Hotărârea nr. 329/2018

Hotărâre 329 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2018ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


191b-2ois i sărbătorim împreună


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11 13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax:+(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2018;

Analizând:

  • - Raportul nr. 114679 / 17,10.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul comun al MAI și MFP nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2A1) și ale art. 76A1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

  • -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea f administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2018, conform anexelor nr. 1; 2; 3; 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărâre» nr. 329

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 1

la HCLS2 nr.            / 26.10.2018


Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular: | 11/01 ]

CONTUL DE EXECUȚIE AL CUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 LA 30.09.2018

ANEXA 7                                                                                          ___ ___ LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02)

00.01

904.810.000

694.341 .OOC

793.425.782

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

699.203.000

533.556.000

643.349.429

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

829.010.000

631.570.000

640.210.253

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

797.505.000

603.936.000

620.525.750

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

389.607.000

264.895.000

301.027.236

IÂÎ.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE         (cod 03.02+04.02)

00.06

389.607.000

264.895.000

301.027.236

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02,04)

04.02

389.607.000

264.895.000

301.027.236

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

350.789.000

239.015.000

264.954.327

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04 02.04

38 818.000

25.880.000

36.072.909

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

208.940.000

177.151.00C

176.185.193

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.G2.03+07.02-50)

07.02

208.940.000

177.151.000

176.185.193

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02 01

168.328.00G

142.631.000

136.386.535

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.Ol1

54.732.000

47.574.000

29.085.952

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

113.596.000

95.057.000

107.300.583

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02 02+07.02.02.03)

07.02.02

15.612.000

13.270.000

12.937.975

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

9.485 000

8.062 000

6.864.646

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.127.000

5.208.000

6.073.329

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02 03

25.000.000

21.250.000

26 860.671

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00 10

187.458. OfO

152.115.000

135.711.541

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11,02.02+11.02.05+11 02.06+11.02.09)

11.02

130.544.000

98.752.000

98.752.00C

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

125.342.000

96.587.000

96.587.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2.496.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului

11.02.09

2.706.000

2.165.000

2.165.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

254.000

216.000

14.463

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

254.000

216.000

14.463

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02-01+15.02.50)

15.02

186.000

158.000

383.142

Impozit pe spectacole

15.02.01

186.000

158.000

383.142

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

56.474 000

52.989.000

36.561.937

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02,01+16.02.02.02)

16.02.02

55.174,000

51.884.000

35.712.119

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

31.312.000

29 888.000

18.203 445

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

23.862.000

21.996 000

17.503.674

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02 031

1.300.000

1 105 000

846.818

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de

16 02.50

0

0

3.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

11.500.000

9.775.000

7.601.780

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18 1'2.50)

18.02

11.500.000

9.775.000

7.601.780

Alte impozite si taxe

18 02.50

11.500.000

9.775.000

7.601.780

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00 13+00.14)

00.12

31.505.000

27.634.000

19.684.503

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

787.000

788.000

1.230.933

Venituri din proprietate (cod 30.02 01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

772.000

772.000

1.230.785

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

772.000

772.000

1.230.785

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

772.000

772.000

1.230.785

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

15.000

16.000

148

|Alte venituri din dcbanzi

31 02 03

15.000

16 000

148

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34 02+35.02+36.02+37.02)

00.14j

30.718.000

26.846.000

18.45357C

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

2.161.000

2.436.000

2.322.665

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

75.000

76.000

143.931

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0

0

2.120

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.086.000

2.360.000

2.176.613

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

1.300.000

1.105.000

575.625

ÎTaxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.300.000

1.105.000

575.625

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35 02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

25515.000

21.688.000

13.223 570

I Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod

35.02.01

25.515,000

21.688.000

13.181.387

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35 02.01 02.

25.515.000

21.688.000

13.181.387

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

0

42.183

Diverse venituri

36.02

1.740.000

1.616.000

2.330.211

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02-01.01)

36.02.01

1.023.000

1.000.000

1.311.608

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

1.023.000

1.000.000

1.311.608

Taxe speciale

36 02.06

30 000

25.000

69.487

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

47.000

47.000

105.246

Alte venituri

36.02.50

640.000

544.000

843.870

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02

2.000

1.000

1.500

Donații si sponsorizări “)

37 02.01

2.000

1.000

1.500

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

1.715.000

2.822.000

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

-1.715.000

-2.822.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

739.000

739.000

1.892.675

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

739.000

739.000

1.892.675

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39 02.01

27 000

27.000

32.749

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

712.000

712.000

1.859.926

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41 02)

00.16

0

0

100.000.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+43.02.18+40.02.5: )

40.02

0

0

100.000.00C

jSume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

40 02.14

0

0

100 000.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

74.413.000

61.384.000

50.674.333

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

74.413.000

61.384.000

50.674.333

Subvenții de Ia bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

74.413.000

61.384.000

50.674.333

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

4.725.000

3.150.000

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

69.275.000

57.821.000

50.260.673

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

7.000

7.000

7.231

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01 +42.02.51.02)

42.02.51

401.000

401.000

401.00C

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02 51.01

401.000

401.000

401.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

5.000

5.000

5.429

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari

48.02

648.000

648.000

648.52C

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

648.000

648.000

648.52C

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02 02

61.000

61.000

61.073

Prefinanțare

48.02.02.03

587.000

587.000

587.447

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

49X2

1.111.027.000

916.413.C20

531519.191

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

858.124.000

692.574.000

483.107.974

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

814.901.000

660.068.000

458.947.805

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

173.131.000

132.123.001

121.539.415

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

266.037.000

219 893.000

145.400.516

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

28.000.000

16.900.000

7.554.856

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

10.000.000

5.400.000

2.988.268

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

is.ooo.eao

11.500.000

4.566.588

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

19.919.000

23.026.C00

0

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția autorităților locale

50.04

19.919.000

23.026.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

144.531.000

119.725.000

65.390.027

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51..01.05+51.01.14+51 01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51 01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

144.531.000

119.725.000

65.390.027

^Transferuri către instituții publice

51.01.01

143.531.000

118.725.000

65.390.027

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2,706.000

2.134.000

1.792.686

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

2.134.000

1.792.686

[Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

2.134.000

1.792.686

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

130.973.00i

98.574.000

87.206.443

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

130.973.000

98.574.000

87.206.443

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

117.346.000

87.746.000

81 873.158

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Ajutoare sociale in natura

57.02 02

13.474.000

10.704.000

5.331.485

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57 02.03

6.000

6.000

1.800

Suport alimentar

57 02.05

147.000

118.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

49.604.000

47.693.000

30.063.861

Burse

59 01

35.000.000

34.868.000

22.170.913

Susținerea cultelor

-

59.12

1C.000.000

9.000.000

6.549.955

Despăgubiri civile

59.17

592.000

492.000

206.903

Acțiuni cu caracter

științific si social-cultural

59.22

2.000.000

1.500.000

78.585

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.012.000

1.833.000

1.057.505

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

43.223.000

32.506.000

24.519.706

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

43.223.000

32.506.000

24.519.706

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.21.02+81.01.05+81 C1.06)

81.01

25.538.000

19.170.000

17.026.172

Rambursan de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01.05

25.538.000

19.170.000

17.026.172

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.(52.02+81.02.05)

81.02

17.685.000

13.336.000

7.493.534

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne focale

31 32.05

17.685.000

13.336.000

7.493.534

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-359.537

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.0'*)

85.01

0

0

-359.537

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-359.537

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

252.903.00C

223.839.000

48.411 217

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

6.530.000

6.530.000

307.458

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51 02.46+51.02.47)

51.02

6.530.000

6.530.000

307.458

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

6.530.000

6.530.000

307.458

Credite bugetare

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

încasări/ plăți

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobate la finele perioadei de raportare

efectuate Ea

30.09.2018

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58,30 la 58.33)

58

3.519.000

2.753.000

87.315

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01 01 la 58.01.03)

58.01

1.236.000

1.251.000

44.982

Finanțarea națională

58.01.01

1.139.000

1.154.000

16.660

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

37.000

37.000

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

60.000

60.000

28.322

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58 02

2,283.000

1.502.000

42.333

Finanțarea națională

58-.j2.01

84.000

42.000

0

Finanțare externă ne ram bursa bilă

58.02.02

2.199.000

1.460.000

42.333

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

242.854.000

214.556.000

48.020.171

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

242.854.000

214,556.000

48.020.171

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71,01

44.260.000

42.935,000

5.548.507

Construcții

71.01.01

8.840.000

8.309.000

621

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.103.000

2.638.000

561.504

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

71.01.03

2 343.000

2.240.000

688.998

Alte active fixe

71.01.30

29.974.000

29.748.000

4.297.384

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

198.594,000

171.621.000

42.471.664

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

35

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0

0

-3.727

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54,02+55.02+56.02)

50.02

141.067.000

113.513.000

52 171.233

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

79.186.000

64,026.01‘‘

39.528.506

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

67.722.000

52,721.000

38.909.328

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

66.390.000

51.722.000

38.015.004

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

42.708.000

32.788.000

30-783.696

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22.919.000

18.280.000

6.948.562

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

763.000

654.000

282.747

Despăgubiri civile

59.17

518.000

418.000

163.655

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

245.000

236.000

119 092

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.332.000

999.000

987.979

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.332.000

999.000

987.979

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.332,000

999 000

987.979

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.332.000

999.000

987.979

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-93.655

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-93.655

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-93.655

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

11.464.000

11.305.000

619.178

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la

58

1.311.000

1.152.000

16.660

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 ia 58.01.03)

58.01

1.137.000

1.152.000

16.660

Finanțarea națională

58.01.01

1.137.000

1.152.000

16.660

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

174.000

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

35.000

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

139.000

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10.153.000

10.153.000

602.518

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

10.153.000

10.153.000

602.518

Active fixe (cod 71,01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

9.014.000

9.014.000

567.889

Construcții

71.01.01

6.306.000

6.306.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

558.000

558.000

183.921

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

933 000

933.000

244 402

Alte active fixe

71.01.30

1.217.000

1.217 000

139.565

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1.139.000

1.139.000

34.629

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02 01.03)

51.02.01

79.186.000

64.026.000

39.528.506

Autorități executive

51.02.01.03

79 186.000

64.026.000

39.528.506

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

28.881.000

30.337.000

4.833.223

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

28.597.000

30.108.000

4.713.449

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

28.597.000

30.108.000

4.713.449

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.000 000

5.727.000

4.360.201

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.528.000

1.235.000

318.288

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

19.919.000

23.026.000

0

Fond de rezerva bugetara ta dispoziția autorităților locale

50.04

19.919.000

23.026.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59 12 +59.15 +59 17

59

150.003

120.00G

34.960

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150.000

120.000

34.960

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

284.000

229.000

119.774

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

284.000

229.000

119.774

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

284.000

229.000

119.774

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

234.000

184.000

119.774

[Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

234.000

184.000

119.774

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

50.000

45.000

0

L

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

19.919.000

23.026,000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

8.962.000

7.311.000

4.833.223

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

33.000.000

19.150.000

7.809.503

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

33.000.000

19.150.000

7.809.503

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

33.000.000

19.150.000

7.809.503

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.000.000

2.250 000

254.647

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

5.000.000

2.250.000

254 647

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

3.000.000

1.500.000

254.247

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24,02

2.000.00 r

750.000

400

VIZAT

Spre neschimoare,

SECRETAR,

< I rwi—            ,1 l

Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

TITLUL lil DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

28.000.000

16.900.000

7.554.856

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

10.000.000

5.400.000

2.988.268

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

18.000.000

11.500 >00

4.566.588

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61,02)

59.02

42.608.OCL

35.422.000

29.061.704

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

962.000

952.000

134,181

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

860.000

850.000

118.663

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

660.000

850.000

118.663

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

860.000

850.000

118.663

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

102.000

102.000

15 518

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

102.000

102.000

15.518

TITLUL XIII ACTIVE NEFiNANCIARE (cod 71.G1 + 71.03)

71

102.000

102.000

15.518

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

102.000 1

102.000

15.518

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

102.000

102.000

15.518

Din total capitol:

Aparare naționala

6 02.02

962.000

952.000

134,181

|

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

41.646.0C0

34.470.000

28.927.524

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

40.158.000

32.982.000

28.215.715

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

40.158.000

32.982.000

28.219.573

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34,691.000

28,041.000

24.629.603

TITLUL II BUNURI St SERVICII

20

5.139000

4 643.000

3.371.334

TÎTLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

328.000

298.000

218.636

Despăgubiri civile

59.17

8 000

8.000

2.620

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

320.000

290.000

216.016

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE BN ANUL

85

0

0

-3.858

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-3.858

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-3.858

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

1.488.000

1.488-000

711,809

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.488 000

1.488.000

711.809

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR.
’ ..............

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.488.000

1.488.000

711.809

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.488 i 30

1.488.000

711.809

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

276.000

276.000

27.5S8

Alte active fixe

71.01.30

1.212 000

1.212.000

684.211

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

41.320.000

34.144,000

28.886.103

°olitie locala

61.02.03.04

41.320.000

34.144.000

28.886.103

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

3267-00

326.000

41.421

Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

558.750.000

458.169.000

295.930.427

INVATAMANT (cod

65.02 03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02,50)

65.02

170.890.000

154.714.000

74.255.801

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

141.656-000

126.178.000

70.525.756

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

133.446.000

120 012.000

66.819.740

TITLUL II 3UNUR1 SI SERVICII

20

85.632.000

74.535.000

39.743.989

[TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

2.134000

1.792.686

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.0l1

2.706.000

2.134.000

1.792.68S

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

2.134.000

1.792 686

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.236.000

7 631.000

2.732.712

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57 02

9.236.000

7.631 000

2.732.712

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.798.000

1.646 000

591.434

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

7.285.000

5.861.000

2.139.478

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02 03

6.000 1

6.000

1 800

Suport alimentar

57.02 05

147.000

113.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

35.872.000

35.712.00C

22.550,353

Burse

59.01

35.000.00n

34.868.000

22.170.913

Despăgubiri civile

59.17

17.000

17.000

13.424

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

855.01-3

827.000

366.016

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

8.210.060

6.166.000

3.749.563

[TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

8.210.000

6.166.000

3.749.563

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

831 000

631.000

624.000

I Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

831.000

631.000

624.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02 05)

81.02

7.379.0 0(

5.535.000

3 125.563

I Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

7 379.000

5.535.000

3.125.563

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT] SI RECUPERATE IN ANUL

35

0

0

-43.547

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-43.547

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-43.547

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

29.234.000

28.536.000

3.730.045

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

2.208.000

1.601.000

70.655

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la

58.01

99.000

99.000

28.322

Finanțarea națională

58.O1.oT

2.000

2.000

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

37.000

37.000

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

60.000

60.000

28.322

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2.109.000

1.502.000

42.333

Finanțarea națională

58 02.01

49.000

42.000

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

2 060.000

1.460.000

42.333

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

27.026.000

26.935.000

3.659.390

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71 03)

71

27.026.000

26.935.000

3.659.390

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

27.026.2 00

26.935.000

3.659.390

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.31.03

628.000

628.000

309.305

Alte active fixe

71.01.30

26.398.000

26.307,000

3.350.086

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65 02.03.02)

65.02.03

37.089.000

33.386,000

14.224.638

lînvatamânt preșcolar

65.02.03.01

26.932.000

24.311.000

9 737.913

(învățământ primar

65.02.03.02

10.157.000

9.075.000

4.486.725

învățământ secundar (cod 65.02 34.01 la 65.02.04.03)

65,02.04

82.734.000

78.414.000

38098.422

învățământ secundar inferior

65 02.04.01

45.722.000

43.280 000

20.369.383

învățământ secundar superior

65 02.04.02

36.982.000

35.104.000

17.714.195

Invatamant profesional

65.02.04.03

30 000

30.000

14.844

învățământ postii ceai

65.02.05

826.000

693.000

134,708

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

9.013.000

7 536.000

3,214.491

învățământ special

65 02.07 04

9.013.000

7.536.000

3.214.491

Servicii auxiliare pentru educație (cod 6502.11.03+65-02.11.30)

65.02.11

147.000

118.000

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

147.000

118 000

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

41 081.000

34.567.0CC

18-583.542

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             iVIZAT
Spre neschimbate, SECRETAR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66<2.50)

‘ 66.02

10.690.000

9.983.000

2.283.293

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4.145.000

3.438000

1.975.835

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.145.000

3.438.000

1.975.864

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.238.000

1.707.000

1.465.645

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

907.000

731.000

510.219

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

1.000.000

I.OlO.OOO

0

Transferuri curente (cod

51.01

1.000.000

1.000.000

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

35.01

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-29

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.545.000

6.545.000

307.458

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

6.530.000

6.530.000

307.458

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

6.530.000

6.530.000

307-458

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu! sănătății

51.02.28

6.530.000

6.530.000

307.458

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15.000

15.000

0

TITLULXIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

15.000

15.000

0

Activefixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

15.000

15.000

0

Alte active fixe

71.01.30

15.000

15.000

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

7.530.000

7.530.000

307.458

iSpitale generale

66.02.06.01

7.530.000

7.530.000

307.453

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02-50

3.160.000

2.453.000

1.975.835

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

3.160.000

2.453.000

1.975.835

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02?

128.046.000

104.705.000

63.371.433

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

128.046.0CO

104.705.000

63.371.433

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

126.356.000

103.433.000

62.127.067

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

331.000      I

31"L0jQQ..~. -

- 2.00.0

vizat

spre nesehimbare, SECRETAR,

• ~~           _ j—| ,-g j- _

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

cugetare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

114.025.000

92.622.000

55.496.527

Transferuri curente

(cod

51.01

114.025.000

92.622.300

55.496.527

Transferuri către instituții publice

51.01.01

114.025.000

92.622.000

55.496.527

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.03 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

12.000.000

10.500.000

6.628.540

Susținerea cultelor

59.12

10.000.000

9.000.000

6.549.955

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.000-000

1.500.000

78.585

[OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.690.000

1.272.000

1.272.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.690.000

1.272.000

1.272.000

Rambursări de credite externe (cod 81.C'l.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.690.000

1.272.000

1.272.000

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.690.000

1.272.000

1.272.000

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-27.634

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-27.634

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-27.634

Din total capitol:

Servicii culturale

(cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

5.909.000

5.417.000

2.270.893

|Case de cultura

67.02.03 06

5 909 000

5.417.000

2.270.893

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02-05.03)

67.02.05,

1.690.000

1.272.000

1.272.000

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

1.690.000

1.272.000

1.272.000

Servicii religioase

67 02.06

10.000.000

9.000 000

6.549.955

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

110.447.000

89 016.000

53.278.585

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(COd68.02.04+68.02.05+68.02.06+68 02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

249.124.000

188.767.0C 3

156.019.901

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

242.443.000

183.270.000

155.545.773

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

242.443.000

183.270 000

155.736.586

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

86 494.000

63.860 000

60.300.270

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

33.721.000

28.058.000

10.613.959

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

121.737 000

90.943.000

84.473.731

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 0 2.05)

57.02

121.737.000

90.943.00C

84.473.731

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

115 548.000

86 100.000

81.281.725

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6 189.000

4 843.000

3.192.007

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17

59

491.000

409.000

348.625

VIZAT

Spre neschimbare.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Despăgubiri civile

59.17

49.000

49.000

27.204

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

442.000

360.000

321.421

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-190.813

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-190.813

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-190.813

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.681.000

5.497.000

474.127

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.681.000

5.497.000

474.127

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.681.000

5.497.000

474.127

I Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6.228.000

5.044.000

474.127

Construcții

71.01.01

2.381.000

1.850.000

621

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.269.000

1.804.000

349.984

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

446.000

393.000

0

Alte active fixe

71.01.301

1.132.000

997.000

123.522

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

453.000

453.000

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

6.958.000

5.889.000

3.373.891

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

150.975.000

112.842.000

102.909.217

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

150.975.000

112.842.000

102.909.217

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

32.359.000

25.307.000

17.083.530

Creșe

68.02.11

7.851.000

6.581.000

2.925.522

Prevenirea excluderii sociale (cod 68 02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3.934.000

3.003.000

1.663.563

Ajutor social

68.02.15.01

3.934.000

3.003.000

1.663.563

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

47.047.000

35.145.000

28364.178

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

47.047.000

35.145.000

28 064.178

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

321.789.000

270.163.000

134.520.102

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.C 5 la 70.02.07+70.02.50)

70 02

210.183.000

179.926.000

49.999.698

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

13.195.000

9.906.000

7.566.390

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

13.195.000

9.906.000

7.566.390

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TITLUL XVII RAMBURSAR! DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

13.195.000

9.906.000

7.566.390

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

12.566.000

9.426.00'J

7.300.193

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

12.566.000

9.426.000

7.300.193

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

629.00C

480.000

266.197

|Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

629.000

480.000

266.197

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

196.988.00i1

170.020.000

42 433.SOS

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

196.988.000

170.020.00C

42.437.035

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

196.988.00C

170.020.000

42.437.035

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

36.000

36.000

0

Construcții

71.01.01

36.000

36.000

6

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

196.952.000

169.984.000

42.437.035

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

85

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0

0

-3.727

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

209.387.000

179.314.00C

49.491.660

■ Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 -2.03.01

209.387.000

179.314.000

49.491.660

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.32.05.02)

70.02.05

412.000

324.000

220.038

jAlimentare cu apa

70.02.05.01

412.000

324.000

220.038

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

384.000

288.000

288.000

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02 50)

74.32

111.606.000

90.237.000

84.520.404

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

111.489000

90.120.000

84.520.404

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

110.000 000

89.000.000

83.518.855

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

110.000.00)

89.000.000

83.518.855

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.489.000

1.120.000

1.001.549

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.489.000

1.120.000

1.001.549

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.129.000

849.000

849.000

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.129.000

849.000

849.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

360 000

271.000

152.549

I Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81 02.05

360.000

271 000

152.549

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

■—r——i—;--—

117.000

117.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 3C.09.2018

Prevederi anuale aprobate ia finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

117.000

117.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

117.000

117.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

117.000

117.000

0

Construcții

71.01.01

117.000

117.000

0

Din total capitol:

Salubritate si gestionarea deșeurilor

74.02.05

110.000.003

89.000.000

83.518.855

Salubritate

74.02.05.01

110.000 000

89 000.000

83.518.855

Canalizare si tratarea apelor uzate

74.02.06

1.606.000

1.237 000

1-001.549

|

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.02

46.813.000

39.146.000

19.835.725

TRANSPORTURI (cod 84.10.03+84.10.04+84.10.06+84.10.50)

84.02

46.813.000

39.146.000

19.835.725

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

46.813.000

39.146.000

19.835.725

[CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29.506.000

26.103.000

9.893.500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51 SF

29.506.000

26.103.000

9.893.500

Transferuri curente (cod

51.01

23.506.000

26.103.000

9.893.500

[Transferuri către instituții publice

51.01.01

29.506.000

26 103.000

9.893.500

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

17.307.000

13.043.000

9.942.225

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

17.307.000

13.043.000

9.942.225

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.990.00C

5.993.000

5.993.000

I Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

7.990.000

5.993 000

5.993.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81 02.05)

81.02

9.317 000

7.050.000

3.949.225

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

9.317.000

7 050.000

3.949.225

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

17.307.000

13.043.000

9.942.225

^Străzi

84 02.03.03

17.307.000

13.043.000

9.942.225

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

29.506.00C

26.103.000

9-893.500

l

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

42 237 000

0

261 906.590

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

42.237 000

0

207 665.936

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02 97

0

0

54.240.654

DEFICIT 2’    99.02 96 + 99.02.97

99.02

206.217.000

222.072.000

0

[Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

-42.237.000

0

0

DENUMIREA IN ICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

248.454.000

222.072.000

0

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE Șt TITLURI PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

900.361.00.

692.574.000

690.773,911

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

698.417.000

532.770.000

541.351.507

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

830.678.000

634.345.000

640.105.007

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00 09+00.10+00.11)

00.03

797.505.00C

603.936.00t

620 525.750

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

389.607.000

264.895.000

301.027.236

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

389.607.000

264.895.000

301.027,236

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

389.607.000

264.895.000

301.027.236

Cete defalcate din impozitul pe venit

04.02.0T

350.789.000

239.015.000

264 954.327

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

38.818.000

25.880.000

36.072.909

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

208.940.000

177.151.000

176.185.193

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07,02.50)

07.02

208.940.000

177.151.000

176.185.193

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07 G2.C1.01+07.02.01.02)

o7.o£ov

168.323.000

142.631.000

136.386.535

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02 01.01

54.732.000

47.574 000

29.085.952

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02 01 02

113.596.000

95.057.000

107.300 583

Impozit si taxa pe teren (cod 07,02.02.01+07.02.02,02+07.02.02.03)

07.02.02

15.612.000

13.270.000

12.937.975

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

9.485.000

8.062.000

6.864.646

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02 02.02

6.127.000

5.208.00/»

6.073.329

Taxe judiciare de timbru si alte taxe dc timbru

07 02.03

25.000.000

21.250 000

26.860.671

Alte impozite si taxe pe proprietate

07 02.50

0

0

12

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

187.458.000

152.115.000

135.711.541

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02 02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

130.544.000

98.752.000

98.752.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

125.342.000

96.587.000

96.587.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2496.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului

11.02.09

2.706.000

2.165.000

2 165.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

254,000

216.000

14 163

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

'.Taxe hoteliere-restante

12.02.07

254.000

216.000

14.463

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

186.000

158.000

383.142

| Impozit pe spectacole

15.02.01

186.000

158.000

383.142

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

56.474.000

52.989.000

36.561.937

Impozit pe mijloacele de transport (cod 1G.02.02.01+16.02.02.G2)

16.02.02

55.174.000

51.884.000

35.712.119

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

31.312.000

29.888.000

18.203.445

Impozit oe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

23.862.000

21.996.000

17.508.674

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

1.300.000

1.105.000

846.818

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

3.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

11.500.000

9.775.000

7.601.783

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

11 500.000

9.775.000

7.601.780

I Alte impozite si taxe

18.02.50

11.500.000

9.775.000

7.601.780

C. VENITURI NEFISCALE (cod 0013+00.14)

00.12

33.173.000

30.409.007

19.579.257

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.ti 2+31.02)

00.13

787.000

788.000

1.230.933

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30 02.08+30.02-50)

30.02

772.000

772.000

1.230.785

(Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30 02.05

772.000

772.000

1.230.785

Alte venituri din concesiuni sî închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

772.000

772.000

1.230.785

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

15.000

16.000

148

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

15.000

16.000

148

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34-02+35.02+36.02+37.02)

oo.î?

32.386.00C

29.621.400

18.343.324

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

2.161.000

2.436.000

2.322.665

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în crese

33.02.10

75 000

76.000

143.931

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.0228

0

0

2.120

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

2.086.000

2.360.000

2.176.613

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1.300.000

1.105.000

575.625

|Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.300.000

1.105.000

575.625

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

25.515.000

21.688.000

13.223.570

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

25.515.000

21.688.000

13.181.387

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35 02 01.02

25.515.000

21.688.000

13.181.387

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35 02.50

0

0

42.183

Diverse venituri (cod

36.02

1.693.000

1.569.000

2.224.965

IVenituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36 02.01 01)

36.02.01

1.023.000

1 hOO.OOO

1.311.608

VIZAT
Spre neschimbare, SECRETAR.

ii ii                 —i.,B |ri

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Venituri din aolicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

1.023.000

1.000.000

1.311.608

Taxe speciale

36.02.06

30.000

25.000

69.487

Alte venituri

36.02.50

640.000

544.000

843.870

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

1.717.000

2.323.000

1.500

Donații si sponsorizări**)

37.02.01

2.000

1.000

1.500

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.02.03

1.715.000

2.822.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

69.683.00G

58.229.000

50.668.904

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

69.683.000

58.229.000

50.668.904

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41

42.02

69.683.000

58.229.000

50.668.904

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

69.275.000

57.821.000

50.260.673

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

7.000

7.000

7.231

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

42.02.51

401.000

401.000

401.000

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

401.000

401.000

401.000

CHELTUIELILE SECTUINII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

858.124.000

692.574.000

483.107.974

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

858.124.C'iO

692,574.000

483.107.974

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

814.901.000

660.068.000

458.947.805

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

173.131.000

132.123.000

121.539.415

TITLUL (I BUNURI SI SERVICII

20

266.037.000

219.893.000

145.400.516

TITLUL III DOBÂNZI (cod 3C.01 ia 30.03)

30

28.00" .000

16 900.000

7.554.856

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

10.000.000

5.400.000

2.988.268

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

18.000.000

11.500.000

4.566.588

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

19.919.000

23.026.000

O

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

19.919.000

23.026.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

144.531.000

119.725.000

65.390.027

Lhf-~-3TT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 3C.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51 01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61 +51.01.64)

51.01

144.531.000

119.725.000

65.390.027

Transferuri către instituții publice

51.01.01

143.531 C30

118.725.000

65.390.027

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

2.134.000

1.792.686

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.000

2.134.000

1.792.686

| Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

2.706.000

2.134.000

1.792.686

TITLUL (X ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

130.973.000

98,574.000

87.206.443

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

130.973.0 0

98 574.000

87.206.443

Ajutoare sociale in numerar

57.02 01

117.346 000

87.746.000

81.873.158

Ajutoare sociale in natura

57 02.02

13 474.000

10.704.000

5.331.485

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

6 000

6 000

1.800

Suport alimentar

57.02.05

147.000

118 000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59,12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

49.604.000

47.693.000

30.063.861

Burse

59.01

35.000.000

34.868.000

22.170.913

Susținerea cultelor

59.12

10.000.000

9.000.000

6.549.955

Despăgubiri civile

59.17

592.000

492.000

206.903

Acțiuni cu caracter științific si socîal-cultural

5S.22

2.000.000

1.500.000

78-585

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2 012.000

1.833.000

1.057.505

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

43.223.000

32.506.000

24.519.706

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81 01+81 02)

81

43.223.000

32.506.000

24.519.706

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

25.538.000

19.170.000

17.026.172

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81 01.05

25.538.000

19.170.000

17.026.172

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81 02.05)

81.02

17.685.000

13.336.000

7,493.534

| Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

31.02.05

17.685.000

13.336.000

7.493.534

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-359.537

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-359.537

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-359.537

i

—------

------F"              ~                  ~

VIZAT
Spre neschimbare,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

129.319.00ri

101.979.000

51.432.281

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01)

51.02

67.722.0iIC

52.721.000

38.909.328

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

67.722.000

52.721.000

38.909.328

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

66.390.000

51.722.000

38.015.004

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

42.708.000

32.788.000

30.783.696

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22.919.000

18.280.000

6.948.562

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

763.000

654.000

282.747

Despăgubiri civile

59.17

518.000

418.000

163.855

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

245.000

236.000

119.092

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1.332.000

999.000

987.979

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.332.000

999.00C

987.979

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81,01.06)

81.01

1.332000

999.000

987.979

|Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1 332.000

999.000

987.979

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-93.655

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-93.655

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-93.655

Din total capitol:

Autoritari executive si legislative (cod 51 "2.01.03)

51.02.01

67.722.000

52.721.000

38.909-328

Autorități executive

51.02.01.03

67.722. OGC

52.721.000

33.909.328

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.G7+54.02.10+54.02.50)

54.02

28.597.000

30.108.000

4.713.449

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

28.597.00 0

30.108.000

4.713.449

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

28.597.000

30.108.000

4.713.449

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.000.000

5.727.000

4,360.,201

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.528.000

1.235.000

318.288

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

19.919.000

23.026.000

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

19.919.G00

23.C26.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

150.000

120.000

34.960

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

150.000

120.00C

34.960

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

19.919.000

23.026.000

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

8.678.000

7.082.000

4.713.449

rp

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

33.000.000

19.150.000

7.809.503

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

33.000.0t0

19.150.000

7.809.503

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

oTI

33.000.000

19.150.000

7.809.503

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.000.000

2.250.000

254.647

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

5.000.000

2.250.000

254.647

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

3.000.000

1.500.000

254.247

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

2.000.000

750.000

400

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

28.000.000

16 900.000

7.554.856

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

10.000.00C

5.400.000

2.988 268

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

18.000.000

11.500.000

4.566.588

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

41.018.000

33.832.000

28.334.378

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

860.000

850.000

118.663

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

860.000

850.000

118.663

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

OII

360.000

850.000

118.663

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

86C.00C

850.000

118.663

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02J

860.000

850.000

118.663

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61 02.05+61.02.50)

61.02

40.158.000

32.982.000

28.215.715

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

40.158.000

32.982.0C3

28.215.715

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

40.158.000

32.982.000

28.219.573

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

34.691.000

28.C41.000

24.629.603

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.139.0C

4.643.000

3.371.334

r---------------------

VIZAT
Spre nescfiimpare. _ SECRETAR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

328.000

298.000

218.636

Despăgubiri civile

59.17

8.000

8.000

2 620

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

320.000

290 000

216.016

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-3.858

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85 01

0

0

-3.858

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-3.858

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

40.108.000

32.932.000

28.201.892

I Politie locala

61.02.03.04

40.108 000

32.932.000

28.201.892

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilîtară)

61 02.05

50.000

50.000

13.823

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67 02+68.02)

63.02

516.290.000

417.591.000

291.418.796

INVATAMANT (cod 65.02.03 la 65 02.05+65.02.07+65.02.11+65-02.50)

65.02

141.656.000

126.178,000

70.525.756

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

141.656.000

126.178.000

70.525.756

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

133.446.000

120.012.000

6S.819.740

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

85.632.000

74.535.000

39.743.989

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

2.706.000

2.134.000

1.792,686

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

2.706.G00

2.134000

1.792.686

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55,01.63

2.706.000

2 134 000

1.792.686

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.236.000

7.631.000

2.732.712

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57,02

9.236.000

7.631.000

2.732.712

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1.798 000

1.646.000

591.434

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

7.285.000

5.861.000

2.139 478

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

57.02.03

6.000

6.000

1.800

Suport alimentar

57.02.05

147.000

118.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59,11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

35.872.000

35.712.000

22.550.353

Burse

59.01

35,000.000

34.868.000

22.170.913

Despăgubiri civile

59.17

17.000

17.000

13.424

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

855.000

82OWJ-—

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

8.210.000

6.166.000

3.749.563

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

8.210.000

6.166.000

3.749.563

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81 81.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

831.000

631.000

624.000

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

831 000

631 000

624.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02 05)

81.02

7.379.000

5.535.000

3.125.563

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

7 379.000

5 535.000

3.125.563

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-43.547

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-43.547

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-43.547

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65 02.03.02)

65,02.03

26.636.000

22.933.000

12.378.578

Invatamânt preșcolar

65.02.03.01

16.479.000

13.858.000

7 891.854

învățământ primar

65.02.03.02

10.157.000

9.075.000

4.486.725

I nvatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

67.357.000

63.277.000

36.554.899

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

35.347.000

33.145.000

19.132.404

Invatamânt secundar superior

65.02.04.02

31 980.000

30.102000

17.407.651

Invatamant profesional

65.02.04.03

30.000

30.000

14 844

Invatamânt postliceai

65.02.05

383.000

341.000

134.708

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

7.829.000

6.719.000

3.183.333

(învățământ special

65.02.07.04

7 329.000

6.719.000

3.183.333

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

147.000

118.000

0

Alte servicii auxiliare

65.02 11.30

147.000

118 000

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

39.304.000

32.790.000

13.274.238

r

SANATATE (cod 66.02,06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4.145.000

3.438.000

1.975.835

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

4.145,000

3.438.000

1.975.835

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+3D+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.145.000

3.438.000

1.975.864

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.238.000

1.707.000

1.465.645

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

907.000

731.000

510.219

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

1.000.000

1.000.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51 01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51. J 1.24+51.01.26+51.01.31+51-01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

1.000.000

1.000.000

0

transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-29

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-29

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

1.000.000

1.000.000

0

Spitale generale

66.02.06.01

1.000.000

1.000.000

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66 02.50 50)

66.02.50

3.145.000

2.438.006

1.975.835

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

3.145.000

2.438.000

1.975.835

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

128.046.000

104.705.000

63.371.433

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

128.046.000

104.705.00C

63.371.433

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

126.356.000

103.433.000

62.127.067

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

331.000

311.000

2.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

114.025.000

92.622.000

55.496.527

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01,46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

114.025.000

92.622.000

55.496.527

Transferuri către instituții publice

51.01.01

114.025.000

32.622.000

55.496.527

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.3S)

59

12.000.000

10.500.000

6.628.540

Susținerea cultelor

59.12

10.000.000

9.000.000

6.549.955

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

2.000.000

1.500.000

78.585

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1,690.000

1.272.000

1.272.00C

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

1.690.000

1.272.000

1.272.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate ia finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.G1.02+31.01.05+81.01.J6)

81.01

1.690.600

1.272.000

1.272.000

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.690.000

1.272.000

1.272.000

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-27.634

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-27.634

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-27.634

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

5.909.000

5.417.000

2.270.893

Case de cultura

67.02.03.06

5.909.000

5.417.000

2.270.893

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

1.690.0C0

1.272.000

1.272.000

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

1.690.000

1.272.000

1 272.000

Servicii religioase

67.02.06

10.000.000

9.000.000

6.549.955

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

110.447.000

89.016.00*1

53.278.585

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(Cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68-02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

242.443.000

183.270.000

155.545.773

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

242.443.00’

183,270.000

155.545.773

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

242.443.00u

183.270.000

155.736.586

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

86.494.000

63.860.000

60.300.270

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

33.721.000

28.058.000

10.613.959

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

121.737.000

90.943.000

84.473.731

Ajutoare sociale (cod 57.02 01 la 57 02.05)

57 6?

121.737.000

90.943.000

84.473.731

Ajutoare sociale in numerar

57 02.01

115.548.000

86.100.000

81.281.725

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

6.189.000

4 843.000

3.192.007

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

491.000

409.000

348.625

Despăgubiri civile

59.17

49 000

49.000

27.204

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

442.000

360.000

321.421

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85,01)

85

0

0

-190.813

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-190.813

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate Ia 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-190.813

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

6.774.000

5.712.000

3.373.891

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02 05.02)

68.02.05

149.495.00

111.923.000

102.866.377

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

149 495.000

111.923.000

102.866.377

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31.511.00C

24.589.000

17.083.530

Creșe

68.02.11

5.834.000

4.579.000

2.844.219

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

3.934.000

3.003.00-

1.663.563

Ajutor social

68.02.15.01

3.934.000

3.003.000

1.663.563

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

44.895.000

33.464.000

27.714.193

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

44.895.000

33.464.000

27.714.193

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

124.684.000

100.026.000

92.086.794

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la 7( 02.07+70.02.50)

70.02

13.195.000

9.906.000

7.566.390

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

13.195.000

9.906.000

7.566.390

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

13.195.000

9 906 000

7.566.390

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+8102)

81

13.195.000

9.906.000

7.566.390

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

12.566.000

9.426.000

7.300 193

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

12.566.000

9 426.000

7.300.193

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

629.000

480.000

266.197

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

629.000

480.000

266.197

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

12.435.000

9.33C 000

7.058.352

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

12.435.000

9.330.000

7.058.352

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05 02)

70.02.05

376 000

288.000

220.038

Alimentare cu apa

70.02.05.01

376.000

288.000

220.038

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

384.000

288.000

288.000

U-------------

1

----- —I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74.02.03+74.02.05+74.C2.06+74.02.50)

74.02

111.489.C02

90.120.000

84,520.404

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

111.489.000

90.120.000

84.520.404

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

110.000.000

89.000.000

83.518.855

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

110-000.000

89.COO.OOO

83.518.855

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1 489.000

1.120.000

1.001.549

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

31

1-489.000

1.120.000

1.001.549

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

1.129.000

849.000

849.000

[Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

1.129.000

849,000

849.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.051

81.02

360.000

271.000

152.549

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81 02.05

360.000

271.000

152.549

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

110 000.000

89.000.000

83.518.855

Salubritate

74.02.05.01

110.000.000

89.000.000

83.518.855

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.489.000

1.120.000

1.001.549

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.02

46813.000

39.146.006

19.835.725

TRANSPORTURI (cod 84.1 .03+84.10.04+84.10.06+84.10.50)

84.02

46.813.000

39.146.000

19.835.725

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

46.813.00 0

39.146.000

19.835.725

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29.506.000

26.103.000

9.893.500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

29.506.000

26.103.000

9.893.500

Transferuri curente (cod

51.01

29.S06.000

26.103.000

9.893.500

iTransferuri către instituții publice

51.01.01

29.506.000

26.103.000

9 893.500

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

17.307.000

13.043.000

9.942.225

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

17.307.000

13.043.000

9.942.225

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.990000

5.993.000

5,993 000

[Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

7 990 000

5.993.000

5.993.000

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

9.317.000

7.050.000

3.949.225

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

9.317.000

7.050.000

3.949.225

Din total capitol:

VIZAT

Spre neschimt)are ~ — CR^.TAR, ’

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

ncasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Transport rutier (cod 84.02 03.01 la 84,02.03.03)

84.32.03

17.307.000

13.043.000

9.942.225

Străzi

84.02.03.03

17 307.000

13.043 000

9 942.225

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

29.506.000

26.103.000

9.893.500

£2

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

207.665.936

EXCEDENT 98.02 96

98 02

42.237.000

0

207.665.936

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02 96

42.237.000

0

207.665.936

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00 17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

4.449.000

1.767.000

102.651.871

VENITURIl PROPRII (cod J0.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

786.000

786.000

101.997.922

I VENITURI CURENTE (cod G0.12)

00.021

-1.668.000

-2.775.000

105.246

C. VENITURI NEHSCALE ( 00.14)

00.12

-1.668.000

-2.775.000

105.246

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

-1.668.000

-2.775.000

105.246

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47)

36.02

47.000

47.000

105.246

I Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36 02.31

47.000

47.000

105 246

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.35)

37.02

-1.715.000

-2.822.000

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

-1.715.000

-2.822.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

739.000

739.000

1 892.675

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

739.000

739.000

1.892.675

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02 01

27.000

27.000

32 749

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)

39.02.07

712.000

712.000

1.859.926

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

10c 000.000

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

100.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

100.00c.000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

4.730.000

3.155.0G3

5.429

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

4.730.000

3.155.000

5.429

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

jugetare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

încasări/ plăți efectuate Ia 30.09.2018

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42,02,05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02 55+42.02.62 +42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

4.730.000

3.155.000

5.429

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

4 725.000

3.150.000

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

5.000

5.000

5.429

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarî aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

648.000

648.000

648.520

^Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48 ^2.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

648.000

648.000

648.520

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

61.000

61.000

61.073

Prefinanțare

48.02.02.03

587.000

587.000

587.447

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

252.903.000

223.839.000

48.411.217

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

252.903.00C

223.839.000

48.411.217

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

6.530.000

6.530.000

307.458

Transferuri de capital (cod51.02.12+51,02.28+51.02.29+51.02.46+51.02.47)

51.02

6.530.000

6.530.000

307.458

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

6.530.000

6.530.000

307.458

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

3.519.000

2.753.000

87.315

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58,01.03)

58.01

1.236.000

1.251.000

44.982

Finanțarea națională

58.01.01

1.139.000

1.154.000

16.660

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

37.000

37.000

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

60.000

60.000

28.322

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 53.02.03)

58 02

2.283.000

1.502.000

42.333

Finanțarea națională

58.02.01

84.000

42.000

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

2.199.000

1.460.000

42.333

[CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

242.854.00C

214.556.000

48.020.171

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCiARE (cod 71.01 + 71.03)

71

242.854.00C

214.556.000

48.020.171

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

44.260.000

42.935.000

5.548.507

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Construcții

71.01.01

8.840-000

S.309.000

621

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3.103.000

2.638.000

561.504

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71 01.03

2.343.000

2.240.000

688.998

Alte active fixe

71.01.30

29.974.000

29.748.000

4.297.384

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

198.594.000

171.621.000

42.471.664

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85,01)

35

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85 01.05)

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0

0

-3.727

I

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

11.748.000

11.534.000

738.951

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51,02.01)

51.02

11.464.0C-'1

11.305.000

619.178

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

11.464.000

11.305.000

619.178

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabîle aferente

53

1.311.000

1.152.000

16.660

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58 01.01 la 58.01.03)

58.01

1.137.000

1.152.000

16.660

Finanțarea națională

58.01.01

1.137.000

1.152.000

16.660

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58-02.03)

58.02^

174.000

0

0

^Finanțarea națională

58 02.01

35.000

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

139.000

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

10.153.000

10.153.000

602.518

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

10.153.000

10.153.000

602,518

Active fixe (cod 71.01.01 la 71,01.03+71.01.30)

71.01

9.014.000

9.014.000

567.889

Construcții

71.01.01

S.306.000

6.306 000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

558 000

558.000

183 921

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

933.000

933.000

244.402

Alte active fixe

71.01.30

1.217.000

1.217.000

139.565

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1.139.000

1.139.000

34.629

T

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

11.464.000

11.305.000

619.178

VIZAT

Spre neschimbare. SECRETAR,

IUI iri III 1^1—K11'  I|^ l„ gM"1»

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Autorități executive

51.02.01 03

11.464.000

11.305.000

619.178

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

284.000

229.000

119.774

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

-

284.000

229.000

119.774

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

284.000

229.000

119.774

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

284.000

229.000

119.774

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

234.001

184.000

119.774

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

234.000

184.000

119.774

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

50.000

45.000

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

284.000

229.000

119.774

]

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

1.590.000

1.590.000

727.326

APARARE (cod 60.02.02)

60.02

102.000

102.000

15.518

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

1C2.000

102.000

15.518

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

102.000

102.000

15.518

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

102.000

102.000

15.518

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

102.000

102.000

15.518

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

102.000

102.000

15.518

I„

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

102.000

102 000

15.518

JZ

ORDINEA PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

1.488.000

1.488.000

711.809

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

1.488.000

1.488.000

711.809

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.488.000

1.488.000

711.809

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.488.000

1.488000

711.809

Active fixe (cod 71.01.01 la 7101.03+71.01.30)

71.01

1.488.000

1.488.000

711.809

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

276.000

276.000

27.598

Alte active fixe

71.01.30

1.212.000

1.212.000

684.211

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61 02.03

1.212000

1.212.000

684.211

I Politie locala

61.02.03.04

1.212.000

1.212.000

684.211

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

276.000

276.000

27.598

i

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

42.460.000

40.578.000

4.511.631

INVATAMANT (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

29.234.0C0

28.536.000

3.730.045

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

29.234.000

28.536.000

3.730.045

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

58

2.208.000

1.601.000

70.655

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la

58.01

99.000

99.000

28.322

Finanțarea națională

58 01.01

2.000

2.000

0

Finanțare externă nerambursabiiă

58.01.02

37.000

37.000

0

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

80.000

60.000

28 322

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

2.109.000

1.502.000

42.333

Finanțarea națională

58.02.01

49.000

42.000

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

2.060.000

1.460.000

42.333

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

27.026.006

26.935.000

3.659.390

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

27.026.000

26.935.000

3.659.390

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

27.026.000

26.935.000

3.659.39C

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

628.000

628.000

309.305

Alte active fixe

71.01.30

26.398 000

26.307.000

3.350 086

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65,02.03.01+65 02.03.02)

65.02.03

10,453.000

10.453.000

1.846.060

învățământ preșcolar

65.02.03.01

10.453.000

10.453.000

1 846.060

"nvatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04,03)

65.02.04

15.377.000

15.137.000

1.543.523

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

10.375.000

10.135.000

1.236.979

învățământ secundar superior

65.02.04.02

5.002.000

5.002 000

306.544

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

1.184.000

817.000

31.158

jînvatamânt special

65.02.07.04

1.184.000

817.000

31.158

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

1.777.000

1.777,000.

---snrtW.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

SANATATE (cod 66.02.06+66.02.08+66.02,50)

66.02

6.545.000

6.545.000

307.458

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.545.000

6.545.000

307.458

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

6.530.000

6.530.000

307.458

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.46+51 .0 2.47)

51.02

6.530.000

6.53C 3rIO

307.458

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

6.530.000

6.530.000

307.458

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15.000

15.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

15.000

15.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15.000

15.000

0

Alte active fixe

71.01.30,

15.000

15.000

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

6.530.000

6.530.000

307.458

Spitale generale

66.02.06 01

6.530.000

6.530.000

307.458

Alte cheltuieli in domeniu! sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

15 000

15 000

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66 02.50 50

15.000

15.000

0

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

6.681.000

5.497.000

474.127

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.681.000

5.497.000

474.127

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.681.000

5.497.CU0

474.127

TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.681.000

5.497.000

474.127

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

6.228.000

5.044.000

474.127

Construcții

71.01.01

2.381.000

1.850.000

621

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.269.000

1 804.000

349.984

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

446.000

393.000

0

Alte active fixe

71.01 30

1.132.000

997.000

123.522

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

453,003

453.000

0

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

184.000

177,000

0

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.?! 5 02)

68.02.05

1.480.000

919.00C

42.840

VIZAT
Spre neschimbate, SECR E TA R,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

1.480.000

919.000

42.840

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

848X01

718.000

0

Creșe

68.02.11

2.017.000

2.002.000

81.303

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

2.152.000

1.681.000

349.984

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

2.152.000

1.681.000

349.984

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

197,105.000

170.137.000

42.433.308

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

196.988.000

170.020.00C

42.433.308

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

196.988.000

170.020.000

42.433.308

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

196.988.000

170.020.000

42.437.035

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

196.988.000

170.020 000

42.437.035

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

36.000

36.000

0

Construcții

71.01.01

36.000

36.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

196.952.000

169.984.000

42.437.035

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

-3.727

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

)

0

-3.727

Din total capitol:

[Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

196.952 000

169.984.000

42.433.308

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

196 952.000

169.984.000

42.433.308

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

36.000

36X00

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

36.000

36.000

0

PROTECȚIA MEDIULUI (cod 74X2.03+74.02x5+74.02.06+74.02.50)

74.02

117.000

117.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

117.000

117.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

117.000

117.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

117.000

117.000

0

JENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

117.000

117.000

0

Construcții

71.01.01

117.000

117.000

0

Din total capitol:

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

117.000

117.000

0

I

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

248.454.000

222 072.000

54.240.654

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

54.240.654

I Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02 97

0

0

54.240.654

DEFICIT 2> 99.02.97

99.02

248.454.000

222.072.000

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

248.454.000

222.072.000

0

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 2

la HCLS2 nr. ^9 / 26.10.2018


Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:    11/03

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE LA 30.09.2018

ANEXA 7      ____ _______ _____ _______ _ ______ ____ ,            LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

74.955.000

65.313.000

43.361.939

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00 16

74.955.000

65.313.000

43.361.939

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

74.955.000

65.313.000

43.361.939

Sume aferente creditelor externe (cod 41.06.03.01+41.06.03.02)

41.06.03

74.955.000

65.313.000

43.361.939

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

74.955.000

65.313.000

43.361.939

TOTAL CHELTUIELI (cod 69.06)

49.06

74.955.000

65.313.000

32.417.263

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

. . .. .. ,J

74.955.000

65.313.000

32.417 263

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

74.955.000

65.313.000

32.417.263

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74.955.000

65.313.000

32.417.263

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

74.955.000

65.313.000

32.417.263

J

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.06)

... ' ...... .. ’' '

69.06

74.955.000

65.313.000

32.417.263

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.06.03)

70.06

74.955.000

65.313.000

32.417.263

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

74.955.000

65.313.000

32.417.263

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

74.955.000

65.313.000

32.417.263

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74.955.000

65.313.000

32.417.263

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

74.955.000

65.313.000

32.417.263

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate ta 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim HI)

Dir

total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01)

70.06.03

74.955.000

65.313.000

32.417.263

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

74.955.000

65.313.000

32.417.263

PARTEA a-Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

10.944.676

EXCEDENT

98.06

0

0

10.944.676

-

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITULUI EXTERN PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TITLURI PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2018

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) -TOTAL

00.01 SD

74.955.000

65.313.000

43.361.939

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

74.955.300

65.313.000

43.361.939

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

74.955.000

65.313.000

43.361.939

Sume aferente creditelor externe (coc41.06.03.01)

41.06.03

74.955.000

65.313.000

43.361.939

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

74.955.000

65.313.000

43.361.939

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 69.06)

49.06

74.955.000

65.313.000

32.417.263

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

74.955 GOC

65.313.000

32.417.263

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

74.955.000

65.313.0UG

32.417.263

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74.955.000

65.313.000

32.417.263

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

74.955.000

65.313.000

32.417.263

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVO

LTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.06)

69.06

74.955.Cu,

65.313.000

32.417.263

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.06.03)

70.06

74.955.000

65.313.000

32.417.263

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

74.955.000

65.313.000

32.417.263

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

74.955.000

65.313.000

32,417.263

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

74.955.000

65.313000

32.417.263

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

74.955.000

65.313.000

32.417.263

VIZAT Spre neschimbate, secretar.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.06.03.01)

70.06.03

74.955 000

65.313.000

32.417.263

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

74.955 000

65.313.000

32.417.263

PARTEA a- Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

10.944.676

EXCEDENT

98.06

0

0

10.944 876

ANEXA 7                                                                                                                 LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim IU)

VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17+45.08448.08)

00.01

734.000

734.000

0

IV SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)

00-17

110.000

110 000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ( cod 42.08)

00.18

110.000

110.030

0

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 42.08.60+42.08.61+42,08 75)

42.08

110.000

110.000

0

Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE

42.C8 60

110.000

110 000

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari ( cod

45.08

624.000

624.000

0

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17,03)

45.08.17

624.000

624.000

0

Prefinantare

45.08.17 03

624.000

624.000

0

CHELTUIELILE - SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 69.06)

49.06

734.000

549.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

734.0C0

549.000

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56

734.000

549,000

0

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

734.000

549.000

0

Finanțarea naționala

56.17.01

112.000

83.000

0

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

622.000

466.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.06)

69.10

734.000

549.000

0

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70 36.03)

70.10

734.000

549,000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

734.000

549.000

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56

734.000

549.030

0

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

734.000

549.000

0

iHnantarca naționala

56.17.01

112.000

83.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim HI)

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

622.000

466.000

0

Din total capitol:

1 Invatamant nedefinit prin nivel

65.08.07

734.000

549.000

0

[invatamant special

65.08.07.04

734.000

549.000

0

EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.08)

99.08

0

185.000

Excedentul secțiunii de dezvoltare

99.08.96

185.000

VIZAT

Spre neschimbare, L . secretar, '

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 4

la HCLS2 nr.3^3 / ZG.f 0


Consiliul Loca! al Sectorului 2 București

Formular:   | 11/02 |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

LA 3C.39.2018

ANEXA 7                                                         ___ ________LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+30.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

191.588.000

159.287.000

84.189.066

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

3C.659.000

23.622.000

15.833.389

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

30.659.000

23.622.000

15.833.389

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

6.421.000

4.954.000

3.845.489

Venituri din proprietate (cod 30.10-05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

6.421.000

4.954.000

3.845.489

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

6.421.C00

4.954.000

3.845.489

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

6.421.000

4.954.000

3.845.489

C2. VANZARI DE BUNURI S! SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

24.238.000

18.668.000

11.987.900

Venituri din prestări de servicii si alte activîtati (cod

33.10

22.263.000

17.078.000

1 .946.765

Taxe si alte venituri in învățământ

33 10 05

1.834.000

1.253.000

2.790.284

Venituri din prestări de servicii

33 10.08

72.000

69.000

16.834

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

17.082.000

12.957.000

6.630.056

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

200.000

158.000

9.300

Alte venituri din prestări de servicii si alte activîtati

33.10.50

3.075.000

2.641.000

1.450.291

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10-32+36.10.50)

36.10

1.631.0i 0

1.308.000

997.172

| Alte venituri

36.10.50

1.631.000

1.308.000

997.172

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10,04 + 37.10.50)

37.10

344.000

282.000

43.963

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

344.000

282.000

43.963

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-37.196.000

-33.320.000

-8.286.300

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

37.196.000

33.320.000

8.286.300

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

9.868.000

9.410.000

2 965.651

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

9.868.000

9.410.000

2.965.651

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

9.868.000

9.410.000

2.965.651

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

7.356.000

7.010.000

2.965.651

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

2.512.000

2.400.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

151.061.000

126.255.000

65.390.027

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

151.061.000

126.255.000

65.390.027

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

151.061 000

126.255.000

65.390.027

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

143.531.00G

118.725.C00

65.390.027

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

1.000.000

1.000.000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.1C.14

6.530.000

6.530.000

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

191.588.000

159.287.300

74.469.310

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

145.350.000

117.037.000

66.183.013

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

145.350.000

117.037.000

66.469.416

[TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33.049.000

25.992.000

20.474.280

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

112.063.000

90.844.000

45.854.890

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

238.000

201.000

140.246

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

235.000

198.000

140.246

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-286.404

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-286.404

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-286.404

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

46.238.000

42.250 000

8.286.297

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

46.238,: DO

42.250.000

8.286.297

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

46.238.000

42.250.000

8.286.297

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71 .»Y1.30)

71.01

45.148.00C

41.345.000

8.226.809

Construcții

71.01.01

14 382.000

12.093.000

1.323.338

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15.670.000

14.458.0CC

3.873.566

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpo’ale

71.01.03

1.366.000

1.064.000

128.194

Alte active fixe

71.01.30

13.730.000

13.730.000

2.901.711

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1.090.00^

905.000

59.489

1 ’

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68,10)

63.10

152.555.000

125.197.000

60.750.425

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

29.919.000

24.114.000

9.885.378

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

29.884.000

24.C79.000

9.885.378

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29.884.000

24.079.000

9.885.378

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.464.000

6 373.000

3.309.867

'TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22.378.000

17.664.000

6 552.190

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59,17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

42.000

42.000

23.320

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

39.000

39.000

23.320

SECȚIUNEA CE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

35.000

35.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

35.000

35.00G

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

35.000

35.000

0

Active fixe (cod 71 01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

35.000

35.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

22.000

22.000

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

13.000

13.000

0

Din total capitol:

VIZAT

Spre neschimbare.

SECRETAR.    |VIZAT

Spre neschimoa

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Consiliul Local al Sectorului 2 București


Formular:


11/05

Anexa nr. 3 la HCLS2 nr. 2)^3 / 26.10.2018

CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2018

LA 30.09.2018


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

învățământ preșcolar si primar (cod 65.10 03.01+65.10.03.02)

65.10.03

18 139.000

13.964.000

5.737.444

învățământ preșcolar

65.10.03.01

16.856.000

12.888.000

5.567.327

învățământ primar

65.10 03.02

1.283.000

1.076.000

170.117

învățământ secundar (cod 65.10 04.01 la 65.10.04 03)

65.10.04

6.151.000

5.265.000

1.246.801

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

2.804.000

2.356.000

541.855

învățământ secundar superior

65.10.04.02

3.347.000

2.909.000

704.946

învățământ postliceal

65.10.05

5.261.000

4.523.000

2.848.283

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07 04)

65.10.07

368.000

362.000

52.849

învățământ special

65.10.07.04

368 000

362.000

52.849

SANATATE (cod 66,10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

7.580.000

7.580.000

1.889

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.050,000

1,050.000

1.889

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+S7+59)

01

1.050.000

1.050.000

1.889

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.050.000

1.050 000

1.889

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.530.000

6.530.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.530.000

6.530.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.530.000

6.530.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                                        “1

71.01

5.700.000

5.700 000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5.318.000

5.318.000

0

(Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

382.000

382.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

830.000

830.000

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.G3)

66.10.06

7.530 000

7 530.000

0

Spitale generale

66.10.06.01

7 530.000

7.530.000

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66 10.50

50.000

50.000

1.889

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10 50.50

50.000

50.000

1.389

CULTURA, RECREERESI RELIGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

67.10

115.020.000

93.467.000

50.863.158

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

91.786.000

72.937.000

46.330.118

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

91.786.000

72 937.000

46.616.522

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.212.000

13.267.000

11.695.062

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

74.479 000

59.595.000

34.862.484

VIZAT
Spre neschimbare.

secretar,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăți efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

95.000

75.000

58.976

Sume aferente persoanelor cu handicac neincadrate

59.40

95.000

75.000

58.976

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-286.404

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

-286.404

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-286.404

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

23.234.000

20.530.000

4.533.040

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

23.234.000

20.530.000

4.533.040

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

23.234.000

20.530.000

4.533.040

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

23.234.000

20.530.000

4.533.040

Construcții

71.01.01

9.520.000

7.343.000

1.246.538

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.682.000

1.457.000

293.545

Mobilier, aparatură birotică și alte active coreorale

71.01 03

949.000

647.000

106.194

Alte active fixe

71.01.301

11.083.000

11.083.000

2.886.762

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10.03,02 la 67.10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

67.10.03

5.929 000

5.437.000

2.194.921

ȚCase de cultura

67 10 03.06

5.929 000

5.437.000

2.194.921

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

109.091.000

88 030.000

48.668.238

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

(cod68.10.04+68.10.05+68.10.06+68.10.10+68.10.11+68.10.12+ 68.10.15+ 68.10.50)

68.10

36.000

36.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

36.000

36.000

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36.000

36.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36.000

36.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50 50)

68.10.50

36.000

36.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

36.000

36.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.1 C

9.527.000

7.987.000

4.334.169

VIZAT
Spre neschimbate, SECRETAR,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la 70.10.07+70.10.50)

70.10

9.527.000

7.987.000

4.334.169

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

7.015.000

5.587.000

4.334.169

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.015.000

5.587.000

4.334.169

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.045.000

3.073.000

2.769.064

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.900.000

2.454.000

1.527.485

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59,08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

70.000

60.000

37.620

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

70.000

60.000

37.620

... . - ■ ■ . ' • . • ■ . ..... ..... . • ■ • .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

2.512.000

2.400 000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.512.000

2.400.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2.512.000

2.400.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.512.000

2.400.000

0

Construcții

71.01.01

2.473.0G0

2.361.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10.000

10.000

0

Alte active fixe

71.01.30

29.000

29.000

0

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

35.01.02

0

0

0

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare oublica

70.10.04

9.527.000

7.987.000

4.334 169

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79 10

29.506,000

26.103.000

9.384.716

TRANSPORTURI (cod 84.10.03-1-84.10.04+84.10.06+84.10.50)

84.10

29.506.000

26.103.vD0

9.384.716

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

. ...........

15.579.000

13.348.000

5.631.459

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15.579.000

13,348.000

5.631.459

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.328.000

3 279.000

2.700.287

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.220.000

10.045.000

2.910.842

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

31.000

24.000

20.330

VIZAT
Spre ne&chimbare. SECRETAR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

31.000

24.000

20.330

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

13.927.000

12.755.000

3.753.258

CHELTUIELI DE CAPITĂL (cod 71+72+75)

70

13.927.000

12.755.000

3.753.25

8

8

TITLUL XIÎI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

13.927.000

12.755.000

3.753.25

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

13.667.000

12.680.000

3.693.769

Construcții

71.01.01

2.389.000

2.389,000

76.800

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8.638.000

7.651.000

3.580.021

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

22.000

22.000

22.000

Alte active fixe

71.01.30

2.618.000

2.618.000

14.948

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

260.000

75.000

59.489

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

0

0

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

29.506.000

26.103.000

9.384.716

I.

[EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0

0

9.719.756

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

9.719.754

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

2

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Si SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE SI TITLURI PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2018

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+60.16+00.17)

00.01 SF

145.350.000

117.037.000

75.902.767

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

-6.537.000

-9.698.000

7.547.089

C. VENITURÎ NEFISCALE ( cod 00 13+00.14)

00.12

-6.537.000

-9.698.000

7.547.089

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

6.421.000

4.954.000

3.845.489

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30-10.09+30.10.50)

30.10

6.421.000

4.954.000

3.845.489

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.1 .05.30)

30.10 05

6.421.000

4.954.000

3.845.489

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30 10.05.30

6.421.000

4.954.000

3.845.489

VIZAT

Spre neschimbare, SECRETAR,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

-12.958.000

-14.652.000

3.701.600

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10,09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

22.263.000

17.078.000

10.946.765

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

1.834.000

1.253.000

2.79G.284

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

72.000

69.000

16.834

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33,10.14

17.082.000

12.957.000

6.680.056

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

200.000

158.000

9.300

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3.075.000

2.641.000

1.450.291

"liverse venituri (cod 36.10,04+36.10.32+36.10.50)

36,10

1.631.000

1.308.000

997.172

Alte venituri

36.10.50

1 631.000

1.308.000

997.172

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10 01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-36.852.000

-33.038.000

-8.242.337

Donații si sponsorizări*’*)

37.10.01

344.000

282.000

43.963

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.10.03

-37.196.000

-33.320.000

-8.286.300

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

7.356.000

7.010.000

2.965.651

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

7.356.000

7.010.000

2.965.651

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

7.356.000

7.010.000

2.965.651

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

7.356.000

7.010.000

2.965.651

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

144.531.000

119.725.000

65.390.027

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

144.531.000

119.725.000

65.390.027

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10

144.531.000

119.725000

65.390.027

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

143.531.000

118.725.000

65.390.027

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1.000.000

1.000.000

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

145.350.000

117.037.000

66.183.013

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

145.350.000

117.037.000

66.183.013

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

145.350.00.;

117.037.000

66.469.416

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33 049 000

25.992000

20.474.280

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

112.063.000

90.844.000

45.854.890

VIZAT
I Spre neschimbare, ’ SECRETAR

lipii

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.18 +59.11 +59.12 +59.15 +59 17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

238.000

201.000

140.246

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente oersoanelor cu handicap neincadrate

59.40

235 000

198.000

140.246

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT{85.01)

85

0

0

-286.404

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.0'’ 01)

85.01

0

0

-286.404

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-286.404

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

122.756.000

98.102.000

56.217.385

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

29.884.000

24.079.000

9.885.378

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

29.884.000

24.079.000

9.885.378

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29.884.000

24.079.000

9.885.378

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.464.000

6.373.000

3.309.867

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

22.378.000

17.664.000

6.552.190

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59 02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

42.000

42.000

23.320

Despăgubiri civile

59.17

3.000

3.000

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

39.000

39.000

23.320

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.G2)

65.10 03

18.139.000

13.964.000

5.737.444

învățământ preșcolar

65 10.03.01

16 856.000

12.888.000

5.567.327

învățământ primar

65.10.03.02

1.283.000

1.076.000

170.117

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

65.10.04

6.151.000

5.265.000

1.246.801

învățământ secundar inferior

65.10.04 01

2.804.000

2.356.000

541.855

învățământ secundar superior

65.10.04 02

3.347.000

2.909.000

704.946

învățământ postliceal

65.10.05

5.226.000

4.488.000

2.848.283

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 6510.07.04)

65.1007

368.000

362.000

52.849

învățământ special

65.10.07.04

368.000

362.000

52.849

- —

SANATATE (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.56)

66.10

1,050.000

1.050.000

1.889

VIZAT
Spre neschimbare.

secretar.

M-C -l"“’     "      ' " '

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1.050.000

1.050.000

1.889

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.050.000

1.050.000

1.889

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.050.000

1.050.000

1.889

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

6602.06

1.000.000

1.000.000

0

Spitale generale

66.02.06.01

1.000.000

1.000.000

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

50.000

50.000

1.889

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

50.000

50.000

1.889

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.06+67.10.50)

67.10

91.786.000

72.937.000

46.330.118

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

91.786.000

72.937.000

46.330,118

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

91.786.000

72.937.000

46.616.522

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.212.000

13.267.000

11.695.062

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

74 479 000

59.595 000

34.862.484

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

95.000

75.000

58.976

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

95.000

75.000

58.976

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

-286.404

Plăti efectuate in anii orecedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01 .01)

85.01

0

0

-286.404

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0

0

-286.404

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.1003.02 la 67 10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

67.10 03

5.675.000

5.183.000

2.112.956

JCase de cultura

67 10.03.06

5.675.000

5.183.000

2.112.956

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

86.111.000

67.754.000

44.217.163

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA (cod

68.10.04+68.10.05+68.10.06+68.10.10+68.10.11+68.10.12+ 68.10.15+68.10.50)

68.10

36.000

36.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

36.000

36.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36.000

36.000

0

TITLUL (I BUNURI SI SERVICII

20

36.000

36.000

0

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50 50)

68.10.50

36.000

36.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68 10.50.50

36.000

36.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

7.015.000

5.587.000

4.334.169

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la 70.10.07+70.10.50)

70.10

7.015.000

5.587.000

4.334.169

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

7.015.000

5.587.000

4.334 169

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+5C+51SF+55SF+57+59)

01

7.015.000

5.587.000

4.334.169

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.045.000

3 073 000

2.769.064

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.900.000

2.454.000

1.527.485

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+5935)

59

70.000

60.000

37.620

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

70.000

60.000

37.620

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

70.10.04

7.015.000

5.587.000

4.334.169

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

15.579.000

13.348.00i

5.631.459

TRANSPORTURI (cod 84.1G.03+84.10.04+84.10.06+84.10.50)

84.10

15.579.000

13.348.000

5.631.459

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

: • • : ■ ■ ■ ■ .

15.579000

13.348.01 0

5 631.459

CHELTUIELI CURENTE (cod 1C+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15.579,000

13.348.000

5.631.459

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.328.000

3.279.000

2.700.287

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.220.000

10.045.000

2.910.842

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59 01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

31.000

24.000

20.330

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

31.000

24.000

20.330

J                                                      .

Din total capitol:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

15.579.000

13.348.000

5.631.459

1_ ... .

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

9.719.754

REZERVE

97.10

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0

0

9 719.754

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

9.719.754

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) -TOTAL

00.01 SD

46.238.000

42.250.000

8.286.3C 3

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

37.196.000

33.320.000

8.285.30C

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00 14)

00.12

37.196.000

33.320.000

8.286.300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

00.14

37.196.000

33.320.000

8.286.300

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

37.196.000

33.320.000

8.286.300

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

37.196 000

33.320.000

8.286.300

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

2.512.000

2.400.000

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

2.512.000

2.400.000

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

2.512.000

2.400.000

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

2.512.000

2.400.000

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6.530 000

6.530.00'

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43 10)

00.18

6.530.00C

6.530.000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.32+43.10.35+43.10.36)

43.10

6.530.000

6.530.00C

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43 10.14

6.530.000

6.530 000

0

I

CHELTUIELILE SECȚIUNI! DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

46.238.000

42.250.000

8.286.297

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

46.238.020

42.250,000

8.286.297

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

46.238.000

42.250.000

8.286.297

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

46.238.000

42.250.000

3.286,297

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

45.148.000

41.345.000

8.226.809

| Construcții

71.01.01

14.382.000

12.093.000

1.323.338

IENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15.670.000

14.458.000

3.873.566

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

1.366.000

1.064.000

128.194

Alte active fixe

71.01.30

13.730.000

13.730.000

2.901.711

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

1.090.000

905.000

59.489

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.13/

63.10

29.799.9 00

27.095.000

4.533.040

INVATAMANT (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.101

35.000

35.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85) CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

35.000

35.000

35.000

35.000

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

35.000

35.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

35.000

35.000

0

TMasini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

22.000

22.000

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

13.000

13.000

0

Din total capitol:

învățământ postliceal

65.10.05

35.000

35.000

0

J

SANATATE (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

6.530.000

6.530.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

' ■ ////■

6.530.000

6.531' 000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.530.000

6.530.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6.530.000

6.530.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.700.000

5.700.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

5.318.000

5.318.000

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

382.000

382.000

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

830.000

830.000

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.G3)

66.10.06

6530.600

6.530.000

0

Spitale generale

66.10.06.01

6.530.000

6.530.000

0

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67/.1.03+67.10.05+67.10.06+67.13 50)

67.10

23.234.000

20.530.000

4.533.040

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

23.234.000

20.530.000

4.533.L40

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

23.234.000

20.530 .COC

4.533.040

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

23.234.000

20.530.000

4.533 040

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

23.234.000

20.530.000

4.533.040

Construcții

71.01.01

9.520.000

7.343.000

1.246.538

Mașini, echipamente si mijloace de transDort

71.01 02

1.682.000

1.457.000

293.545

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01 03

949.000

647.000

106.194

Alte active fixe

71.01.30

11.083.000

11.083.000

2.886.762

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.10.03.02 la 67.10.03.08+67.10.03.12+67.10.03.30)

67.10.03

254.000

254.000

81.965

ȚCase de cultura

67 10.03.06

254.000

254.000

81 965

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

22.980.0C0

20.276.000

4.451.075

Partea a !V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUELICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

2.512.0Cr

2.400.000

0

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (cod 70.10.03+70.10.05 la 70.10.07+70.10.50)

70.10

2.512.000

2.400.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

2.512.000

2.400.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.512.000

2.400.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2.512.000

2.400.000

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.C1 03+71.01.30)

71.01

2-512.000

2.400.000

0

Construcții

71.01.01

2.473.000

2.361.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transDort

71.01.02

10.000

10.000

0

Alte active fixe

71.01.30

29.000

29.000

0

Din total capitol:

Servicii si dezvoltare publica

70.10.04

2.512.000

2.400 000

0

Partea a V- a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

13.927 000

12.755.000

3 753.258

TRANSPORTURI (cod 84.10.03+84.10.04+84.10 06+8410.50)

84.10

13.927.000

12.755.000

3.753.258

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

13.927 000

12.755.000

3.753.258

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

13.927 000

12.755.000

3.753.258

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

13.927 000

12.755.000

3.753.258

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 03+71.01.30)

71.01

13.667.000

-J2J68ÎLQQG.

3.693 769

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite bugetare

încasări/ plăti efectuate la 30.09.2018

Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi trimestriale cumulate (trim III)

Construcții

71.01.01

2.389.000

2.389.000

76.800

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01 02

8.638.000

7.651.000

3.580.021

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01 03

22.000

22.000

22.000

Alte active fixe

71.01.30

2.618.000

2.618.000

14.948

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

260.000

75.000

59.489

11

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

13.927.000

12.755.000

3.753.258

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

2

REZERVE

97.10

EXCEDENT 98.10.97

98.10

0

0

2

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

2

VIZAT

Spre neschimbare.

SECRETAR.