Hotărârea nr. 309/2018

Hotărâre 309 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar  2018 - 2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


1 918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 3794/18.09.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 102920/21.09.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 4496/27.09.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;


^y^nd^^jere reglementările cuprinse în:

^f/alin. 7, art. 82 și art. 105 alin. 2 lit.d din Legea Educației Naționale nr. ficările și completările ulterioare;

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/2012;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă un număr de 17.000 burse ce se vor acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului București, aferente anului școlar 2018 - 2019. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile.

Art.2 Se aprobă cuantumul burselor prevăzute la art. 1 astfel:

 • a) , bursă performanță:

 • - conform art. 6, lit. a) și lit. b) - 1.000 lei/lună,

 • - conform art. 6, lit. c) - 500 lei/lună;

 • b) . bursă merit:

- conform art. 8, lit. a):

 • - pentru media 10 - 600 lei/lună;

 • - pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 - 300 lei/lună,

 • - pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 - 200 lei/lună,

 • - pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 - 100 lei/lună,

 • - conform art. 8, lit. b) și lit. c):

 • - pentru locul 1 - 300 lei/lună,

 • - pentru locul II - 200 lei/lună,

 • - pentru locul III - 70 lei;

 • c) . bursă studiu:

 • - în situația în care bursa de studiu nu se cumulează cu bursa de merit sau de performanță - 200 lei/lună,

*n Sltuat*a care bursa de studiu se cumulează cu bursa de merit sau de performanță - 50 lei/lună;

bursă de ajutor social:

 • - conform art. 13, lit. a) - 300 lei/lună,

 • - conform art. 13, lit. b) - 100 lei/lună,

 • - conform art. 13, lit. c) - 300 lei/lună;

e). bursă de ajutor social ocazional - 300 lei.

Art.3 Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor școlare revine Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. în situația în care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învățământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistență socială competente în acest sens.

Art.4 Acordarea burselor prevăzute în prezenta hotărâre se face începând cu data de 10 septembrie 2018.

Art.5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conjine un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședinfa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.