Hotărârea nr. 332/2018

Hotărâre 332 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti



ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2




ROMANIA


191 a 2018 [SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind, aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 122-124,

Sectorul 2 al Municipiului București


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr.122-124, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 112279/11.10.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 112278/11.10.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 3 CA 1/4 din 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 ai municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

  • - Hoțararea C Regulamentului II urbanișnîtș; amșm

  • - Hotărârea/ Regulament 1 ’ Teritoriului și de


Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea ocal de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de Ljare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” le organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e ” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, București - Cămin studențesc - S+P+3E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art,4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la



ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2






www.ps2.ro - Suacfa Chirislighîor nr. 11*15. Tel: -*(4.021} 205.&0.'00 F»xr ♦(4021) 200.C0.9i


V&AT spre nh^chimbarG, SECRETAR,


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 112278/11.10.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

BD. LACUL TEI NR, 122-124, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. — Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, București avizat sub nr. 3 CA 1/4 din 17.01.2018, a fost îndeplinită procedura de consultarea și informarea publicului, propunerea de edificare cămin studențesc -S+P+3E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Sector 2, București avizat sub nr. 3 CA 1/4 din 17.01.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

întocmit: 3ex:ing. Al





\',lr î r,

. < - ■ <,



ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2


wwMfpv2.ro * St'ad* Chtristițiifcr nr. 11.11, Tot: +{.4021.2C9.CO.OO F»y:+{4(k21) 209.€0.81


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR ' INTRARE



Ca urmare a cererii adresate de *1                                                                          cu domiciliul/sediul*2) Bd.

Sector 2, București, cod poștal ........, telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr

completată cu nr.                                            în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 3 CA 1/4 din 17.01.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) CĂMIN STUDENȚESC - S+P+3E, GENERAT DE IMOBILUL DIN BD. LACUL TEI NR. 122-124, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul propus în vederea detalierii edificabitului arc o suprafață de 27,769,0mp format din teren și construcțiile existente pe acesta, reprezintă proprietatea Universității Tehnice de Construcții București, conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3717/16.05.2012, conform extras de carte funciară nr. 207306/05.12.2017 și CU nr. 506 / 54”L” din 25.05.2017 cu valabilitate 24 luni și delimitat de următoarele repere urbane; Bd. Lacul Tei x Str. Cristea Mateescu x Slr. Bălteni.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în zona ”CB1 - zonă situată în afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanță supramunicipală și municipală, subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate în care pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 50%, și CUT maxim = 2,4 mp. ADC/mp. teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT=2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri, conform Planului Urbanistic General ai Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și certificatului de urbanism nr. 506 / 54”L” din 25.05.2017 cu valabilitate 24 luni.

Funcțiuni predominante: subzona serviciilor publice;

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max. = 50%

 • - CUT. max. = 2,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament = dacă înălțimea clădirii în planul aliniamentului depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față dc distanța dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 4.0 metri, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; fac excepție dc la aceasta regulă numai situațiile de marcare prin plus de înălțime a intersecțiilor și racordările de înălțime a clădirilor între străzi cu lățimi diferite.

 • - retrageri minime față de limitele laterale- clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei ia o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cei mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 5,Om;

 • - retrageri minime Țață de limitele posterioare = clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cei puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

- retrageri minime față de limitele laterale = amplasat cuplat cu corpul C 9 (Laborator Hidraulică și Protecția Mediului), retras cu min. 17,Om față de căminul nr. 5, min. 9,Om retras față dc blocul administrativ și min. 5,5m retras față de corpul C4 (Facultatea de Hidraulică), cu respectarea planului anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = amplasat cuplat cu corpul C 9 (Laborator Hidraulică și Protecția Mediului), retras cu min. 17,Om față de căminul nr. 5, min. 9,Om retras față de blocul administrativ și min. 5,5m retras față de corpul C4 (Facultatea de Hidraulică), cu respectarea planului anexat, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1684480/21.12.2017, și planului de reglementări anexat;

 • - echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate și planșa de rețele edilitare semnată de specialist atestat RUR - ing. Maria Alina MAREȘ - RUR- F4.G1;

 • - S+P+3E; POT=4l%, CUT=1,65, H. maxim=14,0m;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu. în vederea emiterii AC se vor respecta condițiile impuse dc legislație în vigoare pentru destinația propusă.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate eu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate ta dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. nr. 506 / 54”L” din 25.05.2017 cu valabilitate 24 luni emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria CJ nr. 2315420/28.11.2017.


v&at spre niejSchimbare, SECRETAR,



Arhitect» șef, /

Arh. urb. AllnaiAlisa BRÂTU


Comisia Tehnica de Ah^enai^rea Teritoriului și Urbani sui a Sectorului 2; prof.dr.a prof.dr.arh. Mircea Silv>WfHlRA, conf.dr.aili Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. C întocmit: iri’giner Aleiahn^a Lazăr/4ex.

Ediția // Revizia l J


Șef Serviciu, îng. Mâria DARABAN

W"

proEar.ari


^orin MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, proEar.arh. Mihai COCHECI, lin SÂRBU.                                   V


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 ■respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.                                                                              .


wțî

•5 \         \

,.4.11

l-



EDIFICABIL MAXIM PROPUS:


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


Profil PC 2-2

Strada Cristea Matccstu

Strada Balteni


ax

menținut



spre ’tnbare,

secretar,

3.5  2.5


Profil PC 3-3 StradaTeiul Doamnei


UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII

BUCUREȘTI


/Tenefici?/ UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI Investitor: CNI S.A.

“Obiectiv: Construirea unui cămin studențesc prin Programul National de Construcții de Interes Pubiic sau Social care se derulează prin Compania Naționala de Investiții - "CNI" - S.A.

Adresa: Bulevardul Lacul Tei nr. 122-124, sector 2, București

Proiect nov 2017

Faza

P.U.D.

Scara

1:500

Planșa nr.

A-07

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE