Hotărârea nr. 312/2018

Hotărâre 312 - privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2ROMÂNIA


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 21918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TARARE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

 • - Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 166933/07.09.2018 întocmită de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raport de specialitate nr. 101293/14.09.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 103569/20.09.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  Jîuncțior


 • - Avizul nr. 41941 conexat cu nr. 40588/2018 emis de către Agenția Națională a ilor Publici privind funcțiile publice din cadrul Direcției Venituri Buget Local Municipiul București;

Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2774/31.10.2016 privind delegarea unor

buții ale Primarului Sectorului 2 către Viceprimar;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 81 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1-3 ce conțin 42 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Venituri Buget Local Sector 2 este de 130 posturi, din care 9 posturi de conducere și 121 posturi de execuție.

 • (3) Numărul total al funcțiilor publice este de 118, din care 9 funcții publicejțe conducere și 109 funcții publice de execuție.


 • (4) Numărul total al funcțiilor contractuale este de 12 funcții de execuție.


MRÎAS'^ZArt 2 Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 poate modifica/ transfera funcțiile din stat, tară majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 87/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 312

București, 27.09.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 45 de pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.