Hotărârea nr. 31/2018

Hotararea nr. 31 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr.10, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr.10,

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr.10, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 14493/08.02.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 14519/08.02.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Măgura Vuturului nr.10, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. 6 CA 1/7 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Măgura Vulturului nr.10, Sector 2 -Locuință și cabinet stomatologic - Sp+P+1E+E2r, în conformitate cu anexele 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului, prevăzut în anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINJ

METEHĂl


; DEȘEJ! t'DRȘ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

IN TEMEIUL ART. NR. 215/2001,

SEi

IIotărârcibiiL^t, At-Ș^ București, 20.02.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consîlml'liO'C'dt (îl Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

./***    ROM ANI A

JMuniciniul București Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Cliirisligiilor nr. II-I3, Tel: +(4021) 209.61.84; fax. +(4021) 209.61.83

RBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 14519/08.02.2018

spre neschimbare SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. MĂGURA VULTURULUI NR. 10, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Măgura Vulturului nr. 10, Sector 2, București avizat sub nr. 6 CA 1/7 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare locuință și cabinet stomatologic - Sp+P+1E+E2r fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro în data de 1 8.01.2018, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Măgura Vulturului nr. 10, Sector 2, București avizat sub nr. 6 CA 1/7 din 17.01.2018, s-au prezentat la dosar acordurile notariale de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector 2bonificat Nr.12Q3


ISO9001


ilIQLteCj


PROGRAMUL PUNCTUL VERDE


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: -*-(4021) 209.61.92; fax. +Î4Q71) R1 «3-


:ția u.banism, cadastru și gestionare teritoriu Nr. 13214/08.02.2018 ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE Klr 3/y ,esw


l Ziua


Luna


Ca urmare a cererii adresate de *l) DL. BOGDAN MARCEL cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal........,

sector 2, Șos. Iancului nr. 17, bl. 106C, sc. A, ap. 1, telefon/fax........ e-mail........., înregistrată la nr. 117011/1 1.12.2017,

completată cu nr. 1698/08.01.2018 și 13214/08.02.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 6 CA 1/7 din 17.01.2018


VIZAT ispre neschimfoare, SECRETAR,


Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință și cabinet stomatologic - Sp+P+1E+E2r generat de imobilul din Str. Măgura Vulturului nr. 10, Sector 2, București.

Inițiatori: DL. BOGDAN MARCEL

Proiectant: S.C. B.I.A "Cristina Camelia STIRECIU”

Specialist cu drept de semnătură RUR: arhitect - Cristina Camelia C. STIRECIU - RUR - D, E;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Măgura Vulturului în suprafață totală de 230,Omp este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior. Terenul se încadrează în U.T.R. „LIa” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+IE, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu IICGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

-    H max = P+2E

-    POT max = 45%;

-CUT. max = 1,3;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea neflind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă, retras cu min. 3,Om față de limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil. Construcția sc va înscrie în edificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage astfel încât vor fi respectați indicatorii admiși.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară;

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1578409/07.12.2017;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare.

-    P.O.T.=45%, CUT=1,3, II. maxim în planul fațadci=I0,0m;

-    în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. IO27/72„M'" din .13.09.2017, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță scria AF nr. 54808/06.02.2018.

/ AȚI Arlj^ufb. J


fRATU


Comisia Tehnică de AmcnaiarealTjn

pitonului și Urbanism a Sectorului 2: i

Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh.kfrS întocmit: ing. Alexandra LAZĂR//fl /•.'<////« / Revizia 1    ...... 'Ax

fcrgică M1TRACHE, conf.dr.arl/Cătălm

SARI


mg.


lari ar D

Ș'EF */    / W,

profyfrÂdt. Florin MACHEobtx', prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Milr^


rvK


CHECI, prof.dr.arh.


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

1} Numele și prenumele solicitantului.

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2)    Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3)    Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5)    Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.
LAPlan

urbanistic de detaliu


Edificare construcții cu destinația de locuință și cabinet stomatologic

Sp+P+1E+E2r str. Măgura Vulturului nr.10 sector 2 BUCUREȘIL


VIZAT


Q Grâdinrța Luminița


<2 iNGBank

\ o


Cofeidria Alice    (5

*£    (J)    Cimitirul lencu rs<

Secția 8 Poliție

<g    MaxBcl

% o

Vat'olum'noțwH    ..spr©tîdsch|mbai|e, SECRETAR,


Parco* Ciurea 2


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


EXISTENT

PROPUS

S teren= 239 mp

S teren=239 mp

S construita= 162,97 mp

S construita=l 07,65 mp

S desfasurata=l 62,97 mp

S desfasurata=309, 10 mp

P.O.T=41%

P.O.T=45%

C.U.T=0,4

C.U.T=1,29

Nr. locuri de parcare=l

Nr. locuri de parcare=5

78.51 ^7573
7831 MV


PI, A Al4 ^mpicaBil propus

avwlc.t.ua.t.PROIECTAf:

Arh. STIRECIU CRISTINA CAMELIA

Tel: 0745783620

DESENAT:

Arh. ANDREEA CODREANU

DATA:

noiembrie

2017

DENUMIREA PROIECTULUI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA MĂGURA VULTURULUI NR.10,

SECTOR 2, BUCUREȘTI

PROIECT NR.

1.2017

FAZA

PUD

CONȚINUTUL PLANȘEI

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

NR.PLANȘĂ

A07

SCARA: 1/500