Hotărârea nr. 340/2018

Hotărâre 340 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. Soldat Răduţă Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduţă Gheorghe nr. 2), precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HO TÂ[RARE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. Soldat Răduță Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduță Gheorghe nr. 2), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. Soldat Răduță Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduță Gheorghe nr. 2), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 4258/15.10.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

.....        iportul de specialitate nr. 117184/24.10.2018 prezentat de Direcția Juridică,

Legislație. Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

completările ulterioare;

- art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 10825/13.06.2008, modificată și completată prin Dispoziția Primarului General nr. 11392/31.03.2009;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață totală de 290 m.p, situat în București, Sector 2, str. Soldat Răduță Gheorghe FN (fosta Str. Soldat Răduță Gheorghe nr. 2), precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în vederea redării destinației de învățământ.


1, se identifică conform planului de

amplasament ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Prețul de achiziție al terenului menționat la art. 1 se achită din bugetul local al

Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 340

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

9<2- 4-f CZ.. ‘Sedb-'HCtlyrt


fur>doti


Perete decoroiiv din caramidb\n


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE SI INFORMARE COMISIA PENTRU APLICAREA LEGII 10/2001 DOSAR Nr.29131; Nr.22988 si Nr.25979 NOTIFICAREA Nr.434/2002 si 435/2002 PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500

MAR.IA, expropriat prin decret Nr.408/12.07.1973, Anexa IA, poziția 127, revendicat de moștenitorii: CONSTANTIN, BURUC PARASCIVA si SUCIU MARIA


□ A-B-C-D-E-F-G-H Imobil teren in suprafața de 719mp situat in București fosta Str.Raduta Gheorghe sold. Nr.2 Sector 2, proprietari de drept defunctii PODEANU GHEORGHE si PODEANU Tabel 25, PODEANU din care:

 • □ A-a-43-45-d Teren in suprafața de 361mp liber

construcții, ocupat de grădiniță nr.23;/i! ‘ ,. M:-u'       -

 • □ a-b-39-40-41-44-59-45-43 Teren in suprafața 156mp ocupat de spatii verzi;

 • □ d-45-59-c Teren in suprafața de 23mp ocupat trotuar;

  de


  de


  de


 • □ b-B-C-D-E-F-G-H-c Teren in suprafața ..de 179mp ocupat de alee stradala intre blocuri.