Hotărârea nr. 276/2018

Hotărâre 276 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mecet nr. 20 Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIAwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mecet nr. 20

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Mecet nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 90425/21.08.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 90426/21.08.2018întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Mecet nr. 20, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 39 CA 4/5 din 12,06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art, 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ni-. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

^.urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

4

zCTQWȘ?


-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” egulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul ari, 45 alin. (2) lit.„e’‘ și art. 81 alin. (2) Ut. ,,i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Mecet nr. 20, Sector 2, București - Consolidare, extindere și etajare imobil de locuit - P+1E în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă

dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile

de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

ww# ps2.ro - Strada ChrrisOgîîlor nr, H-13, Tel: *(4021) 209.G0.DO Fax: >(4021) 203.CC.S1
DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 90426/21.08.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. MECET NR. 20, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliu] Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale ș Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Mecet nr. 20, Sector 2, București avizat sub nr. 39 CA 4/5 din 12.06.2018, propunerea de consolidare, extindere și etajare imobil de locuit - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Mecet nr. 20, Sector 2, București avizat sub nr. 39 CA 4/5 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, s-a prezentat un studiu de însorire și a fost afișat panoul la teren.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


întocmit: ing. A,

CodSADU-AI


ww-vps2ro - Strpda Chrrist.giikîr lt-*X Tel: *{*021} 309.>0-ft0 Fs»w *-<4021)    9i

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘ’ CABINET SECRETAR

INISASL N,..........M£...

IEȘIRE    a f


Ziua ,/r2~ Luna......C.-CZ.... ArtuL?


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de    , cu domiciliul/sediul*2)

ap. Sector 2, București, cod poștal........, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr. 120101/2017 completată cu nr.    și

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările


ulterioare, sc emite următorul:    ~    <

spro nesc’1

RECRF

TAR,


AVIZ

Nr. 39 CA 4/5 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Consolidare, extindere și etajare imobil de locuit - P+IE, generat de imobilul din Str. Mecet nr. 20, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, supralața zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; Str. Mecet și Str. Popa Nan în suprafață totală de 277,Omp (280,Omp din măsurători) este proprietate privată persoană Fizică conform acte prezentate la dosar.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona mixtă ”M3” ■ zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12,2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de voiumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    H. niax. = P+4E;

-    P.O.T. tnax = 60%;

-    CUT. max = 2.5;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime fată de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea ia cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă și dreaptă de proprietate, cuplat cu imobilele existente pe aceste limite, conform Codului Civil și planului de reglementări anexat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară, conform planului anexat;

-    circulații și accese: accesul se va realiza din Str. Mecet conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1571168/02.11.2017 și planului de reglementări anexat cu respectarea condițiile impuse prin acesta Ia faza de execuție;

echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate;

POT=45%, CUT=0,9, H. =7,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.06.2018 se avizează favorabil Pianul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratonil și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. eu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 78O/77”M” din 25.07.2017, prelungit emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria RF nr.

514117/19.12.2017Arhitect- șef, Arh. urjh/^îul,a^liștț
de Ametfalarea Teritoriului și Urbanism a Sectoruluț 2fi?rof.dr.a<n.-1Fl6nn MACi^DON. prof dr. arh. Angelica ilviu CH1RA, conf.dr.arh. Georgică MITRACHE, confer .arh. Cjyâlîp' SARBU.r 1

Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

P Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

P Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

P Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., m cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef’, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specifieându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PJJG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PUD STR. MECET NR. 20, SECTOR 2, BUCUREȘTI


CONSOLIDARE, EXTINDERI Si ETAjARE LOCiJINTA CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P+1E

E==S UM|TAPARCELSrîî.^~ ;

FUNCȚIUNI

| I I LOCUINȚE INDIVID!

LOCUINȚE COLECTIVE

l | l COMERȚ / SERVICII / BIROURI [~ | I INVATAMANT CULTE

_| SPATII VERZI

|    | TERENURI LIBERE / NECONSTRUITE

VW


LVxVS^ CONSTRUCȚIE MONUMENT ISTORIC CONFORM LMI 2015 CIRCULAȚII AUTO    (    '

CIRCULAȚII PIETONALE

|    | EDIFICABIL PROPUS

_ ACCES AUTO PROPUS A l ACCES PIETONAL PROPUS

PARAMETRII URBANISTICI CONFORM PUG POT max ■ 60 %

CUT max. = 2,5 mp.ADC / mp. teren

Rh max. = P+4E_

PARAMETRU URBANISTICI PROPUS! PRIN PUD POT max = 45%

CUT max. ■ 0,9 mp.ADC I mp. teren .

Rh max.» P+1E

Steren = 277,Omp (280,Omp din măsurători)

Proiect:

PUN URBANISTIC DE DETALIU STR. MECET NR. Î0,SECTOR I BUCUREȘTI

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Specialitate:

URBANISM


Faza;

P. U. D.


Proiect tur,: 07/2017


Data:

SEPTEMBRIE

2017

Scuru:


1/500


Planșa nr.î _


ACEST DESEN NU POATE El REPROOCS S1AMU COPIAT DE ORICE PERSOANA FIZICA SCSAU JURIDICA PARA ACORDUL AUTOftUlUl, FAPTA REPREZENTÂND INSUSIHE ILEGALA A DREPTULUI DE AUTOR