Hotărârea nr. 331/2018

Hotărâre 331 - pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioareROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


1913-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de

Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 116184/22.10.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28,03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

■-A

. ;^:fy\rt. 81 alin. (2) lit. „e“ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică Ip^l^-rcpublicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. Sector 2 nr. 174/13.1 1.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 4422185/15.10.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 113894/16.10.2018;

  • - Adresa Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 nr. 66552/61567/10.07.2018;

  • - Hotărârea Consiliului Generai al Municipiului București nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și ROF- ul pentru Primăria Sectorului 2;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1901/29.08.2018 privind acordarea vizei “Bun de plată” pe documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate sau din eare reies obligații de plată pentru acțiunile și activitățile coordonate și finanțate direct de Primarul Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se aprobă modificarea anexei nr. 6 - Regulamentul de organizare și funeționare al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 174/13.1 1.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2,


cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției

Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează aplicabilitatea.

Art.III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Ilotârâren nr. 331

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 13 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.