Hotărârea nr. 318/2018

Hotărâre 318 - pentru aprobarea Proiectului ,,BUCUREŞTIUL INTERBELIC”ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2 lEHM
ROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea Proiectului „BUCUREȘTIUL INTERBELIC”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului „BUCUREȘTIUL INTERBELIC”;

Analizând:

 • - Expunerea de motive prezentată de domnul consilier local Metehău Andrei George și domnul consilier local Andrei Robert Alexandru - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 98204/17.09.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • -  Legea Bibliotecilor nr. 334/ 2002, republicată;

 • -  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ cu modificările si completările ulterioare;

J^^f^ffîtărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și :fpn6țj.6^ar'c ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de

 • - Strategia de dezvoltare locală integrată și durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. k) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă implementarea Proiectului cu titlul - „BUCUREȘTIUL INTERBELIC”, pentru consolidarea importanței bibliotecii ca resursă educațională și facilitarea accesului la informație, conform anexelor nr. 1 și 2, ce conțin un număr de 5 pagini.

Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 7 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI2

Anexa nr. 1 la H.C.L.S2 nr.318/2018

BUCUREȘTIUL INTERBELIC

 • 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI

în anul Centenarului, Biblioteca Metropolitană București -         Primăria Sectorului 2

și Consiliul Local Sector 2 își propun să aducă în fața tinerilor bucureșteni, din Sectorul 2, valorile culturale și spirituale ale înfloritoarei perioade interbelice a Bucureștiului.

Prin desfășurarea acestui proiect se readuc în actualitate, într-un mod inedit informații importante ale acelei perioade. SCOPUL PROIECTULUI este îmbunătățirea relației bibliotecă -comunitate Sector 2, și de consolidare a importanței bibliotecii ca resursă educațională, care să faciliteze accesul la informație.

Dezvoltarea unor abilități și aptitudini, respectiv: creativitate, comunicare, socializare, responsabilizare - la un număr aproximativ de 250 de copii, prin ateliere / programe de educație.

Proiectul se adresează copiilor, din comunitatea locală Sector 2, instituționalizați prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și de la unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2, cu sprijinul / implicarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și a Inspectoratului Școlar al Sectorului 2. Copiii vor avea vârsta între 5 și 18 ani.

Desfășurarea acestor ateliere / programe de educație pentru copii, reprezintă un mijloc eficient de a atrage și publicul potențial (părinții, adulții), care nu frecventează biblioteca, ajungând la performanța ca utilizatorii înscriși să fie reprezentați de toate categoriile socio-profesionale, și de vârste diferite. Ca rezultat așteptat, se urmărește atragerea la bibliotecă a cel puțin unuia dintre părinți, și a tuturor persoanelor interesate de subiectele abordate.

 • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

1 octombrie - 31 decembrie 2018


Atelierele / programele de educație se vor desfășură în 6 (șase) filiale ale Bibliotecii Metropolitane București (B.M.B.) din Sectorul 2 - Artoteca, Mediateca, Lucian Blaga, Dimitrie Cantemir, Costache Negruzzi, Alexandru Odobescu.

4. GRUPUL ȚINTĂ

Copii cu vârsta între 5 și 18 ani. Părinți, adulți peste 18 ani.

5. DESCRIEREA PROIECTULUI

Atelierele / programele de educație se vor desfășură în 6 (șase) filiale ale Bibliotecii Metropolitane București - B.M.B. din Sectorul 2 (Artoteca, Mediateca, Lucian Blaga, Dimitrie Cantemir, Costache Negruzzi, Alexandru Odobescu). Beneficiarii acestor ateliere vor fi atat copii, cât și adulții, iar beneficiile vor fi multiple: atelierele vor ajuta la formarea culturală, socială și sprituală a tuturor celor interesați.

Atelierele / programele de educație vor fi conduse de diverși invitați, cunoscuți în domeniul cultural și spiritual.

în cadrul proiectului se vor efectua spectacole de teatru de păpuși pentru copii cu vârsta 5-10 ani. Acestea vor fi susținute de trupa „ Licurici” a Bibliotecii Metropolitane București - B.M.B. Pentru cei cu vârsta între 11-18 ani, respectiv adulți, va fi o prezentare a Bucureștiului interbelic, cu Bisericile și monumentele reprezentative acelei perioade. De asemenea se vor organiza, la Artotecă și Mediateca, întâlniri culturale cu tema: Pictori și Muzicieni Români din perioada 1900 -1938, și contribuția Bisericii la realizarea Marii Uniri.

Atelierele / programele de educație se vor desfășura conform Desfășurătorului Proiectului anexat (ANEXA 2) în perioada 1 Octombrie - 31 Decembrie.

Se vor oferi cunoștințe de bază pentru îmbogățirea și diversificarea culturii generale. Iar copiii cu vârsta între 5-10 ani pot intra în lumea basmelor, și își pot reântâlni personajele de care sunt îndrăgostiți.

Evenimente / teme abordate în cadul Proiectului:

 • •  Teatru de păpuși.

 • •  Bisericile și Monumentele reprezentative din acea perioadă.

 • •  Pictori și Muzicieni Români din perioada 1900- 1938.

  " VIZAT '' spre neschimbare,

  P SECRETAR,


 • •  Contribuția Bisericii la realizarea Marii Uniri.

*Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre

7. RESPONSABILUL PROIECTULUI

Consiliul Local Sector 2 prin:

-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 ;

-Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

8. PARTENERI

^Biblioteca Metropolitană București - B.M.B.- Protocol de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

^Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 - Acord pentru solicitarea de implicare a unităților de învățământ, de pe raza Sectorului 2, în desfășurarea Proiectului (selectarea / căutarea publicului țintă).

 • 9. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII

Finațarea proiectului și buna desfășurare a atelierelor / programelor de educație, vor fi asigurate de Biblioteca Metropolitană București - B.M.B., conform protocolului cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. Transportul copiilor instituționalizați este asigurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.


“v

spre naschimbare,

SEGKETAK,

Anexa nr. 2 la H.C.L.S 2 nr. 318/2018

DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI

BUCUREȘTIUL INTERBELIC

Nr. crt.

B.M.B

Filiala Sector 2

Data/ora

Tema

1.

Artoteca

Șos. Mihai Bravu,

Nr.4

03.10.2018 10.10.2018 17. 10.2018 24. 10.2018

 • 31.10.2018 07.11.2018 14. 11.2018 21. 11.2018

 • 28.11.2018 05.12.2018 12. 12.2018 19.12.2018 ora 16-18

Pictori Români din Contribuția Bisericii

perioada 1900- 1938 și la realizarea Marii Uniri.

VIZAT     f

spre nebchitnbau*<î>

04 10 2018

2

Mediateca

Șos. Mihai Bravu,

Nr.4

11.10.2018

18. 10.2018,

25. 10.2018

01. 10.2018

08.11.2018

Muzicieni Români din perioada 1900 - 1938

15. 11.2018

22.11.2018

29. 11.2018

06.12.2018

13. 12.2018

20. 12.2018

ora 16 - 18

3

L.Blaga

Șos. Mihai Bravu, Nr. 116

04.10.2018

01. 11.2018

29.11.2018

ora 16 -18

Teatru de păpuși;

Bisericile si Monumentele reprezentative perioadei interbelice

4

D.Cantemir

Str. Viitorului, Nr. 52

11.10.2018

08. 11.2018

06.12.2018 ora 16 - 18

Teatru de păpuși;

Bisericile si Monumentele reprezentative perioadei interbelice

5

C. Negruzzi

Șos. Pantelimon,

Nr. 239, Bl. 62

18.10.2018

15. 11.2018

13. 12.2018

ora 16 -18

Teatru de păpuși;

Bisericile si Monumentele reprezentative perioadei interbelice

6

A.Odobescu

Str. Oborul Nou, Nr. 13

 • 25.10.2018

 • 22.11.2018

20.12.2018

ora 16 -18

Teatru de păpuși;

Bisericile si Monumentele reprezentative perioadei interbelice


vizat' spre neschimbare, SECRETAR,

2