Hotărârea nr. 310/2018

Hotărâre 310 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>ROMANIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1913-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018

privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”»

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand /”» ;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 103291/20.09.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență. Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

1 p x- Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu jO^QdJficările și completările ulterioare;

" Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/50.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand /”» se modifică și se completează, având următorul cuprins:

”Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 și Actul adițional nr. 1/31.07.2018 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 20 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre precum și Actul adițional nr. 2/31.08.2018 la Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2) în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 11 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art. II Articolul 4 alineatul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”» se modifică și se completează, având următorul cuprins:“Art. 4 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al nicipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1), în cuantum de 8.121,08 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 183.918,07 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 4.203,01 lei inclusiv TVA, reprezentând coflnanțarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „Ferdinand/”>> ”,

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare Școlii nr. 64 „FerdinandI”», rămân aplicabile.

Art. IV Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5Hotărârea nr. 310

București, 27.09.2018

Prezenta Hotărâre con fine un număr de 14 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 310 /2018

Actul adițional nr, 2/31.08,2018 la Acordul de parteneriat nr.

21699/27.02.2018 pentru realizarea proiectului «Eflcientizare energetică prin

reabilitare/modernizare a Școlii generale nr. 64 „Ferdinand 1”»


VIZAT |

spre neschimbare.l

SECRETAR,


SECRETAR,__)

/'//{ . /oi- 0"l

Model G

Actul adițional nr. 2/31.08.2018 la Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 pentru realizarea proiectului

EFICIENTIZ ARE A ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEORETIC

A SCOLII GENERALE NR.64 FERDINAND I

în conformitate cu art. 11, alin. (2) din Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018, părțile au convenit următoarele:

Art. I. Acordul de parteneriat nr. 21699/27.02.2018 se modifică și va avea următorul conținut: Art. 1. Părțile

1. Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2 , str. Chiristigiilor nr. 11-13 , codul fiscal 4204038, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată’: R087TREZ70221400216XXXXX - Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare': RO33TREZ7O221A48O1O1XXXX ■ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) • Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

R077TREZ70221A480102XXXX • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) • Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

2. Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Str. Luigi Galvani, Nr. 20- Colegiul Tehnic „Traian”, corp B, et.2, , codul fiscal 14783194 ,având calitatea de Partener 2

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată3: Nu este cazul

 • 1 Se vor avea rin vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

 • 2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare34:

Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul IBAN pentru proiect:

R048TREZ70225006XXX000193

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: "EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A SCOLII NR.64 "FERDINAND I", care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv specific Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, apel de proiecte POR/2017/3/3.1 /B/2/BI, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2)   Prezentul acord se considera anexa la cererea de finanțare

  . Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

  Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

  Organizația

  Roluri și responsabilități

  Lider de parteneriat (Partener 1)

  Sectorul 2 al Municipiului București

  ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

  1 Elaborare documentație de finanțare, evaluare si semnare contract de finanțare

  1.1 Achiziția serviciilor auxiliare în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare faza DAU și elaborarea acestei documentații

  1.2 Achiziția serviciilor de proiectare faza DAU și elaborarea documentației tehnice aferente investiției (faza DAU)

  1.3. Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism)

 • 3 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

 • 4 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

vizat \

spre neschimbate, SECRETAR,

 • 1.4    Achiziția serviciilor de consultanța la elaborarea cererii

de finanțare și elaborarea cererii de finanțare

 • 1.5    Depunere proiect

 • 1.6    Semnare contract de finanțare

Valoarea estimata a Activității 1, aflată în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1): 215.651,80 lei, din care:

• Valoare totală (fără TVA) 181.220,00 lei

 • ■  Valoare TVA 34.431,80 lei

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

 • 2      Managementul proiectului

  • 2.1    Achiziția serviciilor de consultanță în  managementul

proiectului

 • 2.2    Managementul proiectului (prin asigurarea managerului

de proiect, a asistentului manager, a responsabilului juridic, a unui responsabil cu achizițiile publice si a unui responsabil financiar, ca membrii din partea Sectorului 2 al Municipiului București în echipa de implementare a proiectului)

Valoarea estimată a Activității 2, aflată în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1): 156.996,70 lei, din care:

 • ■  Valoare totală (fără TVA) 131.930,00 lei

 • -  Valoare TVA 25.066,70 lei

6      Execuția lucrărilor

 • 6.3    Recepția la terminarea lucrărilor (prin participare)

8 Activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

 • 8.1     Achiziția serviciilor de publicitate și informare aferente proiectului

 • 8.2     Realizarea activităților obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Valoarea estimată o Activității 8, aflată în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1): 21.420,00 lei, din care:

 • -  Valoare totală (fără TVA) 18.000,00 lei

 • ■  Valoare TVA 3.420,00 lei

  Partener 2

  Direcția Generala pentru

  Administrarea Patrimoniului Imobiliar

  Sector 2 (D.G.A.P.I.)


ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

1          Elaborare documentație de finanțare, evaluare si

semnare contract de finanțare

 • 1.3 Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea certificatului de urbanism)

1.5 Depunere proiect

Valoarea estimata a Activității 1, aflată în sarcina Partenerului 2: 0,00 lei.

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

 • 2      Managementul proiectului

  • 2.2    Managementul proiectului (prin asigurarea unui responsabil cu achizițiile publice, a unui responsabil financiar si a responsabilului tehnic ca membrii din partea D.G.A.P.I. în echipa de implementare a proiectului)

  • 2.3     Achiziție experți cooptați pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire derulate în cadrul proiectului

Valoarea estimată a Activității 2, aflată în sarcina Partenerului 2: 0,00 lei.

 • 3       Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

 • 3.1     Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

Valoarea estimată a Activității 3, aflată în sarcina Partenerului 2: 23.800,00 lei, din care:

 • ■  Valoare totală (fără TVA) 20.000,00 lei

 • ■  Valoare TVA 3.800,00 lei

 • 4      Elaborare documentației tehnice pentru realizarea investiției

 • 4.1    Elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției

 • 4.2     Obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare realizării investiției

Valoarea estimată a Activității 4, aflată în sarcina Partenerului 2: 115.896,48 lei, din care:

 • ■  Valoare totală (fără TVA) 97.392,00 (ei

 • ■  Valoare TVA 18.504,48 lei

 • 5       Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic și verificare proiectului tehnic

 • 5.1     Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic

 • 5.2     Verificarea proiectului tehnic, prin verificatori atestați

Valoarea estimată a Activității 5, aflată în sarcina Partenerului 2: 5.950,00 lei, din care:

■ Valoare totală (fără TVA) 5.000,00 lei

- Valoare TVA 950,00 lei


6       Execuția lucrărilor

 • 6.1     Plata comisioanelor, cotelor și taxelor legale

 • 6.2     Execuție lucrări

 • 6.3     Recepția ta terminarea lucrărilor


Valoarea estimată a Activității 6, aflată în sarcina Partenerului 2: 4.989.794,78 lei, din care:

- Valoare totală (fără TVA) 4.198.591,55 lei

• Valoare TVA 791.203,23 lei


7      Supravegherea execuției lucrărilor

 • 7.1     Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier

 • 7.2     Dirigenție de șantier

 • 7.3    Asistență tehnică din partea proiectantului


Valoarea estimată a Activității 7, aflată în sarcina Partenerului 2: 64.803,83 lei, din care:

 • ■  Valoare totală (fără TVA) 54.457,00 lei

 • ■  Valoare TVA 10.346,83 lei


(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.


Organizația


Contribuția (unde este cazul)


Lider de parteriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului București


Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %):

4.203,01 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina liderului

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (in (ei si %): 183.918.07 lei

reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina liderului


Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in lei si %) 188.121,08 lei reprezentând 3,36 % din valoarea totală a proiectului


Partener 2

Direcția Generala pentru

Administrarea

Patrimoniului Imobiliar

Sector 2 (D.G.A.P.I.)


Valoarea contribuției (a total cheltuieli eligibile (în (ei si %):

85.189,01 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina partenerului 2

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (in lei si %):940.794,60 lei


lei reprezentând 100% din valoarea neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina


cheltuielilor

spre neschimbate SECRETAR,


partenerului 2

Valoarea contribuției ta valoarea totală a proiectului (in lei si %) 1.025.983,61 lei reprezentând 18,34% din valoarea totală a proiectului

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. In acest sens,se vor include in acordul de parteneriat următoarele prevederi:

 • a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile, partenerul 2 va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de acesta;

 • b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management5, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat.

 • c) liderul de parteneriat - Sectorul 2 al Municipiului București va aloca partenerului 2 -Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), printr-o hotărâre a Consiliului Local, imediat după semnarea contractului de finanțare, sumele necesare desfășurării activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare6.

 • d) liderul de parteneriat și partenerul 2 ■ instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

’ A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

” A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr, 40/2015).

6

VIZAT

B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)   Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată

neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerul 2 răspund proporțional pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)   în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia

a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)   în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)   Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerului 2

 • (1)   Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același felea și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității / activități lor proprii din proiect. Partenerul 2 are dreptul, prin transfer de către liderul de parteneriat, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)   Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)   Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

J VIZAT :

B. Obligațiile Partenerului 2

 • (1)   Partenerul 2 are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (2)   Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (3)   Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (4)   Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

 • (5)   Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere șiîn termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (6)   în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul 2 are obligația să

acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (7)   Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (8)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată

neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, Partenerul 2 răspunde proporțional pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (9)   Partenerul 2 are obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (10)  Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (11)  Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (12)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (13)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar

cu liderul de proiect.

VIZAI

' ,‘J         > a'.a.-'v^l «ia «         G

 • (14)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit

pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (15)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (16)  în cazul rezilierii contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerul 2 răspund

proporțional pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (17)  Partenerul 2 este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de

restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/

extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

 • (1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării

anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat

(Partener 1)

Sectorul 2 al

Municipiului

București


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației / instituției

TOADER MUGUR-MIHAI

PrimarPartener 2

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)31.08.2018

București


vizat spre neschimbate SECRETAR,