Hotărârea nr. 311/2018

Hotărâre 311 - pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2ROMÂNIA

1913-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

categoriile 2. 4. 6


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectid de hotărâre pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 102549/18.09.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației si Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al

5                9                              »

Municipiului București;

 • - Amendamentul Executivului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 4475/26.09.2018;

 • - Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 4477/27.09.2018, modificat în cadrul dezbaterilor ședinței ordinare


ui Local din 27.09.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al

''Sin

~ Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările art. 63 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 63 alin. (7) și art. 81 alin. (4) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2, conform anexei ce conține 6 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


Procedurile și criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2

 • I. Condiții generale:

Poate ocupa postul vacant de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2 persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 • II. Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, științe juridice, științe administrative sau științe economice,

Experiență profesională:

 • -  vechime în muncă: minimum 10 ani;

vechime într-o funcție de conducere sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 7 ani;

Cunoștințe de operare pe calculator-nivel mediu

Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • - competență profesională

  acce3

  1


  VIZAT spre neschimbate, secretar,


 • - păstrarea confidențialității cu privire la informațiile la care are

 • - abilitate în coordonarea și conducerea activității

 • - cunoașterea legislației specifice

 • - abilități de negociere, diplomație, toleranță în lucrul cu angajații

 • - capacitatea de analiză și sinteză

 • - preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual

Competență managerială:

 • -  cunoștințe de management, construirea unei echipe, management de proiect, managementul recompenselor.

 • III. Procedura dc selecție în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2

Ocuparea funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2 se face prin concurs organizat în condițiile legislației aplicabile personalului contractual, respectiv HGR nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Primăria Sector 2 va publica, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, anunțul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, pe pagina de internet, pe portalul Guvernului României posturi@gov.ro, precum și la sediul instituției.

Anunțul afișat la sediul și, după caz, pe pagina de internet va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • a) denumirea postului pentru care se organizează concursul;

 • b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;

 • c) condițiile generale și specifice prevăzute în fișa de post;

 • d) condițiile necesare ocupării postului vacant;

 • e) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;


 • f) bibliografia și, după caz, tematica;

 • g) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.

Informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului se mențin la locul de afișare și, după caz, pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare până la finalizarea concursului.

Anunțul publicat în presa scrisă și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conține: denumirea postului, nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora și locul de desfășurare a acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro.

Prin Dispoziția Primarului Sectorului 2, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel târziu la data publicării anunțului de concurs.

Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor au fiecare în componența lor un președinte, 2 membri și un secretar.

Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Persoanele care vor fi nominalizate ca membri în comisia de concurs și comisia de contestații, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • - să dețină o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;

 • - să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

Nu poate fi desemnată în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, în condițiile legii.

Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află in următoarele situații:

 • a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;

 • b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • c) este sau urmează să fie, în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.

Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)


Comisia de concurs are următoarele atribuții principale: selectează dosarele de concurs ale candidaților; stabilește subiectele pentru proba scrisă; stabilește planul interviului și realizează interviul; notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul;

VIZAT

spre neschimbat SECRETAR,


transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;

f)


semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al concursului.

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

 • a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise, probei practice și a interviului;

 • b)  transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Secretarul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile;

 • b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

 • c) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecției dosarelor și raportul concursului;

 • d) asigură afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestații;

 • e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

în vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Pentru înscrierea Ia concurs candidații vor prezenta un dosar care trebuie conțină următoarele documente:

 • a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Sectorului 2;

 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 • d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 • e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 • f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 • g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

In cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Procedura de desfășurare a concursului:

Concursul constă în:

 • 1. Selecția dosarelor

 • 2. Proba scrisă

 • 3. Interviu

Pentru a fi declarați „admis”, candidații trebuie să obțină minimum 70 puncte la fiecare din probele 2 și 3.

1. Selecția dosarelor:

In vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2.

în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs, stabilită prin dispoziția Primarului Sector 2, are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea «admis» sau «respins», însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Primăriei Sector 2 și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data selecției.

Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute, pentru desfășurarea concursului.

După finalizarea selecției dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii comisiei.

VIZAT >

spre neschimbate,!

, P SECRETAR^__I


 • 2. Proba scrisă:

Proba scrisă constă în răspunsuri la întrebările stabilite de comisia de concurs pe baza bibliografiei stabilite și comunicate prin anunțul de organizare al concursului.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Subiectele pentru proba scrisă stabilite pe baza bibliografiei concursului, sunt concepute astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul postului.

Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă.

Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmește minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaților.

Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse.

Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila Direcției Managementul Resurselor Umane.

Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele și se afișează la locul desfășurării concursului.

Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligația de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afișează la avizierul Direcției Managementul Resurselor Umane.

înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerați absenți.

După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.

în încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță

Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Direcția Managementul Resurselor Umane, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta sus, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila Direcției Managementul Resurselor Umane, cu excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai există obligația sigilării lucrării.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Pentru promovarea probei scrise este obligatorie obținerea a minim 70 puncte.

 • 3. Proba de interviu

în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului. Interviului poate fi susținut doar de către candidații declarați admis la proba scrisă.

Interviul se desfășoară conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criterii de evaluare pentru stabilirea interviului:

Abilități și cunoștințe impuse de funcție;


Capacitatea de analiza si sinteza;

Motivația candidatului;

Comportamentul în situații de criză;

Inițiativă și creativitate

Capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;

Exercitarea controlului decizional;

Capacitatea manageriala.

Interviul se va susține, după soluționarea eventualelor contestații, de regulă, într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la raportul final, de către secretarul comisiei de examinare și se semnează de membri comisiei de examinare și de candidat.

Pentru promovarea probei interviu este obligatorie obținerea a minim 70 puncte. Verificarea cunoștințelor de limbă străină, dacă este cazul, se va face în cadrul probei scrise.

Acordarea punctajului la fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Punctajul obținut, cu mențiunea “Admis” sau „Respins” se comunică candidaților prin afișare la sediul Primăriei municipiului București, în termen de 24 de ore de la susținerea fiecărei probe, termen în care pot fi depuse și eventualele contestații.

Se consideră “Admis” candidatul care a obținut punctajul cel mai mare, cu condiția ca punctajul respectiv să nu fie mai mic de punctajul minim necesar promovării de 70 puncte. La punctaj egal, se susține o probă eliminatorie din bibliografia concursului.

Comunicarea rezultatului final se face prin afișare la sediul Primăriei Sector 2, în termen de maxim 3 zile de la susținerea ultimei probe, termen care include și eventualele contestații.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviul, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului. Contestațiile se pot depune la secretariatul Direcției Managementul Resurselor Umane, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația, modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situația în care:

 • a) candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor;

 • b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

 • c) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat inițial "respins" obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestațiilor se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Contestația va fi respinsă în următoarele situații:

 • a) candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs;

 • b) punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;

în cazul modificării legislației aplicabile personalului contractual, ocuparea funcției contractuale de conducere de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2 se va face în conformitate cu noile prevederi legislative.

 • IV. Numirea în funcția de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2 se va face prin dispoziție a Primarului Sector 2, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoana care va ocupa funcția contractuală de conducere va îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa de post aferentă.VIZAT