Hotărârea nr. 26/2018

Hotararea nr. 26 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Barbu Mumuleanu nr.17, Sectorul 2 al Municipiului BucureștiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Barbu Mumuleanu nr. 17,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Barbu Mumuleanu nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14498/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14541/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Barbu Mumuleanu nr.17, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 70 CA 6/9 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea    Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea

Regulamentulw &Wddy implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism șianț^rț^pea teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.,, e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Barbu Mumuleanu nr.17, Sector 2 - Imobil de locuințe colective - P+2E+M, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.CONTRASEMNEAZĂ PENȚ, ÎN TEMEIUL ART.

NR. 215/2001, R secre;

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMANIA


j^Municipiul București


Primăria Sector 2
f    www.ps2.ro - Strada Cliirisligiilor nr. 11-I3, Tel:+(4021) 209.61.84'fax +(4 021) 209 61 83

RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

DIREGffirURBANl Nr. 14541/08.02.2018RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. BARBU MUMULEANU NR. 17, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Barbu Mumuleanu nr. 17, Sector 2, București avizat sub nr. 70 CA 6/9 din 15.11.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - P+2E+M fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Barbu Mumuleanu nr. 17, Sector 2, București avizat sub nr. 70 CA 6/9 din 15.11.2017, s-au notificat vecinii conform adreselor transmise de către beneficiar. Nu s-au depus obiecții din partea acestora. S-a depus la dosar acordul notarial al vecinului din strada Barbu Mumuleanu nr. 15 și un punct de vedere de la Școala Generală nr. 24 cu privire la accesul comun în incintă.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ȘEF SERyiCIU, ing. Mana DARABAN

întocmit: 3ex:ing. AlexandrcNxn

\ r


3odSADU-Ad.ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2
PROGRAMUL PUNCTULV£RC€


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr


II-I3, Tel: +(4021) 209.61.92; fax. +(4021) 209.61.83


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU Nr. 14781/13.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRIMĂRIA SLCÎ0L 2 riOCuf £ȘTI CABINET SeCfiE-WI RARE


Nr.


'.Luna


Ca urmare a cererii adresate de *1) S.C. SAVANAH PARTNERS SRL cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod

poștal......... sector 3, Str. Vulturului nr. 98, biroul 1, spațiul comercial E7, telefon/fax........e-mail........., înregistrată la nr.

92656/2017, completată cu nr. 14781/2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 70 CA 6/9 din 15.11.2017

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - P+2E+M generat,

Mumuleanu nr. 17, Sector 2, București.

Inițiatori: S.C. SAVANAH PARTNERS SRL Proiectant: S.C. CUMULUS ARCHITECTURE S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arhitect - Paul Răzvan N. PUCHICI - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Barbu Mumuleanu și Strada Fierari în suprafață totală de 283,Omp este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „LI a” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- H max = P+2E


VIZAT

SeeROÂR,

-    POT max = 45%;

-    CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la comisă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefîind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. proptise:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pc limita stângă, retras cu min. 4,Om față de limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil. Construcția se va înscrie în edificabiIul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 6,0 față de limita posterioară:

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Barbu Mumuleanu conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB; gardul se va retrage față de limita dreaptă astfel încât se va asigura accesul de min. 4,Om pentru pompieri, salubritate, salvare, în incinta Școlii Generale nr. 24 conform planului anexat și ilustrării urbanistice prezentate.

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

- P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. maxim în planul fațadei=10,0m; (mansarda va fi înscrisă în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 15.11.2017 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre nesebimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz. este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 904/85„M" din 18.08.2017, emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria F.1 nr. 168/06.10.2017.


Comisia Tehnică (Ic Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: projktr.ar Mircea Silviu CHIRA, conf.dr^rh/Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătalin/>ARBU întocmit:'ing. Alexandra UM3AR /4ex

fali/ia I Revizia / /
Ș/H

ing. lyat

MĂCHEDON, prof. dr. arii. Angelica STAN, prof.dr.ani. Mih&fCOCHECI. profdrarli.

£r.r'


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

!) Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PVZS2-RLU.


LEGENDA

LIMITE


parcela care a generat P.U.D. limita zonei studiate prin P.U.D. limite de proprietate limita edificabi,

limite U.T.R.u 1 Hmax =


5 11,8 m


§    D    D

<    m    z

K    <    uj

m D


P+1E


REGLEMENTARI PROPUSE

H maxim Io cornișa ■ 8 m

H maxim la coama ■ 11,80 m

Regim de înălțime: P+2E+M

Numâr de apartamente: 3

Numâr de locuri de parcare: 4

P.O.T. - 45%

C.U.T. -1,57

BILANȚ TERITORIAL


4,00


AOfl„.....


6,504    13,40


2,50    4,00


10,50 -4 PROFILA-A Scara 1:200 Strada Barbu Mumuleanu


13,40


13,00


SUPRAFAȚĂ TEREN

Teren în proprietate

Suprafațâ construita Suprafața desfășurată Alee carosabila Alee pietonoia Spații verzi amenajate Spațiu verde pe sol natural TOTAL


P.O.T. - 45% C.U.T. -1.57


REGIM DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE construcții existente - P

construcții existente - P+1

construcții existente - P+2

construcții existente - P+3

construcții existente - P+4

construcții existente - P+8

ZONIFICARE EXISTENTĂ carosabil

trotuare

spatii verzi amenajate privote pavaje, amenojari ale terenurilor private

REGLEMENTĂRI URBANISTICE PROPUSE

"I clădire propusa - locuința colectiva

spatii vrezi pe sol natural spatii verzi amenajate

alei

teren care servește ca acces pentru imobilul din strada Barbu Mumuleanu nr. 17 si pentru Școala Gimnaziala nr. 24, conform adresei Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 1673R din 13.06.2016 acces pietonal / acces auto


P.U.D.

STR. BARBU MUMULEANU. NR. 17 CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E+M

REGLEMENTĂRI URBANISTICE


CUMULUS

SC CUMULAU. •.frCMiTCCTOWf «L CU»

CONSTRUIRE IMOBIL DE APARTAMENTE P+2E+M


CUMULUS


Coordonate

X(m)

328563,67

328562,90

328570,70

328569,65

328566,17

328564.42

328562,84

328561,69

328549,79

328544.77

328541.50

328536,20

328535.46 328534.49 328533,63 328537,54

328541.47 328540.73 328560,30

- 283 mp; P -


pct. de contur Y(m)

588254.16

588261,48

588261.75

588263,04

588268,10

588270,64

588272.73 588272.46 588264,31 588276,07

588276.94

588278,61

588275,71

588271.94 588266,97 588266,41

588265.73

588261,54

588262,86

74»77mJ.CSAVAMtAM PATMWS B * V