Hotărârea nr. 27/2018

Hotararea nr. 27 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Şos. Colentina nr.465-467, Sectorul 2 al Municipiului BucureștiROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos.Colentina nr. 465-467,

Sectorid 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 465-467, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14547/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14524/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Șos. Colentina nr.465-467, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 71 CA 6/2 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014


-    Hotăyâ^/Uonsiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamchiumf Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism-ș^âmenaj are a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. „i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Colentina nr.465-467, Sector

2    - Imobil de locuințe colective cu parter comercial - S+P+4E+5-6Er, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa

3    la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de

specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMÂNIA


Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.61.84; fax. +(4021) 209 61 83

RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

/08.02.2018

jspre neschimbate,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI SECRETAR, PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

ȘOS. COLENTINA NR, 465-467, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Colentina nr. 465-467, Sector 2, București avizat sub nr. 71 CA 6/2 din 15.11.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare imobil de locuințe colective cu parter comercial - S+P+4E+5-6Er a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Colentina nr. 465-467, Sector 2, București avizat sub nr. 71 CA 6/2 din 15.11.2017, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD (adrese returnate - nu au fost primite). De asemenea, s-a depus un studiu de însorire cu concluzii și s-a depus panoul privind intenția de elaborare a PUD (foto).

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


întocmit: ^extins.M^xandra LazărARHIT arh. urb. AlȘEF ing. Mania


ICIU,

RABAN


Cod SADU - A.I.ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2
IS09001


PROGRAMUL PUNCTUL VEROC


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.61.92; fax. +(4021) 209.61.83


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 13182/08.02.2018

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE Nr J<f/

,is'"s .......


Ziua


Luna


Ca urmare a cererii adresate de *1) DL. DUMITRU BOGDAN ION cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal

......... Sector 2, Strada Baba Novac nr. 8A, bl. B, se. et. ap. 12, telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.

100773/27.10.2017, completată cu nr. 13182/06.02.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 71 CA 6/2 din 15.11.2017

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective cu parter comercial - S+P+4E+5-6Er generat de imobilul din Șos. Colentina nr. 465-467, Sector 2, București.

Inițiatori: DL. DUMITRU BOGDAN ION Proiectant: S.C. REZIDENȚIAL PREMIUM ART S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh: - Maria Luiza D. BUDESCU - RUR - D, E;


VIZAT

spre neschimbat1


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren liber ce cori*


.y,„.îTAR, .

cjj.L.jesfc situai in


intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Șos. Colentina și Strada Suceava în suprafață totală de 1002,0mp este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă ”M3” - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade. Conform PUZ Inel Median terenul este încadrat în UTR 1-32- POT=5Q%, CUT=2,5.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    II. max. = P+4E; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade

-    P.O.T. max. = 50%;

-    CUT. max = 2.5;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras cu min. 3,Om (3,Om față de aliniamentul străzii Suceava), dreapta: retras cu min. 3.Om, cu respectarea avizelor prezentate la dosar și Codului Civil. Construcția se va retrage succesiv față de limitele laterale.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față de limita posterioară;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1574811/23.11.2017; Se va respecta profilul propus al străzii conform aviz SPU nr. 955/04.12.2017 coroborat cu avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1574811/23.11.2017 însoțit de planul anexă vizat spre neschimbare. Se va respecta retragerea față de viitorul aliniament incluzând și traseul magistralei dc metrou prevăzută la extindere pe Șoseaua Colentina;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare. Se va respecta planșa de rețele edilitare prezentată la dosar.

- P.O.T.=40%, CUT=2,5, H. în planul fațadei la etajul 4 = 18,Om, H. maxim et. 6Er =28,Om; în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data dc 15.11.2017 se avizează favorabil

Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul ăprobSirttȚ.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrător.^^o'rlkriîl(^j^'rAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul avi/.Tșje valabil de la d^cmiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1093/138”C” din 26.09.2017, emis de Primăria Sectorului $și se taxează cu lȚ,0lei conform chitanță seria RF nr.304108/27 10 2017

Arhitect -sef,s?!t

Arh. urb/Afet ÂUȘifllRATU,

Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh. întocmit: ing. Alexandra LAZjl Ediția I Revizia I
ing. Mai    ABAN


i Urbanism a Sectorului 2: prof.dr.arh. Florin MACHEDON. prof dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arlt.Miha    ;CI, prof.dr.arh

TRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SÂRBU.


PRECIZĂRI

1} Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

masiima


olentina nr. 41 sector 2, BUCUr

- REZIDENȚIAL

PREMIUM ARH s.r.l.

St». Lucian Blaga nr 4

București


LOCUINȚE INDIVIDUALE LOCUINȚE COLECTIVE ANEXE/DEPC&lpre nOSC -I SERVICII j SECR£ CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE (TROTL CURȚI CONSTRUCȚII


J27/929/2016 - RO 36647602

Titlu proiect:

IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+5/6Er

SI PARTER COMERCIAL

Sos. Colentina nr. 465-467, Sector 2, București

Proiect nr.

11/2017

Faza Data.

PUD 102017

Beneficiar. Dumitru Ion Bogdan

Planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE

Proiectat: arh. Emanuel Corfu

Scara

Nr planșa

A06

Desenat arh Emanuel Corfu

1/500

Verificat: arh. Luiza Budescu