Hotărârea nr. 341/2018

Hotărâre 341 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă totală de 823 m.p, situat în București, Sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIA


1913-2018 I SÂQBÂTORIM ÎMPREUNA


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 2O9.6o7il


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață totală de 823 m.p, situat în București, Sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață totală de 823 m.p, situat în București, Sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 4256/15.10.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

,.y^7 Raportul de specialitate nr. 1 17185/24.10.2018 prezentat de Direcția Juridică, ^gu|^,'^pjislație. Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și

Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 14003/01.07.2011;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafață totală de 823,00 m.p, situat în București, Sector 2, str. Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector


2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în vederea

redării destinației de învățământ.

Art.2 Imobilul teren menționat la articolul 1 se identifică conform planului de amplasament ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Prețul de achiziție al terenului menționat la art. 1 se achită din bugetul local al Sectorului 2 Municipiului București.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr. 341

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.STRADA AUREL VLAICU (NC 231912)PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

Suprafața niasurata a imobilului (rrf)

Adresa imobilului

823

!       Strada Aurel Vlaicu, nr. 32. LOT 2

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Sector 2


527940


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Catogoria do folosința

Suprafața (">’)

Mențiuni

Cc

823

Neimprejmuil intre puncleîo 1-2-3-4. împrejmuit cu gard do beton Intre punctele 4-30'31-35-34-22-23-24-1

Total

823

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața conslnpla b sol (m?)

Mențiuni

.....

Total

L

/k*

Z-S?--__v.

Suprafața totala masurata a imobilului = 823 m ‘

Suprafața din act = l425m*                                t             7—

întocmit: IQVCIQGLU MARGARETA


■<»------ep-——4

^onDnn                     I

■iitlS RO . g S.C. GcONO.wI,