Hotărârea nr. 335/2018

Hotărâre 335 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 32 Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


191 3-2013 I SĂRBÂTORtM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Geamandurii nr. 32 Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 32, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr, 89172/14.08.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 89173/14.08.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Geamandurii nr. 32, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 32 CA 3/8 din 02.05.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-* Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Terțtoriuli|i și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei '«M|

.' X-" 7 v.


TeJrhiCe de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

art- 45 a^n- (?) și ari. 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 ''lfiÂiĂfrî$ind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Geamandurii nr. 32, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - P parțial liber+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 26.10.201S cu respectarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 215/20(11, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.

ROMANIA


www ps2.ro - Strada Chirisliglilor nr. 11-13. Toi: -*(40211 209.60.0i Foxr +(4021) 200.CO.SI


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


S.A.D.


VtXÂT spre neschimbate, SECRETAR,


Nr. 89173/14.08.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. GEAMANDURII NR. 32, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Geamandurii nr. 32, Sector 2, București avizat sub nr. 32 CA 3/8 din 02.05.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - P parțial liber +2E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fî consultată la Secțiunea Informații Publice ■ fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Geamandurii nr. 32, Sector 2, București avizat sub nr. 32 CA 3/8 din 02.05.2018, s-a prezentat la dosar acordul vecinului pentru amplasare pe limita de proprietate, s-a prezentat un studiu de însorire, a fost afișat panoul la teren și s-a făcut dovada notificării vecinului din dreapta.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
www.psîro - Slmda CNristigiilor nr. 11.-13. *To>: *(40!1| 200.60.00 Fjx: r(40Z1) 209.60.01

DIRECȚIA U.BaJnISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

ROMÂNIA I Anexa nr. j la H.C.L.S2 nr.

Sector 2 Municipii! București

Arhitect-șef     I.....    ............, .............--------------.—


PRIMĂRI SECTOR 2 BUCUREȘTI — CABINET SECRE;

INTR-AREL m. 4


Nr.


LunaCa urmare a cererii adresate de *1)                          cu domiciiiul/sediui*2) municipiul București, cod poștal.........sector 2,

telcfon/fax......., e-mail..........înregistrată la nr.             completată cu nr.                    în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 32 CA 3/8 din 02.05.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3)) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - P. parțial liber+2E+M generat de imobilul din STRADA GEAMANDURII NR. 32, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Geamnadurii și str. Suceava: conform acte de proprietate =325,00mp și măsurători cadastralc=316,00mi) conform extras de carte funciară prezentat).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior:: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lle” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P. Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018, conform PUZ Inel Median - TI, terenul este amplasat în UTR l_38 - POT=45%, CUT=1,3, se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;- CUT admis - P+2E+M=1,57.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - I I max = P+2E

-POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris in volumul acoperișului în suprafață dc maxim 60% din aria construită și să sc înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun în regim retras cu min. 3,Om față de aliniament. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = dreapta: retras cu min. 5,Om (față dc nr. 30 din strada Geamanadurii), cu balcoane pe maxim 1/3 din fațadă; stânga: retras cu min, 3,Om față de această limită, respectiv față de Strada Suceava, cu respectarea Codului Civil; Construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage față de limitele de proprietate astfel încât vor fi respectați indicatorii urbanistici admiși; Se va respecta alinierea impusă prin PUZ Inel Median - UTR 1_38 privind retragerea obligatorie față de aliniamentul străzii Geamandurii - min.3,0m, fără ieșiri în consolă către domeniul public. Parterul va fi parțial liber în vederea asigurării locurilor de parcare, în caz contrar construcția va fi prevăzută cir subsol.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = pe limita posterioară, cu respectarea acordului notarial prezentat la dosar și conform planului anexat;

 • - circulații și accese: din Strada Geamnadurii conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1626236/24.05.2018 și planului anexat,

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR;

 • -    P.O.T.=45%, CUT=1,57, FI. P+2E= 12s0m; mansarda se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită și să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade;

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02.05.2018 se avizează favorabil Pianul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urhanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 203/12’’G” dm''27.02.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei confortr chitanță spriî AII^ÎTTTWW? >.07.2018.


spre ne&chlmbare, SECRETAR,


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriulîd și Urbanism


Comisia Tehnică de Amcnâu. prof.dr.arh. Mircea Silviu C11HG întocmit: ing. Alexandra LAZA-4 Ediția 1/ Revizia l           >


/eritoriului siJJrbai-y..

dr.arh. Georgică MÎ ZWMex.ițvicjn, fîABAN liliaî COCHECI,


Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau                        . ... ...          /   .....

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în

cadrul firmei.                           .

2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

31 Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului șî urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


_

STR. GEAMANDURII NR. 32

T;a»l1X./£X'JW 10S

Anexa nr.   —ta M.CLL.S2

SECTOR 2, BUCUREȘTI

PLAN CADASTRAL scara 1:500 aferent imobilului situat in Str. Geamandurii nr. 32, sector 2, București


BILANȚ TERITO

■  ■ -•"mr

l  —-

(mp)

%

SUPRAFAȚA TEREN

316,00

100

SUPRAF. CONSTRUITA PROPUSĂ

143,00

45

SUPRAF. SPAȚII VERZI

80,00

25

SUPRAF. CIRCULAȚII

93,00

30