Hotărârea nr. 263/2018

Hotărâre 263 - privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19 "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19 ";

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 90656/21.08.2018, întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și de Directorul Executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență. Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

v - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu unificările și completările ulterioare;

VjL - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea cugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul "Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/2/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19", în cuantum de 1.334.069,96 lei inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București (Solicitant) in cuantum de 384.726,74 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in cuantum de 365.352,37 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 19.374,37 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea termică

7-?*a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București,

Strada Olari nr. 19”.

sex?-'

Aț sec


Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 București, strada Olari nr. 19”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze contractul de finanțare și toate actele necesare în numele Solicitantului.

Art.7. Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.