Hotărârea nr. 323/2018

Hotărâre 323 - privind aprobarea şi implementarea programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1918-201B I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRARE

privind aprobarea și implementarea programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 "

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2";

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 103199/19.09.2018 întocmită de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 104128/21.09.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios - Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură. Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civiiă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul Viceprimarului Sectorului 2 înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 4486/27.09.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

 • - Amendamentul domnului consilier local Alexandru Adrian privind completarea articolului 5 din proiectul de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;AvâiuHp vedere reglementările cuprinse în: ^gegrEcjlucației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și r de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuîrfversitar;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

-Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j), lit. q) și alin. 4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea acordurilor de parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2, București, în vederea implementării proiectului educațional ”Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Art.2 Se aprobă programul educațional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru preșcolarii/elevii din învățămâtul preuniversitar de stat, conform Anexei ce conține un număr de 10 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă implementarea programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, în perioada 11.02.2019-21.12.2019.

Art.4 (1) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să asigure consultarea și încheierea acordurile de parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, după emiterea acordului solicitat la Art. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului

Imobiliar Sector 2 să deruleze procedurile de atribuire a contractelor de prestări de s^xvj^^ducaționale necesare implementării și desfășurării acestui program, după ea acordurilor de parteneriat în condițiile alin. (1).


(3) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să monitorizeze derularea în bune condiții a prezentului program și să efectueze plățile aferente.

Art.5 Fondurile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de la bugetul local sau din alte surse de finanțare și vor fi supuse aprobării Consiliului Local Sector 2 printr-un nou proiect de hotărâre.

Art.6 Directorul Executiv al Direcției Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va lua toate măsurile necesare pentru completarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea cu atribuții privind derularea programelor/proiectelor educaționale destinate preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritoriala a Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Inspectoratul Școlar al Municipiului București precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre.

Art.8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

SE< EL#


Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L.Sector 2 nr. 323 /2018

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL

„ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”

VIZAT', spre neschimbate, SECRETAR,

PROIECT EDUCAȚIONAL "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2"

Proiectul educațional ”Academia copiilor Sector 2” pe care administrația locală își propune să îl deruleze la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat va contribui, prin intermediul educației formale si nonformale, la îmbunătățirea rezultatelor elevilor, mărirea gradului de promovabilitate la examenele naționale, prevenirea abandonului școlar, orientarea în carieră și dezvoltarea personală, identificarea și dezvoltarea abilităților copiilor încă de la cele mai fragede vârste (grădinițe), însușirea de bune practici în vederea creșterii calității vieții prin sport, cursuri de nutriție. Proiectul se adreseaza tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Se vor informa unitățile de învățământ din Sectorul 2 cu privire la acest proiect în scopul culegerii de informații (date asupra numărului beneficiarilor și asupra disciplinelor opționale pe care aceștia doresc să le aprofundeze ca obiecte de studiu în afara orelor de curs). Beneficiarii au dreptul de a opta pentru maxim 2 discipline opționale.

Tot prin intermediul unităților de învățământ vor fi consultați părinții preșcolarilor și elevilor în scopul stabilirii prin intermediul acestora a materiilor opționale care să ajute pe de o parte preșcolarii să-și dezvolte abilitățile practice, iar pe de altă parte să ajute elevii să promoveze examenele naționale. Totodată, prin aceste opționale se urmărește și dezvoltarea personală a acestora prin studierea unor discipline care, deși nu sunt obligatorii conform curriculum-ului școlar, duc la dezvoltarea unor talente și deprinderi practice (desen, dans, oratorie, limbi străine, competențe digitale, sport, etc.), precum și la determinarea existenței esenței identității și unicității ca individ prin opționale de plannig familial și prevenția consumului de alcool, droguri, substanțe psihotrope și halucinogene.

înscrierea beneficiarilor în proiect și stabilirea disciplinelor opționale la care vor participa se fac la cererea și cu acordul expres al părintelui sau reprezentatului legal al acestuia.

Astfel, se va solicita unităților de învățământ ca, în perioada 01 octombrie 2018-20 octombrie 2018, să întocmească listele cu cei care optează să participe în acest proiect, cu opțiunile lor de cursuri, și o listă a sălilor de clasă disponibile și a intervalelor orare între care acestea pot fi folosite pentru derularea proiectului astfel încât să se poată estima numărul de participanți/ unitate de învățământ/ disciplină opțională selectată și să se stabilească bugetul necesar implementării proiectului, precum și sursele de finanțare.

Cursurile se vor desfășura în fiecare unitate de învățământ în funcție de disponibilitatea sălilor și de numărul de copii înscriși în fiecare grădiniță/ școală / liceu. Fiecare unitate de învățământ în care se vor desfășura cursuri va beneficia de un coordonator al activităților desemnat în acest scop.

înscrierea preșcolarilor și elevilor în cadrul Proiectul educațional "Academia copiilor Sector 2” are caracter opțional, cursurile sunt organizate de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 2 în calitate de Organizator. Costurile vor fi suportate de la bugetul local sau din alte surse de finanțare și vor fi derulate prin departamentul financiar -contabil al Organizatorului.

Unitățile de învățământ pot opta dacă participă la prezentul proiect în funcție de propriile proiecte educaționale care se desfășoară prin fonduri structurale sau altCjfondur-Ltecâre elcvii participă în mod gratuit. După finalizarea propriilor proiecte, acestea pot solicita intrarea în prezentul proiect condiționat de identificarea cadrelor didatice dispobinibile și de sursele de finanțare.

-------

spre neschirnb.are SECRETAR,


în cadrul acestui proiect, preșcolarii și elevii din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 vor beneficia de mai multe discipline opționale , fiecare oră de curs desfașurându-se o dată pe săptămână. Aceste cursuri vor fi gratuite pentru beneficiari.

După centralizarea tuturor datelor, va avea loc achiziționarea de către Organizator a serviciilor unei persoane juridice terțe care să asigure prestarea serviciilor educaționale care fac obiectul prezentului proiect educațional denumit în continuare Prestator.

După semnarea contractului cu Prestatorul, va începe implementarea proiectului prin derularea efectivă a orelor de curs cu preșcolarii și elevii înscriși în acest proiect și care frecventează cursurile unităților de învățământ de pe raza Sectorului 2.

Proiectul se va derula în conformitate cu legislația în vigoare respectiv, Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; OMENCS Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

1. SCOPUL PROIECTULUI

Acest proiect este conceput astfel încât să ofere activități pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile și interesele sale și are în vedere promovarea și dezvoltarea de programe educaționale alternative pentru creșterea motivației de învățare a preșcolarilor și elevilor.

Cursurile și atelierele propuse sunt adaptate prin limbaj, conținut și metodologie de implementare la caracteristicile celor patru grupuri țintă care corespund cu nivelurile de școlarizare conforme cu sistemul de învățământ preuniversitar din România (preșcolar, primar, gimnazial și liceal). în acest fel, se creează un mediu propice pentru ca beneficiarii să-și aprofundeze cunoștințele dobândite, să-și descopere și/sau să-și dezvolte talentul și abilitățile prin module vocaționale de învățare nonformală, prin ateliere interactive de creație sub îndrumarea cadrelor didactice și a instructorilor profesioniști.

Domeniile de instruire sunt dezvoltate pe trei direcții, și anume:

 • > Servicii educaționale (prevenirea abandonului școlar, ameliorarea performanțelor școlare, consolidarea cunoștințelor dobândite și aprofundarea noțiunilor necesare pentru promovarea examenelor naționale);

 • >  Dezvoltare personală (orientarea în carieră pentru elevi, dezvoltarea abilităților de comunicare verbală și nonverbală, dezvoltarea aptitudinilor creative și sociale, parcurgerea modulelor de educație nonformală în vederea învățării lucrului în echipa, dezvoltarea memoriei, gândirii, a atenției, etc.);

 • >  Sănătate (învatarea bunelor practici pentru creșterea calității vieții prin sport, programe de sănătate, prevenție).

2. OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin oferta proiectului educațional ”Academia copiilor Sector 2”, care va facilita participarea activă a preșcolarilor și elevilor care învață în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Aceste servicii educaționale constituie o

spre neschimbare SECRETAR, ofertă educațională modernă și competitivă pentru unitățile de învățământ, care, alături de educația formală, vor crește valoare actului educațional.

3. OBIECTIVE SPECIFICE:

 • > Dezvoltarea personală a beneficiarilor;

 • >  Creșterea interesului copiilor pentru studiu prin asigurarea continuității și aprofundarea educației formale și nonformale;

 • >  Dezvoltarea capacităților comunicaționale ale beneficiarilor, orientarea către lucrul în echipă;

 • >  Stimularea creativității individuale;

 • > Consolidare comportamentală;

 • > încurajarea exprimării prin acte artistice;

 • > Dezvoltarea capacităților cognitive și motrice;

 • >  Consolidarea încrederii în propriile puteri;

 • >  Perfecționarea calității limbajului verbal și nonverbal;

 • > Combaterea abandonului școlar;

 • > îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor și ameliorarea comportamentul de adaptare școlară;

 • > Creșterea ratei de promovabilitate;

 • > Integrarea mai rapidă a copiilor în cadrul unităților de învățământ preșcolar - grădinițe;

 • >  Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor cu venituri reduse la programele educaționale;

 • >  Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea, etc.;

 • >  Identificarea propriilor puncte forte (precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora;

 • >  Stimularea și, implicit, creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării.

4. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂȚII PROIECTULUI

 • >  Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului, egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • >  Asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor la educație și cultură;

 • > Respectarea demnității copilului;

 • >  Asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice și instructori specializați pe diverse domenii de activitate și cu experiență pedagogică.

5. ELEMENTELE EDUCAȚIEI PROPUSE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Elementele educației propuse în cadrul proiectului au la bază:

 • >  Consultarea elevilor și a părinților în alegerea activităților;

 • > Organizarea adecvată a ambientului educativ;

 • >  Flexibilitatea activităților desfășurate cu elevii, precum și a strategiilor de predare - învățare.

  6.

  >


GRUPURILE ȚINTĂ/CATEGORII DE BENEFICIARI

Beneficiarii directi - Grupul țintă al proiectului îl constituie preșcolarii și elevii din ciclurile preșcolar, primar, gimnazial si liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe

raza Sectorului 2;


> Beneficiarii indirecți - cadrele didactice, părinții și comunitatea.

7. ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

 • a) Aducerea la cunoștință a scopului și activităților/etape ale proiectului unităților de învățământ în vederea stabilirii beneficiarilor și a disciplinelor opționale selectate de către aceștia;

 • b) Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru beneficiari, precum și a disciplinelor opționale pentru care aceștia au optat;

 • c)  Stabilirea locului de desfășurare a proiectului funcție de diponibilități și numărul de beneficiari;

 • d) Stabilirea calendarului de activități, pe fiecare tip de curs și pe fiecare activitate;

 • e)  Achiziționarea prestatorului de servicii care să asigure implementarea proiectului și selecția personalului implicat în acesta;

 • f)  Urmărirea desfășurării proiectului;

 • g) Pentru evaluarea rezultatelor proiectului realizează rapoarte lunare intermediare un raport final care să conțină informații privind beneficiile aduse de finalizarea acestuia din care să rezulte modificări sau îmbunătățiri ale proiectului.

8. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Proiectul educațional ”Academia copiilor Sector 2” se va desfășura în perioada 11.02.2019-21.12.2019.

9. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL PROIECTULUI

Proiectul se va desfășura în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2, în sălile de clasă, sălile de sport și terenurile de sport puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 2 cu consultarea conducerii instituției de învățământ și în funcție de intervalul orar disponbil. Numărul de beneficiari și disciplinele opționale ce se vor desfășura, numărul elevilor din grupe, orarul de desfășurare, necesarul de spații și personal va fi stabilit prin centralizarea tuturor informațiilor de către fiecare unitate de învățământ în parte.

Cursurile destinate preșcolarilor și elevilor se vor desfășura în afara programului școlar, în funcție de sălile libere din unitățile de învățământ implicate în proiect sau organizând cursuri pentru mai multe unități de învățământ la una singură, cea mai avantajoasă din punct de vedere al amplasamentului pentru cursanți. în alegerea acestora se va ține seama de orarul elevilor, sălile disponibile, orarul cadrelor didactice și al instructorilor, precum și dotările tehnice necesare desfășurării cursului.

Numărul minim și numărul maxim de participanți pentru fiecare disciplină opțională în parte se va stabili după centralizarea opțiunilor preșcolarilor și elevilor.

10. DISCIPLINELE OPȚIONALE DIN CADRUL PROIECTULUI

A

10.1. învățământul preșcolar

în cadrul învățământului preșcolar opțiunile vor urmări dezvoltarea abilităților personale ale copiilor și educația acestora, precum și creșterea înscrierilor copiilor la grădință, astfel:

 • a) limbi străine (engleză, franceză, germană): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • b) dansuri și activități sportive: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • c)  arte vizuale și abilități practice (desen, pictură, modelaj, colaje, etc.): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii; • d) muzică : grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

Durata cursului va fi în funcție de grupa din care face parte cursantul, respectiv :

 • •  maxim 15 minute la grupa mică și mijlocie

 • •  maxim 30 minute la grupa mare

10.2. învățământul primar

în cadrul învățământului primar opțiunile vor urmări aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor la testările din clasele a Il-a și a IV-a, dezvoltarea personală a copiilor și educația acestora, precum și crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos, astfel:

 • a) limba română: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • b) matematică: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • c) limbi străine (engleză, franceză, germană): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim

30 copii;

 • d) activități sportive: grupele vor fi formate din minim 15 copii și maxim 25 copii;

 • e)  arte vizuale și abilități practice (desen, pictură, modelaj, colaje, etc.): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • f)  muzică : grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • g) îngrijire personală - educație sanitară, igienă și nutriție: grupele vor fi formate din minim 15 copii și maxim 25 de copii;

Durata cursului va fi de 45 de minute.

10.3. învățământul gimnazial

în cadrul învățământului gimnazial opțiunile vor urmări scăderea abandonului școlar, scăderea absenteismului la ore, aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor la examenele de evaluare națională, dezvoltarea personală a copiilor și educația acestora, precum și crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos, astfel:

 • a) limba română: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • b) matematică: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • c) limbi străine (engleză, franceză, germană): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim

30 copii;

 • d) activități sportive: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • e) dezvoltare personală (actorie teatru): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • f)  muzică (cor și/sau soliști): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • g) scriere creativă: vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • h) consiliere în orientare școlară și profesională: vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.

 • i)  sănătate și prim ajutor: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 de copii;

 • j)  dezvoltare personală: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 de copii;

 • k) prevenția consumului de alcool, droguri, substanțe psihotrope și halucinogene: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 de copii;

Durata cursului va fi de 50 de minute.

A

10.4. învățământul liceal

în cadrul învățământului liceal opțiunile vor urmări scăderea abandonului școlar, scăderea absenteismului la ore, aprofundarea cunoștințelor dobândite,

, îmbună

ătirea-rezultatelor șcc

VIZAT

lare și

spre neschimbare, SECRETAR,

<f 5creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum și creșterea numărului de absolvenți care merg către studii postliceale și superioare. De asemenea, prin aceste discipline opționale vor fi avute în vedere și dezvoltarea abilităților de comunicare în public, consilierea profesională și orientarea în carieră, crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos, astfel:

 • a) limba română: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • b) matematică: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • c) competențe digitale: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • d) limbi străine (engleză, franceză, germană): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim

30 copii;

 • e) dezvoltare personală (abilități de comunicare în public): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • f)  consiliere în orientarea în carieră: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • g) comunicară publică și argumentarea discursului (dezbatere): grupele vor fi formate din minim

10 copii și maxim 30 copii;

 • h) activități sportive: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • i)  planning familial: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • j)  prevenția consumului de alcool, droguri, substanțe psihotrope și halucinogene: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

 • k) educație financiară: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;

Durata cursului va fi de 50 de minute.

Scăderea numărului de elevi înscriși din cadrul unei grupe sub minimul numărului de elevi stabilit pe fiecare disciplină opțională în parte va determina desființarea grupei și relocarea elevilor într-o altă grupă de la aceeași unitate de învățământ fără să depășească numărul maxim sau dacă în unitate nu mai există o asememenea grupă relocarea elevilor la o altă unitate ținând cont de alegerile făcute de părinții/reprezentanții legali ai acestora. Prezenta prevedere se aplică și în cazul în care se depășește numărul maxim de elevi din grupă.

 • 11. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

11.1. Pentru Organizatorul proiectului:

 • a)  Să asigure finanțarea Proiectului, cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice, conform legislației în vigoare;

 • b) Să urmărească derularea contractului prin centralizarea documentelor justificative transmise de către Prestator;

 • c)  Să asigure cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional din cadrul proiectului;

 • d) Să ia toate măsurile necesare și utile pentru buna desfășurare a proiectului;

 • e)  Să mențină legătura cu partenerii implicați în proiect;

 • f)  Să convoace și să organizeze întâlniri periodice de lucru sau ori de câte ori este nevoie cu prestatorul de servicii în vederea îmbunătățirii desfășurării proiectului.

11.2. Pentru unitățile de învățământ:

 • a)  Să comunice disponibilitatea spațiilor și intervalelor orare necesare desfășurării proiectului;

 • b) Să centralizeze și să transmită Organizatorului formularele de înscriere;

 • c) Să pună la dispoziție baza materială de care dispune unitatea de învățământ așa cum este ea definită de art. 112 alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulerioare;

 • d) Să informeze părinții și beneficiarii, în timp util, cu privire la proiect, precum și la eventualele modificări care pot să apară în structura acestuia, pe perioada derulării acestuia;

 • e) Are dreptul să selecteze din unitatea de învățământ cadre didactice care doresc să asigure serviciile educaționale prevăzute în cadrul proiectului și să prezinte lista cu acestea Prestatorului;

 • f)  Să asigure securitatea preșcolarilor și elevilor în cadrul unității de învățământ, în spațiul în care se desfășoară activitățile proiectului;

 • g) Să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și persoanele juridice de drept privat care oferă serviciile educaționale alternative și sunt implicate în acest proiect;

 • h) Să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii/preșcolarii din proiect, părinții/reprezentanții legali ai acestora, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • i)  Să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

 • j)  Să asigure înscrierea și accesul la educație pentru toți copiii înscriși în proiect și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

 • k) Să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate în cadrul proiectului;

 • l)  Să mențină legătura cu părinții și să comunice Organizatorului și Prestatorului orice sesizare făcută de către aceștia referitoare la activitățile proiectului.

11.3.Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului - părinți/reprezentanți legali ai preșcolarilor/elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 înscriși în proiect:

 • a)  Să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b) Să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența preșcolarului/elevului la activitățile proiectului ținând cont de faptul că la trei (3) absențe nemotivate acesta va fi exclus din proiect;

 • c)  Să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în unitatea de învățământ, sau în afara acesteia, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • d) Să respecte Regulamentul cadrul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e) Să asigure frecvența, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă elevului/preșcolarului, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

 • f)  Să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrul proiectului, ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp măsurile necesare privind conduita, comportamentul sau situația școlară a elevului/preșcolarului;

 • g) Să se prezinte la unitatea de învățământ, dacă este necesar, pentru a discuta cu cadrele didactice/instructorii implicați în realizarea activităților proiectului cu privire la modul de implicare a preșcolarului în activitățile proiectului, comportamentul și progresul fiecărui copil/elev;

 • h) Să trateze cu respect și considerație cadrele didactice/instructorii care lucrează cu copiii, conducerea unități de învățământ, ceilalți părinți și elevi/preșcolari;

 • i) Să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din unitatea de învățământ, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea preșcolarului/elevului din cadrul proiectului.

 • 11.4. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, respectiv preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2:

 • a)  Să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice/instructorii, precum și pe colegii lor;

 • b) Să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c)  Să frecventeze disciplinele opționale din cadrul proiectului pentru care și-au exprimat opțiunea ținând cont de faptul că la trei (3) absențe nemotive va fi exclus din proiect;

 • d) Să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e)  Să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii, să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală și să păstreze cutățenia;

 • f)  Să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

 • 11.5. Pentru Coordonatorul de activități din unitatea de învățământ, numit de către fiecare unitate de învățământ unde se desfășoară proiectul din rândul personalului propriu:

 • a)  Să verifice prezența la cursuri atât a cadrelor didactice/instructorilor, cât și a preșcolarilor/elevilor, precum să transmită Prestatorului toate neconformitățile observate în acest sens;

 • b) Să mențină legătura cu cadrele didactice/instructorii, cu părinții preșcolarilor/elevilor beneficiari și cu Prestatorul în vederea bunei desfășurări a proiectului;

 • c) Să întocmească și să completeze foile de pontaj;

 • d) Să centralizeze raportările lunare privind desfășurarea cursurilor de la cadrele didactice/instructori;

 • e)  Să semnaleze în timp real absența cadrelor didactice/instructorilor către Prestator;

 • f)  Să supravegheze preșcolarii/elevii până la sosirea cadrelor didactice/instructorilor;

 • g) Să informeze preșcolarii/elevii și părinții cu privire la evetualele modificări ce pot apărea în programul de desfășurare a orelor;

 • h) Să răspundă solicitărilor părinților și beneficiarilor;

 • i)  Să intermedieze comunicarea dintre părinți și Prestator.

 • 11.6. Pentru cadrele didactice/instructori din cadrul proiectului, respectiv profesioniștii care se vor ocupa de beneficiarii proiectului:

 • a) Să facă dovada competențelor sale prin documente specifice - diplomă, atestat, adeverință etc -însoțite de un CV actualizat, care să îi ateste calitatea de cadru didactic/instructor profesionist pentru cursul în care își desfășoară activitatea sau să prezinte alte documente care să ateste calificarea personalului în domeniul în care predă

 • b) Să predea, la începutul proiectului, o programă de lucru, în funcție de cursul pe care îl predă;

 • c) Să mențină legătura permanent cu coordonatorul de activitate desemnat din unitatea de învățământ unde își desfășoară cursurile;

 • d) Să răspundă solicitărilor transmise de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor înscriși la cursul pe care îl coordonează și să mențină legătura cu aceștia; • e)  Să primeasă la cursuri numai beneficiarii înscriși în proiect, conform listei întocmite de către Organizator;

 • f)  Să dețină o evidență privind prezențele preșcolarilor/elevilor la curs și tematica orelor;

 • g) Să transmită Prestatorului de servicii și coordonatorului de activitate din fiecare școală un număr de telefon și o adresă de e-mail valide la care poate fi contactat;

 • h) Să răspundă cu promptitudine la toate solicitările Prestatorului formulate pentru buna desfășurare a proiectului și a unităților de învățământ în care predă;

 • i)  Să respecte orarul realizat de către Prestator în colaborare cu unitatea de învățământ. Orice modificare din cauze justificate trebuie să fie anunțată tuturor părților implicate în prezentul proiect;

 • j)  Să predea coordonatorului de activitate din unitatea de învățământ un raport lunar al activității, al prezenței elevilor la cursuri;

 • k) Să monitorizeze evoluția preșcolarilor/elevilor;

 • l)  Să semnaleze coordonatorului de activitate din unitatea de învățământ acumularea a trei (3) absențe nemotivate a preșcolarului/elevului în vederea excluderii acestuia de la disciplina opțională;

 • m) Are dreptul de a lua toate măsurile care se impun, începând cu avertisment și până la încetarea activității elevului în cadrul orei, în cazul constatării manifestării de către elev a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturbă desfășurarea cursurilor;

 • n) în cazul în care nu poate participa la un curs, să găsească înlocuitor cu competențe similare și să anunțe această modificare cu cel puțin 48 de ore înainte.

11.7. Inspectoratul Școlar al Municipiului București

 • a)  Asigură asistență de specialitate în domeniul activităților desfășurate prin proiect atât Organizatorului cât și unităților de învățământ;

 • b) Sprijină Organizatorul prin informarea unităților de învățământ cu privire la demararea și evoluția acestui proiect;

 • c) Permite Organizatorului să realizeze activitățile specifice din cadrul proiectului educațional cu preșcolarii/elevii și cadrele didactice în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2.

spre neschimbate,

SECRETAR,