Hotărârea nr. 338/2018

Hotărâre 338 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Heliade între Vii nr. 38-40, Sectorul 2 al Municipiului BucureştiROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA

www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Heliade între Vii nr. 38-40, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Heliade între Vii nr. 38-40, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 116494/23.10.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului ni-. 116495/23.10.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Heliade între X i nr. 38-40, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 ai Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 57 CA 5/14 din 02.08.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbamșțm și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

/T^Plotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25,04.2016 privind aprobarea” RjMjJarnentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul ari. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Heliade între Vii nr. 38-40, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la

îndeplinire a prezentei hotărâri.Ar.t^H/ne^nta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

ROMÂNIA


wwwpsî.ro - Strada Chiristfgiilor nr. H-13. Toi: +(4.021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209.(0,8 <


VIÎZAT ' spre „wscluinbare.

SECRETAR, _DIRECȚIA URBANISM CADASTRU SI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr.                       2x>/&

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 38-40, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin,(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Heliade între Vii nr. 38-40, Sector 2, București avizat sub nr. 57 CA 5/14 din 02.08.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective P+2E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Heliade între Vii nr. 38-40, Sector 2, București avizat sub nr. 57 CA 5/14 din 02.08.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a prezentat studiu de însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
ROMAMA Municipiul București Primăria Sector 2wwwpiZre - Straif» Chî<l»tlgHlor 1>. 11 .'1. r«l:*(*OSI | SOO.SO.FO Fa» *-(10211 100X10.91


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRUȘI GKS ' ACXci i i

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București?

Arhitect-șefPRIMĂRIA SECTOR 2 BUC CABINET SECRETA intrare. ■


Nr.I.

Ca urmare a cererii adresate de *1)                        prin împuternicit                  , cu domiciliul/sediul*21

Sector 2, București, cod poștal.......telefon/fax........ e-mail..........înregistrată la nr.          completată cu nr.                     în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 57 CA 5/14 din 02.08.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter - P+2E, generat de imobilul din Heliade între Vii nr. 38-40, Sector 2, București.


Amplasare, uenmitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat, format din teren liber de construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane; Strada Doamna Chica x Str. Heliade între Vii în suprafață totală de 500,00mp este proprietate particulară conform acte prezentate ia dosar.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „L3a” - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.30%; C.U.T.=1. în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile dc locuințe colective, acestea vor fi considerate funcționat și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă; pentru P+2E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUI' max = 1,3;


- retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplaseaza. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;


 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:


 • - retrageri minime față de limitele laterale = retragerea față de limita stângă de proprietate rezultă din alinierea construcțiilor existente, referință blocul din strada Doamna Ghica nr. 38, conform plan reglementare anexat; pe limita dreaptă, eventual cu parterul retras în vederea asigurării necesarului de locuri de parcare, cu respectarea Codului Civil și planului de reglementări anexat;

Prin PUD s-a reglementat un maxim de edificabil. La faza DTAC construcția se va conforma astfel încât se va încadra în indicatorii maximi admiși conform Legii 350/2001, cu respectarea avizelor de utilități prezentate,

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = parțial pe limita posterioară, apoi retras cu min. 3,Om față de aceasta, conform planului anexat;

 • - circulații și accese: accesul se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1424055/28.06.2018 și planului de reglementări anexat fără afectarea proprietăților învecinate;

echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate ;

POT=45%, CUT=1,3, H.maxim în planul fațadei =10,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02.08.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1484/28”H" din 20,12.2017 emis de Primăria Sectorului 2 și se taxe cu 13,0 lei conform chitanță seria SF nr. 1888/07.09.2018.


VCW I spre neschimbate, SECHlHAR, _
ectorulufî: prof.dr.arh. Florin MACHEDON, prof. dr. arh Angelica STAN, profdr țcea Silviu CHIRA, conf.dr.arli. Georgică MtZLACHExLjnf.dr.arh. Cătălin SÂRBU.


Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism prof.dr.arh. Mir

Redactat: AII.

IJitia 1 Rc^tj!Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

b Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau                          . ... ... ț. .        .......

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in bazaPUZS2 respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


K/orof


•‘2Î76X2


«wrj


236196 W?»


22O3MS*


HCUAOf tfrfHf Va NK X


STR. HEUADE INTRE VII NR.3S BUCUREȘTI, SECTOR

LEGENDA


PROPRIETĂȚI PRIVATE PERSOANE FIZICE/JURIDICE


DOMENIUL PUBLIC _

nTcipiul bucurești

C’.țjn^lKQlOiil PiETbr5|Ât^' AUT ' ȘCOALA GIMNAZIU___________


X ‘♦'■wpatiți LA AVIWL CRL URBANțSTICJ UTRX3a-


SUPRAFAȚA TERENULUI din acte


PROIECT: PUD

STR. HEUADE INTRE VH NR.M-40 SECTOR 2, BUCUREȘTI