Hotărârea nr. 260/2018

Hotărâre 260 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului ,,Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 2018ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului,, Alege să fii liberi”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAȚIE - 2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului,, Alege să fii liberi ”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAȚIE -2018;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 85778/07.08.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 86222/10.08.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea

Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

V - Anunțul de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a nr. 82 din 07.05.2018;

-    Procesul verbal nr. 67/02.08.2018 transmis de comisia de evaluare pentru domeniul EDUCAȚIE;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 14/20.02.2018 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2018, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 37/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/20.03.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului

București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările completările ulterioare;


- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 718/04.04.2018 privind desemnarea

membrilor comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse conform Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile în sumă de 81.000 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului „Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAȚIE - 2018.

Art. 2 Suma menționată la art. 1 va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, Capitol: 67.02, Subcapitol: 67.02.50, Paragraf: 67.02.50, articol 59.22 - Acțiuni cu caracter științific și social-cultural.

Art. 3 Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie între Sectorul 2 al Municipiului București și Societatea Română pentru Drepturile Omului, conform Formularului nr. 12 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 13/20.02.2018 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 (1) Pentru proiectul ,/lZege să fii liber!”, Sectorul 2 al Municipiului București va finanța doar cheltuielile eligibile și numai în condițiile prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin H.C.L.Sector 2 nr. 13/20.02.2018 și ale Legii nr.

350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările

^^lterioare.

(2) Orice alte cheltuieli, inclusiv cele constatate pe parcursul derulării contractului ca fiind neeligibile, vor fi suportate de beneficiar din fonduri proprii.

Art. 5 Beneficiarul va prezenta, atât la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, cât și la depunerea cererilor de plată aferente tranșelor solicitate de la Autoritatea finanțatoare, Certificatul de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, aflat în termenul de valabilitate.

Art. 6 Monitorizarea derulării contractului de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia de monitorizare constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 7 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 și serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.