Hotărârea nr. 342/2018

Hotărâre 342 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziţioneze pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, terenul situat în str. Biruinţei nr. 147-149, oraş Pantelimon, judeţ Ilfov şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 – prin Administraţia Domeniului Public Sector 2ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


1918-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în str. Biruinței nr. 147-149, oraș Pantelimon, județ Ilfov și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 - prin Administrația Domeniului Public Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în str. Biruinței nr. 147-149, oraș Pantelimon, județ Ilfov și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 -prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 117202/24.10.2018 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 117293/24.10.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Minuta Comisiei de negociere constituită în baza H.C.L. Sector 2 nr. 245/20.07.2018 și a Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 1893/28.08.2018 pentru

^achiziționarea bunului imobil denumit „Sera Pantelimon” situat în orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149, încheiată în data de 22.10.2018;

  • - Sentința civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curții de Apel București, privind restituirea terenului aferent „Serelor Pantelimon” în proprietatea unor persoane fizice;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • -  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2;

  • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 245/20.07.2018 privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județ Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, ca în numele și pentru Municipiul București, să achiziționeze terenul în suprafață de 45000 mp, situat în str. Biruinței nr. 147-149, oraș Pantelimon, județul Ilfov, pe care sunt amplasate „Serele Pantelimon”, construcții inventariate în domeniul public al Municipiului

București, precum și pentru transmiterea terenului în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, pentru a asigura continuitatea activității de producere de material dendro - floricol, modernizarea și extinderea obiectivului „Serele Pantelimon”.

Art. 2 Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică conform planului de amplasament potrivit anexei, ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prețul de achiziție al terenului menționat la art. 1 se achită din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 4 Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului Local Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului terenului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al


CONTRASEMNEAZĂ PENȚRțJ LEGALITATE ÎN TEMEIU^A^L 47Î)ÎN LE'GEA Njf ijf/2001, REPUBLICAT.

Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

TerenNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

111907

Din acte: 45.000 Măsură ta: 45.013

Imobilul este împrejmuit pe toate laturile, cu gard din placi prefabricate.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:

45.000 Masurata:

45.013

57

540,543

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (»(m)

1

• .2

340.548

2

3

59.938

3

4

30.149

4

5

25.787

5

6

223.325


spre

1 SECRETAR,^^prevederile Legii