Hotărârea nr. 337/2018

Hotărâre 337 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Amidonului nr. 10-12 Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2ROMANIA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Amidonului nr. 10-i2 Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Amidonului nr. 10-12, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 105120/25.09.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 105122/25.09,2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Amidonului nr. 10-12, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 45 CA 4/11 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

 • - Hotărârea Regulam^itu^h] urbanism și âmei

 • - - Hotărârea


Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de .ajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

Consiliului Local Sector 2 ni-. 27/25.04,2016 privind aprobarea”

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin. (2) și ari. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimai,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Amidonului nr. 10-12, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - P. parțial liber (parcare)+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


integral în Monitorul Oficial al Municipiului


Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.ROMÂNIA


www ps2.ro - Strnd» CNristig Iilor ne. H-iX Toi: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 20'9.00.31


yiZAT spre rwfechimbare, SECRETAR,

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 105122/25.09.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR, AMIDONULUI NR. 10-12, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urinare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str, Amidonului nr. 10-12, Sector 2, București avizat sub nr. 45 CA 4/11 din 12.06.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - P parțial liber (parcare)+2E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U D pentru imobilul din - Str. Amidonului nr. 10-12, Sector 2, București avizat sub nr. 45 CA 4/11 din 12.06.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. La faza PUD nu s-au primit obiecții din partea vecinilor. S-a prezentat un studiu de însorim cu concluzii din care rezultă că se respectă Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și a fost afișat la teren panoul privind intenția de elaborare Planului Urbanistic de Detaliu.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMANIA

ww^ pi:2 rc - Strada ChfrivVgHlor -tr.       Tel: +(i02l > 209 >0.60 Fax *(4G21) 209.C0.9*

DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arliitect-șef


OKU(QR 2 BU

, CABINET SECRET/

INTRARE


Ca urmare a cererii adresate de *1)                                                                                            , cu dojniciliuJ/sediul*2)

București, cod poștal........, telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.

completată cu nr.                                           în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 45 CA 4/11 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) înrobii de locuințe colective - P. parțial liber (parcare)+2E, generat de imobilul din Str. Amidonului nr. 10-12, Sector 2, București.

Amplasare, delimitare, suprafața zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; Str. Amidonului și Str. Sânmedru în suprafață totală de 314, Omp (326, Omp din măsurători) este proprietate persoană juridică conform acte prezentate la dosar.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „L2a” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E, în care POT maxim =45%, CUT admis=max. 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și certificatului de urbanism nr. 194/26”C” din 27.02.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H. max. = P+2E;

 • - P.O.T. max. = 45%;

-C.U.T. max = 1,3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0 - 4,0 metri;

 • - retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită ia o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața dc maxim 12.0 mp. construiți Ia sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D. nropuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = min. 3,Om retras față de limita stângă și dreaptă de proprietate; Se pot proiecta balcoane /logii la etajele superioare pe maxim 1/3 din fațadă - maxim l,0m, cu respectarea Codului Civil și planului de reglementări anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 5,0 m conform planului anexat; Se pot proiecta balcoane / logii pe maxim 1/3 din fațadă cu respectarea Codului Civil.

- circulații și accese: accesul se va realiza din Str. Amidonului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1607794/29.03.2018 și planului de reglementări anexat;

echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare cu respectarea avizelor de rețele prezentate și condițiilor impuse prin avizele de utilități prezentate;

POT=45%, CUT=1,3, H. maxim în planul fațadei =10,Om; Construcția se va încadra în edificabilul maxim admis prin PUD și se va retrage față de limitele de proprietate astfel încât se va respecta POT=maxim. 45%, CUT=max. 1,3, Construcția se poate proiecta cu subsol în vederea asigurării locurilor de parcare, după caz.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.06.2018 se avizează favorabil Planii! Urbanistic dc Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 194/26”C” din 27.02.2.018 eiw           ia Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 2693/12.03.2018.


(spre Schimbare, L?


Ărhitee
Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sector i I; urof.dr.afb.'Floriii MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.aq/. Mihai COCHEC1, CHIR A, conf.dr.arh. Georgică MITRpCIjEf conf.dr. arh.- Cătălin SÂRBU.

Cod SADU - AVA

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2-' Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.                                                                               .


INVENTAR DE COORDONATE $WO 70

Nr. Pot.

X[ffl]

Y[m]

1

330311 411 ...... .

șssamis

2

330327,821

588849,522

3

F 330321061

58884315T

4

h 3WO9^1...

5

330304510

588861,156

6

330304 523

588861.187

7

330304 266

588861 441

8

"130310.808

683567 626

9

330309,536

588866,376

10

330330,626“

685852.410

11

3503M7T3

1888S41W

12

"iskhom

13

.....350317.430 '

—TSgBST^T ~

14

3301Î4 16

'   688aT078@2“


PRINCIPALII INDICATORI A CONSTRUCȚIEI REZULTATE

 • - Raglmul de înălțime * P+2E

 • - Umax In planul fațadei »I0 m

> Suprafața construita desfășurata maxima • 423.3 mp H,max. se mascara de la cota terenului înainte de sltematiwe -PARCĂRILE SE VOR REALIZA LA NIVELUL PARTERUL PARȚIAL LIBER


>S® « pastr» distante dt minim 1 meni imrg fornUul swwuli. ingra/it «pwind proixietervlwi vecin si fare«stra pentru wt-lere conform An, 6Us, sett^nM I, Codul Civil ■Sa pești ieși ln contai» peste li wta aptabilultil cu tfipMtarM Citii

■MMMMmM__________

EXISTENT

______________-____

PROPUS

SUPRAFAȚA

PROCENT

SUPRAFAȚA

PROCENT

Suprafața construita

propusa spre demolare:

CI Sl wnp ”

C2 9,00 mp

G 44,00 mp

32,21%

Wmp

45,00%

Circulații, platforme si spatii verzi

$1,00 mp

67, n%

286,00 mp

35,00%

TOTAL TEREN

326 mp

100,00%

—-----

328 fflp

100,00%