Hotărârea nr. 270/2018

Hotărâre 270 - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2018;            Analizând:       - Raportul nr. 91499/23.08.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului al Municipiului Bucureşti;       - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;        - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind           exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.Având în vedere reglementările cuprinse în:        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar.            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,   H O T Ă R ĂŞ T E             Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2018, conform anexelor nr.1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.            Art.2  (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.           (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                            CONSTANTIN ANGELA                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN  LEGEA          215/2001, REPUBLICATĂ                                          SECRETAR,                                                                                                                                                                         ELENA NIȚĂ              Hotărârea nr. 270Bucureşti, 30.08.2018     Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30,06.2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând. în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06,2018;

A nalizând:

-    Raportul nr. 91499/23.08.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

\ în temeiul art. 45 alin. (2) Ut. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

>67

§/    -

'    In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2018, conform anexelor nr. 1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București Formular:    I 11/01 I


Anexa nr. 1

la HCLS2 nr, 270 / 30.08.2018

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

LA 30.06.2018


LEI

D E N U M

IREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la

30.06.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim li)

TOTAL VENITURI (cod00.02+0C.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

898.588.000

498.714.000

591.168.301

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

700.493.000

384.098. C0.

484.128.239

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

823.194.CjO

457.424.030

457 228.251

A. VENITURI FISCALE (cod f.0.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

791.690.000

441.240000

443.232.346

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

354.047.00C

174.129.0C0

212.582.507

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

'G.J6

354.047.000

174.129.0C0

212.582.507

Coto si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.07.04)

04.02

354.047.000

174.129.000

212.582.507

Cote defazate din impozitul pe venit

04 C2.01

315.229 000

161.189.000

185.582.906

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugeteror

04.02.04

38.818.000

12.940.000

26.999 601

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

224.883.00C

139.443.000

120.278 159

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

224.383.000

139.443.000

120.278.059

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02 01.01+07 (*2.01.02)

07.02.01

184.271.OOC

117.136.000

91.234.050

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

60.675.000

40.338.000

25.816.365

Impozit si taxa pe clădiri de ia persoane juridice *)

07.02.01.02

123.596.000

76.798,000

65.417.685

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02,01 + 07,02.02 02+07.02.02.03)

07.02.02

15.612.000

9,807 000

9,793.019

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02 01

9.485 000

6.743.000

5.818 808

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07 02.02 02

6.127.000

3.064.000

3 974.212

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

25.000.000

12 500,000

19.250.978

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

c

12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15 C2+16.02)

00.10

201.260.000

120.975.000

104.674.342

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11 02 09)

11.02

123.439.000

74.064.000

74.064.C00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

120.733 000

72 4^0.000

72.440.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului

11.02.09

2 706.000

1.624.000

1.624.C00

Alte impozite si taxe generale

pe bunuri si servicii (cod 12.02,07)

12.02

254.000

127.000

7.364

ȚTaxe hoteliere-restante

12.02 07

254.000

127.000

7.364

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.31+15.02,50)

15.02

186,003

93.000

284.790

JlmDozit pe spectacole

15.02 01

186.000

93.000

2S4.790

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

77.381.000

46.691 000

33.318.683

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

76.081.000

46.041.000

29.640.856

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02 01

50.309.000

28 155.000

15.240.586

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16 02.02.02

25.772.000

17.886 000

14.400.309

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

1.300.000

650.000

674.792

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de

16.02 50

0

0

3.000

AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

11,500.000

6.693.000

5.696.938

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50}

18.02

11.500.000

6.693.000

5.696.938

Alte impozite si taxe

18.02.50

11.500.000

6.693.000

5.696.938

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00 13+00.14)

00.12

31.504.00f

16.184.000

13.995.905

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.G2+31.02)

00.13

787.000

781.000

857.458

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30,02.05+30.02.08+30,02.50)

30.C2

772.000

772.000

857.310

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30 02.05

772.000

772.000

857.310

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02 05.30

772.000

772.000

857.310

Venituri din dobânzi (cod 31.02,03)

31.02

15.000

9.000

148

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

15 000

9 000

148

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34,02+35.02+36,02+37.02)

00.14

30.717.000

15.403 0C0

13.138.447

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 02

2.161.000

1.612.000

1.795.166

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33 02.10

75.000

57.000

102 695

Venituri din recuperarea cheltuiefilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0

0

2.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2 086.000

1.555.000

1.690.471

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

1.300,000

650.000

366.714

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.300 000

650.000

366.714

Amenzi, pe na li ta ti si confiscări (cod 35.02.1 1 la 35.02.03+35.02.50)

35,02

25.515.000

11.758.000

8.828.254

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

35.02.01

25.515.000

11.758.000

8.795.719

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35 02.01.02

25.515.000

11.758.000

8.795 719

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

0

32.535

Diverse venituri

36.02

1.740.000

1.382.000

2.147.313

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.1.01)

36 02.01

1.023 000

1.000.000

1.279.176

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

1.023.000

1.000.000

1.279 176

Taxe speciale

36.02.06

30 000

15.000

142.882

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

47.000

47.000

55.072

Alte venituri

36.02 50

640 000

320.000

670.183

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02

1.000

1.000

1 oco

[Donații si sponsorizări **)

37.02.01

1.000

1.000

1.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02 03

-12 773.000

-3.672.000

0

Vârsăminte din secțiunea de funcționare

37 02.04

12.773.000

3 672.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

739,000

739.000

964988

? ■    '    ?&>. i

SE3F0 rieschimiiai'c»

9 ccrcrTi^.

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

739.000

739.000

964.938

(Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

27.000

27.000

27 801

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat ai statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

712.000

712.000

937.187

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

100.000 000

încasări din rambursarea împr

40.02.06+40.02.07+40.02.10+4

50)

umuturilor acordate (cod

1.02.11+40.02.13+40,02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.

40.02

0

0

100.000.000

Sume din excedentul bugetului

local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40 02.14

0

0

100.000.000

IV. SUEVENTII (cod 00.18)

00.17

74.007.003

39,903.000

32.326.542

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

74.007.000

39.903.000

32.326.542

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01 +42.02.05+42.02.10+42.02 12 la

42.02

74,007 00

39.903.00C

32.32S.542

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

4.725.000

1 575 000

0

Finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

42.02.21

69.275.000

38.321.300

32.313.882

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

7.000

7 000

7.231

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării

42.02.69

0

0

5.429

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

48.02

648.000

648.000

648.520

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48,02.02

648.000

648.000

648.520

Sume primite în contul plăților efectuate în ariii anteriori

48.02.02 02

61.000

61.000

61.073

Prefinanțare

48.02.02.03

587.000

587.000

587 447

1

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

49.02

1.147.042.000

643.103.000

347.227.778

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

879.656.000

492.033.000

315.279.1 S9

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

836.433.000

470.362.000

299.147.388

PflTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

173.131.000

90.527.000

79.573.f"î4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

262.740 000

158.806.000

99.755.757

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

28.000.000

11.600.000

4.701.084

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30 01

10.000 000

3.600,000

1.810.772

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

18.000.000

8.000.000

2.390.312

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

46.648.000

23.186.f?00

Q

Fond de rezerva bugetara la di

spozitia autorităților (ocale

50.04

46.648.000

23.186.000

3

TITLUL VI TRANSFERURI INTF 51.01)

ÎE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

141.613.000

78.205,000

32.710.671

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51 39 + 51.01.46+51.01.49+51.G1.6

01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01. >0+51.01,61+51.01.64)

51.01

141.613.000

78.205.000

32.710.671

(Transferuri către instituții public

e

51.01.01

140.613.000

77.205.000

32.710.671

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

1.444.000

1.148.102

Ispr® rssc^’r^^aire,

fc    V rJSX IN' 4î

A. Transferuri interne {cod 55

01.18+55.01.63+55.01-65)

55.01

2.706.000

1.444.000

1.148.102

Finanțarea învățământului parti<

;ular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

1.444.000

1.148.102

TITLUL IX ASISTENTA SOCIA

LA (cod 57.02)

57

131.077.000

64.990.000

56.936.534

Ajutoare sociale (cod 57.02.0

1 la 57.02.05}

57.02

131.077.000

64.990.000

56.936.534

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

117.450.000

57.942.000

53.402.603

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13.474.000

6.954.000

3.532.631

Tichete de cresa si tichete soci;

île pentru grădiniță

57 02.03

6.000

6.000

1.300

Suport alimentar

57.02 05

147.000

88.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ( +59.17 +59.20+59 22 +59.25 +5

cod 59.01 + 59.02 + 59.03 +59.11 +59.12 +59.15 9.30+59.35}

59

50.518.000

41.604.000

24.322.237

Burse

59.01

35.000.000

32.106.000

20.284.042

Susținerea cultelor

59.12

1C.000.000

6.500.000

3.071.900

Despăgubiri civile

59.17

573.000

373.000

159.836

Acțiuni cu caracter științific si

social-cultural

59,22

2.000.000

1.000.000

0

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

2.945.00C

1.625.000

806.458

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cc

»d 80+81}

79

43.223.0Q0

21.671.000

16.350.862

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

43.223,000

21.671.000

16.350.862

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25.538.000

12.778.000

11.355.172

Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

25.538.000

12.778.000

11.355.172

Rambursări de credite interne

(cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

17.685.000

8.893.000

4.995.689

(Rambursări de credite aferente

datoriei publice interne locale

81.02.05

17.685.000

8.893.000

4.995.689

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE CURENT(85.01)

IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-219.081

Plăti efectuate in anii preceder

ti si recuperate în anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-219.081

Plăti efectuate in anii precedent funcționare a bugetului local

si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-219.081

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

267.386.000

151.070.000

31.948.609

TITLUL VI TRANSFERURI INTf 51.02)

E UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

6.000.OOt

3.000.0CO

0

Transferuri de capital (cod51.(

)2.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51 =02.47)

51,02

6.000.000

3.000.000

0

5    * ““

sore nasc*™


.“•ii 3

țsmbare,

iWî,

Transferuri din bugetele locale sănătății

pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

51.02.28

6.000.000

3.000.000

0

TITLUL X Proiecte cu finanțai cadrului financiar 2014-2020 (< la 58.33)

e din fonduri externe nerambursabile aferente ;od 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30

58

3.308.000

2.093.000

16.660

Programe din Fondul Europea 58.01.03)

n de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la

58.01

1.205.000

1.205.000

16.660

Finanțarea națională

58.01.01

1.205.000

1.205.000

16.660

Programe din Fondul Social E

uropean (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2.103.000

888.000

0

Finanțarea națională

58.02.01

43.000

28.000

0

Finanțare externă nerambursat

ilă

58.02.02

2.060.000

860.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

258.078.000

145.977.000

31.935.676

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

258.078.000

145.977.000

31.935.676

Active fixe {cod 71.01.01 la 7'

.01.03+71.01.30)

71.01

45.498.000

30.472.000

1.802.883

Construcții

71.01.01

8.588.000

8.231.000

621

Mașini, echipamente si mijloact

i de transport

71.01.02

3.455.000

2.269.000

360.291

Mobilier, aparatură birotică și al

te active corporale

71.01.03

2.317.000

1.165.000

356.905

Alte active fixe

71.01.30

31.138.000

18.807.000

1.085.066

Reparații capitale aferente act

velor fixe

71.03

212.580.000

115.505.000

30.132.793

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT! CURENT (85.01)

: IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii preceder 85.01.02+85.01.05)

iti si recuperate in anul curent (cod

85.01

0

0

-3.727    !

Plăti efectuate in anii precedent a bugetului local

i si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

85.01.02

0

0

-3.727

Partea l-a SERVICII PUBLICE <

SENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

169.179.000

90.202.000

33.933.812

AUTORITATI PUBLICE SI ACT

UNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

80.569.000

48.954.000

25.822.966

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

= (cod 01+79+85)

67.661.000

36.181.000

25.515.725

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

66.329.000

35.515.000

24.870.900 j

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

SONAL

10

42.708.000

21.917.000

19.840.917 I

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

22.858.000

13.056.000

4.822.390

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (

cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

59

763.000

542.000

207.593

Despăgubiri civile

59.17

518.000

318.000

134.443

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

......... 59-40

245.000

224.000

73.150

OPERAȚIUNI FINANCIARE (c<

>d 80+81)

79

1.332.000

666.000

658.653

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.332.000

666.000

658.653

Rambursări de credite externe

(cod 31.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.332.000

666.000

653.653

| Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

1.332.000

666 000

658 653

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT

= IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-13.828

Plăti efectuate in anii preceder

iti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-13.828

Plăti efectuate in anii precedent funcționare a bugetului local

i si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-13.828

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

12.908.00(

12.773.000

307.241

TITLUL X Proiecte cu finanțar cadrului financiar 2014-2020 (c

e din fonduri externe nerambursabîle aferente od 58.01 la 58.05+53.11+58,12+58.15+58.16+58.30

58

1.205.000

1.205.000

16.660

Programe din Fondul Europea 58.01.03}

n de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 Ia

58.01

1.205.000

1.205.000

16.660

I Finanțarea națională

53.01.01

1.205.000

1.205.000

16.660

CHELTUIELI DE CAPITAL (co<

1 71+72+75)

70

11.703.000

11.568.000

290.581

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANI

3IARE (cod 71.01 +71,03)

71

11.703.000

11.568.000

290.581

Active fixe (cod 71.01.01 la 71

01.03+71.01.30)

71.01

10.564.000

10.429.000

264.401

Construcții

71.01.01

6.306.000

6.306.000

0

Mașini, echipamente si mijloace

de transport

71.01.02

597 000

470.000

0

Mobilier, aparatură birotică și ai

te active corporale

71.01.03

8S9.000

899.000

244.402

Alte active fixe

71.01.30

2.762.000

2.754 000

19 999

Reparații capitale aferente acti

velor fixe

71.03

1.139.000

1 139,000

26.180

Din total capitol:

Autorități executive si legîslati

ve (cod 51.02.01.03)

51.02.01

80.569. 0 00

48.954.000

25.822.966

Autorități executive

51 02 01.03

80.569.000

48.954.000

25.822.966

ALTE SERVICII PUBLICE GEN

ÎRALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

55.610.000

28.148.000

3.237.320

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

= (cod 01+79+85)

55.326.000

27.988.000

3.140.335

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

55.326.000

27,988.000

3-140.335

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

SON AL

10

7.000 000

3.877.000

2.932.535

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

20

1.528.000

845.000

185.558

TITLUL V FONDURI DE REZER

VA (cod 50.04)

50

46.648,000

23-186.000

0

Fond de rezerva bugetara la di

spozitia autorităților locale

50-04

46.648.000

23.186.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (

tod 59.01 +59 02 + 59.08 +59 11 +59.12 +59.15

59

150.000

80.000

22.192

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

150.000

80.000

22.192

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

284.000

160.000

96.985

CHELTUIELI DE CAPITAL (coc

171+72+75)

70

284000

160.000

96.985

'vLiAi

$pr© nssshimbare,

5    S-iV^ i .'=» J^'4- ■*!!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANI

3IARE (cod 71.01 +71.03)

71

284.000

160.000

96.985

Active fixe (cod 71.01.01 la 7(1

.01,03+71.01.30)

71.01

234.000

130.000

96,985

1 Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01.03

234.000

130.000

96.985

Reparații capitale aferente acti

velor fixe

71.03

50.000

30.000

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la d

spozitia autorităților locale

54.02.05

46.648 000

23.186.000

0

Servicii publice comunitare de

evidență a persoanelor

54.02.1 C

8.962.000

4.962.000

3,237.320

TRANZACȚII PRIVIND DATORI

A PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

33.000.000

13 100.000

4.873.526

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

33.000.000

13.100.000

4.873.526

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

33.000.000

13.100.000

4.873.526

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

5.000.000

1.500.000

172.442

Comisioane si alte costuri afei

rente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

5,000.000

1,500.000

172.442

Comisioane si alte costuri aven

înte împrumuturilor externe

20.24.01

3.000.000

1.000.000

172.042

Comisioane si alte costuri a fere

înte împrumuturilor interne

20.24.02

2.000,000

500,000

400

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.0

1 la 30.03)

30

28.900.000

11.600.000

4.701.084

Dobânzi aferente datoriei publ

ce interne

30.01

10.000.00C

3.600,000

1.810.772

Dobânzi aferente datoriei publ

ce externe

30.02

13.000.000

8.000.000

2.890.312

Partea a ll-a APARARE, ORDIN 60.02+61,02)

E PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.02

41.878.000

24.847.000

18.897.569

APARARE (cod 60.02.02)

60,02^

802.000

689.000

107.812

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

: (cod 01+79+85)

700.000

587.000

92.295

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

700.000

587.000

92.295

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

700.000

587.000

92.2S5

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

102.000

102.000

15.518

CHELTUIELI DE CAPITAL (co<

171+72+75)

70

102.000

102.000

15.518

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANt

ÎIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

102.000

102.000

15.518

Active fixe (cod 71 01.01 la 71

.01.03+71.01.30)

71.01

102.000

102.000

15.518

{Mobilier, aparatura birotică și al

e active corporale

71.01.03

102 000

102.000

15.518

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

802.001

689.G0C

107.812

ORDINEA PUBLICA SI SIGURA

>NTA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61,02.05+61.02.50)

61.02

41.076.000

24.158.000

18.789.756

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E: (cod 01+79+85)

39.588.000

22.760.000

18.416.668

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

39.588.000

22,760.000

18.417.154

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PEfi

SONAL

34.691.000

19.308.000

16.445.977

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

1

20

4.569.000

3.254.000

1.833.462

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

cod 59.01 + 59.02 + 59 08 +59.11 +59.12 +59.15

59

328.000

198.000

137.715

Despăgubiri civile

59.17

8.000

8.000

2.620

Sume aferente persoanelor ci

handicap neincadrate

59.40

320.000

190.000

135.095

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT

E IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-486

Plăti efectuate in anii precede

iti si recuperate în anul curent (cod 85.01 01)

85.01

0

0

-486

Plăti efectuate in anii preceden funcționare a bugetului loca!

i si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-486

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE;

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

1.488.000

1.398.000

373,088

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

1.488.000

1.398.000

373,088

TITLUL Xlil ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.488.OC0

1.398.000

373.088

Active fixe (cod 71.01.01 la 7'

1.01.03+71.01.30)

71.01

1.488.000

1.398.000

373.088

Mașini, echipamente si mijloac*

de transport

71.01.02

276.000

276.000

9 805

Alte active fixe

71.01.3C

1.212 000

1.122.000

363 283

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03

.04)

61.02.03

40.750.000

23.837.000

13.768.818

j Politie locala

61.02 03.04

40.750.000

23.837.000

18.768.818

Protecție civila și protecția cor

itra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

326.000

321.000

20.939

z

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC

IAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67X2+68.02)

63.02

551.257.000

314.592.000

188.357.228

INVATAMANT (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02 07+65.02.11 +65.02,50)

65.02

165.213.003

109.989.Cj0

53.871.571

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

136.487.OfO

94.949.000

53.212.627

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

128.277.000

90.840.000

50.748.078

'TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

79.406.000

51 008.000

26.516.918

TITLUL VII ALTE TRANSFERU

îl (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

1.444.000

1.148.102

A. Transferurî interne (cod 55

01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

î.444.000

1.148.102

[Finanțareaînvățământului parti

;ular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706 000

1.444.000

1.148.102

TITLUL IX ASISTENTA SOCIA

|A (cod 57.02)

57

9.340.000

5.374.000

2.423.000

Ajutoare sociale (cod 57.02.0

la 57.02.05)

57.02

9.340.000

5.374,000

2,423.000

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.902.000

1.352 000

504.311

Ajutoare sociale in natura

57 02.02

7.285.000

3 928.000

1.917.388

Tichete de cresa si tichete socii

le pentru grădiniță

57.02.03

6 000

6.000

1.300

Suport alimentar

57.02.05

147.000

88.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUÎELI (

cod 59.01 + 59-02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

59

36.825.000

33.014.000

20.660.058

Burse

59.01

SS.OO'i 000

32.106.000

20,284.042

Despăgubiri civile

59-17

17.000

17.000

10.000

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

1.808.000

891.000

366.016

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cc

d80+81)

79

8.210.000

4.109.000

2.499.709TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

8.210.000

4.109.00C

2.499.709

Rambursări de credite externe

(cod 81.01 .«1+81.01.02+81.01.05+31.01.06)

81.01

831,000

418.000

416.000

| Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

51.01.05

331.000

418.000

416.000

Rambursări de credite interne

(cod 81.02.01+81 02.02+81.02.05)

81.02

7.379.000

3.691.000

2.083.709

Rambursări de credite aferente

datoriei publice interne locale

81.02.05

7.379.000

3.691.000

2.083.709

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE

IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-35.160

Plăti efectuate in anii preceder

ti si recuperate în anul curent (cod 85.01.C1)

85.01

a

0

-35.160

Plăti efectuate in anii precedent funcționare a bugetului local

si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-35.160

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

28.726.00C

15,040.000

658,944

TITLUL X Proiecte cu finanțare

din fonduri externe nerambursabile aferente

58

2.103.00

888. JOC

0

Programe din Fondul Social Ei

iropean (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2.103.000

888.000

0

1 Finanțarea națională

53 02.01

43.000

28.000

0

[Finanțare externă nerambursab

53.02.02

2.060.000

860 000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (coc

71+72+75)

70

26.623.00C

14.152.00L

658.944

TITLUL XIII ACTIVE NEFINÂNC

ilARE (cod 71.01 +71.03)

71

26.623.000

14.152.000

558.944

Active fixe (cod 71.01.01 la 71

.01.03+71.01.30)

71.01

26.623.000

14.152.000

658.944

Mobilier, aparatură birotică și alt

e active corporale

71 01.03

628.000

0

0

Alte active fixe

71.01 30

25.995.000

14.152 000

558.944

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar

(cod 65.02.03.01+65 02.03.02)

65.02.03

35.236.000

20.513.OOP

9.471.990

învățământ preșcolar

65.02.03.01

25.193.000

13.407.001

5.595.318

învățământ primar

65.02.03.02

10.043.000

7 106.000

3 876.672

învățământ secundar (cod 65.

02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

78.966.000

62 125.000

30 261.793

Iînvățământ secundar inferior

65 02 04.01

41.756.000

32.352.000

15 524 716

Jînvatamânt secundar superior

65.02.04.02

37.180.000

29.253.000

14.724.610

| Invatamant profesional

65,02.04.03

30 000

20.000

12.467

învățământ postliceal

65.02.05

706.000

257.0C 0

115.961

învățământ nedefinibil prin niv

el (cod 65.02.07.04)

65.02.07

9.331.000

6.787.000

2.559.756

învățământ special

65.02.07 04

9.331.000

6.787.000

2 559 756

Servicii auxiliare pentru educai

ie (cod 65.«2.11.03+65.02.11.30)

65,02.11

147.OOP

88.000

0

[Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

147.000

88.000

0

Alte cheltuieli în domeniul înva

amântului

65.02.50

40.827.000

20.219 000

11.462.971

1

SANATATE (cod 66.02.06+66.0

[.08+66.02.50)

66.02

10.160.000

5.713.000

1.304.714

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(cod 01+79+85)

4.145000

2.698.000

1.304.714

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

9+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,145.00.

2.698.000

1.304.743

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

5ONAL

10

2.238.000

1.169 000

949.008

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

907.006

529.000

355.735

î

.. 1 1

" ViXAI ,    i

sprs ftasshiîn&are,

A •

TITLUL VI TRANSFERURI 1NT

ÎE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

1.000.000

1.000.000

0

Transferuri curente (cod

51.01

1,000.000

1.000.000

0

Transferuri din bugetele locale sănătății

centru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT

= IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedei

iti si recuperate in anul curent (cod S5.01.01)

85.01

0

-

-29

Plăti efectuate in anii precede funcționare a bugetului local

nti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-29

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.015.000

3.015.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTlț

ÎE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

6.000.000

3.000.000

0

Transferuri de capital (cod51.

Î2.12+51.02.28+51,02.29+51 02.46+51,02.47)

51.02

6 000.000

3 000.000

0

'Transferuri din bugetele locale | sănătății

centru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

51.02.23

6.000.000

3.000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (col

1 71+72+75)

70

15.000

15.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN<

3IARE (cod 71.01 +71.03)

71

15.000

15.000

0

Active fixe (cod 71.01.C1 la 7'

.01 03+71.01.30)

71.01

15.000

15.000

0

Alte active fixe

71.01 30

15.000

15.000

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitatî sai

lîtare cu paturi (cod 66 02.06,01+66.02 06.03)

66 C2.06

7.000.000

4.000000

0

[Spitale generale

66,02.06.01

7.000.000

4.000.000

0

Alte cheltuieli in domeniul san

atatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

3.160.000

1.713.000

1,304.714

[Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50 50

3 160.000

1.713.000

1.304.714

I

CULTURA, RECREERE SI REL

GIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

122.988.000

68.476 000

32.028.571

SECȚIUNEA I E FUNCȚIONAR

= (cod 01+79+85)

122.988.000

68.476.000

32.028.571

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

121.298.000

67.628.00»

31.180.571I

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

331.000

241.000

2.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTF

ÎE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

108.967.000

59 887.000

28.106.671

Transferuri curente (cod

51.01

'•08.967.000

59.887.000

28.106.671

Transferuri către instituții public

J

51.01 01

108 967.000

59.887.000

28.106.671

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (

îod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59,11 +59.12 +59.15

59

12.000.000

7.500 000

3.071.900

Susținerea cultelor

59.12

10 000.000

6.500.000

3.071.900

Acțiuni cu caracter științific si

^ocial-cultural

59.22

2.000.000

1.000 000

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cc

d80+81)

79

1.690.000

848.000

848.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81 01+31.02)

81

1.690.C0C

848,000

848.000

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01 02+81 01,05+81.01.06)

81.01

1.690.000

848 000

848.000

I Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

1 690.000

848.000

848.C00

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.0Î

î.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

5.894.000

3.863.000

1.345.171

ICase de cultura

67.02.03.06

5.894 000

3.863.000

F 1,345.171

Servicii recreative si sportive

(cod 67.02.05,01 la 67.02.05.03)

67.02.05

1.69i, J00

848.000

848.000

Jlntretînere grădini publice parcu

ri, zone verzi baze sportive si de agrement

67.02 05.03

1.690.000

848.000

348.000

Servicii religioase

67.02.06

10.000.000

S.500.000

3.071.900

Alte servicii în domeniile cultur

ii, recreeriî si religiei

67.02.50

105.404.030

57.265.000

26.763.500

J

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SO (cod68.02.04+68,02.05+68.02.0

3IALA

5+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

252.896.CC.

130.414.000

101.152.373

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

= (cod 01+79+85)

246.124.000

125.928.000

100.758.426

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

246.124.000

125.928.000

100.928.003

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

5ONAL

10

36,494.000

44.256.000

39.404.517

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.441.000

21.786.000

6.787 173

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAII

.A (cod 57.02)

57

121.737.000

59.616-0G0

54.513.534

Ajutoare sociale (cod 57 02.01

ia 57.02.05)

57.02

121.737.000

59.616.000

54.513.534

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115.548.000

56.590 000

52.898.292

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.189.000

3.026.000

1.615.243

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI^

;od 59,01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

59

452.000

270.000

222.778

Despăgubiri civile

59.17

30.000

30.000

12.773

Sume aferente persoanelor cu

aandicap neincadrate

59.40

422.000

240.000

210.005

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE

IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-169.578

Plăti efectuate in anii preceden

ti si recuperate în anul curent (cod 85.01.0*1)

85.01

0

0

-169.578

Plăti efectuate în anii precedei funcționare a bugetului local

iti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-169.578

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85,

6.772,000

4.486,000

393.947

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod

71+72+75)

70

6.772.000

4.485.000

393.947

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC

IARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.772.000

4.486.000

3S3.947

Active fixe (cod 71.01.01 la 71

bl .03+71 01.30)

71.01

6.319.000

4.120.000

393.947

Construcții

71.01.01

2.129.000

1.799.000

621

Mașini, echipamente si mijloace

de transport

71 01 02

2.582.000

1.523.000

350.486

Mobilier, aparatură birotică și alt

s active corporale

71.01.03

454.000

34.000

0

Alte active fixe

71.01.30

1.154.000

764.000

42.840

Reparații capitale aferente act»

lelor fixe

71.03

453000

366.000

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoaneloi

in varsta

68.02.04

8.150.00C

4,534.000

2.246.153

Asistenta sociala in caz de boli

si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

149.385,000

74 828 000

66.762.7S1

Asistenta sociala în caz de invs

iditate

68.02.05 02

149.385.000

74.828.000

66.762.791

Asistenta sociala pentru familie

si copii

68.02.06

34.649.000

18.882 000

11.013.938

Al

■ țpw


5    1    — —- -..«r-R- ■


«țîS

VI*


!p~


Creșe

68.02.11

9.241.000

5.793.000

1.851.876

Prevenirea excluderii sociale

(cod 68 02.15.01+68.02.15.02)

63.02.15

3.934.000

2.023.000

1.049.059

i Ajutor social

63.02.15.01

3.934.000

2.023.000

1.049.059

Alte cheltuieli in domeniul asî£

urărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68-02.50

47.537 000

24.351.000

18.228.556

Alte cheltuieli in domeniul asist

;ntei sociale

68.02.50.50

47.537.000

24.351.000

18 223.556

Partea a IV-a SERVICII SI DEZ (cod 70.02+74.02}

/OLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

335.775.000

187.448.000

94.806.353

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVt 70.02.07+71 02.S0)

JLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

224.169,000

120.60C.900

35.150.870

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

î (cod 01+79+85)

13.195.000

6.604.000

5.047.984

OPERAȚIUNI FINANCIARE (co

d80+81}

79

13.195.000

6.604.000

5.047.984

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

13.195.000

6.604.000

5.047.984

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

12.566.000

6.284,000

4.870.519

Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

12.566.00C

8.284.000

4 370.519

Rambursări de credite interne

(cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02,

629.000

320.000

177.464

jRambursari de credite aferente

datoriei publice interne locale

81 02.05

629.000

320,000

177.464

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

210.974.000

113.996.000

30.102 886

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod

71+72+75)

70

210.974.000

113.996.000

30.106.613

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC

rIARE (cod 71.01 +71.03)

71

219.974.000

113.996.000

30.106.613

Active fixe (cod 71.01.01 la 71

,01.03+71.01.30)

71.01

36.000

26,000

0

I Construcții

71.01.01

36 0C0

26.000

0

Reparații capitale aferente acti

relor fixe

71,03

21 j.938.000

113.970.000

30.106.613

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE

IN ANII PRECEL ENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii preceden

ti si recuperate in anul curent (cod

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedent a bugetului local

si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

85.01.02

0

0

-3.727

Din total capitol:

Locuințe (cod 70,02.03.01+70.

32.03.30)

70 02 03

223.373.000

120,190.000

34.812.178

Dezvoltarea sistemului de locuiri

te

70.02.03 01

223.373.000

120.190.000

34.812.173

Alimentare cu apa si amenajari

hidrotehnice (cod 70.02,05,01+70,02.C5.02)

70.02.05

412.000

218.000

146.692

TAÎimentare cu apa

70.02.05.01

412.000

218.000

146 692

Alte servicii în domeniile locuir

telor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

384.000

192.000

192.000

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74

.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

111.606.000

66.848.000

59.655.483

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(cod C1+79+85)

111.489.000

66,748.000

59.655.483

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

3+2P+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

110.000.000

66.000.000

58-987.784

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

110.000 000

66.000.000

58.987.784

spre fteschîîobare,

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cp

d 80+81)

79

1.489.000

748.000

667.599

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE|

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.489.OG'1

748.000

657,699

Rambursări de credite externe

(ccd 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.05)

81.01

1.129.000

566.000

566.000

Țpambursari de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

1.129 0C0

566.000

566 000

Rambursări de credite interne

(cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

360.000

182.000

101.699

! Rambursări de credite aferente

datoriei publice interne locale

81.02.05

360.000

182.000

101.699

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+5S+70+79+S5)

117 300

100.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cot

71+72+75)

70

117.000

100.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANt

ÎIARE (cod 71.01 +71.03)

71

117.000

100.000

0

Active fixe (cod 71.01,01 la 71

.01.03+71.01.30)

71.01

117.000

100.000

0

Construcții

71.01.01

117.000

100,000

3

Din total capitol:

Salubritate si gestionarea dese

‘urilor

74.02.05

110.000.000

66.000.000

55.987.784

Salubritate

74,02.05.01

110.000.000

66 000 000

58.987.784

Canalizare si tratarea apelor u;

:ate

74.02.06

1.606.000

848.000

667.699

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOM

HCE (cod. 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02}

79.02

48.953.000

26.014.000

11.232.817

^TRANSPORTURI

84.02

48.953.000

26.C 14.000

11.232.817

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

: (cod 01+79+85)

48.953.000

26.014.000

11.232.817

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

31,646,009

17.318.000

4.604 000

TITLUL VI TRANSFERURI INTF

E UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

31.646.000

17.318-000

4.604. (MO

Transferuri curente (cod

51.01

31.646.000

17.318.000

4.604.000

, Transferuri către instituții publice

1

51 01 01

31.646.000

17.318.000

4,604.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cc

ti! 80+81)

79

17.307.00C

8.696.000

6.628.817

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

17.307.000

8.696 000

6 628.817

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.990-000

3.996. OOf

3.996.000

(Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

7 990.00C

3 996 000

3,996.000

Rambursări de credite interne

(cod 81.02,01+81,02.02+81.02 05)

81.02

9.317,000

4.700.000

2.632.817

Rambursări de credite aferente

datoriei publice interne locale

81.02.05

9.317.000

4.700.000

2 632.317

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03

01 la 84,02.03.03)

84.02.03

17.307.000

8.696.000

6.528.817

(Străzi

84.02.03.03

17.307.000

8.696.000

6.628.817

Alte cheltuieli în domeniul tran

sporturilor

84.02.50

31.646.000

17.318.000

4.604.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCE

DENT / DEFICIT

96.02

248 454.000

144 339.000

243.940 523

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.

97

98.C2

0

0

243 940.523

Excedentul secțiunii de funcțion

are

98.02.96

0

0

174.215 123

1 Excedentul secțiunii de dezvolte

are

98.02.97

0

0

69.725.400

DEFICIT 2>    S9.02.96 + 99.0

2.97

99.02

248.454.000

144.389.000

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

248.454.000

144 339.000

0

EXECUȚIA BUGETULUI LOC

AL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE. PARAGRAFE Șl TITLURI PE TRfMESTRULII AL ANULUI 2018

VENITURILE SECȚIUNII DE FU

NCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00,17) - TOTAL

00.01 SF

879.656.000

492.033.000

489.494.292

VENITURI PROPRII (00.02-11.C

2-37.02+00.16)

49.90

699.707.000

383.312.000

383.108.179

I. VENITURI CURENTE (cod

00.03+00.12)

00.02

812.374.000

453.7t 5,000

457.173.179

A. VENITURI FISCALE (cod

to. 04+00.09+00.10+00.11)

00.03

791.690.000

441.240.000

443.232.346

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROt

TT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

354.047.000

174.129.000

212.582.507

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PRO

(FIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

354.047.000

174.129.000

212.582.507

Cote si sume defalcate din imp

»ozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

354.047.000

174.129.000

212.582.507

Cote defalcate din impozitul pe

venit

04.02.01

315.229 000

161.189.000

185.582.906

Sume alocate din cotele defalci

ite din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

38.818 000

12.940.000

26.999.601

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PR

□PRIETATE (cod 07.02)

00.09

224.883 000

139.443,000

120.278.u59

Impozite si taxe pe proprietate

(cod 07.02.01+07.02.02+07.02,03+07.02.50)

07.02

224,883.000

139.443.000

120,278.059

Impozit si taxa pe clădiri (co

d 07.02.01.01+07.02.01.02,

07.02.01

184.271.000

117.136.000

91.234.050

Impozit pe clădiri de la persoan

î fizice *)

07.02.01.01

60.675.000

40.338 000

25.816.365

Impozit si taxa pe clădiri de la p

ersoane juridice *)

07.02 01.02

123.596.000

76.798 000

65 417.685

Impozit si taxa pe teren (cod

07-C2.02.01+07 .02.02 C2+07.G2.02.03)

07.02,02

15.612.000

9.807.000

9.793.019

Impozit pe terenuri de la persoa

ne fizice *)

07.02.02 01

9.485.000

6.743.000

5.818.808

Impozit si taxa pe teren de la pe

rsoane juridice *)

07.02.02 02

6.127 000

3.064 000

3.974.212

Taxe judiciare de timbru si alte

axe de timbru

07.02.03

25.000 000

12.500.000

19.250.978

|Alte impozite si taxe pe proprie

tate

07.02.50

0

0

12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BU

NURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

201.260 000

120.975.000

104.674.842

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

123.439.000

74.064.00C

74.064.000

Sume defalcate din taxa pe vale

area adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

120.733.000

72.440.000

72.440.000

|Sume defalcate din taxa pe vale

area adăugată pentru finanțarea învățământului

11.02.09

2.706.000

1.624.000

1.624.C00

Alte impozite si taxe generale

ce bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

254.000

127.000

7.364

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

254.000

127.000

7.364

Taxe pe servicii specifice (coc

15.02.01+15.02.50)

15.02

186.000

93.000

284.790

'mpozit pe spectacole

15.02.01

186.000

93 000

284 790

Taxe pe utilizarea bunurilor, aL

itorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

77 381.000

46 691.000

30.318 688

Impozit pe mijloacele de trans

port (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

76.Q31.000

46.041.000

29.640.896

Impozit pe mijloacele de transp''

irt deținute de persoane fizice *)

16.02 02 01

50 309.000

28 155.000

15.240 586

Impozit pe mijloacele de transpt

■rt deținute de persoane juridice ’)

16.02.02.02

25 772.0C0

17.886.000

14.400 309

Taxe si tarife pentru eliberarea

Jle licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

1.300.000

650.000

674.792

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de

16.02.50

o

0

3.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

FISCALE (cod 18.02)

00.11

11.500.000

6.693.000

5.696.938

Alte impozite si taxe fiscale (t

od 18,02.50)

18.02

11.500.000

6.693.000

5.696.938

Alte impozite si taxe

18.02.50

11 500.000

6.693.000

5.696.938

C. VENITURI NEFISCALE (ct

)d CO. 13+00,14)

00.12

18.684.000

12.465.000

13.940.833

C1. VENITURI DIN PROPRIEI

VTE (cod 30.02+31.02)

00.13

787,000

781.00C

857.458

Venituri din proprietate (cod 2

0.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

772.000

772.000

857.310

Venituri din concesiuni si închin

sri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

772.000

772.000

357.310

Alte venituri din concesiuni si in

:hirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

772 000

772.000

857.310

Venituri din dobânzi (cod 31 C

2.03)

31.02

15.000

9.000

148

[Alte venituri din dobânzi

31.02.03

15.000

9.000

143

C2. VANZARI DE BUNURI SI S

ERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36 02+37.02)

00.14

17.897.000

11.684.000

13.083.375

Venituri din prestări de servici

si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12

33.02

2.161.000

1.612,000

1.795.166

Contribuția părinților sau susțin

atorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

75.000

57.000

102 695

Venituri din recuperarea cheltui

îlilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.23

0

0

2.000

Alte venituri din prestări de serv

cii si alte activitati

33 02.50

2.086 000

1.555.000

1.690.471

Venituri din taxe administrativi

eliberări permise (cod 34,02.f>2+34.02.50)

34.02

1.300.000

65C 100

366.714

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02,02

1 300.000

650.000

366 714

Amenzi, penalitati si confiscări

(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02 50)

35.02

25.515.000

11,758.000

8.828.254

Venituri din amenzi si alte sanct

uni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

35.02 01

25.515.000

11.758.000

8.795.719

Venituri din amenzi și alte sancl

uni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

25.515.000

11.758.000

8.795.719

Alte amenzi, penalitati si confisc

•ari

35.02.50

0

0

32.535

Diverse venituri (cod

36.02

1.693.000

1.335,000

2.092.241

Venituri din aplicarea prescripție

i extinctive (cod 36.02 01 .01)

36.02 01

1.023 000

1.000,000

1 279.176

Venituri din aplicarea prescripție

i extinctive

36.02 01.01

1.023.000

1.000 000

1.279 176

Taxe speciale

36.02.06

30.000

15.000

142 882

Alte venituri

36.02.50

640 000

320.000

670 183

Transferuri voluntare, altele dc

cat subvențiile (cod 37.02-01 +37.02.03+37.02.50'

37.02

-12.772.000

-3.671.000

1.000

Donații si sponsorizări**)

37.02.01

1.000

1.000

1.000

Vărsăminte din secțiunea de fur

cționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02 03

■12 773.000

-3.672.000

0

IV, SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

69.282.000

38.328.000

32.321.113

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL

E ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

69.282.000

38.328.000

32.321.113

Subvenții de la bugetul de stat

t(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35

42.02

69.282.000

38.328.000

32.321.113

Finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

42.02.21

69.275.000

38 321 900

32.313.882

Subvenții pentru acordarea ajute

rului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

7.000

7.000

7.231

CHELTUIELILE SECTUINII DE 50.02+59.02+63.02+70.02+74.0Î

UNCTIONARE (cod +79.02)

49.02

879.656.000

492.033.000

315.279,169

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

(cod 01+79+85)

879.656.000

492033.000

315.279 169

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

5+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

836.433.000

470,362.000

299.147,383

••-4Sc? =7: Ț? 7^“ A


TITLUL 1 CHELTUIELI DE PEP’

5ONAL

10

173.131.000

90.527.000

79.573.004

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

262.740.000

158.806.000

S9.755.757

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.C

1 la 30.03)

30

28.000.000

11,600.000

4.701.084

Dobânzi aferente datoriei publ

ce interne

30.01

10.CC-U ■ DO

3.600.000

1.810.772

Dobânzi aferente datoriei publ

ce externe

30.02

18.OOO.O0C

8.00C.000

2.890.312

TITLUL V FONDURI DE REZER

i/A (cod 50.04)

50

46.648.000

23.186.000

0

Fond de rezerva bugetara la di

ipozitia autorităților locale

50.04

46.648.000

23.186,000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTR

E UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

141.613.000

78.205 000

32.710.671

Transferuri curente (cod

51.01

141.613.000

78.205 OOC

32.710.671

T ransferuri către instituții publici

51.01.01

140,613.00c

77,205 000

32.710.671

Transferuri din bugetele locale p sănătății

entru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERUfi

il (cod 55.01+55.02)

55 SF

2.706.000

1.444. 0 00

1.148?. 32

A. Transferuri interne (cod 55;

)1.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

1.444.00C

1.148.102

| Finanțarea învățământului pârtie

ular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

1.444.000

1.148 102

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAL

A (cod 57.02)

57

131.077.000

64.990.000

56.936.534

Ajutoare sociale (cod 57.02.01

la 57.02.05)

57.02

131.077.0 I0

64.990.000

56.936 534

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

117.450.000

57.942.000

53.402.603

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13.474.000

6.954.000

3.532.631

Tichete de cresa si tichete sc-cia

le centru grădiniță

57.02.03

6.000

6.000

1.300

Suport alimentar

57.02.05

147.000

88.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (c

od 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

59

50.518.000

41.604.000

24.322.237

Burse

59.01

35,00î 000

32.106.000

20284.042

Susținerea cultelor

59.12

10.000.000

6,500.000

3.071.900

Despăgubiri civile

59.17

573.000

373.000

159.836

Acțiuni cu caracter științific si s

ociai-cultural

59.22

2.000.000

1.000.000

0

Sume aferente persoanelor cu

landicap neincadrate

59.4G

2.945.000

1.625.000

806.458

OPERAȚIUNI FINANCIARE (coi

il 80+81)

7Sf

43.223.001

21.571 000

16.350.862

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

ÎREDITE (cod 81.01+81.02)

81

43.223.000

21.671.000

16.350.862

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25.538.000

12.778.000

11.355.172

|Rambursări de credite aferente c

atonei publice externe locale

81.01.05

25.538.000

12,778.000

11.355.172

Rambursări de credite interne

(cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

17.685.000

8.893-000

4.995.689

j Rambursări de credite aferente t

iatoriei publice interne locale

81.02.05

17.685.000

8.893.000

4-995.689

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE

IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-219.081

Plăti efectuate in anii preceden

ti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-219.081

Plăti efectuate in anii preceder funcționare a bugetului local

î ti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-219.081

Partea l-a SERVICII PUBLICE G

^NERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

155.987.000

77.269.000

33.529.585

spre

C fJCȚA’5 sk i--. " -■ + - *>

AUTORITATI PUBLICE SI ACT

JNl EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

67.661,000

36.181.000

25.515.725

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR!

: (cod 01+79+85)

67.661.000

36.181.800

25.515.725

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

66.329.000

35.515.000

24.870.900

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

SONÂL

10

42.708.000

21.917.000

19.840.917

TITLUL II BUNURI SI SERVIC!

20

22-858.000

13.056.000

4.822.390

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (î

:od 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

59

763.000

542.000

207.593

Despăgubiri civile

59.17

518.000

318.00G

134.443

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

245.000

224.00C

73.150

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cc

d 80+81)

79

1.332.000

666.000

658.653

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.332.000

666.00C

658.653

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.C6)

81.01

1.332.000

666.000

658.653

I Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

1.332 000

666 CGO

658.653

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE

IN ANII PRECE2ENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-13.828

Plăti efectuate in anii preceder

ti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-13.828

Plăti efectuate in anii precede funcționare a bugetului local

ntî si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-13.828

Din total capitol:

Autorități executive si legislativ

re (cod 51.02.01.03)

51.02.01

67.661,000

36.181.00C

25 515.725

Autorități executive

51.02.01.03

67,661.000

36.181.000

25 515 725

ALTE SERVICII PUBLICE GENE

:RALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

55.326.000

27.988.000

3,140.335

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARĂ

• (cod 01+79+85)

55.326.000

27.988.000

3.140.335

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

&+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

011

55.326.000

27.988.000

3.140.335

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

BONAL

10

7.000-000

3.877.000

2.932.585

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.528.000

845.000

185.558

TITLUL V FONDURI DE REZER

VA (cod 50.04)

50

46.648.000

23.186.000

0

Fond de rezerva bugetara la du

;pozitia autorităților locale

50.04

46.648.000

23.18S.OQO

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (t

Od 59.01 + 59.02 + 59.08 +5S 11 +59.12 +59.15

59

150.000

80.000

22.192

Sume aferente persoanelor cu

tandicap neincadrate

59.40

150.000

80.000

22.192

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la di<

poziția autorităților locale

54.02.05

46.648.000

23.186.000

0

Servicii publice comunitare de

evidență a persoanelor

54.02,10

8.678.000

4.802.000

3.140.335

l

I

TRANZACȚII PRIVIND DATORI)

i PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

33.000.000

13.100.000

4.873.526

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(cod 01+79+85)

33.000.000

13.100.000

4.873.526

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

B+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

33.000.000

13.100.000

4.873.526

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.000.000

1.500.000

172.442

VSZAV j

spre Tesc'T'T’bare,;

Comisioane si alte costuri af

; rente împrumuturilor (cod 20.24 01 + 20.24.02)

20.24

5 000.000

1.500.000

172.442

Comisioane si alte costuri afe

ente împrumuturilor externe

20.24.01

3.000.000

1.000.000

172.042

Comisioane si alte costuri afe

ente împrumuturilor interne

20 24.02

2.000.U00

500.000

400

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30

01 la 30.03)

30

28.000.000

11.600.000

4.701.084

Dobânzi aferente datoriei pub

lice interne

30.01

10.000.000

3.600.000

1.810.772

Dobânzi aferente datoriei pub

lice externe

30.02

18.000.00C

8.000.000

2.S90.312

;

Partea a ll-a APARARE, ORDI 60 02+61.02)

\IE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.02

40.288.0CC

23.347.000

18.508.963

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

700,000

587.000

92-295

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONA"

IE (cod 01+79+85)

700X00

587.006

92.295

CHELTUIELI CURENTE (codi

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

oi

700.000

587.000

92.295

TITLUL II BUNURI SI SERVIC

II

20

700.000

587.000

92.295

|

Din total capitol:

Aparare naționala

6C.02.02

700.000

587.000

92.295

ORDINEA PUBLICA SI SIGUR

ANTA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

39.588.000

22.760.033

18.416.668

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAI

IE (cod 01+79+85)

39.588.00C

22.760.000

18.416.668

CHELTUIELI CURENTE (cod

J10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

39.588.000

22.760.000

18.417.154

TITLUL I CHELTUIELI DE PEF

ÎSONAL

10

34.691.000

19 308.000

16.445.977

TITLUL II BUNURI SI SERVIC

I

20

4.569.000

3.254.000

1.833.462

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

(cod 59 01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

59

328.000

198.000

137.715

Despăgubiri civile

59.17

8.000

8.000

2.62C

Sume aferente persoanelor ci

i handicap neîncadrate

59.40

320.000

190.000

135.095

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT

E IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

o

-486

Plăti efectuate in anii precede

riti si recuperate in anul curent (cod 85,01.01)

85,01

0

0

-486

Piati efectuate in anii preced*

>nti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-486

Din total capitol:

Ordine publica (cod61.R2.0t

.04)

61,02.03

39 538 000

22.715.000

18-405.535

i Politie locala

61.02.03.04

39 538 000

22.715.000

18.405.535

Protecție civila și protecția co

atra incendiilor (protecție civilă nonmilîtară)

61.02.05

50.000

45.000

11.134

n

Partea a lil-a CHELTUIELI SO(

ilAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68 02)

63.02

509.744.000

292.051.000

187.304.337

INVATAMANT (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

136.487.000

94.949.000

53.212.627

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAI

E (cod 01+79+85)

136.487.00C

94.949.000

53.212.627

CHELTUIELI CURENTE (cod

*'l+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

128.277.000

90.840.000

50.748.073

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

79.406 000

51.008.000

26.516.918

TITLUL VII ALTE TRANSFERU

31 (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

1.444.000

1.148.102

A. Transferuri interne (cod 55,

01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

1.444.000

1.148.102

| Finanțarea învățământului pârtii

:ular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

1.444.000

1.148.102

TITLUL IX ASISTENTA SOCIA

(cod 57.02)

57

9.340.000

5.374.000

2.423.000

Ajutoare sociale (cod 57.02.0

la 57.02.05)

57.02

9.340.000

5.374.000

2.423000

Ajutoare sociale in numerar

57 02.01

1-902.000

1.352.000

504.311

Ajutoare sociale in natura

57.02 02

7.285.000

3.928.000

1.917.388

Tichete de cresa si tichete soci;

le pentru grădiniță

57.02.03

6.000

6.000

1.300

Suport alimentar

57.02.05

147.000

88.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (

;od 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

59

36.825.000

33.014.000

20.660.058

Burse

59.01

35 000,000

32.106.000

20.284.042

Despăgubiri civile

59.17

17.000

17.000

10.0QC

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

1.808.000

891.000

366.016

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cd

d80+81)

79

8.210.000

4.109.000

2.499.709

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81 M+81.02)

81

8.210.000

4.109.000

2.499.709

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01 06)

81.01

831.000

418.000

416.000

Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

831.000

418 000

416.000

Rambursări de credite interne

(cod 81.02.01+81.02 02+81.02.05)

81.02

7.379.000

3.691,000

2 C 83.709

[Rambursări de credite aferente

istoriei publice interne locale

81.02.05

7.379.000

3.691.000

2 083.709

[TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE

IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-35.160

Plăti efectuate in anii ureceden

ti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-35.160

Plăti efectuate in anii precedent

si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-35.160

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar

(cod 65.02.03.01+65.02.03.92)

65.02.03

24.632.000

17.184.00fi

8.952.973

învățământ preșcolar

65.0203.01

14,589.000

10.078.000

5.076.301

învățământ primar

65.02.03.02

10.043.000

7.106.000

3 876.672

învățământ secundar (cod 65-

02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

65.125.000

51.928.000

30.121.866

învățământ secundar inferior

65.02,04.01

33.448.000

26.855 000

15 384 789

învățământ secundar superior

65.02 04.02

31.647,000

25.053.000

14 724.610

Invatamant profesional

65.02 04 03

30 000

20.000

12.467

învățământ postliceal

65-02.05

354 000

257.000

115.061

învățământ nedefinibil prin niv

el (cod 65.02.07.04)

65.02.07

7.019.000

5.273.000

2.559.756

|învățământ special

65 02.07.04

7.019 000

5.273.000

2.559.756

Servicii auxiliare pentru educa

fie (cod 65.02.11.03+65,02.11.30)

65-02.11

147.000

88.000

0

Alte servicii auxiliare

6502.11.30

147.000

88.000

0

Alte cheltuieli în domeniul înva

tamântuluî

65.02.50

39.210.0OC

20.219.000

11.462.971

SANATATE (cod 66.C2.06+66.0

2.08+66.02.50)

66.02

4.145, OG.'

2 698.000

1.304.714

spr© rțeschm^areJ

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85}

4.145.000

2.693.000

1.304.714

CHELTUIELI CURENTE (cod

10*20+30+40+50^51SF+55SF+57+59)

01

4.145.000

2.698.000

1.304.743

TITLUL 1 CHELTUIELI PE PEF

iSONAL

10

2.238.000

1.169.000

949.008

TITLUL II BUNURI SI SERV1C

I

20

907.000

529.000

355,735

TITLUL VI TRANSFERURI INT

RE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

1.000.000

1.000.000

0

Transferuri curente (cod

51.01

1.000.000

1.000.000

0

Transferuri din bugetele locale sănătății

pentru finanțarea cheltuielile curente din domeniul

51.01.46

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT

E IN ANII FRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precede

nti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precede funcționare a bugetului local

;nti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-29

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sânii

are cu paturi (cod 66.02.06.01+66 02.06.03)

66.02.06

1.000.000

1.000.000

0

Spitale generale

66 02.06 01

1.000.000

1.000.000

0

Alte cheltuieli in domeniul sar

atatii (cod 66.02.50,50)

66.02.50

3.145.000

1.698.000

1.304.714

1 Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

3.145.000

1.698 000

1.304.714

j

CULTURA, RECREERE SI RE1

.IGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

122.988.000

68.476.000

32.028.571

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

122.988.000

68.476.000

32.028.571

CHELTUIELI CURENTE (cod

I0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

121.298.000

67.628.000

31.130.571

TITLUL II BUNURI SI SERVIC

I

20

331.000

241.000

2.000

TITLUL VI TRANSFERURI INT

RE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

108.967,000

59.887.000

28.106.671

Transferuri curente (cod

51.01

108.967.00-'

59.887.000

28.106.671

Transferuri către instituții public

e

51.01.01

108,957.000

59.887.000

23.106,671

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59,12 +59.15

59

12.000.000

7.500.000

3.071.900

Susținerea cultelor

59.12

10.000.003

6.500.000

3.071.900

Acțiuni cu caracter științific si

social-cultural

59.22

2.000.000

1.000.000

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (ci

td 80+81)

79

1.690.000

848.000

848.000

TITLUL XVI! RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.690 000

S48.000

848.000

Rambursări de credite externe

(cod 81 01.01+81.01.02+81.01.05+81,01.06)

81.01

1.690.000

848 000

348.000

Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

1.690.000

848.000

848.000

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.0

2.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

5.894.000

3.863.000

1.345.171

Case de cultura

67.02.03.06

5.894.000

3.863.000

1.345.171

Servicii recreative si sportive

(cod 67.02.05.01 la 67.02.05.33)

67.02.05l

1.690,000

848.000

848 000

întreținere grădini publice, parc

jri, zone verzi baze sportive si de agrement

67.02.05 03

1 690.000

848.000

848.000

Servicii religioase

67.02.06

10 000.000

6.500,000

3.371.900

Alte servicii în domeniile cultu

rii, recreerii si religiei

67.02.50

305.404,000

57.265.000

26.753.500

1

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SG (cod68.02.04+68.02.05+68.02.0

CIALA

6+68,02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

246.124.GC0

125.928.000

100.758.426

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

246.124.000

125.928.C10

100.758.426

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59Î

01

246.124.000

125.928.000

100.928.003

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

SONAL

10

86.494.000

44.256.000

39.404.517

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

37.441.000

21.786.000

6.787.173

TITLUL IX ASISTENTA SOCIA

LA (cod 57.02)

57

121.737.000

59.616 00f

54.513.534

Ajutoare sociale (cod 57.02.0

la 57.02.05)

57.02

121.737.000

59.616.000

54.513.534

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115.548.000

56 590.000

52.898 2S2

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.189.000

3.028.000

1.615.243

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (

cod 59.01 + 59,02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

59

452.000

270.000

222,773

Despăgubiri civile

59.17

30 000

30.000

12.773

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

422.000

240.000

210 005

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE

: IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-169.578

Plăti efectuate in anii preceder

ti si recuperate in anul curent {cod S5.01.01)

85.01

0

0

-169.578

Plăti efectuate in anii precede funcționare a bugetului local

nti si recuperate in anul curent în secțiunea de

85.01.01

0

0

-169.578

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelo

r in varsta

68.02.04

7.89S.000

4.348.000

2.246.153

Asistenta sociala in caz de bol

si invalidități (cod 68.02 05.02)

68 02 05

148.095.000

74,192.000

66,719-951

Asistenta sociala in caz de inv

jliditate

68.02.05.02l

148.095.000

74.192.000

66.719.951

Asistenta sociala pentru famili

e si copii

68.02.06

33.889,000

18.228,000

11 013 938 j

Creșe

68.02.11

7.224.000

3.864.000

1.851,255

Prevenirea excluderii sociale

(cod 68.02.15.01+68.02 15.02)

68.02.15

3,934.000

2.023.000

1.C49.059

I Ajutor social

6S 02 15.01

3 934.000

2.023.000

1.049 059

Alte cheltuieli in domeniul asig

urărilor si asistentei sociale (cod 68,02.50.50)

68 02.50

45.084,000

23.273.000

17,878.070

Alte cheltuieli in domeniul asist

■ntei sociale

68.02 50.50

45.084.000

23 273.000

17.878.070

Partea a IV-a SERVICII SI DEZ (cod 70.02+74.02)

IOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

124.684.00C

73.352.000

64.703.467

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVC 70.02.07+70.02.50)

ILTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70,02.05 la

70.02

13.195.000

6.604.000

5.047.984

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

t (cod 01+79+85)

13.195.000

6.604.000

5.047.984

OPERAȚIUNI FINANCIARE (ce

180+81)

79

13.195.000

6.604.000

5.047.984

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

13.195.000

6.604.000

5.047.984

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01-02+81.01.05+81.01.06)

81.01

12.566.500

6.284.000

4.870.519

Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

12.566.000

6.284.000

4.870.519

Rambursări de credite interne

(cod 81,02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

629.000

320.000

177.464

Rambursări de credite aferente

datoriei publice interne locale

81.02.05

629.000

320,000

177.464

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.0 1+7Q

02 03.30)

70,02.03

12.435.00C

6.220.000

4.709.292

Dezvoltarea sistemului de locuii

ite

70.02.03 01

12.435.000

6 220.000

4.709 292

Alimentare cu apa si amenajar

hidrotehnice (cod 70 02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

376.000

192.000

146.692

|Alimentare cu apa

70.02.05.01

376 COC

192.000

146 692

Alte servicii în domeniile locui

ițelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

384.000

192.00C

192.000

1

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74

.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

111.489.000

63.748 000

59.655.483

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

= (cod 01+79+85)

111.489.005

66.748.000

59.655.483

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

110.000.000

66.000 P00

58.937.784

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

110.000.006

66. 30.000

58.987.784

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cc|

d80+81)

79

1.489.000

748.000

667.699

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81 01+81.02)

81

1.489.000

748.000

667.699

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.129.000

566.000

566.000

| Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

1 129.000

566.000

566.000

Rambursări de credite interne

(cod 81.02.01+81.02.02+81 02,05)

81.02

360.000

182.00"

101.699

Rambursări de credite aferente

datoriei publice interne locale

81.02.05

360 000

182.000

101 699

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deseu

Iilor (cod 74.02,05.01+74.02.05.02)

74.02.05

110.000 000

65.000.000

58,987.784

^Salubritate

74.02 05.01

110.000.000

66 000.000

58 987 784

Canalizarea si tratarea apelor r

eziduale

74.02.06

1.489,000

748000

667.699

~|

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOIU

IICE (cod. 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

48.953.000

26.014.000

11.232.817

TRANSPORTURI

S4.02

48.953.000

26.014.000

11.232.817

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARI

: (cod 01+79+85)

48.953.000

26.014.00C

11.232.817

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+5SSF+57+59)

01

31.646.000

17.318.000

4.604.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTR

E UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

31.646000

17.318.000

4.S04.000

Transferuri curente (cod

51.01

31.646.000

17.31S.000

4.604.000

I Transferuri către instituții publics

1

51.01.01

31 646.000

17.318.000

4 604.000

OPERAȚIUNI FINANCIARE (co

d 80+81)

79

17.307.000

8.696000

S.628.817

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE

CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

17.307,000

8.696.000

6.628 817

Rambursări de credite externe

(cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.99O.000

3-996.000

3.996.000

Rambursări de credite aferente

datoriei publice externe locale

81.01.05

7.990 000

3.936.000

3.996.000

Rambursări de credite interne

(cod 81.02.01+81 02.02+81.02.05)

81.02

9.317.000

4.700.000

2.632.817

Rambursări de credite aferente

datoriei publice interne locale

81.02.05

9.317.000

4.700.000

2.632.817

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84,02.0'

.01 îa 84.02 03.03)

84.G2.03

17.307,000

8.696.000

6,628.817

| Străzi

84.02.03.03

17.307.000

8.696.000

6 628.817

Alte cheltuieli în domeniul tran

sporturilor

84.02.50

31.646.000

17.318.000

4.604.000

|

Partea Vll-a. REZERVE, EXCED

ENT / DEFICIT

S6.02

0

0

174.215.123

EXCEDENT 98.02.96

98 02

0

0

174 215.123

Excedentul secțiunii de funcțion

3 re

98.02 96

0

0

174.215.123

Veniturile secțiunii de de

(00.02+00.154 00.16+00.17+45.0

ZVOLTARE

2+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

18.932.000

6.681.000

131.674.009

VENITURII PROPRII (cod 00.02

■11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

786.000

786.000

101.020.060

I VENITURI CURENTE (cod 00.'

2)

00.02

12.820.000

3.719.000

55.072

C. VENITURI NEFISCALE ( Of.

I4)

00.12

12-820.000

3.719.000

55.072

C2. VANZARI DE BUNURI SI S

ERVICII (cod36.02+37.02)

00 14

12.820.000

3.719.090

55.072

Diverse venituri (cod 36.02.07 +

36 02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.92.47)

36.02

47.000

47.000

55.072

Contribuția asociației de proprie

țari pentru lucrările de reabilitare termică

36 02.31

47.000

47.000

55 072

Transferuri voluntare, altele d£

cat subvențiile (cod 37 U2.04+37.02.05)

37.02

12.773,000

3.672.000

0

Vărsăminte din secțiunea de func

ționare

37.02.04

12.773.000

3.672.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (co

d 39.02)

40.15

739.000

739.000

964.98S

Venituri din valorificarea unor

bunuri (cod

39.02

739.000

739.000

964.983

Venituri din valorificarea unor bu

nuri ale instituțiilor publice

39.02.01

27.000

27.000

27.801

Venituri din vanzarea unor bunu

i apartinand domeniului privat al statului sau ai

39.02.07

712 000

712 000

937.187

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 40 02+41.02)

00.16

0

0

100.000.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02

c

0

100.000 000

ISume din excedentul bugetului I

beai utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40.02.14

0

0

100 000.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.171

4.725.000

1.575.000

5.429

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL

E ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

4-725.000

1.575.000

5.429

Subvenții de Ia bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

4.725.000

1 575,000

5.429

Subvenții pentru reabilitarea tem

r ică a clădirilor de locuit

42.02 12

4.725.000

1.575.000

0

Subvenții de la bugetul de stat c

s tre bugetele locale necesare susținerii derulării

42.02.69

0

0

S.429

Sume primite de la UE/alti don<

ițori in contul plăților efectuate si prefinantari

48.02

648.000

648 000

648 520

Fondul 5ocial European (FSE)

(cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

648.000

648.000

648.520

Sume primite în contul plăților ei

ectuate în anii anteriori

48.02.02.02

61.000

61.000

61.073

Prefinantare

48 02.02.03

587.000

587 000

587.447

-

I

l-ac    -

sspre

>    5?^.T:T'!"Ț

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 50.02+59.02+63.02+70.02+74.0

DEZVOLTARE (cod

2+79.02)

49.02

267.386.00C

151.070.200

31.948.609

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

267.386.00:

151.070.000

31.948.609

TITLUL VI TRANSFERURI INTI

ÎE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

6.000 000

3 000.000

0

Transferuri de capital (cod51.

02.12+51.02.28+51.02.29+51 Q2.4S+51.02.47)

51.02

6.000.000

3.000,000

0

Transferuri din bugetele locale sănătății

oentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

51.02.28

6.000.000

3.000.000

0

TITLUL X Proiecte cu finanțai

e din fonduri externe nerambursabile aferente

58

3.308.000

2.093.000

16.660

Programe din Fondul Europea

n de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la

58.01

1.205.000

1.205.000

16.660

I Finanțarea națională

58.01.01

1.205.000

1.205.000

16.660

Programe din Fondul Social E

uropean (FSE) (58.02 01 la 58.02.03)

58.02

2.103.000

888.000

0

Finanțarea națională

58.02,01

43.000

23.000

0

Finanțare externă nerambursab

ilâ

58 02.02

2.060.000

860,000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

171+72+75)

70

258.078.000

145.977.000

31-935.676

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANi

3IARE (cod71.C1 +71.03)

71

258.078.000

145 977.000

31.935676

Active fixe (cod 71.01.01 la 7'

.01.03+71.01.30)

71.01

45.498.000

30.472.000

1.802.883

Construcții

71.01.01

8.538 000

8.231.000

621

Mașini, echipamente si mijloace

de transport

71.01.02

3 455.000

2.269.000

360.291

Mobilier, aparatură birotică și ai

:e active corporale

71.01.03

2.317.000

1.165,000

356.905

Alte active fixe

71.01.30

31.138.000

18.807.000

1.085.066

Reparații capitale aferente act!

velor fixe

71.03

212.580.0 C0

115.505-000

30.132.793

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT!

: IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii preceder

ui si recuperate in anul curent (cod

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedent a bugetului local

i si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

85.01.02

0

0

-3.727

Partea l-a SERVICII PUBLICE C

îENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50 02

13.192.000

12.933.00C

404.226

AUTORITATI PUBLICE SI ACTI

UNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

12.908.00C

12.773.000

307.241

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

12.908.000

12.773.000

307.241

TITLUL X Proiecte cu finanțan

î din fonduri externe nerambursabile aferente

58

1.205.0C ‘

1.205.000

16.660

Programe din Fondul Europea

i de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la

58.01

1.205.000

1.205.000

16.660

Finanțarea națională

58 01.01

1 205.000

1.205.000

16 660

CHELTUIELI DE CAPITAL (cot

I 71+72+75)

70

11.703.000

11.568.000

290.581

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANt

ilARE (cod 7101 + 71.03)

71

11.703.000

11.568.000

29C.581

Activefixe (cod 71.01.01 la 71

.01.03+71.01.30)

71.01

10.564.000

10.429.000

264.4C1

Construcții

71.01 01

6.306.000

6.306.000

0

Mașini, echipamente si mijloace

de transport

71.01.02

597.000

470.000

0

Mobilier, aparatură birotică și al

e active corporale

71.01.03

899.000

899.000

244.402

Alte active fixe

71.01.30

2.762.000

2.754.000

19.999

Reparații capitale aferente act

ivelor fixe

71.03

1.139.000

1.139.000

26.180

Din total capitol:

Autoritari executive si legislat

ve (cod 51.02.01.03)

51.02.01

12.908.000

12.773.000

307.241

Autorități executive

51 02.01.03

12 908 OOC

12.773.000

307.241

ALTE SERVICII PUBLICE GEh

ERALE (cod 54.02.05 Ia 54.02.07+54.02.10+54.02.53)

54.02

284.003

160.000

96.985

SECȚIUNEA DE DEZVOLTĂRI

E (cod 51+55+56+58+70+79+85)

284.000

160.000

96.S85

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d71+72+75)

70

234.000

160.000

96.985

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 +71.03)

71

284.000

160.000

96,985

Active fixe (cod 71,01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

234,000

130.000

96.985

Mobilier aparatură birotică și a

te active corporale

71.01.03

234 000

130.000

96-985

Alte active fixe

71 01.30

0

0

0

Reparații capitale aferente act

ivelor fixe

71.03

50.000

30.000

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare d«

evidență a persoanelor

54-02-10

284.000

160.000

96.985

Partea a ll-a APARARE, ORDII 60.02+61.02)

JE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.02

1.590.000

1.500.000

388.606

APARARE (cod 60.02,02)

60.02

102.000

102.000

15.518

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

■ (cod 51+55+56+58+70+79+85)

102.000

102,000

15.518

CHELTUIEU DE CAPITAL (co

d71+72+75)

70

102.000

102.000

15.518

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

3IARE (cod 71,01 + 71.03)

71

102.000

132.000

15.518

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

102,000

102.000

15.518

Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01.03

102.000

102.000

15.518

Din total capitol:

Aparare naționala

6C.C2.02

102 000

102.000

15 518

J

ORDINEA PUBLICA SI SIGURj

tNTA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

1.488,000

1.398.0C0

373.088

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

■ (cod 51+55+56+58+70+79+85)

1.488.000

1.398.000

373.088

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

1.488,000

1.398.000

373.088

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71,01 + 71.03)

71

1.488.000

1.398.000

373.088

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01 33+71.01.30)

71.01

1.488.000

1.398.000

373.088

Mașini, echipamente si mijloac<

i de transport

71.01.02

276 000

276.000

9.805

Alte active fixe

71.01.30

1.212.000

1.122.000

363.283

Ispre

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT

= IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedei

iti si recuperate in anul curent (cod

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii preceden a bugetului local

i si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

85.01.02

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03

.04)

61.02.03

1.212.000

1.122,000

363 233

[Politie locala

61 02.03.04

1.212.000

1.122.000

363.2S3

Protecție civila și protecția co

îtra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

276.000

276.000

9.805

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC

IAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+37.02+68.02)

63.02

41.513.000

22.541.000

1.052.891

INVATAMANT (cod 65.02.03 la

65.02.05+65,02.07+65.02.11+6502.50)

65.02

28.726.000

15.040.000

658.944

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

28.726.000

15.040,000

658.944

TITLUL X Proiecte cu finanțat

s din fonduri externe nerambursabile aferente

58

2.103.000

888.000

0

Programe din Fondul Social E

jropean (FSE) (58.02.01 Ia 58 02.03)

58 02

2.103.000

888.0 Of-

0

Finanțarea națională

58.02 01

43.000

28.000

0

Finanțare externă nerambursab

ilă

53.02.02

2.060.000

860.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

171+72+75)

70

26.623.000

14.152,000

658.944

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANI

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

26.623.000

14.152.000

658.944

Active fixe (cod 71.01.01 la 7'

,01.03+71.01.30)

71.01

26.623.000

14.152.000

658.944

Mobilier, aoaratură birotică și al

:e active corporale

71.01.03

628.000

0

0

Alte active fixe

71.01.30

25.995.000

14.152 000

658.944

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT!

E IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedei

iti si recuperate in anul curent (cod

85.01

0

0

0

Plăti efectuate în anii preceden! a bugetului local

i si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

85.01 02

0

0

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primai

(cod 65.02.03.01+65.02.03,02)

65.02.03

10.604.000

3.329 000

519.017

lînvatamânt crescolar

65.02.03.01

10 604 000

3.329.000

519 017

invatamânt secundar (cod 65

02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

13.841.000

10.197.000

139.927

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

8.308 000

5.997.000

139.927

învățământ secundar superior

65.02.04.02

5.533.000

4.200.000

0

învățământ nedefinîbîl prin nii

tel (cod 65 02.07.04)

65 02.07

2.312.000

1.514.000

0

lînvatamânt special

65 02.07 04

2.312.000

1 514.000

0

Alte cheltuieli în domeniul înv<

tamântuluî

65 02.50

1.617.000

0

0

SANATATE (cod 66.02.06+66,0

2.08+66.02.50)

66.02

6.015.000

3.015.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.015.000

3.015.000

0

spre nsschjra’bare,

C’î'-.""

TITLUL VI TRANSFERURI 1NT

RE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

6.000.006

3 C00.0C0

0

Transferuri de capital (cod51

02.12+51.02.28+51.02.29+51 ..02.46+51.02.47)

51.02

6.000.000

S.O'iO.OOO

0

Transferuri din bugetele locale sănătății

pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

51.02.28

6.000.000

3.000.000

0

CHELTUIELI T1E CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

15.000

15.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

15.000

15.000

0

Active fixe (cod 71,01.01 la 7

1.01,03+71.01.30)

71.01

15.000

15.000

0

Alte active fixe

71.01.30

15.000

15 000

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sa

nitare cu paturi (cod 66-02.06.01+66.02.06 03)

66.02.06

6.000.000

3.000.000

0

Spitale generale

66 02 06.01

6.000 000

3.000.000

0

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SC (codfiS.02.04+68.02.05+68.02. (

>CIALA

>6+68.02.10+68.02.11+68 02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

6.772.00C

4.486.000

393.947

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARț

i (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.772.000

4.486.000

393.947

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d71+72+75)

70

6.772.00C

4.486.000

393.947

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

PIARE (cod 71.01 +71.03)

71

6.772.000

4.486 000

393.947

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

6.319.000

4.120.U00

393.947

Construcții

71.01.01

2.129.000

1.799.000

621

Mașini, echipamente si mijloac

; de transport

71.01.02

2.582.000

1.523.000

350.486

Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01 03

454 000

34.000

0

Alte active fixe

71.01 30

1.154.000

764.000

42.840

Reparații capitale aferente act

tvelor fixe

71.03

453.000

366.000

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanele

>r in varsta

68.Oi 04

252.001

186.000

0

Asistenta sociala in caz de bo

i si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

1.290-000

636.000

42.840

Asistenta sociala in caz de im

aliditate

58.02 05.02

1.290.000

636.000

42.840

Asistenta sociala pentru famil

e si copii

68.02 06

760.000

654.000

0

Creșe

68.02.11

2.017.000

1.932.000

621

Alte cheltuieli in domeniul asi

jurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

2.453.000

1.078.000

350.486

Alte cheltuieli in domeniul asis

entei sociale

68.02 50.50

2.453 000

1.078.000

350.486

Partea a IV-a SERVICII SI DE2 (cod 70.02+74.02)

VOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

211.091.000

114.096.00C

30.102.886

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV 70.02.07+70.02.50)

3LTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70 C2.05 Ia

7C.02

210.974.000

113.996.000

30.102.886

1 ’ ' VfciAa    j

l sjsrs fi©scîilm&ar@J

SECȚIUNEA DE DEZVOLTĂRI

: (cod 51+55+56+58+70+79+85)

210.974.000

113.996.000

30.102.886

CHELTUIELI DE CAPITAL (ca

d 71+72+75)

70

210.974.000

113.996.000

30.106.513

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

210.974.000

113.99S.000

30.10S.613

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

36.000

26.000

0

| Construcții

71.01.01

36.000

26 000

0

Reparații capitale aferente act

ivelor fixe

71.03

210.938.000

113.970.000

30.106.613

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT

E IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

B5

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precede

nti si recuperate in anul curent (cod

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii preceden a bugetului local

ti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare

85.01.02

0

0

-3.727

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+7(

.02.03,30)

70 02.03

210.938.000

113.970.000

30.102.886

| Dezvoltarea sistemului de locui

nte

70.02.03.01

210,938 000

113.970.000

30.102 836

Alimentare cu apa si amenaja*

■i hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02,05.02)

70.02.05

36.000

26.000

0

Alimentare cu apa

70 02.05.01

36.000

26.000

0

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 7

^.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

117.000

100.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

117.000

100.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

117.00C

100.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

117.000

ioc aoo

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

117.000

100.000

0

Construcții

71.01.01

117 000

100.000

0

Din total capitol:

Canalizarea si tratarea apelor

reziduale

74.u2.06

117.000

100.000

0

Partea Vil-a. REZERVE, EXCEI

DENT/ DEFICIT

96.02

248.454.000

144.389.000

69.725 400

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

69.725.400

Excedentul secțiunii de dezvolt

are

98 02.97

0

0

69.725.400

DEFICIT 2’ 99.02.97

99,02

248.454.00C

144.389.000

0

; Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

248.454.000

144.389.000

0

SECTORUL 2 AL MUNICIPIUL' Consiliul Local al Sectorului 2 Formular:


11/03


Jl BUCUREȘTI București


Anexa nr. 2

la HCLS2 nr. 270/30.08.2018


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE LA 30.06.2018

LEI

Credite bugetare

DEli

UIMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trlm II)

încasări/ plăți efectuate la 30.06.2018

TOTAL VENITURI (cod 00.02+I

»0.15+00,16+00.17+45.10+48.10)

00 01

74.642.000

50,000.000

29.424.939

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 41.06)

00.16

74.642. P 00

50.0.1 u P 10

29.424.939

Alte operațiuni financiare { co<

141.06.03)

41.06

74.642.000

50.000.000

29.424.939

Sume aferente creditelor externi

; (cod 41.06.03.01+41.06.03.02)

41.06 03

74.642.000

50.000.C 30

29.424.939

Sume aferente creditelor extei

ne

41.06.03,01

74.642.000

50.000.000

29.424.939

TOTAL CHELTUIELI (cod 69.C

6)

49,06

74.642.000

50.000.000

20.763.869

SECȚIUNEA DE DEZVOLTĂRI

(cod 51+55*56+58+70 t-79+S5)

74.642. .

50.ooo.co;

2u.763.869

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

74.642.000

50.000.000

20.763.869

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74.642.000

50.000.000

20.763.869

Reparații capitale aferente act

velor fixe

71.03

74.642.000

50.000.000

20.763.869

Partea a IV-a SERVICII SI DE2

VOLT ARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.06)

69.06

74.642.000

50.000.000

20.763.869

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV

3LTARE PUBLICA (cod 70 06.03)

70 06

74.642.000

50.000.000

20.763.869

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

74,642.000

50.000.000

20.763.869

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

7C

74.642.C90

53.C00.000

20.763-869

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71 03)

71

74.642.000

50.000.000

20.763.869

Reparații capitale aferente act

velor fixe

71.03

74 642.000

50.000.000

20.763.869

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01)

70.06 03

74.642.000

50.000.000

20 763.869

i Dezvoltarea sistemului de locui

ite

70.06.03.01

74.642.000

50.000.000

20.763.839

spra neschîirsȚ.oair©,

oi . , »■’ %H if0*!. ' “■ 1

l

r

PARTEA a- Vll-a REZERVE, El

<CEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

8.661.070

EXCEDENT

98.06

0

0

8.661.070 |

EXECUȚIA BUGETULUI CF

ÎEDITULUI EXTERN PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE Șl TITLURI PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018

VENITURILE SECȚIUNII DE Dl

EZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.1Q)

00.01 SD

74.642.000

50.000.000

29.424.939

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 41.06)

00.16

74.642.C00

50.000.000

29.424.939

Alte operațiuni financiare ( co

d 41.06.03)

41.06

74.642.000

50.000.00C

29 424.939

Sume aferente creditelor extern

e (cod41.06.03.01)

41.C6.03

74.642.000

50.000.000

29.424.939

Sume aferente creditelor exte

rne

41.06.03.01

74.642.000

50.000.000

29.424.S39

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE (cod 69.06)

49.06

74.642.000

50.000.000

20.763.869

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

: (cod 51+55+56+58+70+79+85)

74.642.000

50.0?0.000

20.763.869

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d71+72+75)

70

74.642.000

50.000.000

20.763.869

TITLUL XIII ACTIVE NE FINAN

CIARE (cod 71.01 +71.03)

71

74.642.ÎÎG0

50.000 000

20.763.869

Reparații capitale aferente act

ivelor fixe

71.03

74.642.000

50.000.000

20.763.869

Partea a IV-a SERVICII SI DE2

VOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.06)

69.06

74.642.000

50.000.000

20.763.869

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV

OLTARE PUBLICA (cod 70.06.03)

70.06

74.642.000

50.000.000

20.763.u69

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

74.642.000

50.00C coo

20.763.869

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

74.642.000

50.0J0.CC0

20.763.869

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74-642.000

50 000.000

20.763.869

Reparații capitale aferente act

Ivelor fixe

71.03

74.642.000

50.000.000

20.763.869

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01)

70.06.03

74.642.000

50.000.000

20.763 869

Dezvoltarea sistemului de locui

ite

70.06.03.01

74.642.000

50.000.000

20.763 869

PARTEA a- Vll-a REZERVE, E)

CCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

o

0

8.661.070

(excedent

98.06

0

0

8.661.070 "T,

PREȘEDINȚI DE SEDi CONSTANTIN ANGE

tBf

\<o    D.

VTS, '

sA

$7 i

L,    VlsLMii    ' i

jSpFS fifâJCftimbaroJ

SECTORUL 2 AL MUNICIPIUL LII BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București

Anexa nr. 3

la HCLS2 nr. 270 / 30.08.2018


Formular:


11/05


CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2018 LA 30.06.2018

ANEXA 7

LEI

D E

NUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 3C.06.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

trimestriale

cumulate

(trim II)

VENITURI-SECȚIUNEA DE DE

ZVOLTARE (cod 00.02+0. 16+00 17+45.08+48.08)

00.01

734.000

367.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00

.18)

00.17

110.003

55.: 00

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVE

LE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE { cod 42.03)

70.18

110.000

55.000

0

Subvenții de la bugetul de sta

: ( cod 42,08.60+42.08.61+42.08.75)

42 08

110.000

55.000

0

ICofinanțare publică acordată îr

cadrul mecanismului SEE

42.08 60

110.000

55.000

0

Sume primite de la UE/alti dor

atorî în contul plăților efectuate si prefinantari ( cod

45.08

624.000

312.000

0

Mecanismul financiar SEE *)

(cod 45.08.17.03)

45.08.17

624.000

312.000

0

Prefînantare

45 08 17 03

624.000

312.000

0

CHELTUIELILE - SECȚIUNII D

E DEZVOLTARE (cod 69.06)

49.06

734.000

366.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARt

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

734.000

366.000

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare

din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pcstaderarc- (cod

56

734,000

366.000

0

Mecanismul financiar SEE (Sf

1.17.01 la 56.17.03)

56.17

734,000

366.000

0

Finanțarea națională

56.17 01

112 000

56 000

0

Finanțarea externa neramburs?1

tbila

56.17.02

622 000

310 000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DE2

VOLT ARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.CS)

69.06

734.000

366.000

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV

OLT ARE PUBLICA (cod 70.0S.03)

70.06

734.0t 0

366.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARĂ

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

734.000

366.000

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare

din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56

734.000

366.000

0

Mecanismul Financiar SEE (5f

î.17.01 la 56.17.03)

56.17

734.000

366,000

0

V? ,A.    ~

al schimbare,

--ȚAR,

SECTORUL 2 AL MUNICIPIUL Consiliul Local al Sectorului 2 Formular: | 11/02 |

CONTUL D

Jl BUCUREȘTI

București    Anexa nr. 4

la HCLS2 nr. 270 / 30.08.2018

E EXECUȚIE AL BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL

DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

LA 30.06.2018

LEI

D E N U

MIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate ia

30.06.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim II)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+1

10.15+03.16+00 17+45.10+43.10)

00.01

188.103.000

105.908.000

46.182.315

l. VENITURI CURENTE ( cod 0

0.03+00.12)

00.02

30.771.000

17.952 000

10.527 323

C. VENITURI NEFISCALE ( cc

>d 00.13+00.14)

00.12

30.771.000

17.952.000

10.527.323

CI. VENITURI DIN PROPR1ET

ATE (cod 30.10+31.10)

00.13

6.454.000

3.425.000

2.608.625

Venituri din proprietate (cod 2

0.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

6.454.000

3.425.000

2.608.625

Venituri din concesiuni si inc

lirieri (cod 30.10,05.30)

30.10 05

6.454.000

3.425.000

2.608.625

Alte venituri din concesiuni si in

chirieri de către instituțiile publice

30 10.05.30

6.454.000

3.425.000

2.608.625

C2. VANZARI DE BUNURI SI S

ERVICII (cod 33.'*0+34.10+35.10+36.10+37 10)

00.14

24.317,000

14.527 000

7.913.6SS

Venituri din prestări de servici

■ si alte activitati (cod

331.

22.356.000

13.301.000

7.266.507

Taxe si alte venituri in învățăm

ânt

33.10 05

1.887.000

857.000

877.132

Venituri din prestări de servicii

33 10 08

72.000

60.000

11.938

Contribuția elevilor si studentilo

t pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

17.113.000

10.287.000

5.436.025

Venituri din organizarea de cur* perfecționare

uri de calificare si conversie profesionala, specializare si

33.10.17

200.000

116.000

9.300

Alte venituri din prestări de serv

icii si alte activitati

33.10.50

3.084.000

1.981.000

932.112

Diverse venituri (cod 36.10 04

•■36.10.32+36.10.50)

36.10

1.631.000

999.000

608.228

Alte venituri

36.10.50

1.631.000

999.000

608.228

Transferuri voluntare, altele dt

cât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10 04 +

37,10

330.000

227.000

43-963

Donații și sponsorizări**)

37 10.01

330.000

227.000

43.963

Vărsăminte din secțiunea de fu ocalfcu semnul minus)

îcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.10.03

-31.513.000

-18.311.000

-2.456.740

..

spre neschimbat J

jVărsăminte din secțiunea de fi

ncționare

37.10.04

31.513.000

18 311 000

2.456.740

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 40.10+41.10)

00.16

9.719.000

7.751-000

2.944.320

încasări din rambursarea împ

rumuturilor acordate (cod4C.1t‘.15+ 40.10.16)

40.10

9.719.000

7.751.000

2.944.320

Sume utilizate din excedentu

I anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod

40.10.15

9.719.000

7.751.000

2.944.320

Sume utilizate de administrații!

; locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de

40 10.15.01

7.207.000

6.051.000

2.944.320

Sume utilizate de administrații! dezvoltare

; locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de

40.10.15 02

2.512.000

1.700.000

0

IV. SUBVENȚII {cod 00.18)

00-17

147.613.000

80.205.000

32.710.671

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVE

LE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

147.613.00v

80.205.000

32.710.671

SUBVENȚII DE LA ALTE ADM

INISTRATII

43.10

147 613.000

80.205.000

32.710.671

Subvenții pentru instituții public

e

43.10.09

140.613.000

77.205.000

32.710.671

Subvenții din bugetele locale p

=ntru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43J0 10

1.000.000

0

0

Subvenții din bugetele locale p

sntru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

6.000.000

3.000.000

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.'

10+59.10+63.10+69,10+79.10)

49.10

188.103.C30

105.908.000

41.875.579

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONA?

(E (cod 01+79+85)

148.078.000

82.897.000

39.418.841

CHELTUIELI CURENTE (cod

I0+20+3O+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

148.078.000

82.897.000

39.702.032

TITLUL I CHELTUIELI DE PEI

ÎSONAL

10

33,037.000

18.283.000

13.H09.551

TITLUL II BUNURI SI SERVIC

II

20

114.803,000

64.463.000

26.604,143

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI +59.20+59.22 +59.25 +59.30+5

(cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

9.35)

59

238.000

151.000

88.338

Despăgubiri civile

59,17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu.

handicap neincadrate

59.40

235.000

148.000

88.338

SECȚIUNEA DE DEZVOLTĂRI

= (cod 51+55+56+58+70+79+85)

40,025.000

23.011.000

2,456.738

CHELTUIELI DE CAPITAL (cc

d 71+72+75)

70

40.025.000

23.011.000

2.456.738

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

Ci ARE (cod 71.01+71.83)

71

40.025.0CO

23.011.000

2.456.738

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

39.465.00C

22.711,000

2.456.738

Construcții

71 01.01

14.390,000

7.560.000

616.557

Mașini, echipamente si mijloac

e de transport

71.01.02

16.449.000

9.932.000

1.222.034

Mobilier, aparatură birotică șt a

Ite active corporale

71.01 03

1.957.000

1.305.000

68.066

Alte active fixe

71 01.30

6.669.0C0

3.914.000

550.080

Reparații capitale aferente ac!

ivelor fixe

71.03

560.000

300.000

0

1

Partea a lll-a CHELTUIELI SO<j

IIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

146.930.000

82.732.000

34.432.224

INVATAMANT (cod 65,10.03 l<

65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

29.882.000

19.279.000

7.560.607

f" '    ’    • r -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

29.844.000

19.241.000

7.560.607

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29,844.000

19.241.000

7.560.607

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PEf

ISONAL

10

7.452.000

4.990.000

2 160 596

TITLUL II BUNURI SI SERVIC

I

20

22 350.000

14.209.000

5.385.279

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

[cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59 17

59

42.000

42.000

14.732

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrafe

59.40

39.000

39.000

14.732

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

: (cod 51+55+56+58+70+79+85)

38.000

38.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d71+72+75)

70

38.000

38.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

38.000

38.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

38.000

38.000

0

Mașini, echipamente si mijloao

5 de transport

71.01.02

22.000

22.000

0

Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01.03

16 000

16.000

0

Din total capitol:

"nvatamânt preșcolar si primar

(cod 65.10.03.01+65.10,03,021

65.10.03

18.118.000

11.296.001

4.798.513

învățământ preșcolar

65.10.03.01

16 835.000

10.4C9.00C

4.641.660

învățământ primar

65 10 03.02

1.283.000

887.000

156.853

nvatamânt secundar (cod 65/

0.04.01 la 65.10.04.03)

65 10 04

6 135.000

4,159.000

913.212

învățământ secundar inferior

65.10 04.01

2.804.000

1.825.000

434.937

învățământ secundar superior

65.10 04.02

3.331.000

2.334.000

478.275

învățământ postliceal

65.10.05

5.261.000

3.494.000

1.836.508

învățământ nedefinibil prin nive

(cod 65.10 07.04)

55.10.07

368.000

330.000

12.374

învățământ special

65.10.07.04

368.000

330.000

12.374

SANATATE (cod 66.10.06+66.1

0.08+66.10.50)

66.10

7.050.000

3.050.000

1.737

[SECȚIUNEA UE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

1/150.000

50.000

1.737

CHELTUIELI CURENTE (cod

[0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.050.000

50.000

1.737

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

I

20

1.050.000

50.000

1.737

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

• (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.000.000

3,000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d71+72+75)

70

6 000.000

3.000.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.000.000

3.000 000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 7'

1.01.03+71.01.30)

71 01

5.700.000

2.700.000

0

Mașini echipamente si mijloace

de transport

71 01.02

5 318.000

2.318.000

0

Mobilier aparatură birotică și a

te active corporale

71.01.03

382.000

382.000

0

Reparații capitale aferente act

velorfixe

71.03

300.000

300.000

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanit

âre cu paturi (cod 66.10.06.01+86 10.06.03)

66 10.06

7.000 000

3.000.000

-0

Spitale generale

66 10.06 01

7 000.000

3.000.000

0

Alte cheltuieli in domeniul sanat

știi (cod 66 02 50.50)

66.10-50

50.000

50.000

1.737

Alte instituții si acțiuni sanitare

65 1C 50 50

50.000

50 000

1.737

CULTURA, RECREERE SI REL

IGIE (cod 67.1 \03+67.i 0.05+67.10.06+67.10.50}

67.10

109.962.000

60.367.000

26.869.879

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

93.626.000

50-940 OGC

25.460.431

CHELTUIELI CURENTE (cod

0+20+3C+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

93.626.000

50 940.000

25.743.622

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PEF

ISONAL

10

17.212.000

8.961.000

7.242.570

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

76.319.000

41,924.000

18.464 268

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

cod 59.01 + 59.02 + 59.0S +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

95.000

55.000

36.784

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

95.000

55.000

36.784

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

16.336.000

9.427.000

1.409.449

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

16.336.000

9.427.000

1.409.449

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

16.336.000

9.427.000

1.409.449

Active fixe (cod 71.01.01 la 7*

.01.03+71.01.30)

71 01

16.336,^00

9.427000

1.409.449

Construcții

71.01.01

9.270.000

4.093.000

539.757

Mașini, echipamente si mijloace

de transport

71.0i.02

1.507.000

582.000

251.545

Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01.03

1.537.000

885.000

68.066

Alte active fixe

71.01.30

4 022.C00

3.867.000

550.030

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10.

03.02 la 67.10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

67.10 03

5.914.000

3.883 000

1.290.229

Case de cultura

67.10.03 u6

5.914.000

3.883.000

1.290.229

Alte servicii în domeniile culturii,

recreerii si religiei

67.10.50

104 048.000

56A84.C0I'

25.579.650

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SC (cod68.10.04+68.10.05+68.10.0

CIALA

6+68.10.10+68.10.11+68.10.12+ 68.10.15+ 68.10.50)

68.10

36.000

36.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

36.000

36.000

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36.000

36 000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

36.000

36.000

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul asigur

arilor si asistentei sociale (cod 68.02 50 50)

68 10.50

36.000

36.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asist

entei sociale

68 10 50.50

36 000

36.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZ 70.10+74.10)

VOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

69.10

9.527.000

5.858.000

2.953.204

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV 70.10.07+70.10.50)

□LTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la

70.10

9.527.000

5.858.000

2.953.204

8p?â r.aschîmbare, i

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

7.015.000

4.158.000

2.953.204

CHELTUIELI CURENTE (cod

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.015.000

4.158.000

2.953,204

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PEF

tSONAL

10

4.045.000

2.100 000

1.899.756

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

I

20

2 900.000

2.013.000

1.029.508

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +53.15 +59.17

59

70.000

40.000

23.940

Sume aferente persoanelor cy

handicap neincadrate

59.40

70.000

40.000

23.940

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARĂ

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

2.512.000

1.700.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cd

d71+72+75)

70

2,512.000

1 700.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 +71.03)

71

2.512000

1.700.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

2.512.000

1.700.000

0

Construcții

71.01.01

2.473.000

1,661.000

0

Mașini, echipamente si mijloac

de transport

71.01 02

10.000

10.000

0

Alte active fixe

71 01.30

29.000

29.000

0

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

70 10.04

9.527.000

5.858.000

2.953.204

zz

Partea a V- a ACȚIUNI ECONq

MICE (cod SC.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

31.646.000

17.318.000

4.490.151

TRANSPORTURI (cod 84.10.03

1+84.10.04+84.10.06+84.10.50)

84.10

31.646.000

17.318.000

4.490.151

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85}

16.507.000

8.472.C00

3.442.862

CHELTUIELI CURENTE (codi

ÎQ+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16.507.000

8.472.000

3.442.S62

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PER

SONAL

10

4.328.000

2.232.000

1.706 629

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

12 148.000

6.226.000

1.723.351

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59,17

59

31.000

14.000

12.882

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

31.000

14.000

12.882

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

15.139.000

8.846.000

1.047.289

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

171+72+75)

70

15.139,000

8.846000

1.047.289

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

fclARE (cod 71.01 + 71.03)

71

15.139.00C

8.846.000

1.047.289

Active fixe (cod 71.01.01 la 71

.01.03+71.01.30)

71.01

14.879.000

8.843.000

1.047,283

Construcții

71 01.01

2.647 000

1 806.000

76 800

Mașini, echipamente si mijloace

de transport

71.01.02

9.592.000

7.000.000

970489

Mobilier, aparatură birotică și al

te active corporale

71.01 03

22.000

22.000

0

Alte active fixe

71.01.30

2.618.000

18.000

0

Reparații capitale aferente act

yelor fixe

71.03

260.000

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul iransp

orturilor

84 10.50

31 646.000

17.318.000

4.490,151

Partea a-VII-a REZERVE, EXCE

3DENT / DEFICIT

9S.10

0

0

0

REZERVE

97.10

EXCEDENT 93.10.96 + 98 10

.97

98.10

0

0

4 306 736

Excedentul secțiunii de funcțior

are

93.10.96

0

0

4.306.734

Excedentul secțiunii de dezvolt

are

98.10.97

0

0

2

EXECUȚIA BUGETULUI INST LA VENITURI PE CAPITOLE

ITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE SECȚIUNI DETALIAT

Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE Șl TITLURI PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018

VENITURILE SECȚIUNII DE FI

NCȚIONARE (cod 00-02+00.16+00.17)

00.01 SF

148.078.000

82.897.000

43.725.575

I. VENITURI CURENTE ( cod C

0.03+00.12)

00-02

-742.000

-359.000

8.070.584

C. VENITURI NEFISCALE ( co

d 00.13+00.14)

00.12

-742.000

-359.000

8.C70.584

C1. VENITURI DIN PROPRIETi

\TE (cod 30.10+31 10)

00.13

6.454.000

3.425.000

2.608.625

Venituri din proprietate (cod 3

0.10.05+30 10.08+30.10 09+30.10.50)

30.1O

6.454.000

3.425.000

2.608.625

Venituri din concesiuni si inc

lirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

6.454.000

3.425.000

2.G08.625

Alte venituri din concesiuni si in

chirieri de către instituțiile publice

30.10 05.30

6.454 000

3.425.000

2.608.625

C2. VANZARI DE BUNURI SI S

ERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.141

-7.196.000

-3.784.000

5,461.959

Venituri din prestări de servici

si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+

33.10

22.356.000

13.301,000

7.266-507

Taxe si alte venituri in învățăm;

ant

33.10.05

1 887.000

857 000

877.132

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

72 000

60.000

11.938

Contribuția elevilor si studentilo

pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

17.113.000

10.287.000

5.436.025

Venituri din organizarea de curs perfecționare

uri de calificare si conversie profesionala, specializare si

33.10.17

200.000

116.000

9.300

Alte venituri din prestări de serv

icii si alte activitati

33.10.50

3.084 000

1.951.000

932.112

Diverse venituri (cod 36.1C.04-»

36,10.32+36.10.50)

36.10

1.631.000

999.000

608 228

(Alte venituri

36 10.50

1.631 000

999.000

6C8.228

Transferuri voluntare, altele de

cât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10,50)

37.10

-31.183.000

-18.084.000

-2.412.777

Donații și sponsorizări**)

37.1001

330.000

227.000

43.963

Vărsăminte din secțiunea de fur

tcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.10 03

-31 513.000

-18.311 000

-2 456.749

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 40.10+41.10)

00.16

7.207.000

6.051.000

2.944.320

încasări din rambursarea împr

jmuturilor acordate (cod40,10.15)

40 10

7.207.000

6.051.000

2.944,320

Sume utilizate din excedentul 40.10.15.01)

anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod

40.10.15

7.207.000

6.051.000

2.944.320

Sume utilizate de administrațiile funcționare

locale din excedentul anului Drecedent pentru secțiunea de

40.10.15.01

7.207.000

6.051.000

2.944.320

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

141.613.000

77.205.000

32.710.671

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL

Ie ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42 10+43.10)

00.18

141.613.000

77.205,000

32.710 671

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMI

IIST RAȚII (cod

43.10

141.613.00r

77.205.00C

32.710.671

iSubvenții pentru instituții publice

43.10.09

140.613.000

77.205.000

32.710.671

'Subvenții din bugetele locale pf

întru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10 10

1.000.000

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 50.10+59.10+63.10+70.10+74,'

FUNCȚIONARE (cod

0+79.10)

49.10

148.078.000

82.897.000

39.418.841

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAF

E (cod 01+79+85)

148.078.000

82.897.000

39 418.841

CHELTUIELI CURENTE (cod

0+20+30+40+50+51S F+55S F+57+59)

01

148.078.000

82.897.000

39.702.032

TITLUL I CHELTUIELI DE PEF

tSONAL

10

33.037.000

18.283.000

13.009.551

TITLUL II BUNURI SI SERVIC

1

20

114.803:000

64.463.000

26.S04 143

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17

59

238 000

151.000

88.338

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor ci

handicap neincadrate

59.40

235.000

148 000

83 338

|

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC

MAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68 10)

63 10

124.556.000

70.267.000

33.022.775

INVATANIANT (cod 65.10.03 la

65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

29.844.000

19.241.000

7.560.607

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

29.844.00C

19,241.000

7.560.607

CHELTUIELI CURENTE (cod

l +20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29.844-000

19.241.000

7.560.607

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

tSONAL

10

7.452.000

4.990.000

2.160.596

TITLUL II JUNURI SI SERVICI

I

20

22.350.00C

14.209.000

5.385.279

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

cod 59 01 + 59.02 + 59.08 +59,11 +59.12 +59.15 +59.17

59

42.000

42,000

14.732

Despăgubiri civile

5917

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40Î

39 000

39.000

14.732

Din total capitol:

nvatamânt preșcolar si primar

(cod 65 10.03.01+65.10.03.02)

65.10 03

18.118.000

11.296.000

4798,513

învățământ preșcolar

65.10.03.01

16.835 000

10.409.000

4.641.660

învățământ primar

65.10 03.02

1.283.00C

887.000

156.353

învățământ secundar (cod 65.1

|0.04,01 la 65.10.04 03)

65.10,04

6.119.000

4.143.000

913.212

învățământ secundar inferior

65 10 04 01

2.804 000

1.825.000

434 937

învățământ secundar superior

65.10 04.02

3.315.000

2.318.000

478.275

învățământ postlrceal

65 10.05

5 239.000

3.472.C00

1 836.508

învățământ nedefinibil prin nive

(cod 65.10 07.04)

65.10.07

36S 000

330.000

12 374

învățământ special

65.10.07.04

368.000

330.000

12.374

SANATATE (cod 66 10.06+66.1

0.08+66.10.50)

66.10

1 050.000

50.000

1.737

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

= (cod 01+79+85)

1.350.000

50.000

1.737

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1 050.000

50.000

1.737

TITLUL II BUNURI SI SERVIC!

20

1.050.000

50.000

1.737

I

Din total capitol:

-

Servicii medicale in unitati sanit

are cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

1.000.000

0

0

1 Spitale generale

66.02.06.01

1.000 000

0

0

Alte cheltuieii in domeniul sanatc

iții (cod 66 10.50.50)

66 10.50

50.000

50.000

1.737

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

50 000

50.000

1.737

CULTURA, RECREERE SI REl.

IGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

67.10

93.626.000

50.940.000

25.460.431

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E (cod 01+79+85)

93.625.000

50.S40.sJ0O

25.460.431

CHELTUIELI CURENTE (cod

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

93.626.00-

50.940.00C

25.743.622

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

SONAL

10

17.212.000

8.961.000

7.242.570

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

20

76.319.000

41.924.000

18.464.268

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (

cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

95.000

55.000

36.784

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

95.000

55.000

36.784

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10.

33.02 la 67.10.03.08+67 10 03.12+67.10 03.30)

67.10.03

5675.000

3.644.000

1.208 264

[Case de cultura

67.10.03 06

5.675.000

3.644.000

1.208.264

Alte servicii în domeniile culturii,

recreerii si religiei

67.10 50

87.951.00C

47.296.000

24.252.166

Ij

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SO 68.10.04+68.10.05+68.10.06+68

CIALA (cod

.10.10+68.10.11+68.10.12+ 68.10.15+ 68.10.50)

68.10

36.000

36.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

: (cod 01+79+85)

36.000

36.000

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36.000

36.00C

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36000

36.000

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul asigur

arilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.10 50

36.000

36.000

0

[Alte cheltuieli in domeniul asist

entei sociale

68.10.50.50

36.000

36.000

0

H

Partea a IV-a SERVICII SI DEZ 70.10+74.10)

VOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

69.10

7.015.000

4.158.000

2.953.204

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVC 70.10.07+70.10.50)

3LTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.1t/)5 la

70.10

7.015.000

4.158.000

2.953.204

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E(cod 01+79+85)

7.015.000

4.158.300

2.953.204

CHELTUIELI CURENTE (cod 1

0+2G+3Q+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.015.000

4.158.000

2.953.204

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

SONAL

10

4.045.000

2 100 000

1,899 756

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.900 000

2.018.000

1.029.508

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (

cod 59.01 + 59 02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

70.000

40.000

23.940

Sume aferente persoanelor cu

handicap neîncadrate

59.40

70.000

40.000

23 940

ispre r«sch;;rț5ar«

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

70.10.04

7 015.000

4.158.0C0

2.953.204

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOI

MICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

16.507.000

8.472.000

3.442.862

TRANSPORTURI (cod 84.10.03

+84.10.04+84.10.06+84.1C.50)

84.10

16.507,000

3.472.000

3.442.862

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONAR

E(cod 01+79+85)

16.507.00C

8.472.000

3.442.862

CHELTUIELI CURENTE (cod

0+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16.507.000

8.472.000

3.442.862

TITLUL I CHELTUIELI DE PER

SONAL

10

4 328.000

2.232.000

1.706.629

TITLUL II BUNURI SI SERVIC!

20

12.148 0C0

6.226.000

1.723.351

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (

:od 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

31.000

14.000

12.882

Sume aferente persoanelor cu

handicap neincadrate

59.40

31.000

14.000

12.882

[

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transp

orturilor

84.10.5C

16 507.00C

8.472.000

3 442.862

£2

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEL

IENT/ DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

EXCEDENT 98.10.S6

S8 10

0

0

4.306.734

(Excedentul secțiunii de funcțion

are

98 10 96

0

0

4 306.734

|

VENITURILE SECȚIUNII DE DE TOTAL

ZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) -

00.01 SD

40.025.000

23.011.00C

2.456.740

1. VENITURI CURENTE ( cod 0

0.12)

00.02

31.513.000

18 311.000

2,456.740

C. VENITURI NEFISCALE { co

&00.14)

00.12

31.513.000

18.311.000

2.456.740

C2. VANZARI DE BUNURI SI S

ERVICII (cod 36.10+37.10)

00.141

31.513.000

18.311.000

2.456.740

Transferuri voluntare, altele de

cât subvențiile (cod 37.10 04)

37.10

31.513.000

18-311.000

2.456.740

(Vărsăminte din secțiunea de fur

cționare

37.10.04

31.513.000

18.311.000

2.4S6.740

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

(cod 40.10)

00.16

2.512.000

1.700.000

6

încasări din rambursarea împn

jimuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

2.512.000

1.700.000

0

Sume utilizate din excedentul 40.10.15.02)

lanului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod

40.10.15

2.512.000

1.700.000

0

Sume utilizate de administrațiile dezvoltare

locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de

40.10.15.02

2.512.000

1.700.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00. î 7

S-000.000

3 000.000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL

E ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

6-000.00C

3.000.000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMII

UISTRATII (cod

43 10

6.000.000

3.000 000

0

Subvenții din bugetele locale pe

ntru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

6 000 000

3.00C 000

0

. - - - - -

t    u J.

! spre roschim^«n>. i

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 50.10+59.10+63.10+70.10+74.1

DEZVOLTARE (cod

0+79.10)

49.10

40.025.000

23.011.000

2.456.738

SECȚIUNEA DE DEZVOLTAR

: (cod 51+55+56+58+70+79+85)

40.025.000

23.011,000

2.456.738

CHELTUIELI DE CAPITAL (CC

d71+72+75)

70

40.025.000

23.011.000

2.456.738

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod71.C1 +71.03)

71

40.025.0C0

23.011.000

2.456.738

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

39.465.000

22.711.000

2.456,738

Construcții

71.01.01

14.3SO.OOO

7.560.000

616.557

Mașini, echipamente si mijloac

= de transport

71.01.02

16.449 000

9.932.00C

1.222.034

Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01.03

1 957:000

1 305.000

68,066

Alte active fixe

71 01.30

6.669.000

3.914.000

550 980

Reparații capitale aferente act

ivelor fixe

71.03

560.000

300.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC

ÎIAL-CULTURALE (cod 65.10+66 10+67.10+68.10)

63.10

22.374.000

12.465.000

1.409.449

INVATAMANT (cod 65.10.03 Ic

65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65/3.50)

65.10

38.000

38.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTĂRI

î (cod 51+55+56+58+70+79+85)

38.000

38.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

38.000

38.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 +71.03)

71

38.000

38.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01,30)

71.01

38.000

38.000

0

Mașini, echipamente si mijloac

= de transport

71.01.02

22.000

22.000

0

Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01 03

16.000

16.000

0

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.1

0.04 01 la 65.10 04.03)

65.10.04

16.000

16.000

0

'învățământ secundar superior

65.10 04.02

16.000

16.000

0

învățământ postiiceal

65 10.051

22 000

22.000

0

J

SANATATE (cod 66.10.06+66/

0.08+66.10.50)

66.10

6.000.000

3.000.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.000.000

3.000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

6.000.000

3,(î0C.00P

<

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6 000.000

3.000.000

Active fixe (cod 71.01.01 la 7

1.01.03+71.01.30)

71.01

5.700.000

2.700.000

0

Mașini, echipamente si mijloac<

de transport

71 OL02

5.318.000

2.318.000

0

Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01 03

382.000

382.000

0

Reparații capitale aferente act

velor Fixe

71,03

300.000

300 000

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanit

are cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02 06.03)

66.10.06

6 000.000

3.000.000

0

I Spitale generale

66.10.06 01

6 .00 000

3,000.000

0

1 .

.. ... .

.

/ir Au

spre

'•s-.—/i,./    .:    , ;    ■!>.

CULTURA, RECREERE SI REL

-IGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

67.10

16.336.00C

9.427.0C0

1.409.449

SECȚIUNEA DE DEZVOLTĂRI

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

16.336.C00

9.427.000

1.409.449

CHELTUIELI DE CAPITAL (cd

d 71+72+75)

70

16.336.000

9.427.000

1.409.44S

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 +71.03)

71

16.336.000

9.427.000

1.40S.449

Active fixe (cod 71.01.01 la 7'

1.01.03+71.01.30)

71.01

16.336.00C

9,427.000

1.409.449

Construcții

71.01.01

9.270.000

4.093.000

539.757

Mașini, echipamente si mijloac

? de transport

71.01.02

1.507.0C0

582.000

251.545

Mobilier, aparatură birotică și a

te active corporale

71.01.03

1 537.000

885 000

68.066

Alte active fixe

71 01.30

4.022.000

3.867.000

550.080

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10

03 02 la 67.10,03.08+67.10 03.12+67.10.03.30)

67.10.03

239 000

239.000

81.965

Case de cultura

67 10.03.06

239.000

239.000

81.965

Alte servicii în domeniile culturii,

recreerii si religiei

67 10.50

16,097.000

9.188.000

1.327.484

|

Partea a IV-a SERVICII SI DE? 70.10+74.10)

VOLTARE PUJLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod

69.10

2.512.000

1.730.000

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV 70.10,07+70.10.50)

□LTARE PUBLICA (cod 70.10 33+70.1C.05 la

70.10

2.512.00C

1.700.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

2.512.000

1.700.000

(

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

d 71+72+75)

70

2.512.000

1.700.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAN

CIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2.512.000

1.70C.C00

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71

.01.03+71.01.30)

71.01

2.512.000

1,700.000

0

Construcții

71.01.01

2.473.000

1.661.000

0

Mașini, echipamente si mijloace

de transport

71 01.02

10.000

10.000

0

Alte active fixe

71 01.30

29.000

29.000

0

□in total capitol:

|Servicii si dezvoltare publica

70.10.04

2.512.000

1.700.000

0

E

Partea a V- a ACȚIUNI ECONO

IvifCE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

15.139.000

8.846.0C;

1.047.289

TRANSPORTURI (cod 84.10.03

+84.10.04+84.10.06+84.10.50,

84.10

15.139.000

8.846.000

1.047.289

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

15.139.000

8.846.000

1.047.289

CHELTUIELI DE CAPITAL (co

171+72+75,

70

15,139.000

8.846.000

1.047,289

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANt

3IARE (cod 71.01+71.03)

71

15.139.000

S.846.000

1.047.289

Active fixe (cod 71.01.01 la 71

.01.03+71.01.30)

71. 01

14.879.000

8.846.000

1.047.289

Construcții

71.01.0Î1

2 647.000

1.806.000

76.800

'Mașini, echipamente si mijloace

de transport

71.01.02

9.592.000

7.000.000

970.489

Mobilier, aparatură birotica și al

e active corporale

71 01.03

22.000

22.000

0

Alte active fixe

71.01.30

2.618.000

18.000

0

Reparații capitale aferente aci

îvelor fixe

71 03

260.000

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transp

iodurilor

84.10.50

15.139.000

8.846.000

1.04 7 289

H

Partea Vll-a. REZERVE, EXCE

DENT / DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

EXCEDENT 98.10 97

98.10

0

0

2

Excedentul secțiunii de dezvolt

are

98.10 97

0

0

2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONSTANTIN ANGELA

feș    J 5/

spra n-.. schimbare,!

SECRETAR, '