Hotărârea nr. 30/2018

Hotararea nr. 30 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Şos. Andronache nr.6, Sectorul 2 al Municipiului BucureștiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
Clasa 3008 categoriile 2, 4, 6


v.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)252.80.39


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr.6,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr.6, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14481/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14532/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Zamfir Marcu nr.44, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 69 CA 6/8 din 15.11.2017, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărâjjw Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Andronache nr.6, Sector 2 -Imobil de locuințe colective - P.liber ( parțial destinație parcare )+4E, în

conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de

specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBJ,


SECRETA

Prezenta Hotărâre conline un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMANIA

Nr.12Q3


ilQ^ets


Wtt'; Municipiul București Primăria Sector 2

DIR

Nr. 14532708.02.2018


www.ps2.ro - Strada Cliiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.61.84; fax.+(4021) 209.61.83

RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

VIZAT

spre neschirnb$f$.

SECRETAR,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ȘOS. ANDRONACHE NR. 6, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Andronache nr. 6, Sector 2, București avizat sub nr. 69 CA 6/8 din 15.1 1.2017, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuințe colective - P. liber parcare+4E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro în data de 23.11.2017, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Șos. Andronache nr. 6, Sector 2, București avizat sub nr. 69 CA 6/8 din 15.11.2017, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-au depus acordurile notariale ale vecinilor pentru amplasare pe limita de proprietate. S-a depus la dosar un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate a populației atât pentru construcția propusă cât și pentru construcțiile învecinate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2ISO 9001


www.ps2.ro - Strada Cliiristigiilor nr. 11-13, Tel


:ția u.banism, cadastru și gestionare teritoriu Nr. 14775/13.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef


ilIQfcteC,


PROGRAMUL PUNCTUL VERCC


Wfl țyț j». 9?    )BOG 11 RE ȘTI

CABINET SECRETAR

INTRARE


StZSJX


Ca urmare a cererii adresate de *1) S.C. RO - TAS PRESTIGE S.R.L. cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod

poștal ........, Sector 2, Șos. Colentina nr. 62, bl. 104, sc. A, et. 6, ap. 25, telefon/fax........ e-mail........., înregistrată la nr.

94153/10.10.2018, 106999/13.11.2017, completată cu nr. 119233/18.12.2017 și 14775/09.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completărilejjlic+ioara, se ......    \/|ZAT

aviz    \»Pre 11 ^rT&R

Nr. 69 CA 6/8 din 15.11.2017    ț


emite următorul:


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - P. liber (parțial destinație parcare)+4E generat de imobilul din Șos. Andronache nr. 6, Sector 2, București.

Inițiatori: S.C. RO - TAS PRESTIGE S.R.L.

Proiectant: S.C. ANIMA DESIGN & CONSTRUCT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: - arh. Tamara Elena P. DOGARIU - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Șos. Andronache în suprafață totală de 255,Omp (199,Omp din măsurători cadastrale) este proprietate privată persoană juridică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă ”M3" - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

-    H. max. = P+4E;

-    P.O.T. max = 60%;

-    CUT. max = 2.5;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = stânga: cuplat cu respectarea acordului notarial prezentat la dosar; dreapta: cuplat cu respectarea acordului notarial prezentat la dosar, a avizelor prezentate și Codului Civil. Construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage față de limita posterioară astfel încât se vor respecta indicatorii urbanistici admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față de limita posterioară (în proiecție pe verticală);

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1566787/26.10.2017;

Notă: Pentru conformarea soluției de parcare sc va reveni la faza DTAC cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB:

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare. Sc va respecta memoriul de rețele edilitare și planșa aferentă prezentată la dosar (semnată de specialist atestat RUR. - ing. Cristian I. GAIȚĂ - RUR - FIF4GIG3G7).

- P.O.T.=60%, CUT=2,5, H. maxim cornișă etajul 4 =+16,Om; în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 15.11.2017 se avizează favorabil

Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 705/44”A" din 07.07.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și sc taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria A.I nr. 30177/08.09.2017.


Comisia Tehnică (Ic Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: prof.

Mircea Silviu (^HIRA, conf.ar.irhl Gcorgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SÂR

întocmit: ing. Alexandra L?yZ/]R/'. 4ex Ediția / Revizia I    >
rviciu, DARABAN


CHECI, prof.dr.arli.

Cod SA DU - AV,\


PRECIZĂRI

1)    Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLU aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLAN PARTER SC = 98.00mp


fi.
PLAN URBANISTIC DE DETALIU București, sector 2, Sos Andronache nr 6

ILUSTRARE DE ARHITECTURA


Mia,'CTOjnis îTif


fi 2


X// ,jsT

Arhitect    J4-15.67m\7~

+14.67mv~--


+11.79mv^


±8£lms7~


+6-03m-y


+6.03mv7-


FAȚADA PRINCIPALA
- ;-+0.0[)m


T3.ISmv/


PERETE CALCAN LATERAL STANGA TRATARE DECORATIVA


±0.00nr<N7+ll.79m~N7+8.91m


neschimbat© i SS1WAB,


mn


“\Z±3,i_5rnFAȚADA POSTERIOARE


NR.8

/-HLOQm
la

'0^


rhitectura pusa la dispoziție de către arh. Jamal Hussain si firma SUNNAN SRL


ÎȚcu


PROIECTANT URBANISM

ANIMA DESIGN & CONSTRUCT

J40 / 5657 /1998; R 10667797 A D&C București Sos Ștefan cel Mare 18

Tel: 021.210.2510; 0722.431.432 proiectant de arhitectura SC SUNNAN SRL - arh. Jamal Hussain


PROIECTAT    X/

arh. T. Dogariu

BENEFICIAR: SC RO-TAS PRESTIGE SRL

Proiect

113_U/aug. 2017

PROIECT:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Sos Andronache nr 6, sector 2 Bucuresdi

FAZA: PUD

Sc. 1:500

Data: oct 2017

TITLUL PLANȘEI:

ILUSTRARE DE ARHITECTURA

Planșa nr.

U_06


PUDPLAN URBANISTIC DE DETALIU București, sector 2, Sos Andronache nr 6

REGLEMENTARI URBANISTICE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA CAI DE COMUNICAȚII RESTRICȚII TEHNICE


LIMITE


Limita PUD


VIZAT


spr© neschjnîbi Limita de pmpletat§^*RETAI^ 3 Limita UTR.


ZONE FUNCTIONALE


Zona mixta M3a


KCTORULVl 2


circulație carosabila AÂ/iXA

L4 AV/Zl/ICXcMT.

Circulație pietonalț


OQnstmdtruex


REGLEMENTARI

Imobil locuipte/dolective

Retragere obligatorie impusa de la aliniament si limite laterale parcela

POT max = 60%

CUT max = 2,5

Rh max = P+4E

H max cornișa = +16,00m

Acces pietonal

Acces auto


___Parcarea autovehiculelor se va asigura strict in

ORDdinromSILOR

incinta proprietății , cu respectarea HCGMB nr 66/2006

c

3

O

O

O

O

:----------------

3.0

T-TT

3.5

3.5

|    3.5

3.0    ,

20.00


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


Suprafața teren


Suprafața construita


Suprafața construita desfasurata


Suprafața spatii verzi


Suprafața alei pietonale si carosabile


POT


PROIECTAT


199,0 mp


119,00 mp


495,00 mp


40,0mp (20 %)


40,0mp (20 %)


Sos ANDRONACHE Profil stradal existent si reglementat


60%


CUT


Regim de inaltime


P+4E


ara Elena diOGARIU


7 fiule i


ANIMA DKIGN

CONSTRUCT*

S.R.L.


PROIECTANT URBANISM

ANIMA DESIGN & CONSTRUCT


J40 / 5657/1998; R 10667797 !A D C București Sos Ștefan cel Mare 18

Tel: 021.210.2510; 0722.431.432


arh, T. Dogariu


BENEFICIAR: SC RO-TAS PRESTIGE SRL


PROIECT:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Sos Andronache nr 6, sector 2 București


TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect

113_U/aug. 2017


FAZA: PUD


Sc. 1:500


Data: oct 2017


Planșa nr.

U 04


SA CONSTITUIE PROPRIETATEA INTELECTUALA A S.C. ANIMA DESIGN & CONSTRUCT S.R.L. UTILIZAREA El LA ALTA LUCRARE PENTRU CARE A FOST EMISA CONSTITUE O ÎNCĂLCARE A LEGII DREPTURILOR DE AUTOR. REPRODUCEREA ESTE INTERZISA I