Hotărârea nr. 273/2018

Hotărâre 273 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA

categoriile 2 4 6


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19A-21-25,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 89160/14.08.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 89159/14.08.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Agricultori nr. 19A-21-25. Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 54 CA 5/2 din 02.08.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de ț'banism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” îgulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sector 2, București - Imobil cu funcțiune mixtă - învățământ, administrație - P+3E+4Er și sală de sport - P în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr,l-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.
Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adopIatade'Consilitil Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


wwwps2.ro - Strada Chirislîgîîlor nr. 11-13. Tel; ♦f-10211 209X0.00 F-ox: *-(4021) 209X0 31


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 89159/14.08.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. AGRICULTORI NR. 19A-21-25, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sector 2, București avizat sub nr. 54 CA 5/2 din 02.08.2018, propunerea de edificare imobil cu funcțiune mixtă - învățământ, administrație - P+3E+4Er și sală de sport - P, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Agricultori nr. 19A-21-25, Sector 2, București avizat sub nr. 54 CA 5/2 din 02.08.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a afișat panoul la locul investiției. S-au primit observații referitor la circulații, afectarea gradului de însorire, la care s-a răspuns punctual de către proiectant. De asemenea, s-a prezentat un studiu de însorire și avizul Comisiei tehnice de Circulație a PMB.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


Municipiul București    g?——

Primăria Sector 2 fcr.mil    „


www.p$2 fo - Strada Chireligiilor nr. 11-13. Tel; -*{40211 20&.60.00 F ox: +-(4Q21) 2G9 C0 81


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


PRIMĂRiA sector s bucurești CABINET SECRETAR

intrare


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urinare a cererii adresate de *1)

București, cod poștal.........Sector 2,

nr.    completată cu nr.


Nr...............

Ziua ,pJL.una    Anul


cu domiciliui/sediul*2) municipiul

, telefon/fax......., e-mail..........înregistrată la

în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/20U l privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:    V V

spre neschiTPh^re,


secretar,


AVIZ

Nr. 54 CA 5/2 din 02.08.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil cu funcțiune mixtă - învățământ, administrație - P+3E+4Er și sală de sport P, generat de imobilul din Strada Agricultori nr. 19A-21-25. Sector 2. București.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Strada Agricultori în suprafață totală de 2.385,OOmp este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixta "M3” - zonă mixta situată în afara limitelor zonei de protecție eu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B, nr. 224/15.12,2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibila în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pol fi adăugate suplimentar unul sau doua niveluri în funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    H. max. = P+4E;

-    P.O.T. max = 60%;


-    CUT. max = 2.5;

-    retragerea minima față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ccl mai înalt fața de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: pe limita stângă, cuplat cu imobilul existent pe această limită pe lungimea calcanului existent, apoi construcția se va retrage cu min. 2,Om față de această limită; dreapta: retras cu min. 14,Om față de sala de sport propusă, cu respectarea avizelor prezentate la dosar și Codului Civil. Sala de sport va fi amplasată la aliniament, cuplată cu construcția existentă pe limita dreaptă de proprietate, conform planului anexat.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = construcția P+3E+4Er va fi amplasată retras cu max. 5}0m față de limita posterioară; sala de sport va păstra o retragere de 1 l,50m față de corpul C2-P+3E amplasat către limita posterioară;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1629474/21.06.2018;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare. Se va respecta planșa de rețele edilitare prezentată la dosar semnată de specialist atestat RUR. Se va respecta procentul dc spațiu verde conform reglementărilor în vigoare;

-    P.O.T.=60%, CUT=2,5, H. în planul fațadei =13,5m nu va depăși distanța dintre aliniamente; H. maxim =20,Om pentru

P+3E+4Er; H. sală de sport=12,0m. Se va respecta procentul dc spațiu verde conform reglementărilor în vigoare;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 02.08,2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementari urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D, răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 686/47"A" din 29.05.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei/>0;it

fi


inform chitanță seria RF nr. 516642/24.05.2018.


/ \\

Comisia Tehnică de Anitmațarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2: prafo

Mircea Sitviu C11ÎRA, cont^h^arh^î^ur^ică M1TRACI1E, conf.dr.arh. Cătălin SA1

întocmit: mg, Alexandra LAZAl Ediiia 1/ Revizia 1
IU,

RABAN


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

P Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2:1 Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate,

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


PLANȘA 02 REGLEMENTARI URBANISTICE',BONIFICARE -'JMl HONALA '.Al D. L JFT.U ICAÎIF RESTRICȚII TEHNICE


STR. AGRICULTORI, NR. 19A-21-25 SECTOR 2, BUCUREȘTI


ZlS!UC


*40.23


awaP+1E


o80f7


P+1E+M

80


P+1E+M


o 8020


JL'b.

P+1E'<?


3-7

Vwa 11


jaar -r

documentație in

icurs de avizare <

*


P+1E?


°80.ff Q. Q.


231788


P+3E+4Er


P+1E+M '7 -9


206546>


lasp+iE^


âao^

Q-/WC,


37725I


ȘCOALA


generală

•3030


L t. Medic


ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 85


LEGENDA

LIMITE

LIMITA ZONA ANALIZATA


LIMITA PLAN URBANISTIC DE DETALIU


LIMITA DOCUMENTAȚIE IN CURS DE AVIZARE PUD "CONSOLIDARE. REMODELARE FATADA.RECOMPARTIMENTARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL EXISTENT, REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P+3E+4Er

LIMITE PROPRIETĂȚI


RESTRICȚII TEHNICE

I -........ -I ALINIAMENT


ALINIERE PROPUSA

ACCESE PROPUSE (PIETONAL/CAROSABIL) EDIFICABIL MAX PROPUS


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA


ZONA LOCUIRE COLECTIVA


ZONA INVATAMANT


ZONA SERVICII


TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII


CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


VIZAT \ spre neschimbate, -CRETAR,


INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI CONFORM C-U. 632/37„A11 din 19.06.2017


M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.


□    P.O.T. MAX = 60.00 %;

□    C.U.T. MAX = 2,5 mp ADC/mp


ISALA DE SPORT) [parter înalt


224107,


\Z^b*209901

§fX'4224108F<

n226740«ă»\ .

- . Vr 290 \


'    Sm

Xx u~>

\ Ol

%.    ..yr.

""O

P+2E


'Z/?tfP+5E+6Er


327200


>8003


80.07\


MM-


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

SUPRAFAȚA

PROCENT

Construcție propusa+

Sala de sport

880,00 mp

36,90%

50,00%

Construcții existente CI si păstrate    C2

270,00 mp 281,00 mp

23,10%

Circulații, platforme si spatii verzi (MIN. 20%)

954,00 mp

40,00%

TOTAL TEREN

2385,00 mp

100,00%

PRINCIPALII INDICATORI Al CONSTRUCȚIILOR REZULTATE Construcție invatamant si servicii complementare:

-RMH: P+4E    . /'a X 2ct</

-Hmax: 20 m /    j    .

Construcție sala de sport:

-RMH: P inalt

-Hmax: 12 m

Suprafața construita desfasurata maxima = 5962 mp

H.max. se masoara de la cota terenului inainte de sitematizare

9

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Coordonate pct. de contur


327228.82 327231.26 327244.81 327248.41

327251.30

327244.86 327248.22

327247.83 327250.80 327251.17 327253.37 327247.59 327247.35

327244.87 327242.05

327234.47 327231.63 327222.98 327217.12

327214.34 327204.97 327188.07 327207.75 327211.93 327213.54

327219.48

327222.31

327222.35


590156.73

590159.89

590177.61 590182.34 590186.42 590189.72 590194.80 590195.09 590199.68 590199.19

590202.92 590205.79 590205.59

590206.93 590208.44 590212.66 590214.21

590218.94 590222.14 590223.76

590210.90 590188.00

590172.90

590169.64 590168.38 590163.83

590161.65

590161.62


S(1CC)=2384.92mp P=201.653m


PROFIL A-A' - Strada Agricultori - Sc. 1:200


@COPYRIGHT;Prezenta planșa cu toate elementele si informtiile conexe ,este proprietatea intelectuala S.C.MONO CONCEPT S.R,L.Fara acceptul drepturile™ onexe ^8/1996 °Sltaâara Part,i de Proiect careia 'se adreseaza-Beneficiarul va suporta material sau penaI(duBaxazl£onsecinte


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


P+10E


PROIECTAT/


DESENAT


NUME


SCARA:


TITLU PIANSA:


I UNUI IMOBIL CU TRATIE CU REGIM DE ■ITIEREA DOCUMENTAȚIEI


REGLEMENTARI URBANISTICE; ZONIFICARE FUNCȚIONALA CAI PE COMNUNICATIE , RESTRICȚII TEHNICE


3.992

22.307

5.944

5.000

7.236

6.091

0.486

5.467

0.614

4.330

6.453

0.312

2.819

3.199

8.676

3.235

9.859

6.677

3.218

15.912

28.461

24.805

5.301

2.044

7.482

3.572

0.050

8.110


PROIECT NR.


36/2017


PIANSA NR.