Hotărârea nr. 327/2018

Hotărâre 327 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2018 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioareROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2018 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând in considerare proiectid de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2018 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

  • -  Raportul de specialitate nr. 110186/08.10.2018 întocmit de Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, constituită prin Dispoziția nr. 1384/13.11.2003 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei î »-<• ’p j

jdcuijjțy proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului României nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor Gfietodologicc de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2003 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

a unor terenuri situate pe raza Sectorului 2 în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/2003;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 151/2003 privind aprobarea unor criterii suplimentare de atribuire în folosință gratuită a terenurilor conform dispozițiilor

Legii nr. 15/2003;

  • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2007 privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2006 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, precum și respingerea cererilor ce nu îndeplinesc condițiilor prevăzute de lege cu propunerea motivată de respingere;

  • -  Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 11/2004 privind stabilirea punctajelor acordate criteriilor suplimentare de atribuire în folosință gratuită a terenurilor disponibile conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votidui valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă ordinea de prioritate a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către tinerii cu vârsta până la 35 ani, cu domiciliul în Sectorul 2 al Municipiului București, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 8 poziții și face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Solicitanții care nu au reactualizat dosarele la nivelul anului 2018 până la de 30 mai, indiferent dacă au survenit sau nu modificări în situația acestora, nu au incluși în listele de priorități.

Art.3 (1) Ordinea de prioritate va fi reactualizată anual, la propunerea Comisiei de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2, solicitanții având obligația să reactualizeze dosarele anual până la data de 30 mai, indiferent dacă se produc sau nu modificări în situația acestora.

(2) Solicitanții care nu vor reactualiza dosarele până la data de 30 mai, nu vor fi incluși în listele de priorități pe anul respectiv.

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Comisia de inventariere și identificare a terenurilor în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 15/2003 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 327

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

LISTA CUPRINZÂND ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2018 CU PETENȚII CARE AU SOLICITAT ATRIBUIREA DE TEREN ÎN FOLOSINȚĂ, CONFORM LEGII NR. 15/2003, REPUBLICATA


Nr. ort

Nr. Inreg

Data

Nume si prenume

Punctaj

1

48403

8/22/2006

ANGHEL FLORIN

110

2

33694

5/18/2017

AGAPIE LOREDANA IRINA

95

3

58728

7/20/2017

CIOBOTĂ GEORGIANA

95

4

36237

4/4/2018

HREHORCIUC ELENA-RALUCA

95

5

55176

5/22/2018

CHIRIPUCI BOGDAN-CRISTIAN

95

6

34189

5/22/2017

MIHAI ANDREEA

90

7

57795

5/29/2018

BONTILĂ ROBERT - CRISTIAN

65

8

25206

4/25/2017

NICULAE ION - ALEXANDRU

50


spre nejSchnTibare, SECRETAR,

Pagina 1