Hotărârea nr. 28/2018

Hotararea nr. 28 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Şos.Pipera,nr.61, Sectorul 2 al Municipiului BucureștiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera, nr.61,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pipera nr.61, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14500/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14536/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Pipera nr.61, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 2 CA 1/3 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    HoU^^/Cbnsiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulajnet|^^Sjb'cal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanisntîȘjC^tenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit.,, i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Pipera nr.61, Sector 2 -Ansamblu locuințe colective ( tip bloc ) cu spații comerciale la parter - regim de înălțime 2S+P+14E, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

ROMÂNIA


PROGRAMUL PlMTUt VERDE


^Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirisiigiilor nr 11-13, Tel: +(4021) 209.61 84; fax. +(4021) 209 61 83

DIRESMFURBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 14536/08.02.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ȘOS. PIPERA NR. 61, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit,”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Pipera nr. 61, Sector 2, București avizat sub nr. 2 CA 1/3 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare Ansamblu locuințe colective (tip bloc) cu spații comerciale la parter - regim de înălțime 2S+P+14E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - vvww.ps2.ro, fereastra documentații de urbanism, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Pipera nr. 61, Sector 2, București avizat sub nr. 2 CA 1/3 din 17.01.2018 a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare Ansamblu locuințe colective (tip bloc) cu spații comerciale la parter - regim de înălțime 2S+P+14E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, fără obiecții ulterioare din partea acestora. S-a depus la dosar acord notarial și declarație notarială privind calea de acces din stânga.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


întocmit: 3ex:ing. Alexariai tzăi

ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2
PROGRAMUL PUMCWI


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.61.92; fax. +(4021) 209.61.83


PRIMA


: bucurești

3£Far


;ția u.banism, cadastru și gestionare teritoriu Nr. 10938/13.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef    Ziua    Luna .........Am

Ca urmare a cererii adresate de *1) S.C. ATLAS VVAREHOUSING S.R.L. cu domicifiul/sediuT*2) municipiul București, cod

poștal ........, Sector 2, Șos. Pipera nr. 59, telefon/fax........ e-mail........., înregistrată la nr. 104939/2017, completată cu nr.

9013/10938/01.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


INTRAI

IESIR


Z^Luna (?Â.........AntfWj


AVIZ

Nr. 2 CA 1/3 din 17.01.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Ansamblu locuințe colective (tip bloc) cu spații comerciale la parter - regim de înălțime 2S+P+14E generat de imobilul din Șos. Pipera nr. 61, lot 2, Sector 2, București.

Inițiatori: S.C. ATLAS VVAREHOUSING S.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIS DESIGN S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: - arh. Daniel M. JITARU - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Șos. Pipera în suprafață totală de 19.791,OOmp este proprietate privată persoană juridică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior Terenul se încadrează în zona ”A2b” - subzona unităților predominant industriale, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018, iar conform PUZ închidere Inel Median de Circulație la zona Nord - Tronson T4, Șos. Pipera - Șos. Nordului aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 294/2013 și H.C.G.M.B. nr. 292/2014 este amplasat în UTR 4 10 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte peste 45,Om., indicatori admiși: POT=70%, CUT=3 H =max 57,Om.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    H. max. = P+14E;

-    P.O.T. max. = 70%;

-    CUT. max. = 3;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile vor fi retrase față de aliniament conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează cu respectarea reglementărilor din PUZ Inel Median - tronson T4, UTR 410.

-    retrageri minime față de limitele laterale = clădirile vor fi retrase față de limitele laterale conform reglementărilor din PUZ Inel Median - tronson T4, UTR 4_10.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras față dc limita stângă între min. 5 și 10,Om datorat înclinației terenului, respectiv min. l,0m față de calea de acces suprapusă parțial peste teren, cale de acces care va deservi și parcela din stânga conform declarației notariale autentificată sub nr. 643/02.02.2018 și planului anexat; dreapta: retras cu min. 11,Om conform planului anexat pentru calea de acces interioara avizată dc comisia de circulație, cu respectarea avizelor prezentate precum și Codului Civil.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras conform planului anexat cu min. 5,Om;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza din Șos. Pipera conform planului anexat și avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1564829/02.11.2017:

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare. Se va respecta planșa de rețele edilitare prezentată la dosar.

- P.O.T.=70%, CUT=3, H. maxim =44,Om conform avizului AACR nr. 29392/1344/26.01.2018; în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 17.01.218 se avizează favorabil Planul

Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. I345/2O2”P" din 20.11.2017 și 1591/214 P din 15.12.2016, valabilitate 24 luni emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FJ nr. 653/05.10.2017.


Comisia Tclinicifitf Amcna

Mircea Silviu CIIIRÂN^h

întocmii: ing. Alexandra L Ediția / Revizia I
a DARABAN


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

!) Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.