Hotărârea nr. 264/2018

Hotărâre 264 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  Ion I. C. Brătianu”ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice fiaza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic Ioni. C. Brătianu"

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic Ion I. C. Brătianu ";

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 91457 din data de 22.08.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

A - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter 5)

$mporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Plotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

-    Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzută în anexa nr.l și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” de la suma inițiala de 6.206.520,87 lei inclusiv TVA, la suma de 6.206.520,86 lei inclusiv TVA.

Art. II. Se modifică și se completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Plotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico -economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul

fîqicientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C.

TȘIătianu”, conform anexei ce cuprinde un număr de 14 pagini și face parte integrantă din z

prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Efîcientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic Ion I. C. Brătianu”, rămân aplicabile.

Art. IV. Primarul Sectorului 2 și Direcția Management Proiecte și vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.București, 30.08.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 17 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

i    -îijiniijjr1

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 264 /2018


spre neschimbare, SECRETAR,

MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2

9

NR. 144/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTA TIEI TEHNICO - ECONOMICE

9

FAZA DALI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

9

PROIECTUL "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN

REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC IONI. C.

BRĂTIANU"

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9    9    9'

CONSTANTIN ANGELA

ANEXA 7

aprobat

PRIMAR

TOADER MUGUR-MIHAI

DEVIZ GENERAL o/ obiectivului de investii:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC "ION

S.C.BRATIANW'STR.POPA LAZAR NR.8A,SECTOR 2, BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPI

Chel

ȚOLUL 1

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

54307.00

10318.33

64625.33

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

54307.00

10318.33

64625.33

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheli

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1500.00

285.00

1785.00

3.1.1. Studii de teren

1500.00

285.00

1785.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

1500.00

285.00

1785.00

3.3

Expertiza tehnica

39163.00

7440.97

46603.97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

32970.00

6264.30

39234.30

3.5

Proiectare

139990.00

26598.10

166588.10

3.5.1. Tema de proiectare

1785.00

339.15

2124.15

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

36267.00

6890.73

43157.73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

25000.00

4750.00

29750.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5000.00

.    950.00

5950.00

spre neschim SECRETA

ibare,

R,

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA}

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

71938.00

13668.22

85606.22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

50885.00

9668.15

60553.15

3.7

Consultanta

275580.00

52360.20

327940.20

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

165930.00

31526.70

197456.70

3.7.1. Cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficienta energetica

109650.00

20833.50

130483.50

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

60304.00

11457.76

71761.76

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4020.00

763.80

4783.80

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2010.00

381.90

2391.90

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2010.00

381.90

2391.90

3.8.2. Dirigentie de șantier

56284.00

10693.96

66977.96

Tota

capitol 3

601892.00

114359.48

716251.48

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2973465.00

564958.35

3538423.35

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A

ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

1239161.00

235440.59

1474601.59

4.1.2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

386675.00

73468.25

460143.25

4.1.3 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

9258.00

1759.02

11017.02

4.1.4 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

842156.00

160009.64

1002165.64

4.1.5 MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

496215.00

94280.85

590495.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

41334.00

7853.46

49187.46

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

996664.00

189366.16

1186030.16

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

8794.00

1670.86

10464.86

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

4020257.00

763848.83

4784105.83

CAPITOLUL 5    '

Alte cheltuieli

sjrffc neschlmbare,

5.1.

Organizare de șantier

22.13

18947.20

118669.33

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

79777.70

15157.76

94935.46

nr.

ert

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

19944.43

3789.44

23733.87

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

34637.00

0.00

34637.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3149.00

0.00

3149.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

15744.00

0.00

15744.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

15744.00

0.00

15744.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

392278.90

74532.99

466811.89

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

18000.00

3420.00

21420.00

Tota

capitol 5

544638.03

96900.19

641538.22

CAPITOLUL 6

Cheli

tuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5221094.03

985426.83

6206520.86

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3148883.70

598287.90

3747171.60

Data: 06.09.2017


Beneficiar/lnvestitor

ANEXA 8

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. mail:office. hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

c <>

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE CENTRALA TERMICA CORP-C3

217462.00

41317.78

258779.78

INSTALAȚII TERMICE DISTRIBUȚIE CORP C3

71936.00

13667.84

85603.84

4.1.2

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE CORP-C5

97277.00

18482.63

115759.63

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

386675.00

73468.25

460143.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

12750.00

2422.50

15172.50

TOTALII-subcap. 4.1

12750.00

2422.50

15172.50

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

424961.00

80742.59

505703.59

4.3.1.

UTILAJE CENTRALA TERMICA

424961.00

80742.59

505703.59

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

424961.00

80742.59

505703.59

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

824386.00

156633.34

981019.34

Data: 06.09.2017


A;'    Proiectant,

S.C.HA^DjEXR^RT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor

ANEXA 8

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. maikoffice. hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CORP C3

108981.00

20706.39

129687.39

4.1.2

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CORP C5

148945.00

28299.55

177244.55

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII SANITARE CORP C3

14848.00

2821.12

17669.12

4.1.5

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII SANITARE CORP C5

14848.00

2821.12

17669.12

4.1.6

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PROBE CORP C3

725.00

137.75

862.75

4.1.7

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PROBE CORP C5

812.00

154.28

966.28

4.1.8

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

CORPC3

19914.00

3783.66

23697.66

4.1.9

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

CORP C5

14009.00

2661.71

16670.71

4.1.10

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI

96516.00

18338.04

114854.04

4.1.11

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

CORP C3

37371.00

7100.49

44471.49

4.1.12

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

CORP C5

39246.00

7456.74

46702.74

TOTAL I - subcap. 4.1.

496215.00

94280.85

590495.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10560.00

2006.40

12566.40

TOTAL II-subcap. 4.1

10560.00

2006.40

12566.40

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

409168.00

77741.92

486909.92

4.3.1.

REZERVOR SI STATIE HIDROFOR

171694.00

32621.86

204315.86

4.3.2

INST.DETECȚIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU CORP C3

74704.00

14193.76

88897.76

4.3.3

INST.DETECȚIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE

INCENDIU CORP C5

131398.00

24965.62

156363.62

4.3.4

SERVOSCARA PERSOANE CU DIZABILITATI

31372.00

5960.68

37332.68

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

8794.00

1670.86

10464.86

4.5.1

EXTINCTOR TIP P6-CORP C3

1552.00

294.88

1846.88

4.5.2

EXTINCTOR TIP P6-CORPC5

1358.00

258.02

1616.02

4.5.2

PICHET PSI,COMPLET ECHIPAT

5884.00

1117.96

7001.96

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

417962.00

79412.78

497374.78

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III }

924737.00

175700.03

1100437.03

Data: 06.09.2017


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/lnvestitorEfcientizare energetica prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic 'Ton I.C.. Bratianu", Corp C3+C5, Str. Popa Lazar, Nr. 8A, Sector 2, București

5.4    COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI
-    Costurile estimate pentru realizarea investiției - CORP C3+C5
Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :    6206520,86 lei

din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:    3747171,60 lei
Detalierea valorii totale a investiției
Anexa 7 - DEVIZ GENERAL
-    Costurile estimate pe perioada de operare

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investiției includ următoarele categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu:

(a)    cheltuieli cu personalul;

(b)    cheltuieli cu materialele consumabile;

(c)    cheltuieli cu energia electrica;

(d)    cheltuieli cu apa si canalizare;

(e)    cheltuieli cu energia termica;

(f)    cheltuieli pentru telecomunicații (telefon);

(g)    cheltuieli cu salubritatea;

(h)    alte cheltuieli.

5.5    Sustenabilitatea realizării investiției

a)    Impactul social si cultural

Se are in vedere impactul social pozitiv al proiectului ca urmare a unor facilitați de interes social si cultural care se vor crea datorita realizării obiectivului propus.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de CO2, creșterea gradului de confort al utilizatorilor și reducerea consumului energetic la nivel de construcție.

b)    Estimări privind forța de munca

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25 Număr de locuri de munca create in faza de operare: -

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

57


Eficientizare energetica prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic "Ion I.C.. Bratianu", Corp C3+C5, Str. Popa Lazar, Nr. 8A, Sector IL^vcuresti

Efîcientizare energetica prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic "Ion I.C.. Bratianu", Corp C3+C.5, Str. Popa Lazar, Nr. 8 A, Sector 2, București

4.    Rezistenta in timp reprezintă un alt avantaj demn de luat in considerare, deoarece roca bazaltica nu corodează si nu este corodata, nu este atacata de ciuperci si microorganise, nu constituie hrana pentru insecte si rozătoare si nici nu putrezește. Așadar, izolarea casei constituie o investiție pe termn lung fara precedent.

5.    De asemenea, vata minerala bazaltica este un material ecologic deoai-ece nu dauneaza sanatatii si nu poluează mediul.

6.    Protecția fonica poate fi realizata fara probleme cu ajutorul acestui produs. In funcție de sortiment si grosime, structura fibroasa a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăți foarte bune de absorbție acustica.

7.    Manevrabilitatea si instalarea acesteia nu ridica probleme fiind foarte ușoara si compatibila cu majoritatea materialelor de construcții.

6.3. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 6206520,86 Iei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 3747171,60 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 5221094,03 Iei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 3148883,70 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Construcția - Corp C3 o Măsură Ci

-    Izolarea tennica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata exterioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 1506,79 mp ;

o Măsură C2

-    termoizolarea suprafeței orizontale a terasei cu un strat de polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm grosime - S--877,56 mp;

a Măsură C3

-    izolarea termica a planseului peste subsol, la intradosul acestuia, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 214,14 mp ;

9 Măsură Ff

-    înlocuirea tâmplăriei exterioare existente , cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral - S = 507,60 mp;

-    ușile de intrare in clădire vor avea rama din aluminiu - S = 17,41 mp;

DOCUMENTA TIE DE A VIZARE A LUCRĂRILOR DE INTER VENTII    72

Efîcientizare energetica prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic "Ion I.C.. Bratianu", Corp C3+C5,

Str. Popa Lazar, Nr. 8A, Sector 2, Bucure

|sPre nessehimbare I

secretar,

Eficientizare energetica prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic "Ion I.C.. Bratianu", Corp C3+C5, Str. Popa Lazar, Nr. 8A, Sector 2, București

suprafețelor delimitatoare interioare. Confortul termic se obține prin realizarea anvelopei termice cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime la pereți si la intradosul planseului peste subsol , polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm la terasa soluții care asigura si confortul acustic necesar activitatii, precum si prin folosirea de tamplarie exterioara din PVC în sistem pentacameral, ușile de intrare in clădire vor avea rama din aluminiu.

Exigentele de performanta legate de confort termic in clădiri se considera satisfăcute in condițiile in care randamentul activitatilor devine maxim iar odihna plăcută ,fara a fi necesare consumuri nejustificate de energie pentru funcționarea instalației de încălzire sau răcire .Aceste exigente , vor fi satisfăcute prin înlocuirea : Instalațiilor de distribuție interioara a apei calde pentru incalzire; Conductelor de legătură dintre distribuția interioara si coloane;Armaturilor de izolare a tronsoanelor principale si a coloanelor; Armaturilor de izolare a conductelor de legătură distribuția interioara - coloane; Armaturilor de golire a coloanelor; Armaturilor de reglaj (vor inlocui diafragmele).

Suplimentar acestor exigente , aproape minimale de respectat, pentru obținerea unor performante energetice superioare , cat si mai aproape de nivelul tehnologic actual, beneficiarul poate lua in considerație următoarele recomandări care in cazul aplicării lor, vor creste semnificativ nivelul de performanta energetica al clădirii, confortul pentru ocupanți si nu in ultimul rând va conduce la scăderea costurilor de întreținere anuale cu procente însemnate . SOLUȚII ENERGETICE ALETRNATIVE : Montare de panouri fotovoltaice pentru furnizare energie pentru iluminat. Se propun doua sisteme fotovoltaice off-grid a 5kW putere instalata fiecare, ce poate furniza circa 34 de kWh, medie zilnica anuala pentru cele 2 corpuri C3 respectiv C5.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 6206520,86 lei, din care C+M: 3747171,60 lei

ANEXĂ

La H.C.L. Sector 2 nr.....................

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC “ION L C. BRĂTIANU”

a)    Valoarea totala a investiției (INV):

-    6.206.520,86 lei inclusiv TVA din care constructii-inontaj (C+M) - 3.747.171,60 Iei

-    5.221.094,03 lei fara TVA din care constructii-niontaj (C+M) - 3.148.883,70 lei

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Construcția - Corp C3 o Măsură C|

-    Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata exterioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 1506,79 mp ;

© Măsură C’2

-    termoizolarea suprafeței orizontale a terasei cu un strat de polistiren expandat de înalta densitate de 16 cm grosime- S = 877,56 mp;

® Măsură C3

-    izolarea termica a planseului peste subsol, la intradosul acestuia, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 214,14 mp ;

o Măsură Fi:

-    înlocuirea tâmplăriei exterioare existente , cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral - S = 507,60 mp;

-    ușile de intrare in clădire vor avea rama din aluminiu - S - 17,41 mp;

Construcția - Corp C5

o Măsură Ci

Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata exterioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 1359,44 mp;

• Măsură C2

termoizolarea suprafeței orizontale a terasei cu un strat de polistiren expandat de înalta densitate de 16 cm grosime - S = 527,83 mp

o Măsură C3

izolarea termica a planseului peste subsol, la intradosul acestuia, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 450,23 mp

o Măsură Fi:

-    înlocuirea tâmplăriei exterioare existente , cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral - S = 254,08 mp ;

-    ușile de intrare in clădire vor avea rama din aluminiu - S = 3,15 mp ;

© Sistem de încălzire si furnizare apa calda de consuni pentru C3+C5

Pentru eficientizarea energetica a instalațiilor de incalzire se propun a fi inlocuile:

Instalațiile de distribuție;

Conductele de legătură dintre distribuție si coloane;

Armaturile de izolare a tronsoanelor principale si a coloanelor;

Armaturile de izolare a conductelor de legătură distribuție - coloane;

Armaturile de golire a coloanelor;

Armaturile de reglaj (vor înlocui diafragmele);

Corpurile de incalzire existente, vor fi înlocuite cu radiatoare din otel. Acestea vor fi dimensionate corespunzător necesarului termic aferent fiecărei incaperi in parte, in conformitate cu SR 1 907 - 1 si SR 1907 - 2.

Noile radiatoare din otel, vor fi montate pe aceleași poziții si vor fi echipate cu:

robinet regalaj tur. cu cap termostatat; robinet retur; aerisitor manual;

Centrala termica existenta ( comuna pentru toate corpurile din incinta ) , se propune a fi dotata cu următoarele utilaje si echipamente:

Cazan cu focar presurizat si arzator cu aer insuflat, cu funcționare pc gaze naturale, avand puterea termica nominala minima de 800 [kW] x 2 [buc];

Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe circuitul cazan - bep -- cazan x 2 [bucj;

Vana de derivație, cu trei cai, montata in pe turul cazanului, pentru intrare in regimul de funcționare a cazaului x 2 [buc];

Vane de amestec cu 3 cai si servomotor, montate pe circuitele de incalzire, cc vor fi comandate in funcție de temperatura exterioara;

Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe tuiul fiecărui circuit distribuitor -radiatoare - colector;

Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe circuitul bep - boiler -• bep x 2 [buc];

Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de protecție la suprasarcina x 8 [buc];

Vase de expansiune incluse, cu membrana;

Boiler pentru producerea apei calde menajere, cu doua serpentine, cu volumul util Vu = 1000 [litri] x 2 [buc];

Butelie de egalizare a presiunii si separare a circuitelor principale, de cele secundare x 1 [buc];

Modul de automatizare, măsură si control - tip "mașter" x 1 [buc]:

Modul de automatizare - tip "slave” x 1 [buc];

Sonda termica, montata la exterioiul clădirii;

Pompa submesibila x 1 [buc]

- Cos si colector gaze rezultate de procesul de ardere etc.;

Se propune montarea a 8 panouri solare, cu tuburi vidate, pe acoperișul clădirii in care este montata centrala termica.

Pentru prepararea apei calde menajere vor fi prevăzute doua surse de producere a energiei termice: o sursa permanenta - centrala termica cu funcționare pe gaze naturale; o sursa alternativa de producere a energiei termice - panouri solare.

Sistemul solar va fi format clin:

8 [buc] x panou solar cu 30 tuburi vidate tip 58 - 1800 [mm], ce vor fi montate pe acoperișul pensiunii, cu orientarea “sud”;

6 [buc] x racord flexibil intre panouri 22 - 3/4”;

4 [buc] x racord rapid din alama 22 x 1”;

2 [buc] x modul automatizare;

2 [buc] x echipament pompare in sistem inclus;

2 [buc] x vas expansiune inchis 50 litri;

2 [set] x racord echipament de pompare - vas expansiune;

2 [set] x aerisitor automat;

120 [litri] x antigel;

48 [buc] x suporți fixare si susținere panouri solare pe acoperiș.

o Instalații electrice

Se propune reabilitarea următoarelor tipuri de instalații electrice:

Instalații eletrice de distribuție a energiei electrice Instalații electrice de iluminat si prize;

Instalații electrice de iluminat de siguranța Instalații electrice de forța ;

Instalații de protecție, paratrăsnet si impamantare.

Instalații de detecție, semnalizare si avertizare incendiu

De asemenea, pentiu reducerea consumului de energie pentru iluminat se propune eficientizarea instalației de iluminat astfel:

Modernizarea si eficientizarea instalațiilor de iluminat artificial prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente eu iluminat pe tuburi LED cu senzori de prezenta, in spatiile comune;

Montare de panouri fotovoltaice pentru furnizare energie pentru iluminat.

Se propun doua sisteme fotovoltaice off-grid a 5kW putere instalata fiecare, ce poate furniza circa 34 de kWh, medie zilnica anuala pentru cele 2 coipuri C3 respectiv C5.

Montarea celor doua sisteme fotovoltaice se va face pe terasa corpului de clădire C3, respectiv pe terasa corpului C5, cate unul pentru fiecare corp.

Se propune ca un sistem fotovoltaic off-grid de 5kW sa fie compus din minim următoarele:

□    20 de panouri fotovoltaice policristaline ;

□    4 baterii de 12 volti, 205 amperi care pot stoca pana la lOkWh pentru autonomia sistemului fotovoltaic in caz de ploaie sau ninsoare sau alte cazuri majore;

□    1 invertore de 5kW care permite alimentarea consumatorilor direct din panourile fotovoltaice sau/si cu un generator in paralel in cazul in care panourile nu produc suficient cat sa acopere necesarul de energie sau din sistemul energetic naționala;

□    Regulatoarele de incarcare ultra rapide ;

□    cablu solar 1 x 6mm 2 cu protecție UV

□    Sistem de montaj pentru acoperiș inclinat

□    Set conectori MC4 pentru cablu 4-6mm2

□    Doza etanșa de conexie pentiu cabluri

□    Tablou electric cu siguranțe si sistem de protecție

spre neschîmbare, SECRETAR,

Economia de energie pentru Clădirea - Corp C3

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri

combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 237,13 kW/ni2 an se observa ca

prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qi = 104,63 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 55,90 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii alribuindu-i-se nota 100.

Economia de energie pentru Clădirea - Corp C5

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri

combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 227,81 kW/m2 an se observa ca

prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qT = 91,18 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 60,00 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se notalOO.

c)    Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Construcția - Corp C3 obține :

-    o economie de energie pentru incalzire de 51,65 %

-    un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 85,77 KWh/mp an ,.

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 55,66% o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 55,46 %

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent tone CO2 ): 52.37 Valoare la începutul implementării proiectului - 94.08 echivalent tone CO2 Valoare la finalul implementării proiectului -41.33 echivalent tone CO2 .

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an ) total Valoare la începutul implementării proiectului -0 kwh/an Valoare Ia finalul implementării proiectului - 53.233,77 kwh/an

Construcția - Corp C5 obține :

-    o economie de energie pentru incalzire de 36,15 %

-    consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 55,18 KWh/mp an

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 59,40% o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 59,97 %

Scadcrca anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent tone CO2 ):

Valoare la inceputul implementării proiectului - 112.04 echivalent tone CO2 Valoare la finalul implementării proiectului - 45.49 echivalent tone CO2

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an ) total Valoare la inceputul implementării proiectului - 0 kwh/an Valoare la finalul implementării proiectului - 212.975,82 kwh/an

d)    Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni

PROIECTANT

SC


HARD E^P^^OO^SULTING SRL

/    (.9 cA/neoT

! '■%, Expert , / A CONSULTING *; s.r.l.


'■"secTe'ÎaT"’