Hotărârea nr. 317/2018

Hotărâre 317 - privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

ROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea

actualelor terenuri de joacă aflate in administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

 • - Expunerea de motive a consilierilor locali USR, privind sistematizarea, reabilitarea și întreținerea actualelor terenuri dejoacă din Sectorul 2;

 • - Amendamentul doamnei consilier local Neagu Anda Cristina, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

în baza evidenței terenurilor de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, în București la data de 21.09.2017, cuprinsă în Anexa la Expunerea de motive,

Analizând:

Raportul de specialitate nr. 103609/20.09.2018 al Direcției Juridice, Legislație, ■*

> <2^^/ Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ,                Sectorului 2 București;

• Adresa nr. 8762/R/27.08.2018 emisă de Administrația Domeniului Public Sector 2 și înregistrată cu nr. 93860/28.08.2018 la Primăria Sectorului 2 București;

 • •  Raportul de specialitate nr. 77727/23.07.2018 întocmit de Direcția Urbanism Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București, privind situația juridică a parcurilor de pe raza sectorului 2 și a terenurilor de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 București;

In conformitate cu:

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Ordinul nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare;

în considerarea standardelor europene referitoare la echipamentele pentru spațiile de joacă și suprafețele spațiilor de joacă SR EN1176/2008 și 1177/2008:

 • •  SR EN 1176-1:2008 Echipamente pentru spații dejoacă și suprafețe ale spațiilor dejoacă. Partea 1 - Cerințe generale de securitate și metode de încercare ;

 • •   SR EN 1176-2:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 2- Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de

încercare pentru leagăne ; - SR EN 1176-3 2008 Echipamente pentru spații de ajoacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 3: Cerințe de securitate specifice

‘isî^’F'V                         -        -         -              -    -

'^■g^^/suplimentare și metode de încercare pentru tobogane ;

p


SR EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de

încercare pentru mijloace de transport pe cablu ;

 • •   SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 5: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru carusele;

 • •  SR EN 1176-6:2008 Echipamente pentru spații dejoacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante;

 • •   SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spații dejoacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreținere si de utilizare ; - SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 10: Cerințe complementare de securitate și metode de încercare pentru echipamente de joaca în totalitate închise;

 • •  SR EN 1176-11:2008 Echipamente pentru spații de joaca și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 11: Cerințe complementare de securitate și metode de încercare pentru rețele tridimensionale;

 • •  SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de șocuri, pentru suprafețele spațiilor de joaca. Determinarea înălțimii critice de cădere.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.j) și m) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă inițierea de către Administrația Domeniului Public Sector 2 a unui program de reabilitare a tuturor locurilor de joacă aflate în administrarea sa și identificate în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 5 file.


rt.2. Pentru o dezvoltare fizică, psihică și emoțională armonioasă a utilizatorilor, cesare:


^jp^d^i^igurarea siguranței copiilor care folosesc un echipament de joacă, a celorlalți copii f a persoanelor aparținătoare/însoțitoare și prevenirea accidentării pe terenul de joacă, prin:

 • (a) Instalarea, sau unde există deja, reabilitarea covorului de tartan (covor antitraumă) pe întreaga suprafață de joacă',

 • (b) Verificarea existenței și funcționării echipamentelor de joacă, repararea celor defecte și înlocuirea celor uzate fizic și moral;

 • (c) Verificarea respectării specificațiilor producătorului în cazul echipamentelor de joacă cu risc mare de accidentare, leagăn balansat, scrânciob, roată, tobogan etc astfel încât să nu prezinte pericol pentru alți copii aflați pe terenul de joacă;

 • (d) Montarea unui număr suficient de bănci, repararea celor existente, vopsirea și

reabilitarea acestora;

 • 2) Protejarea împotriva accidentelor rutiere, în cazul terenurilor de joacă aflate în spațiu liber, în afara parcurilor și încadrate pe minim o latură de un drum public sau o parcare, prin:

 • (a) Plantarea de garduri vii, sau în lipsa spațiului, montarea de garduri obișnuite - acolo unde nu există și este necesar - sau reabilitarea celor existente, care nu satisfac prezenta cerință;

 • (b) Evitarea poziționării către stradă a porții de acces în locul de joacă;

 • 3) Asigurarea unei stări de bine copiilor și de confort aparținătorilor/însoțitorilor, prin accesul la spații de joacă propice pentru stimularea exercițiilor fizice, imaginației, sociabilității etc. și care să asigure, în același timp, relaxarea adulților care însoțesc copiii, astfel:

fhj Gardurile, porțile, împrejmuirile, coșurile de gunoi (obligatoriu cu sac gunoi) vor avea un aspect plăcut, cu un stil estetico-urbanistic unitar, pentru a contribui la identitatea Sectorului 2;

 • (b) Amenajarea spațiilor verzi din incinta locului de joacă, conform nevoilor din teren, astfel încât acestea să fie acoperite de iarbă și în măsura posibilității să se planteze arbuști, copaci, gard viu. în cazul în care este necesar, gardul viu existent și degradat va fi replantat. Extragerea cioturilor de arbori și îndepărtarea bolovanilor, pietrelor și altor obiecte care pot produce traume copiilor;

 • (c) Denumirea fiecărui loc de joacă și schimbarea însemnelor ce conțin nume de persoane, cu nume de instituții (Primăria Sector 2 și Consiliul Local Sector 2).

 • (d) Montarea în fiecare loc de joacă a regulamentului prevăzut în Anexa 3, precum și a numărul de telefon al Administrației Domeniului Public Sector 2, care răspunde de

administrare și unde pot fi anunțate defecțiunile și deteriorarea acestora, programul de curățenie, iar pe echipamentele de joacă a unor plăcuțe cu instrucțiunile de enajarea și întreținerea aleilor din zonele dejoacă și din jurul acestora; (f) Iluminare corespunzătoare a locurilor de joacă.


Art.3. Se aprobă inițierea de către Administrația Domeniului Public Sector 2 a unui program de întreținere periodică a locurilor de joacă aflate în administrarea sa și identificate în Anexa 1, inclusiv:

 • 1) Buna funcționare și utilizare a locurilor dejoacă prin:

 • (a) Verificarea tehnică a echipamentelor de joacă, săptămânal și întreținerea periodică așa cum este prevăzut în specificațiile producătorului;

 • (b) In sezonul rece, deszăpezirea căilor de acces și a locului de joacă și aplicarea de tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului;

 • 2) Prevenirea îmbolnăvirii copiilor și aparținătorilor/însoțitorilor acestora, de boli cu transmitere prin vectori sau indirect, printr-un complex de măsuri cu caracter permanent, periodic și ocazional, astfel:

 • (a) întreținerea spațiilor verzi existente în incinta locurilor de joacă, conform nevoilor din teren, iarba udată, cosită, copacii toaletați și vopsiți cu vopsea ecologică până la nivelul de 1,50 m, arbuștii și gardul viu, de asemenea, toaletați.

 • (b) Servicii complete de curățenie, de cel puțin două ori pe săptămână, de către personal special, desemnat numai pentru curățarea locurilor de joacă ; clarificare și stabilire a obligațiilor ce revin Primăriei Sector 2/ADP Sector 2 (program curățenie, stabilit și afișat);

 • (c) Evacuarea deșeurilor se va face zilnic în anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie) și la cel mult 3 zile în anotimpul rece (1 octombrie - 1 aprilie);

 • (d) Spălarea periodică a suprafețelor antitraumă/covor de tartan, exceptând perioadele in care va fi nevoie de deszăpezire și aplicarea de tratamente specifice pentru prevenirea producerii poleiului;

Art.4. Se aprobă realizarea de către Administrația Domeniului Public Sector 2 a unei hărți online cu adresa și coordonatele GPS ale tuturor locurilor de joacă, disponibilă pe site-ul Primăriei Sectorului 2 Bucure;ti, pentru a putea fi identificate mai ușor de către părinți;

Art.5. Se aprobă efectuarea de către inspectorii Administrației Domeniului Public Sector 2 a controalelor lunare, dar și inopinat, având ca ținte principale:

1) Punerea în operă și menținerea în parametrii menționați în prezenta hotărâre a tuturor țjoacă;


area conformității lucrărilor și respectarea termenelor de mentenanță a or de servicii.

ezultatele controalelor vor fi trecute lunar pe site-ul Primăriei Sector 2 și în Registrul de control al Administrația Domeniului Public Sector 2.

Art.6. Se aprobă Regulamentul de folosire a terenurilor și echipamentelor de joacă și informațiile utile pentru beneficiari, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cuprinzând un număr de 3 file și care face parte integrantă din aceasta.

Art.7. Administrația Domeniului Public Sector 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 317

București, 27.09.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

/\. j \ £L 2^        ls / .C. .

u H.GL.S Z nr. m/20/8

PARCURI MARI

Nr. crt

Denumire

Adresă

Nr.loc.joacă

Observații

1

Parc Național

Bd. Basarabia, Str. Maior Coravu,

nr. 30-35

3

2 - Centrul parcului

1 - Str. Maior Coravu

2

Parc Morarilor

Șos. Pantelimon, nr 302-310

3

J

Parc Florilor

Șos. Pantelimon, nr 287

3

 • 1 - Pe mamelon

 • 2 - Centru parc

4

Parc Sf Pantelimon

Str. Ciocârliei, nr 101

2

5

Parc Cosmos

Sos.Pantelimon, nr. 367

1

6

Parc Titus Ozon

Bd. Gării Obor, nr 8

1

7

Parc Dobroiești

Șos. Pantelimon, nr 299-301

2

8

Parc Obor

Șos. Mihai Bravu, nr 3-5

2

1 - Str. Chiristigii

1 - Lat.mag.Bucur

9

Parc Păsărari

Aleea Câmpul Moși, nr 3

2

10

Parc Tolbuhin

Bd. Pache Protopopescu, nr 115

1

11

Parc Grădina Icoanei

Str. Arthur Verona, nr 1

2

12

Parc Ioanid

Pta Cantacuzino, nr 1

1

13

Parc Tei

Bd. Lacul Tei, nr 125-153

3

 • 1 - lângă Sala de sport

 • 2 - lateral parc dreapta

14

Parc Floreasca

Str. Glinka, nr 4-6

2

15

Parc Petricani

Aleea Ștrandul Tei, nr 1

1

16

Parc Plumbuita I

Șos. Colentina, nr 57-75

 • 1 - latura Colentina

 • 2 - Str. Dna Ghica (blocuri)

17

Parc Verdi

Bd. Barbu Văcărescu, nr 161-163

1

18

Parc Plumbuita II

VIZAT X

Șos. Colentina, nr 75-89

2

1 - centru parc_______

spre neschimbate, SECRETAR,

1 - spre Mănăstire

19

Parc Motodrom

Șos. Fundeni, nr 277-285

3

20

Parc Creangă

Str. Nicolae Apostol, nr 125

2

1 - Str. Nicolae Apostol

1 - Str. Juvcrdeanu

21

Parc Lunca Florilor

Str. Dna Ghica, nr 40-48

0

1 - Str. Vasile Stolnicu

1 - Str. Răușeni

1 - Str. Lunca Florilor

22

Parc Rodica

Str. Ziduri între Vii, nr 91

1

23

Parc Marian Cristescu

Str. Marian Cristescu, nr 1

1

TOTAL LOCURI DE JOACĂ PARCURI MARI

45

PARCURI MIJLOCII

Nr. crt

Denumire

Adresă

Nr.loc.joacă

Observații

1

I

Parc Ciurea

Str. Vatra Luminoasă, nr 38-52

1

2

Parc Călin Ottoi

Str. Călin Ottoi, nr 30-32

1

3

Parc Bozioru

Str. Bozioru, nr 3-5

1

4

Parc Nichita Stănescu

Str. Cloșani, nr 1

2

5

Parc Dobrina

Aleea Dobrina, nr 4-6

1

6

Parc Ostrov

Str. Ciocârliei, nr 10

1

7

Parc Grădina Engleză

Str. Stănescu Gheorghe, nr 3

1

8

Parc Ziduri Moși

Aleea Câmpul Moși, nr 2

1

9

Parc Dabija

Str. Nicolae Dabija, nr 1

1

10

Parc Sf Ștefan

Str. Sf Ștefan, nr. 1

1

11

Parc Metafora Vieții

Șos. Pantelimon, nr 148

1

12

Parc Vergului/Pantelimon

Șos. Vergului x Pantelimon

1

13

Parc Ronda

Str. Rondă x Mecet

1

14

Parc Avrig

Str. Avrig, bl. P4, P5

1

15

Parc Dimitrie Pompei

Str. Dimitrie Pompei, nr 5-7

1

spre neschimbare, SECRETAR,

TOTAL LOC. JOACĂ PARCURI MIJLOCII

16

LOCURI DE JOACĂ ÎN ANSAMBLURI

DE LOCUINȚE

Nr. crt

Adresă

Nr. locuri de joacă

1

L.J. Aleea Vergului, nr 2-4, bl. 15-16

1

2

L.J. Marcu Armașu, nr 7, bl. 18-19

1

o

3

L.J. Marcu Armașu, nr 13, bl. 22-23

1

4

L.J. Marcu Armașu, nr 9, bl. 24-25

1

5

L.J. Marcu Armașu, nr 5, bl. 26-27

1

6

L.J. Marcu Armașu, nr 1, bl. 29

1

7

L.J. Delfinului, nr 20, bl. 28

1

8

L.J. Chișinău, nr 6, bl. M2

1

9

L.J. Chișinău, nr 9, bl. A5 BIS

1

10

L.J. Chișinău, nr 17, bl. A2

1

11

L.J. Chișinău cu Basarabiei, bl. M22

1

12

L.J. Chișinău, nr 21, bl. B6

1

13

L.J. Pescărușului, nr 2, bl. B19

1

14

L.J. Aleea Socului, nr 2, (spate bl. Bl 1-B12-B13-B14)

1

15

L.J. Cernăuți, nr 31, bl. Y1 ANL

1

16

L.J. Aleea Coldea, nr 15, bl. B29

1

17

L.J. Pantelimon, nr 258, bl. 47

1

18

L.J. Basarabiei, nr 42, bl. 32

1

19

L.J. Bd. Basarabiei, nr 62, bl. 34

1

20

L.J. Mieilor, nr 20, bl. 223

1

21

L.J. Mihai Bravu (Kurzi), nr 192, bl. 204

1

22

L.J. Mihai Bravu, nr 123-125, bl. D10

1

VIZAT     j

spre neschimbare, SECRETAR,

23

L.J. Mihai Bravu, nr 123-135, bl. Dl 1

1

24

L.J. Mihai Bravu, nr 90-96, bl. Dl7

1

25

L.J. Mihai Bravu, nr 98-106, bl. Dl6

1

26

L.J. Ștefan cel Mare, nr 240, bl. 59A

1

27

L.J. Vasile Lascăr x Ștefan cel Mare

1

28

L.J. Viitorului x Vasile Lascăr

1

29

L.J. Moșilor, nr 288, bl. 32

1

30

L.J. Moșilor, nr 245, bl. 37

1

31

L.J. Moșilor, nr209, bl. 17

1

32

L.J. Moșilor, nr 215, bl. 21

1

33

L.J. Moșilor, nr 270, bl. 14

1

34

L.J. Moșilor, nr 272, bl. 16

1

35

L.J. Petre Antonescu, nr 8, bl. 26

1

36

L.J. Dna Ghica, nr 6, Școala 30

1

37

L.J. Cremeniței, nr40, bl. 71

1

38

L.J. Cremeniței, spate Poliția Locală

1

39

L.J. Sachelarie Visarion, nr 10, bl. 11 IA (Poștă)

1

40

L.J. Sachelarie Visarion, nr 18, bl. 119

1

41

L.J. Șos. Iancului, nr 57, bl. 101 B

1

42

L.J. Baicului ANL, nr 65-67

1

43

L.J. Dna Ghica x Torentului

1

44

L.J. Teiul Doamnei (Poștă), nr 21, bl. 39

1

45

L.J. Basarabiei, nr 178-184, bl. G10

1

46

L.J. Basarabiei, nr 212-216, bl. Ml5 (Bis.lemn)

1

47

L.J. Pantelimon x Amiral Murgescu, bl.400 (lat.)

1

48

L.J. Căminului, nr 14, bl. F4

1

49

L.J. Hobița, nr 6, bl. 302

1

50

L.J. Aleea Ilia, nr 1, bl. 58A

1

51

L.J. Fabrica de Gheață, nr 17, bl. 97

1

viZA-r-x

spre neschimbare,; SECRETAR,

52

L.J. Fabrica de Gheață, nr 2, bl. 84B

1

53

L.J. Pantelimon, nr301

1

54

L.J. Popa Nicolae, nr 2-4, bl. 21-22

1

55

L.J. Șos. Colentina, nr 1, bl. 34

1

56

L.J. Str. Radovanu, nr 5, bl. 41

1

57

L.J. Str. Maior Băcilă, nr 37, bl. 34

1

58

L.J. Str. Răscoala 1907, nr 1, bl. 99

1

59

L.J. Str. Răscoala 1907, nr 14, bl. 10

1

60

L.J. Aleea Cislău, nr 8, bl. 9A (spate Lidl)

1

61

L.J. Vaselor, nr 2, bl. 34

1

62

L.J. Str. Elena, nr 4, bl. OD7B

1

63

L.J. Cristea Mateescu x Str. Brebu

1

64

L.J. Str. Abanosului, nr 2-4

1

65

L.J. Aleea Sinaia, nr 4, bl. 82

1

66

L.J. Str. Toporului x Ochișorului

1

67

L.J. Str. Steaua Roșie x Str. Șipca

1

68

L.J. Str. Puieților x Str. Ioagărului

1

TOTAL LOCURI DE JOACĂ ÎN ANSAMBLURI DE LOCUINȚE

68

ANEXA NR. 2

La H.C.L.S. 2 nr.___________________2018

REGULAMENT

DE FOLOSIRE A TERENURILOR ȘI ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ ȘI INFORMAȚII UTILE PENTRU BENEFICIARI

INSTRUCȚIUNI, REGULI ȘI INTERDICȚII PRIVIND REGIMUL DE EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ
 • 1. Persoanele care utilizează echipamentele dejoacă trebuie să respecte limitele de vârstă și greutate conform regulilor afișate de Administrația Domeniului Public Sector 2, în baza instrucțiunilor aferente amplasării și exploatării instalațiilor/echipamentelor de agrement pentru copii.

 • 2. Suprafața de alunecare a toboganelor se utilizează de către un singur copil, fiind interzisă utilizarea simultană de 2 utilizatori.

 • 3. Nu este permisă urcarea pe suprafața de alunecare a toboganului în sens invers și totodată coborârea pe aceasta cu capul înainte.

 • 4. Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă cu excepția echipamentelor special destinate cătării și echilibristicii.

 • 5. Echipamentele de tipul rotativelor nu vor fi utilizate de către copii care prezintă simptome cum ar fi: rău de înălțime, rău de mișcare, amețeală, etc.

 • 6. Pentru sănătatea și siguranța copiilor, este interzis consumul alimentelor în timpul utilizării echipamentelor dejoacă.

 • 7. Pentru siguranța utilizatorilor este interzisa intrarea în raza de acțiune a echipamentelor a căror componente sunt în mișcare/balans.

 • 8. Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi utilizate doar în poziția șezut, fiind interzisă utilizarea acestora stând în picioare.

 • 9. Leagănul, rotativa sau balansoarul (cumpăna) vor fi părăsite de utilizatori doar în momentul în care echipamentul s-a oprit din mișcare, fiind interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mișcării acestora.

 • 10.     Este interzisă punerea în mișcare a echipamentelor din interiorul razei de acțiune a acestora.

spre neschimbate, SECRETA

 • 11.      Este interzisă utilizarea echipamentelor aflate în reparații, împrejmuite și/ sau semnalizate prin „ Echipament defect, a nu se utiliza !Pericol de accidentare ”.

 • 12.      Este interzisă folosirea locului dejoacă de către copii a căror stare de sănătate nu permite accesul în spațiul dejoacă.

 • 13.      Este interzisă utilizarea figurinei pe care în condiții de ploaie, ninsoare, gheață.

 • 14.      Sunt interzise săriturile și aruncările din scaune pe perioada utilizării figurinei pe arc.

OBLIGAȚIILE CETĂȚENILOR REFERITOARE LA SPAȚIILE DE JOACĂ PENTRU COPII
 • 1. Beneficiarii (utilizatorii) trebuie să respecte instrucțiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respective limita de vârstă și cea de greutate inscripționate pe echipament sau pe panoul de avertizare/informare.

 • 2. Să păstreze curățenia în interiorul și proximitatea spațiilor de joacă ( să nu arunce gunoaie, reziduuri menajere, ambalaje de orice natură, mucuri de țigări, coji de semințe, deșeuri sau elemente constructive provenite din reamenajări sau demolări, etc.).

 • 3. Să aibă un comportament civilizat și să nu respecte normele civice de conviețuire.

 • 4. Se interzice utilizarea echipamentelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute.

 • 5. Este interzis accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise prin lege, precum și posesia sau consumul acestora în perimetrul spațiului de joacă .

 • 6. Este interzis accesul în spațiul dejoacă cu animale de companie.

 • 7. Este interzis accesul, circulția sau parcarea bicicletelor, scutelor, motoarelor, motocicletelor, ATV -urilor, remorcilor, rulotelor sau autovehiculelor în incinta locului dejoacă, excepție făcând accesul cu biciclete, triciclete sau trotinete pentru copii cu vârsta sub 7 ani, însoțiți de părinți.

 • 8. Pentru evitarea producerii accidentelor, este interzisă practicarea jocului cu mingea (fotbal, baschet, volei, etc.) în incinta spațiilor de joacă, cu excepția celor care sunt prevăzute cu terenuri de sport destinate special practicării acestor jocuri.

 • 9. Este interzisă incendierea elementelor constituitive ale echipamentelor din spațiile de joacă, a coșurilor pentru gunoi, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru.

 • 10.      Este interzisă vandalizarea spațiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea echipamentelor

spre neschimbare, SECRETAR, dejoacă, a gardului îmrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, pubele, lampadare,etc.) și a materialului dendro-floricol.

 • 11.     Este interzisă mutarea mobilierului urban: bănci, coșuri, etc.

 • 12.     Este interzisă acoperirea afișajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunțuri publicitare, programe de evenimente, afișe electoarale, graffiti, vopsire, etc.

 • 13.      Este interzisă introducerea în incinta spațiilor dejoacă a substanțelor inflamabile, pirotehnice (petarde, pocnitori, artificii,etc.)

 • 14.      Se recomandă accesul în incinta spațiului dejoacă și utilizarea echipamentelor de către copii doar însoțiți de adulți.

 • 15.      Pentru a evita accidentele de orice fel și deteriorarea echipamentelor dejoacă, se recomandă utilizarea îmbrăcămintei fără accesorii metalice proieminente

 • 16.     Se recomandă, anunțarea, sesizarea defecțiunilor echipamentelor la Administrarea Domeniului Public Sector 2, conform datelor de contact afișate, respectiv informații de contact a Politiei Locale Sector 2 sau Apentru apeluri de urgență - 112 și Autoritatea pentru protecția consumatorului.

SANCȚIUNI ACORDATE APARȚINĂTORILOR/ÎNSOȚITORILOR ȘI ALTOR PERSOANE MAJORE CARE NU RESPECTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
 • 1. Nerespectarea regulilor privind intreținerea curățeniei în locurile de joacă (aruncarea gunoaielor, deșeurilor, altor reziduuri), respectiv deteriorarea sau distrugerea mobilierului, dotărilor existente, inclusiv împrejmuirilor locurilor de joacă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 - 1000 lei pentru persoanele fizice sau de la 1000 - 2500 pentru persoane juridice, conform HCLS2 nr. 34/2014.

 • 2. In cazul în care prin săvârșirea contravenției se produce o pagubă, se va face mențiunea în procesul verbal de contravenție iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparații.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

9                                               9                      9Ispre neschimbare,

secretar,