Hotărârea nr. 343/2018

Hotărâre 343 - pentru completarea anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.73/2018 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Centrului Cultural Mihai EminescuROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.73/2018 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017privind aprobarea Organigramei, Statului de

funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Cultural Mihai

Eminescu

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.73/2018 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 113598/15.10.2018 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 114948/18.10.2018 întocmit de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Adresa nr. 114550/23.10.2018 întocmită de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea si desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare;

<&/f^^£'Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 Ut. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l La articolul 6 din anexa nr.3 din H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu următoarele puncte isi modifica conținutul astfel:

 • a) elaborarea unor activități, proiecte și programe culturale, artistice, educative, cultural-religioase, sportive și de tineret, în aer liber ( parcuri, grădini publice, piațete, bulevarde, etc), in instituții publice, in instituții private și în locațiile Centrului Cultural Mihai Eminescu;

 • b) desfășurarea de activități culturale și/sau de divertisment: festivaluri, concerte, proiecții de film, piese de teatru, concursuri, târguri, seminarii, dezbateri, colocvii, expoziții, lansări de carte, vernisaje, serate muzicale, cenacluri, simpozioane și alte acțiuni specifice;

h) promovarea literaturii, a muzicii, a artelor plastic, a meșteșugurilor tradiționale si a sportului;

Art.2 Se completează articolul 6 din anexa nr. 3 din H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018, privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu, cu următoarele activități:

o)  realizarea unor activități de organizare evenimente cu caracter umanitar si/sau filantropic în toate domeniile, în nume propriu sau în colaborare cu Primăria Sector 2, instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 2, organizații non-guvernamentale, instituții de caritate, fundații, asociații, etc.;

p)  organizarea de vernisaje, susținerea si promovarea expozițiilor de artă plastică sau modernă (pictură, sculptură, grafică, fotografie, etc);

q)  organizarea si realizarea unor proiecte, evenimente, activitati, gale de excelenta, baluri de caritate, dineuri, in colaborare cu alte instituții de stat sau private, organizații profesionale, organizații non-guvernamentale, instituții de caritate, fundații, asociații, persoane fizice autorizate, persoane juridice, etc;

r) organizarea de evenimente in cadrul carora se acorda premii, titluri, medalii si


s              Se completează art.7 din anexa nr.3 din H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 privind

modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea

Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu cu următoarele atribuții:

 • v) organizează activitatea instructiv-educativă prin cursuri de specialitate teroretice și practice, cu predare individuală și/sau colectivă, în domeniile : teatru, muzica,

sport, literatura, arte plastice, arta populara, educație (limbi străine, informatica, limba romana, matematica, etc);

w) marcarea prin mijloace cultural artistice a celor mai importante aniversări și evenimente din istoria și cultura națională și internațională ( 1 Martie -Mărțișorul, 8 Martie - Ziua femeii, 1 Iunie - Ziua Copilului, 1 Decembrie - Ziua Naționala a României, 26 Iunie - Ziua drapelului etc.)

 • x) promovarea meseriilor si îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică.

Art.4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București si Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu vor asigura ducerea ia indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.5 Prezenta hotărâre se publica integral in Monitorul Oficial al Municipiului

București.


București, 26.10.2018Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.