Hotărârea nr. 315/2018

Hotărâre 315 - privind organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului BucureștiROMÂNIAMunicipiul București

WV1 Consiliul Local Sector 2

X__L . > i

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRARE

privind organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • -  Raportul de specialitate nr. 103793/20.09.2018 al Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 104095/21.09.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și completarea nr. 106074/26.09.2018 - revenirea la Raportul de specialitate nr. 104095/21.09.2018;

 • - Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


spoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.R. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. o) și alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, pentru desfășurarea cu caracter sezonier/temporar a activității de comercializare a produselor agroalimentare de către asociațiile de producători și producătorii agricoli individuali, în baza Regulamentului - cadru prevăzut în anexa ce conține un număr de 7 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Identificarea locațiilor necesare organizării de piețe tradiționale, volante si târguri se va face de către Administrația Piețelor Sector 2 in colaborare cu Administrația Domeniului Public Sector 2 si cu sprijinul Politiei Locale Sector 2, iar stabilirea locației și avizarea exercitării activităților comerciale în zonele publice identificate se realizează de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, în condițiile legii.


Art. 4 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 90/2011 privind înființarea de piețe volante pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICANĂ

Hotărârea nr. 315

București, 27.09.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA LA

HCI.S2 NR. 3<5/M.Og.^O/S

REGULAMENT CADRU

DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A PIEȚELOR

TRADIȚIONALE, VOLANTE ȘI TÂRGURI DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE

1. Denumirea pieței

Piețele organizate de Administrația Piețelor Sector 2 vor fi Piețe Tradiționale,Volante si Târguri cu caracter sezonier/temporar in vederea desfășurării activității de comercializare a produselor agroalimentare de către asociațiile de producători și producătorii agricoli individuali. Dezvoltarea piețelor tradiționale, volante si târguri transpune in practică politica publică a Consilului Local Sector 2 de promovare a alimentației sanatoase, de vânzare directă a produselor agricole naționale și de promovare a produselor micilor producători și a producției agricole sustenabile.

2. Sediul pieței.

Piețele tradiționale, volante si târguri vor fi organizate pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, in locații ce vor fi identificate cu ajutorul Administrației Domeniului Public Sector 2 si cu concursul Politiei Locale Sector 2 iar stabilirea locației și aprobarea funcționării fiecărei piețe organizate temporar/sezonier se realizează de către Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, în condițiile legii.

Politia Locala Sector 2 va face demersurile in vederea obținerii tuturor avizelor, acordurilor necesare închiderii temporare a unor străzi necesare organizării temporare a unor piete/targuri,in condițiile legii.

3 Administratorul pieței.

Piețele tradiționale, volante si târguri ale căror locații au fost identificate de instituțiile abilitate si aprobate de către Autoritatea Executiva a Sectorului 2, vor fi administrate de către Administrația Piețelor Sector 2.

 • 4. Scopul înființării de piețe tradiționale, volante si târguri in Sectorul 2 al Municipiului București este valorificarea și desfacerea produselor agricole și agroalimentare naționale/tradiționale, la preț de producător și stimularea producătorilor în comercializarea/vânzarea directă a produselor obținute in ferma / gospodăria proprie.

 • 5. Obiectivul - Promovarea produselor alimentare tradiționale autentice, în vederea dezvoltării producătorilor autohtoni, facilitând aprovizionarea cetățenilor Sectorului 2 direct de la producători.

 • 6. Piețele Tradiționale,Volante Și Târguri ce vor fi organizate in Sectorul 2 al Municipiului București, se organizează conform prezentului regulament, care stabilește regulile generale de exercitare a formelor specifice de comerț cu amănuntul în cadrul acesteia și cerințele minime de dotare necesare realizării acestor activități, în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru facilitarea vânzării direct către consumatori a produselor agricole și agroalimentare naționale și/sau tradiționale produse de fermele /gospodăriile proprii ale producătorilor agricoli .

7. Beneficiari.

 • (1) Beneficiarii organizării si desfășurării piețelor tradiționale, volante si târguri sunt cetățenii sectorului 2 și producătorii agricoli /agroalimentari, aceștia din urmă achitând un tarif aprobat de autoritatile publice locale.

 • (2) în înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel :

 • a) Producători agricoli - persoane fizice : deținători de atestate de producător valabile, care dețin și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru toate produsele comercializate documente eliberate de autoritățile competente, în condițiile legii, indiferent că sunt înscriși sau nu într-o formă asociativă (grup de producători, asociații de producători, cooperative agricole.);

 • b) Producători agricoli organizați în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 cu modificări aduse prin Legea nr. 182/2016 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, care comercializează doar producția obținută în propria fermă /gospodărie, sau produsele obținute prin procesarea exclusivă a materiei prime produsă în ferma proprie și care dețin cod de înregistrare fiscal cu activitate principală cultivare / producție și fac dovada deținerii de animale și/sau terenuri cultivate conform cerințelor prezentului regulament si alti agenti economici, după caz;

CAPITOLUL 2 TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

 • 1. Tipul pieței, conform cu prevederile prezentului Regulament este dc Piață Tradițională, Volantă și Târg cu caracter sezonicr/tcmporar.

2. Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează

în Piețele Tradiționale, Volante Și Târguri din Sectorul 2 al Municipiului București se comercializează următoarele categorii de produse:

 • a) Fructe - cultivate în România;

 • b) Legume - cultivate în România;

 • c) Produse din carne - 100% de la animale crescute de la înțărcare în România;

 • d) Pește proaspăt, sărat și/ sau afumat - provenind din ferme piscicole din România aparținând vânzătorului;

 • e) Cidru de mere și suc de fructe - provenind din fructe produse în România, produse viticole;

 • f) Fructe și legume uscate - numai din fructe și legume cultivate și uscate din România;

 • g) Miere și produse apicole - produse și ambalate de către producător din România;

 • h) Gemuri și conserve - fabricate de vânzător din produse proprii sau producători din România;

 • i) Lapte - produse de animale înregistrate în gospodăria/ ferma vânzătorului;

 • j) Brânză și alte produse lactate - preferință se acordă vânzătorilor care utilizează laptele produs de propriile animale aflate în România. Producătorii care cumpără lapte trebuie să facă acest lucru exclusiv de la ferme / gospodării din România. Aceste cazuri fac obiectul verificării cu prioritate atât documentare cât și pe teren;

 • k) Ouă - provenind din ferma/ gospodăria vânzătorului din România;

 • l) Pâine și produse de panificație -provenind din grâu produs de către vânzător sau alți producători din România;

 • m) Plăcinte/ Produse coapte - proaspăt coapte și preparate de la zero de către vânzător. Se acordă preferință vânzătorilor care utilizează ingrediente locale cumpărate direct de la fermier/ producători din România;

VIZATĂ spre neschimbate, SECRETAR,

 • n) Flori și plante aromatice - crescute de vânzător în România din semințe, rădăcini, bulbi sau butași;

 • o) Produse de origine animală - lână, fire, pene, puf și piele produse din animale deținute de către vânzător sau provenind de la animale crescute în România. Se acordă preferință vânzătorilor care procesează propriul produs;

 • p) Alimente gata preparate sau preparate pe loc- produse alimentare de calitate pregătite de către vânzător in spațiu propriu sau in locații amenajate. Se acordă întâietate vânzătorilor care utilizează ingrediente locale rezultate din producție proprie, cumpărate direct de la fermier/ producător;

r) Ceaiuri, ierburi, condimente și oțeturi pe bază de plante amestecate/ preparate și ambalate de către vânzător. Se acordă preferință vânzătorilor care cresc propriile ingrediente;

s) Articole vestimentare tradiționale populare si produse de artizanat fabricate de meșteșugari in Roman ia.

 • 3. Originea produselor: In cadrul Piețelor Tradiționale, Volante Și Târguri își pot desfășură activitatea cu prioritate persoanele care au calitatea de producători, astfel cum sunt aceștia definiți la Cap. 1 art. 7 alin. 2, având domiciliul și locul de producție a produselor comercializate în România si de către alti agenti economici după caz. Totodată se pot comercializa si produse agroal intentare de import, cu respectarea priorității producătorilor locali.

4. Periodicitatea pieței și orarul de funcționare.

 • (1) Piețele volante,tradiționale si târguri se organizează și funcționează pe o perioadă nedeterminată, de regulă, la fiecare sfârșit de săptămână, în zilele de vineri, sâmbătă si duminica, cu un orar de funcționare , vineri - sâmbătă între orele 8,00 și 20,00 / duminica 8,00 si 14,00 .

 • (2) Periodicitatea pieței și programul de funcționare pot fi modificate de către Administratorul pieței (de exemplu program de vară, de iarnă, de sărbători etc.).

 • (3) Piețele tradiționale,volante si târguri pentru care va fi cerere deosebita vor funcționa după un program prestabilit ulterior, in funcție de fluxul de oameni, circulație etc., toata perioada saptamanii.

CAPITOLUL 3 Planul pieței

 • 1.Planul pieței se va stabili de către administratorul pieței, in funcție de locațiile ce vor fi identificate in colaborare cu instituțiile abilitate.

 • 2,Vanzarea produselor se va face din rulote, autovehicule speciale sau standuri dotate corespunzător, după caz.

CAPITOLUL 4 Serviciile prestate utilizatorilor pieței

 • 1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieței

 • - piețe tradiționale, volante si târguri destinate comercializării produselor si serviciilor specifice piețelor volante si târguri;

 • 2. Serviciile care facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței: -Paza, protecție si prevenirea si stingerea incendiului in piețele infiintate;

- pubele de colectare selectiva amplasate pe suprafața pieței;

-Wc-uri publice ecologice;

-Canalizarea racordata la canalizarea orașului pentru evacuarea apelor uzate;

-spatii de parcare in exteriorul pieței, excepție fac piețele care vor fi amenajate pe domeniul public in zone circulate si de interes public local, ce se adrcscaza mai ales trecătorilor;

-salubrizarea piețelor la terminarea activitatii în vederea reluării destinației;

 • 3. Racordarea pieței la rețeaua electrică, la rețeaua de apă sau la o sursă de apă potabilă, la rețeaua de canalizare sau fose septice, la rețeaua de gaz (unde este cazul).

CAPITOLUL 5 Drepturile și obligațiile utilizatorilor pieței

1 Drepturile utilizatorilor:

 • - să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piață;

producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare verificate metrologic;

 • - să aibă acces gratuit la cântarul de 30 kg la o singură cântărire;

 • - să poată practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • - să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;

 • - să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței;

 • - alte drepturi oferite de administratorul pieței.

2. Obligațiile utilizatorilor:

 • - afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

 • - respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

-etalarea instrumentelor de măsură;

-folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;

-inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă;

 • - menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

-să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

-să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;

-sa nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia;

-Utilizării sunt responsabili pentru calitatea produsele oferite la vânzare în fața consumatorilor și a organelor de control și răspund pentru respectarea prevederilor legale privind igiena, producerea, prelucrarea și comercializarea produselor, inclusiv în ceea ce privește fiscalizarea activității.

 • - Pentru produsele de origine animală destinate comercializării, producătorii au obligația de a se înregistra la DSVSA, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008.

 • - Comercializarea produselor din carne, a laptelui și a produselor din lapte, a ouălor, se va face în locuri special prevăzute cu vitrine frigorifice, asigurându-se respectarea normele de igienă și siguranța alimentelor în vigoare. Produsele lactate se vor acoperi cu tifon curat, capac metalic sau hârtie albă.

 • - Vânzarea și expunerea produselor se face numai pe mesele, standurile,rulotele ce aparțin producătorilor în locurile atribuite de administratorul pieței Tradiționale, Volante Și Târguri . Este interzisă vânzarea produselor și a mărfurilor pe suprafața căilor de circulație, trotuare, paviment, stradă, trepte cât și în afara sectoarelor aprobate sau alte locuri decât cele atribuite.

-Să nu aducă modificări de structură a spațiului închiriat, fără aprobarea administratorului;

 • - Să aibă un comportament corect și civilizat în relațiile cu cumpărătorii, salariații Administrației Piețelor Sector 2 București și a instituțiilor cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare.

-Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

- In incinta pieței Tradiționale, Volante Și Târguri este interzisă practicarea jocurilor de noroc sau comercializarea de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției, a materialelor pornografice si altor produse a căror comercializare este interzisă pe piață.

CAPITOLUL 6 Drepturile și obligațiile administratorului pieței

 • 1. Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații:

 • - elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței și îl supune spre avizare autorităților publice locale;

-verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale, și nu permite accesul altor comercianți;

-verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social;

-afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață;

-sprijină organele de control autorizate;

 • - nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

-stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora;

-asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

-controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieței sunt verificate din punct de vedere metrologic și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu;

 • - asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței;

 • - asigură un număr de cântare în stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;

 • - asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

 • - asigură salubrizarea pieței ori de câte ori este necesar;

 • - alte drepturi și obligații cuprinse în prevederile prezentei hotărâri.

 • 2.  Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în regulamentul-cadru.