Hotărârea nr. 278/2018

Hotărâre 278 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Elev Ștefănescu nr. 52-54, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Elev Ștefânescu nr. 52-54,

Sectorul 2 al Municipiului București


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Elev Ștefânescu nr. 52-54, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 91873/23.08.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr, 91872/23.08.2018întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Elev Ștefânescu nr. 52-54, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 56CA 5/8 din 02.08.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr, 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Elev Ștefăneseu nr, 52-54, Sector 2, București - Transformarea mansardei în etaj 3 retras la imobilul de locuințe S+P+2E+M autorizat prin Autorizația de construire nr. 71/8”S” din 15.03.2018, rezultând o construcție cu regim de înălțime S+P+2E+E3r ( cu etajul 3 retras înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită) în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire,

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.    ,

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului BucureștiCONTRAS,

în/emeiulart


Prezenta Hotărâre conjine un număr de -5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local ai Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www ps2.ro - Stradîi Chîristîgiîlor nr. 11 -13,. Toi; +(4021} 209X0,00 Fax: +(4021) 209,60.01

r’^vîzAȘr^-n
Upre neschimbate, 1 SECRETAR^
DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 91872/23.08.2018
RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. ELEV ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU NR. 52-54, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Elev Ștefan Ștefanescu nr. 52-54, Sector 2, București avizat sub nr. 56 CA 5/8 din 02.08.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de transformare a mansardei în etaj 3 retras la imobilul de locuințe S+P+2E+M autorizat prin Autorizația de construire nr. 71/8”S” din 15.03.2018, rezultând o construcție cu regim de înălțime S+P+2E+E3r ( cu etajul 3 retras înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită); a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Elev Ștefan Ștefanescu nr. 52-54, Sector 2, București avizat sub nr. 56 CA 5/8 din 02.08.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, s-a prezentat un studiu de însorire și a fost afișat panoul la teren.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările ș completările ulterioare.întocmit: urb. Ana-Emamiela Marinescu / 2ex.

CodSADU-AI


Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chi ostig iilor nr 11*13. Tel: +(4021? 209.60.00 Faxî +(4021) 209.CO.81

vizat n


DIRECȚIA U.BÂNISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERI I Qiy^Te


_ neschimbate.!

secretar,_j


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR,

INTRARE


IGȘ,

Ziua


3.


Nr.

Luna .


%M.3........

.....A„„^


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhiiect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)

teieion/iax ........ e-mail ........., înregistrată la nr.    completată cu nr.    și nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările

ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 56 CA 5/8 din 02.08.2018

Pentru Pianul Urbanistic de Detaliu *3) ) TRANSFORMARE MANSARDĂ ÎN ETAJ 3 RETRAS LA IMOBILUL DE LOCUINȚE S+P+2E+M AUTORIZAT PRTN AC 71/8”S” DIN 15,03.2018 rezultând o construcție cu regim de înălțime S+P+2E+E3r generat de imobilul din STRADA ELEV ȘTEFĂNESCU NR, 52-54, SECTOR 2, BUCUREȘTI;    ’


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Elev Ștefan Ștefănescu: conform acte de proprietate =714,00mi) conform extras de carte funciară prezentat.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradîționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din arta construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30,12.2018


Funcțiuni predominante; locuințe;

-    H max = P+2E -POT max-45%;

-    CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită:

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă conslmirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = dreapta: pe limita dreapta, cu o curte de lumină pe această limită, eu respectarea acordului notarial prezentat la dosar, precum și a Codului Civil; stânga: retras cu min. 3,Om în proiecție pe verticala Constnicția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage față de limitele de proprietate astfel încât vor fi respectați indicatorii urbanistici admiși;

-    retrageri minime față de limitele posierioarc = retras cu min. 9,Om față de limita posterioară, conform planului anexat;

-    circulații și accese: din Sirada Elev Ștefănescu Ștefan conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație aPMB nr. 7218/2S.06.2017 și planului anexat;

-    echipare tchnieo-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de militați și plan rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR;

-    P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. cornișă et. 2=max. 10,Om; regim de înălțime S+P+2E+E3r (etajul 3 retras se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită);

La faza DTAC indicatorii urbanistici și suprafețele construite / desfășurate se vor raporta la suprafața măsurată conform situației reale din teren în baza unei ridicări topografice întocmită de specialist autorizat.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02.08.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 485/45”S” din 24.05.2017 cu valabilitate 24 de luni, einis de Primăria Sectorului 2 șl se taxează cu 13,0 lei conform chitanța seria BF nr. 14191/30.03.2018.


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului

prof.dr.arh. Mircea Silviu CHIR A, conf.dr.arh, Georgică MITRACHE, confcfntf întocmit: urb. Ana-Einanuela MARINESCU / 4ex.    V.

Edif/a // Revizia IFlorin JțfepîEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, nSÂÎfBiJ.CodSADU-AVA


PRECIZĂRI

b Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate. s) Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2

-    respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

SECTORUL 2 BUCUREȘTI

/ TRANSFORMARE MANSARDA IN ETAJ 3

"JW?/ RETRAS LA UN IMOBIL S+P+2E+M, CU DESTINAȚIE LOCUINȚE, AUTORIZAT CU A.C. 71/8’S’din 15.03.2018 str. ELEV STEFANESCU nr. 52-54, SECTOR 2, București

REGLEMENTARI

3 LIMITA ZONA STUDIATA ; LIMITA PUD

I LIMITA TEREN CARE A GENERAT P.U.D. CONSTRUCȚII EXISTENTE


: i___| EDIFICABIL PROPUS—-

1----REGIM DE ALINIERE (fiROMÎîschimbeirâ,

DISCONTINUU)

ALINIAMENT STRADAL REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

T___J PARTER AUTORIZAT LOCUINȚA S+P+2E+M

CONTUR ETAJ 1 SI 2 IMOBIL AUTORIZAT PROPUNERE ETAJ 3 RETRAS ] STRĂZI SI ALEI CAROSABILE PIETONALE ZONAVERDE

SUBZONALIa

î L1a LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI

Ș PLANUL RESPECTA REGLEMENTĂRILE

i CUPRINSE IN PUG

' INDICATORI l -Ș POT = 45%

CUT = 1,57 H max la corni

;u DOINA


COORDONAT


Benefi


Titlul proiectului:


Titlul planșei:


PLAN DE SITUAȚIE REGLEMENTAR!