Hotărârea nr. 324/2018

Hotărâre 324 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chîristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 104702/24.09.2018 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației si Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul formulat de consilier local Feroiu Dumitru Silviu, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 27.09.2018;

  Avizul nr. 44088 conexat cu nr. 40927/2018, emis de Agenția Națională a ublici, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 99891/12.09.2018;

  I nr. 104021/21.09.2018, emis de Direcția Publică de Evidență Persoane și
te

ector 2, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 104021/21.09.2018;

' plângerea prealabilă nr. AC/8024/22.06.2018 formulată de Prefectul Municipiului București, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 2769/27.06.2018;

- Adresa nr. 69502/28.06.2018 întocmită de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. 52035/14.05.2018 prin care Instituția Prefectului Municipiului București a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2018 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Anexele nr. 3 - 5 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/13.1 Jy 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de J&jSEÂizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și RlPd$$Jirecției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, se modifică și se completează conform anexelor nr. 1 - 3 ce conțin 90 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 195/2017 pentru modificarea Anexei 3 la HCL Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 își încetează aplicabilitatea.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre conține un număr de 93 de pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 2/5/2001, republicată, cu modificările fi completările ulterioare.