Hotărârea nr. 3/2018

Hotararea nr. 3 - pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017-2018, astfel cum a fost modificată şi completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 şi HCL Sector 2 nr. 223/2017ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 252.80.39HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017-2018, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017

și HCL Sector 2 nr. 223/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017-2018, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 și HCL Sector 2 nr. 223/2017.

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 3094/11.01.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 3560/17.01.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul conform nr. 22458, 22459, 22460, 24319, 24320, 25623/11.12.2017 emis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat modificarea și completarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017-2018;

-    Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 223/02.02.2018 privind delegarea pentru perioada 05.02.2018-09.02.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală.

Având vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanță nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

-    Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

-    Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017 -2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 170/2017 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018 (Grădinița cu program normal și program prelungit „First Steps”);

\- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 171/2017 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 {Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018 (Grădinița cu program ndraral și program prelungit „Veverița Jucăușă”);

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2017 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018 (Grădinița cu program prelungit „Primii Pași”);

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 218/2017 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018 (Școala Primară Montessori MSB-MKB);

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 219/2017 privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018 (Grădinița cu program normal și program prelungit „Castelino Baby”);

-    LIotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 și HCL Sector 2 nr. 223/2017.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexa nr. 2 la HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 și HCL Sector 2 nr. 223/2017, conform anexei ce conține 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 16/20V 7 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și parttehlar care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând c^^itl școlar 2017 - 2018, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 t$fv0/2017, HCL Sector 2 nr. 120/2017 și HCL Sector 2 nr. 223/2017, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Relații Comunitare, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinara din data de 06.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

REȚEAUA

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,


unităților de învățământ preunivcrsitar particular din Sectorul 2 al Municipiului București în anul școlar 2017 - 2018

1

Grădinița "Cartea cu Povești"

AUREL VLAICU, NR. 127A, SECTOR 2

2

PRE

2

Grădinița" Magică"

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU, NR. 33, SECTOR 2

2

PRE

3

Grădinița "Angel's Academy"

STR. MĂGURA VULTURULUI, NR. 38, SECTOR 2

2

PRE

4

Grădinița "Diana"

STR. ARHITECT ALEXANDRU SĂVULESCU, NR 28, SECTOR 2

2

PRE

5

Grădinița "Kids Club - Tei"

STR. ZAMBILELOR NR 88 - 92, SECTOR 2

2

PRE

6

Grădinița "Mica Academie de Arte"

INTRAREA ION VOICU, NR. 4, SECTOR 2

2

PRE

7

Grădinița "PinkLemon"

STR COMĂNIȚA, NR 7, SECTOR 2

2

PRE

8

Grădinița "Simsala Grimm"

STR ORZARI, NR. 74B, SECTOR 2

2

PRE

9

Grădinița "Șotron"

STR. GHERGHIȚEI, NR 7, SECTOR 2

2

PRE

10

Grădinița cu Program Prelungit „International Kindergarten &Nursery”

STR CLAUDIU, NR. 20, SECTOR 2

2

PRE

11

Grădinița "Don Castor"

STR. GHEORC.HE POP DE BĂSEȘTI, NR. 17, SECTOR 2

2

PRE

12

Grădinița "Căsuța cu Pitici Mari și Mici"

STR TEOFIL, NR 27, SECTOR 2

2

PRE

NR.

CRT.

-~~—--

SECTOR

NIVELUEȘCOI.AR1ZAT

13

Grădinița "Castelul Copiilor"

STR. SFÂNTA TREIME, NR. 28, SECTOR 2

2

PRE

14

Grădinița "Webster"1

STR. VIȘINILOR, NR. 22, SECTOR 2

2

PRE

15

Grădinița "Fluturașilor"2

STR ARBUSTULUI, NR. 1E-1F, SECTOR 2

2

PRE

16

Grădinița "Bell"

STR. FĂINARI, NR 43, SECTOR 2

2

PRE

17

Grădinița "Vise"

STR ING. VASILE CRISTESCU, NR 26, SECTOR 2

2

PRE

18

Grădinița "Coccinelle"

STR. ION BERINDEI, NR 33, SECTOR 2

2

PRE

19

Grădinița "Suflet de Copil"

ȘOS. FUNDENI, NR. 254, SECTOR 2

2

PRE

20

Grădinița "Kids First"

STR SICĂ ALEXANDRESCU NR 20, SECTOR 2

2

PRE

21

Grădinița „La Turn”

SOS. MORARILOR, NR 1, CLĂDIREA C12, SECTOR 2

2

PRE

22

Grădinița „Olga Gudynn International School”

STR BÂNEASA ANCUȚA, NR 8, SECTOR 2

2

PRE

23

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Zuppy”

STR OTEȘANI, NR 69, SECTOR 2

2

PRE

24

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Springfield”

STR SFÂNTA ANA, NR 9, SECTOR 2

2

PRE

25

Grădinița cu Program Prelungit „Rio”

STR LUIGI GAL VANI, NR 13, SECTOR 2

2

PRE

26

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Veverița Jucăușă”

STR LITOVOI VOIEVOD, NR 38, SECTOR 2

2

PRE

27

Grădinița „Primii Pași”

STR VLADISLAV VOIEVOD, NR. 13, SECTOR 2

2

PRE

28

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „Castelino Baby”

STR ION RUSU, NR 21, SECTOR 2

2

PRE

29

Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit „First Steps”

STR. POMPILIU MANOLIU, NR. 7, SECTOR 2

2

PRE

30

Școala Primară "Montessori MSB - MKB"

STR. AGRICULTORI, NR. 79, SECTOR 2

2

pri jsore i'

NR.

CRT.

DENUMIREA    NR" ^W20U

M.KBSA

SECTOR

jșnvKiAjnL școImArxzla/t

31

Școala Primară "Montessori " București

STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR. 79, SECTOR 2

2

PRE/PRI

32

Școala Primară “Luca”

STR. SÂNMEDRU NR 25, SECTOR 2

2

PRE/PRI

33

Școala Gimnazială "Zeppelin Schule"

STR. ICOANEI NR 17A, SECTOR 2

2

PRE/PRI/GIM

34

Școala Primară "Monterra"

STR. ARHITECT GHEORGHE MANDREA, NR 6, SECTOR 2

2

PRE/PRI

STR. RĂSPÂNTIILOR, NR 7, SECTOR 2

S'I'R. RĂSPÂNTIILOR NR 15, SECTOR 2

35

Școala Primară “Coccinelle”

STR. ION BERINDEI NR 33, SECTOR 2

2

PRI

36

Liceul Teoretic "New Generation School"

STR. AGRICULTORILOR, NR 87, SECTOR 2

2

PRI/GIM/LIC.TEO

37

Liceul Teoretic "Victoria"

ȘOS. PANTELIMON, NR 355, SECTOR 2

2

LIC.TEO

38

Liceul Teoretic “Dr. Mioara Mincu”3

STR VIITORULUI NR 161 -163, SECTOR 2

2

LIC. TEO

39

Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

STR. TRAIAN NR 160, SECTOR 2

2

PRE/PRI/GIM/LIC.PED

STR POPA NAN, NR 47B, SECTOR 2

STR. ION HELIADE RĂDULESCU, NR 18, SECTOR 2

40

Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare"

STR. GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI, NR. 26 A, SECTOR 2

2

POS

41

Școala Postliceală Sanitară “Domnița Ruxandra”

ȘOS. PANTELIMON NR 25, SECTOR 2

2

POS

42

Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila"

STR VIITORULUI, NR. 161 -163, SECTOR 2

2

POS

..... VIZAT

neschimbs I ‘ SECRETAR,

REȚEAUA

unităților dc învățământ prcunivcrsitar particular fără personalitate juridică - structuri arondate - din Municipiul București în anul școlar 2017 - 2018


2    Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București


ȘOS. COLENTINA NR. 64B, SECTOR 2


GIM/LIC.TEO


PREȘE METVIZAT

kpre neschimbate,-

P SECRETAR,