea, coflnanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 89766/20.08.2018 întocmit de către Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2. - Creșterea transparenței, eticii și integrității în

*

x cadrul autorităților și instituțiilor publice, CP 1/2017 - Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea l^lZlizvoltată;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și ^^JAj^completările ulterioare;

-    Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările si completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

-    Flotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă proiectul «Alege libertatea, spune NU corupției», în valoare totală de 299.854,68 lei (inclusiv TVA), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, CP 1/2017- Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată.

,Art. 2 (1) Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul general al Sectorului 2 al CM|

ipiului București cu suma de 5.997,08 lei (inclusiv TVA) reprezentând contribuția o din valoarea eligibilă a proiectului.

(2)    Se aprobă susținerea proiectului, din bugetul general al Sectorului 2 al

Municipiului București, pe perioada implementării acestuia.

(3)    Resursele financiare necesare implementării proiectului se asigură în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze în numele UAT Sector 2, contractul de finanțare, precum și celelalte înscrisuri aferente acestuia.

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Hotărârea nr. 258 București, 30.08.2018

Prezenta Hotărâre conține an număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.