Hotărârea nr. 328/2018

Hotărâre 328 - privind organizarea competiției de minifotbal “Cupa Cătălin Hîldan”ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂRÂRE

privind organizarea competiției de minifotbal “Cupa Cătălin Hîldan”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind organizarea competiției de minifotbal “Cupa Cătălin Hîldan”;

Analizând:

  • - Expunerea de motive întocmită de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 110875/08.10.2018 prezentat de către Centrul Cultural “Mihai Eminescu”, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Referatul nr. 112190/11.10.2018 prezentat de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 114556/17.10.2018 prezentat de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Amendamentul formulat de doamna consilier Neagu Anda Cristina, înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 4865/26.10.2018;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

.kg

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) și k) din Legea nr. V2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și


4^1

ffpC^icompletările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă organizarea, în cursul anului 2019, a campionatului de minifotbal “Cupa Cătălin Hîldan”, destinat elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 2 (1) în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Managerul/Directorul General al Centrului Cultural “Mihai Eminescu” va elabora Regulamentul de organizare și desfașuare, precum și calendarul acestei competiții sportive.

(2) Directorul executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va întreprinde toate demersurile pentru promovarea acestui eveniment în unitățile de învățământ pe care le are în administrare și va facilita înscrierea elevilor la această competiție în baza regulamentului întocmit de Centrul Cultural “Mihai Eminescu”.

Art. 3 Fondurile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de la bugetul local și vor fi supuse aprobării Consiliului Local Sector 2 printr-un alt proiect de hotărâre.

Art. 4 Managerul/Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu” și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.