Hotărârea nr. 272/2018

Hotărâre 272 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUDStr. Lacul Tei nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând;

-    Raportul de specialitate nr. 89170/14.08.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 89171/14.08.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 53 CA 5/1 din 02.08.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

\urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București; ț - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea”

^Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, București - imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter - S+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr, 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului BucureștiL1TATE


CONTRASEM NE AZ,

ÎN TEMEI NR. 215j


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexeie, fi a fost adoptată de CtmȘitmkLoedT al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 30.0S.201S cu respectarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2

i i V-A.;;-./

ROMÂNIA

Vi • .1. f. Viii J-.i..-. w ivr-|A


www.ps2.ro - Strada Chîrîstîgîîlor nr, 1 1 -1X Tc(; *(4021} 200x00.00 Fax; +(4021) 209.C0.91


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 89171/14.08.2018

VIZAI spre iu..îchim’r

îECPcTAR


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU BD. LACUL TEI NR. 69A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, art. 36 alin.(5) lît.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, București avizat sub nr. 53 CA 5/1 din 02.08.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter - S+P+2E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, București avizat sub nr. 53 CA 5/1 din 02,08.2018, s-a dat anunț Ia două ziare și s-a prezentat dovada anunțului, a fost afișat panoul la teren și s-a prezentat o declarație din partea proprietarului cu privire la modalitatea de consultarea a populației. Din declarația prezentată la dosar nu rezultă vecinii și adresa de corespondență a acestora în vederea notificării de către instituția noastră.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


ROMAM A 1 '>,• Municipiul București Primăria Sector 2

ww#p*2ro , Strada ChinstțjiilQF -ir. 113. Feb + (*021 | 209. >0 ®0 F ax- *<4021) 209JCO 91

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 82607/22.08.2018

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


Ca urmare a cererii adresate de : ........, telefon/fax........e-mail...


.., înregistrată la nr.


a domiciliul/sediul*2)

completată cu ni


PftIMÂHlA SECTOR 2 BUCUREStT

cabinet secretar ’

ȘNTPțARE    ‘VîY'Z


IEȘI


Nr.


AnukZffif


350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


București, cod poștal Bl contormifate cu prevederile Legii nr.


AVIZ

Nr, 53 CA 5/1 din 02.08.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter - S+P+2E, generat de imobilul din Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sector 2, București.    •

spre neschi SECRETAR,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; Bd. Lacul Tei și Str. Luigi Galvani în suprafață totală de 2.928,00mp este proprietate particulară conform acte prezentate Ia dosar.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „L3a” - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: F.O.T.=max.30%; C.U.T.=1. In cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă; pentru P+2E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018,

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H max = P+2E;

-    POT max = 45%;

-    CUT max = 1,3;

-    retragerea minimă fată de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel niai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri.;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = de la min. 3,Om în proiecție pe verticală până la min. 6,Om față de limita stângă și dreaptă de proprietate, conform Codului Civil și planului de reglementări anexat; Construcția va respecta retragerea impusă prin avizul Apa Nova și avizul Ene! Distribuție Muntenia, retragere impusă după deviere rețelelor existente pe teren. Prin PUD s-a reglementat un maxim de edificabil La faza DTAC construcția se va retrage față de limitele laterale de proprietate astfel încât se va încadra în indicatorii maximi admiși conform Legii 350/2001. La stradă va fi amenajată o zonă de parcare acoperită pentru păstrarea alinierii cu blocul din stânga din Bd. Lacul Tei.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 5,0 m în proiecție pe verticală conform planului anexat;

-    circulații și accese; accesul se va realiza din Str. Luigi Galvani conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1617949/03.05.2018 și planului de reglementări anexat fără afectarea proprietăților învecinate; la faza DTAC se va definitiva soluția tehnică și se va lua în calcul și accesul din Bd. Lacul Tei astfel încât nu va fi îngreunai traficul auto pe străzile adiacente.

echipare tchnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnieo edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate (aviz apa nova și aviz electrica condiționate de deviere rețea existentă pe teren);

POT=45%, CUT=I,3, H.maxim în planul fațadei =10,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 02.08.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 97/6”L" din 19.01.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr, 56202/02.05.2018.Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului $i Urbanism a Sectorului 2;

profdr.arh. Mjrcea^Silviu CHIR A, conf.dr.arh. Georgică MITRACHE, conMrafW

Redactai; AjA^Jei

£4/1/10 /1

PRECIZĂRI

]) Numele și prenumele solicitantului,

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

J) Denumirea invesfiției/operațiunii propuse.

4:1 Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor ia aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PUD PLAN URBANISTIC DE DETALIU


Construire clădire cu R.H.S+P+2E si destinație mixta - locuințe colective/spatii comerciale, imprejmuire

B-dul Lacul Tei, nr.69A - lot 1/2/2, sector 2, București^4ibrtbi'auââte t hi’-f.    <4 tJGîJi 2

terenului studiai prin PUZ Aliniament /'*/ -    ? <* r

Aliniere £/ț /    J ! , f

[    | Spațiu public carosabil.

EZZ] Locuințe colective.

SUBSOL LIBER !

-    arie construita (arie contur incalzit) CUT 527.20 mp

-    arie construita (parcaj si circulații sub clădire)! CUT 790.40 mp

-    arie construita desfasurata 3806.40 mp

subsol (527.20mp are contur incalzit) + parter 1317.60mp+

2 elaje (2 x 980.80 mp)

-    POT 45.00% (1317.60mp raportata la suprafața de 2928 mp a terenului) -CUT 1.30 (3806.40mp suprafața desfasurata construcție propusa raportata la suprafața da 2928 mp)

Obiectiv: Constri - locuinte/spatii c

Adresa: B-dul Lacu Beneficiar:

Verificator/

Expert    Nume


Șef proiect:

Proiectat/

Desenat:


Scara:

1/500

Data:

Aprilie

2018