Hotărârea nr. 320/2018

Hotărâre 320 - pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, BucureştiROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

ROMÂNIA


1918-2018 I SÂPBÂ1OBIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinației imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinației imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București;

Analizând:

  • -  Raportul de specialitate nr. 104124/21.09.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației si Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 102724/18.09.2018 emisă de Primăria Municipiului București -Direcția Patrimoniu;

5                                           7

\ "v,țjlsP0Z1îia nr’ 2026/19.09.2018 privind delegarea unor atribuții ale

^PrlfmaruK^/Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2


ispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003 privind atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului situat în Bdul Basarabia nr. 84, sector 2, cu destinația ECONOMA1.

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în scopul realizării de activități cu caracter social.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003, care va avea următoarea formulare:

” Art.l (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/16.01.2003, respectiv transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București, în suprafață de 181,91 mp, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București cu destinația -


ȚIA LOCALA SECTOR 2, serviciu public de interes local aflat sub Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

\a data intrării în vigoare a prezentei, se elimină poziția nr. 4 din 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind

transmiterea unor imobile din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în scopul realizării de activități cu caracter social, încetând astfel dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului din Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București. ”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 își mențin aplicabilitatea.

Art. III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5Hotărârea nr. 320

București, 27.09.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.