Hotărârea nr. 325/2018

Hotărâre 325 - privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1918-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 76268/13.07.2018, întocmit de către Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 74881/11.07.2018 întocmit de către Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Referatul nr. 87771/11.08.2018 privind efectuarea consultării publice în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția

mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate, precum și avizul Comisiei pentru  nspaijență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului icipiului București;


- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu

temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în :

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  O.G. 196/2005 privind fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor completată prin H.G. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

 • -  Hotărârea Guvernului României nr. 942/2017 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

 • -  Strategia Națională de gestionare a deșeurilor 2014-2020 aprobată prin H.G. nr. 870/2013;

 • -  H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București, astfel cum a fost completată prin H.C.G.M.B. nr. 501/2017;

 • -  H.C.G.M.B. nr.l 19/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București;

 • -  Dispoziția Primarului General nr. 1353/2001 privind finanțarea serviciilor de salubrizare ale sectoarelor 1-6 începând cu luna august 2001;

 • -  LI.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deșeurilor municipale din Municipiul București;

 • -  H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separata a deșeurilor de către persoanele fizice si asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

 • -  Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 al Municipiul București nr.l 11/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în Sectorul 2;

 • -  Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 2 al Municipiul București nr.l79/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare;

 • -  Planul National de Gestionare a Deșeurilor - PNGD 2014-2020, aprobat prin H.G. 942/20.12.2017, denumit in continuare PNGD;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001  privind \administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările  ulterioară;


Tn urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă măsurile de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București, prevăzut în anexa ce cuprinde 5 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 325

București, 27.09.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4^,C.L . Secsf'ku. Xtt , fâ. <2-0%


Măsurile de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București

 • 1)  începând cu data de 15.10.2018 în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2 începe implementarea efectivă, în etape, a gestiunii în Sistem de Management Integrat (SMID) a întregii cantități de deșeuri municipale produse în Sectorul 2 de toți beneficiarii serviciului în calitatea lor de deținători/generatori de deșeuri, exceptând activitățile stabilite în competența unității administrativ teritoriale a Municipiului București, conform Legii nr. 99/2014, termenul de finalizare a acțiunii fiind 31.05.2019;

 • 2)    Operatorul de colectare / gestionare (salubrizare) autorizat preia responsabilitatea implementării /asigurării funcționarii SMID menționat la pct. 1, în condițiile legii;

 • 3)   Gestiunea în SMID presupune Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere, provenind din gospodăriile populației, precum și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, precum și, gestionarea acestora (transfer, sortare, tratare, depozitare finală reziduuri post sortare/tratare). Activitățile se desfășoară continuu, permanent, pe bază de programe de colectare aprobate de Primăria Sectorului 2 și, avizate în condițiile H.C.G.M.B nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București,

VIZAT'<

spre neschimbate, SECRETAR,

 • 4) Membrii comunității locale Sector 2, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcți sau indirecți ai serviciului de salubrizare, următoarele obligații:

 • a) să asigure precolectarea separată a deșeurilor, pe minimum două fracții, umedă și uscată și, să depună deșeurile pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară în recipientele distinct inscripționate, amplasate în spații special amenajate,

Cantitatea minimă de fracție uscată, predată trebuie sa reprezinte min.25 % din totalul cantității de deșeuri [fracție uscată + fracție umedă] colectată/predată operatorului de colectare/gestionare autorizat;

 • b) să achite taxa de salubrizare stabilită de Consiliul Local Sector 2. In cazul neîndeplinirii/nepredării către operatorul de colectare/gestionare autorizat a cantității minime de fracție uscată prevăzute la pct. a) taxa de salubrizare este majorată conform prevederilor Regulamentului privind instituirea/plata taxei de salubrizare ce va fi aprobat prin HCLS2.

c ) să achite operatorului de colectare/gestionare autorizat obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii încheiate cu acesta pentru activitatile prevăzute la pct. 5;

 • 5) Alte activități ocazionale de colectare, transport, sortare, eliminare/ depozitare reziduuri de deșeuri voluminoase (neasimilabile celor menajere) precum și a deșeurilor provenite de la populație și/sau agenți economici și instituții generate de activități de reamenajare/reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor, din construcții și demolări, se desfășoară/prestează ocazional, la solicitarea deținătorilor de deșeuri, în baza contractelor individuale încheiate între operatorul autorizat și_ beneficiarii în cauză;

  VIZAPS “ spre neschimbate,

  6) Operatorul de salubrizare autorizat are obligația să execute!-open^M—


de evacuare deșeuri abandonate/clandestine [care constă în colectare, transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare deșeuri, precum și de curățare și refacere a mediului], în cazul în care producatorul/deținătorul acestor deșeuri este necunoscut, conform prevederilor art. 4 al (5) din Legea nr. 101/2006 republicată și procedurii

stabilite în Regulamentul serviciului de salubrizare în Sectorul 2;

 • 7) Operatorul de salubrizare autorizat are obligația să execute operația de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și transportul/predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau, către

instalațiile de neutralizare, conform procedurii stabilite în Regulamentul serviciului de salubrizare în Sectorul 2;

 • 8) Finanțarea serviciilor/activităților menționate la pct. 3 se va face prin taxa de salubrizare care va fi instituită prin HCLS2 care va fi plătită de toții utilizatorii, persoane fizice și juridice, prin implementarea instrumentului plătești pentru cât arunci, atât în raporturile dintre generatorul de deșeuri (persoană fizică sau persoană juridica) și Autoritatea publică locală, cât și între aceasta și operatorul de salubrizare care va fi remunerat exclusiv pentru prestațiile sale, obiectiv și riguros cuantificate, eliminandu-sc orice subiectivism sau posibilități de eroare în aprecieri;

 • 9) a) Mecanismul relațional/de plată prevede că Primăria Sectorului 2 va colecta taxa de salubrizare de la utilizatorii casnici (populația, pentru deseurile menajere), respectiv de la agenții economici, instituții și alte persoane juridice (pentru deșeurile similare), prin intermediul serviciului public local (Direcția Venituri Buget Local Sector 2).

 • b) Operatorul de salubrizare emite factura către Primăria Sectorului 2 pentru serviciile/activitățile prestate conform pct. 3, pentru întreaga cantitate de deșeuri colectate din sector, în baza bonurilor de cântar și a raportului lunar de gestiune a acestora în SMID și a tarifului unic exprimat în (lei/tonă) pentru această prestație stabilit și aprobat conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007;

 • c) Operatorul de colectare/gestionare va face plata către terți operatori/agenti economici pentru serviciile de tratare/depozitare și/sau suport conexe prestate la tarife exprimate în (lei/tona), pe baza facturilor emise de către aceștia, pentru cantitățile de deșeuri care au făcut obiectul prestației în cauză, conform bonurilor de cântar aferente;

 • 10) în cazul deșeurilor prevăzute la pct. 6 cheltuielile legate de operațiunile menționate sunt calculate/facturate lunar în baza tarifului aprobat și a cantităților de deșeuri (cu bonurile aferente)/lucrări confirmate pentru fiecare caz în parte de către inspectorii Primăriei Sectorului 2 și, sunt suportate de către Primăria Sectorului 2 din bugetul local. Evidența acestora este ținută separat și monitorizată lunar de către Primăria Sectorului 2 și operatorul autorizat. După identificarea deținătorilor/generatorilor în cauză, Primăria Sectorului 2 procedează la recuperarea de la aceștia a costurilor aferente;

VIZAT" spre neschimbate, SECRETAR,

A

 • 11) In cazul deșeurilor prevăzute la pct.7, cheltuielile pentru prestațiile efectuate de operatorul autorizat sunt facturate lunar de acesta către PS2 fiind calculate în baza tarifului stabilit/aprobat conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 și a cantităților de deșeuri colectate (cu bonurile aferente de predare la instalațiile de neutralizare autorizate confirmate) și, sunt suportate de Primăria Sectorului 2 din bugetul local.

A

 • 12) a) In scopul îmbunătățirii colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii, acumultori, precum și a reciclării acestora se va încheia un ACORD între Primăria Sectorului 2, operatorul de salubrizare autorizat si GREEN GROUP având ca scop dezvoltarea unor modalități de îmbunătățire a colectării selective a deșeurilor menționate, cu respectarea acordurilor prealabile necesare și a condițiilor prevăzute de lege.

 • b) Acordul își propune să realizeze o rată de creștere anuală cu 1% a cantității de ambalaje primare, DEEE-uri și baterii colectate;

 • c) Rata anuala de creștere se va aplica din al doilea an de implementare a Acordului, având ca referință cantitățile colectate în primul an de

implementare

 • d) Pentru atingerea obiectivelor Acordului operatorul de salubrizare autorizat și GREEN GROUP vor pune la dispoziția cetățenilor din Sectorul 2 în decurs de un an o infrastructură de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile constând într-un număr de cel puțin 10 unități, Stații SIGUREC CITY;

 • d) Primăria Sectorului 2 va pune la dispoziție pe toată durata de valabilitate a Acordului suprafețele necesare, în zone de amplasament agreate (aflate în proprietatea și/sau administrarea sa) pentru a asigura amplasarea și funcționarea infrastructurii de colectare selectivă mai sus menționate (cca. 30 mp/unitate Stație);

 • e) Sistemul este bazat pe recompensa către aportator (vouchere, bani, cârduri);

 • 13) Operatorul de salubrizare autorizat va amplasa pe domeniul public (inclusiv în zonele de blocuri) baterii tip Ygloo de 3.000 1 și baterii de containere de 1.100 1, concepția/proprietatea sa, inscripționate distinct

FRACȚIE USCATA - Deșeuri reciclabile și respectiv FRACȚIE UMEDA, în scopul creșterii gradului de accesibilitate a populației la acești recipienți. Primăria Sectorului 2 va pune la dispoziție suprafețele necesare, cu respectarea dispozițiilor legale și a acordurilor vizând administrarea terenurilor proprietate publică și privată a Municipiului București.

 • 14) a) Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 va elabora programele de lucru pentru activitățile de curățenie căi publice în sectorul 2 până la 30.10.2018, precum si Programul de iarnă, în termenul stabilit, programe aferente contractului nr. 1128/1999 pentru achiziția serviciului de salubrizare în Sectorul 2, în acord cu prevederile din Strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București aprobată prin H.C.G.M.B nr. 82/2015, Regulamentului serviciului de salubrizare în Sectorul 2 aprobat prin HCLS2 nr. 111/2015 precum și, prin luarea în considerare a situației actuale a suprafeței carosabilului și trotuarelor din Sectorul 2, a stării fizice a acestora, urmare a acțiunilor de reabilitare/reparații derulate în ultimii 10 ani, programele urmând a fi avizate și aprobate conform reglementărilor mai sus                                                                    indicate.

b) în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Direcția Servicii Publice, cu consultarea operatorului de salubrizare autorizat, va proceda la examinarea în baza prevederilor PNGD și a celorlalte documente de strategie/planificare națională/muncipală la actual izarea/conformarea Regulamentului Serviciului de salubrizare în Sectorul 2, a planului de gestionare în SMID a deșeurilor generate, a Strategiei locale și a altor reglementări aplicabile, urmând a formula propuneri de completare/modificare/conformare a acestora, care vor fi aprobate prin HCLS2.

c) In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri operatorul de salubrizare autorizat va elabora Programul    propriu detaliat pe

obiective/acțiuni/măsuri privind aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, care urmează a fi avizate și aprobate în condițiile actelor permatiye^k administrative incidente.


WX spre neschimbate,

d) Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului -2—---

demersuri pentru a asigura implementarea dispozițiilor legale cuprinse în PNGD, OUG nr. 74/2018, OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte acte normative și administrative aplicabile, inclusiv prin aplicarea prevederilor Art. III alin (2) din Legea nr. 99/2014, până                "         1   ’     ’    ' ’         '