Hotărârea nr. 326/2018

Hotărâre 326 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 4)ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

ROMÂNIA


1913'20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 4)

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația nr. 4);

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 103833/27.09.2018 prezentat de Direcția Servicii Publice și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 106223/27.09.2018 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Protocolul - cadru nr. 70446/18.08.2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 și reprezentanții Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureștilor și Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Cererea nr. 24564/05.03.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2018, pentru lucrările de reparații imobil stăreție;

 • - Adresa nr. 103479/20.09.2018 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația de lucrări nr. 4 în valoare de 160.000 lei pentru lucrările de reparații imobil stăreție;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


  egea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și ^nfeletărițe ulterioare;

  '^rnanța Guvernului

  .      ,  .4.   ...........i nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin entru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, âtă, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și alte instituții de cult.

In temeiul art. 45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Plumbuita (situația nr. 4) în valoare de 160.000 lei, pentru lucrările de reparații imobil stăreție.

(2) Suma menționată la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, Cap. 59.12 „Susținerea cultelor”.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.