Hotărârea nr. 32/2018

Hotararea nr. 32 - privind înfiinţarea unei creşe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind înființarea unei creșe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înființarea unei creșe în cadrul complexului de servicii situat în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Analizând:

-    Nota de fundamentare și Raportul de specialitate nr. 18667/19.02.2018 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 19061/20.02.2018 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Autorizația de construire nr. 822/21 0/20.07.2004 emisă de Primăria Sectorului 2;

-    Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2 al Municipiului București;


Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter

\    .ii

teijțmifar djl către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al

.S^fSiwBucurești.

.ci»»’ <£> ■■ j-Ot/

and vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G.R nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

-    H.G.R nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    H.C.L Sector 2 nr. 90/1999 privind transmiterea în folosință gratuită pe termen de 49 de ani a imobilului situat în București, str. Oituz nr. 9, Sector 2, către Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2;

-    H.C.L Sector 2 nr. 43/2004 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 68/2005;

-    H.C.L Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă înființarea Creșei Oituz în cadrul complexului de servicii situat

în str. Oituz nr. 9, Sector 2 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Spațiile destinate funcționării creșei prevăzute la art. 1 se identifică gonfĂî^OXelor 1-3, ce conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Spațiile urmează să fie utilizate cu destinația supraveghere, îngrijire și educație timpurie pentru copilul antrepreșcolar.

Art. 2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va întreprinde măsurile necesare pentru organizarea și funcționarea în conformitate cu legislația în vigoare a creșei din str. Oituz nr. 9, Sector 2.

Art. 3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 32 București, 20.02.2018

Prezenta hotărâre confine un număr de 6 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 20.02.2018 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/200!, republicată, cu modificările și completările ulterioare

RELEVEU CORP DE PROPRIETATE -Parter-Scara î:J50

! -Sr. end astral

Suprafața tn fisurata

/Adresa Imobilului

414.38 mp

-■■■■—

Str.Oitnx. Nr. 9. sec. 2. București

1PREȘED

METEH


' VÎZAT

sere nescfoâmbare, SECRETAR,
I Nr. cadastral

î

i


UdL. S4    /ici?

RELEVEU CORP DE PROPRIETATE    '

-Etaj I-

Scara 1:150

: Suprafața muyuratâ    j Adresa lmob!)ului    i

| 469.20 mp    iStr.OH«z, Nr.î-    !


bj^sper.

rjaiwwe

SnpnfaS «uilî

1

Hm

4UW

. 1

CcHsctneefca:

IM*

3

tewpoOe

1UÎ

•»

Ac:«v.<dc:x*fco>;s

2VJJ*

5

Grep îwik»

«.4*

<

IXpces

5.74

î

Efțsimvpr.

54.63

î

€*1»wr. cwwiisrc

M.3*

*

Cetitor

Î$J2

10

*fer»»K

59.67

ti

iknfec

11» ««

JX

tonaasr

IțJV?

• J

Octwxw

36Î

»4

Gn:;- notar

H.W

!<

Otv? «nfc«r

ÎS Oi

K-

CqioU

54#

17

ir.

O«nM«.r

$.£?

1’

Certfct

IÎX

:c

Dsr»:»:

l*.*9

îi

Det»ter

m<$

32

Gftip totw

;*..<»

2?

Gnip »ftiar

:i.tt

SWWLMUHTiWt.wp

74

Lift

3.51

2$

Srxrf;

3<i

Tctk»

<«;

2“

Baleot .

550

Balcon

5JC

35

?atn

Jfcîi

A<»

Bate»

SJC

2)

Bxlwe

32

Sotd.

t.o?

:•?

Scări:

tttenn&S ’înttîl * <6920 c-> .

| txeortarn,

Da:.'

...

Is.C. Ctorfr.» BaietpfiteS.R.L.

■■! Bmaftag

&«a


" VSZAT spre neschimbate,

SECRETAR,Z/C6. S2

RELEVEU CORP DE PROPRIETATE -Mansarda-Scara 1:100Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

117.24 mp

Str.Oituz. Nr. 9, sec. 2, București