Hotărârea nr. 339/2018

Hotărâre 339 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1918-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

Analizând:

  • - Nota de fundamentare nr. 116801/23.10.2018 prezentată de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 117347/25.10.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 116884/24.10.2018 întocmită de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Certificatul de Nomenclatură Stradală nr. 45792/24.11.2016 emis de Primăria Orașului Pantelimon;


  • - Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. 111907 Pantelimon emis în data 02.04.2018;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, ^.precum Și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din

-            cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 București nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Nita Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 343/2010 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 se modifică și se completează în ceea ce privește imobilul situat în Șoseaua Biruinței nr. 23-25, aflat în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 și menționat la pozițiile de la 1 la 12 (paginile 7-9), în sensul înscrierii în mod corect a adresei poștale, respectiv Strada Biruinței nr. 147-149 Ilfov.

Art.II. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului București spre a fi însușită.

Art.III. Direcția Administrație Publică Locala va comunica prezenta hotărâre structurilor si persoanelor cu sarcini in executare.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București in ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare