Hotărârea nr. 274/2018

Hotărâre 274 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19 Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr, 19 Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii ni-. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 89157/14.08.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr, 89156/14.08.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Agricultori nr. 19, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 55 CA 5/3 din 02.08.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urfcanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

I - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 ni-. 27/25.04.2016 privind aprobarea” ■Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Agricultori nr. 19, Sector 2, București - Consolidare, remodelare fațadă, recompartimentare și supraetajare imobil existent - P+3E+4Er în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare,

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art,3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire,

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiCONTRASEMNEAZĂ ÎN TEMEIUL A NRÎ 23.6/200 Ij

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare fi a fost redactată in 2 (două) exemplare.

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www psî.ro ■ Strada Chlrisliglilor nr. H-1Î, Toi: *14021 > Î09.M.0» Fax: *(4021) Î09 CO âl

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U Nr. 89156/14.08.2018

spre ss<


V» . vi


-EU ALTAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. AGRICULTORI NR. 19, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Agricultori nr. 19, Sector 2, București avizat sub nr. 55 CA 5/3 din 02.08.2018, propunerea de Consolidare, remodelare fațadă, recompartimentare și supraetajare imobil existent - P+3E+4Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Agricultori nr. 19, Sector 2, București avizat sub nr, 55 CA 5/3 din 02.08.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a afișat panoul la locul investiției. S-au primit observații referitor la circulații, afectarea gradului de însorire, la care s-a răspuns punctual de către proiectant. S-a prezentat la dosar un studiu de însorire cu concluzii și avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB privind accesul în incintă.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


CodSADU-AJ.


românia

Municipiul București Primăria Sector 2    Za

wwwp52.ro • Slrado ChiristigiilDr nr. 11-13. Tel: ->|4021| 209,60,00 Fan: «-(«Z I) 209,(0.81

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1)

doiniciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal ........, Sector 2,

telefon/fax ......., e-mail .......... înregistrată la nr.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR

1NTRARE Nr..........

IEȘH3E    ,

Ziua oA«U.una..... C.... Anult^^?]


cu


spre neschimbare 1 ■-


completată cu nr. în conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; se emite următorul:

’    ‘ AT \ t

AVIZ

Nr. 55 CA 5/3 din 02.08.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, remodelare fațadă, recompartimentareși supraetajare imobil existen P+3E+4Er, generat de imobilul din Strada Agricultori nr. 19, Sector 2, București.

istent-


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Strada Agricultori; în suprafață totală de 330,Omp din care construcția și terenul situat sub aceasta în suprafață de 95,Omp este proprietate privată persoană juridică, diferența de teren din curte este în proprietatea Primăriei Municipiului București.

Prevederi P.U.G, - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixta ”M3” - zonă mixtă situata în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibila în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

- H. max. = P+4E;

-P.O.T. max = 60%;

-CUT. max = 2.5;


retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau eu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu cu in ai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D, propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras de la 2,82 până la min. 3,68m; dreapta: cuplat cu imobilul ce urmează a sc realiza pc această limită, cu respectarea avizelor prezentate la dosar și Codului Civil.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,60m față de limita posterioară; Construcția se va conforma astfel încât nu vor fi afectate vecinătățile imediate din punct de vedere al însoririi.

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1626633/07.06.2018.

-    echipare tebnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare. Se va respecta planșa de rețele edilitare prezentată ia dosar semnată de specialist atestat RUR. Se va respecta procentnl de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare;

- P.O.T. existent și menținut=28,79%, CUT. admis=2,5, H. în planul fațadei =13,5m nu va depăși distanța dintre aliniamente; H. maxim =20,Om pentru P+3E+4Er; Sc va respecta procentul de spațiu verde conform reglementărilor în vigoare;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02,08.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. gj din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 555/36”A” din 08.05.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AJ nr. 8592/21.03.2018.ing. Mar.- -


CIU,

ÂRABAN


Comisia Tehnică ilc Anfțnaiari-a-Terilciriului si Urlianism a Sectarului 2: profdr.arh. Florâf HEDON, praf. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arfl. twiaiyCOCHECl, prof.dr.arfl

Mircea Silviu CHIRA, coi\ întocmit; ing. Alexandra I Ediția 1/ Revizi^J


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului,

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef’, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificând u-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile

PUZS2-RLU.


Nr. Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

ra.

N [m]

E[m]

1

327235.447

590151.676

0.407

2

327235.705

590151.991

12.252

3

327243.312

590161.595

4.856

4

327246.276

590165.442

5.619

5

327249.766

590169.846

5.114

6

327252.833

590173.938

1.228

7

327253.569

590174.921

4.204

8

327256.173

590178.221

1.062

9

327256.777

590179.095

1.094

10

327257.399

590179.995

3.668

11

327259.471

590183.022

4.317

12

327255.592

590184.916

4.493

13

327251.486

590186.739

0.369

14

327251.301

590186.420

5.D01

15

327248.414

590182.337

5.945

16

327244.805

590177.613

11.390

17

327237.891

590168.562

10.917

18

327231.264

590159.886

3.990

19

327228.818

590156.734

4.352

20

327232.278

590154.094

3.986

S(1CC)=330 mp P

=94.263m