Hotărârea nr. 344/2018

Hotărâre 344 - privind aprobarea proiectului „Balul de caritate al Primăriei Sectorului 2 - Împreunăîmplinim un vis”ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2 te®

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului

„ Balul de caritate al Primăriei Sectorului 2 - împreună împlinim un vis ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Balul de caritate al Primăriei Sectorului 2 - împreună împlinim un vis

Analizând:

- Nota de fundamentare nr. 113604/15.10.2018 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 113968/19.10.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 116585/23.10.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 115922/24.10.2018 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

s \ wS

{/■AR
j>-; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea f și desfejșurarea activității așezămintelor culturale;

- H.C.L. Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții ^y^j^a4<egulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu;


In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și-completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul „Balul de caritate al Primăriei Sectorului 2 - împreună împlinim un vis ”, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, să întreprindă toate demersurile necesare pentru a asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 344

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

lu. 3^f/j2O/S


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 2CENTRUL CULTURAL "MIHAI EMINESCU"

Str. Arh. Hârfeu, nr.61,Sector2                        mONet —


tel: 021- 322.69.57 / 326.52.01


tel/fax: 326.21.87


www.centruleminescu.ro


e-niail: centrulcmincscu($yalioo.com


„balul de caritate al PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 împreuna împlinim un vis”

/. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul principal al proiectului este acela de a reinvia spiritul civic al cetățeanului si de a promova ideea de 'întrajutorare a semenilor aflati in necaz.

 • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: 29 noiembrie 2018

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

București, Sectorul 2

4. GRUPUL ȚINTĂ:

Grup tinta: Personalități ale vieții publice, din mediul academic, artistic si sportiv, oameni de afaceri si salariatii administrației publice locale din sectorul 2, dar si alte persoane fizice care isi doresc sa sprijine beneficiarii proiectului.

Beneficiari: copiii si tinerii care suferă de cancer, leucemie si anemii grave, aflati in evidenta unităților medicale de profil situate pe raza teritoriala a sectorului 2, care au nevoie de ingrijire si tratamente, precum si familiile acestora care au nevoie de sprijin moral si material.

5. NUMĂR PARTICIPANȚI;_______________________

VIZAT

Spre neschimbate, secretar.

Estimativ, peste 400 de persoane.

6. INVITAȚI:

Reprezentanți ai Administrației publice locale a sectorului 2;

Reprezentând ai administrației centrale, membrii ai corpului diplomatic; Personalități ale vieții culturale;

Reprezentând ai persoanelor juridice;

7. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Ideea ajutorării semenilor afiați în dificultate este o condiție esențială a unei societăți moderne. Pentru a putea concretiza această idee, Administrația Locală a Sectorului 2 poate veni în întâmpinarea multor probleme existente în societatea actuală în ceea ce privește accesul la tratamente și intervenții medicale moderne prin mijlocirea unor întâlniri, a aducerii laolaltă a celor care au nevoie de ajutor și a celor care îl pot oferi.

Proiectul își propune desfasurarea unui eveniment prin care se realizează intalnirea reprezentanților administrației publice locale sector 2 cu reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic și ai mediului artistic, în scopul promovării spiritului civic, de întrajutorare a semenilor, prin organizarea unui bal de caritate.

Balul de caritate se va derula într-un spațiu din Sectorul 2, Centrul Cultural Mihai Eminescu ocupându-se de organizarea evenimentului și asigurarea serviciilor necesare: selecția și alegerea pardcipanților care ar putea asigura strângerea de fonduri pentru sprijinul unor cazuri medicale deosebite, asigurarea unui program artistic, servicii tehnice de sunet și lumini, asigurarea locației de derulare a evenimentului, asigurarea dineului, promovarea și asigurarea altor servicii conexe necesare.

Fondurile strânse în urma acestui eveniment si licitarea unor obiecte de artă sau obiecte personale ale unor vedete ale artei și sportului, vor fi preluate și gestionate de către Asociația P.A. V.E.L., cu care va fi încheiat un parteneriat cu drepturi și obligații precise.

Prezentare Asociația P.A. V.E.L.: Fondată de părinți ai căror copii au trecut prin astfel de boli, asociația mobilizează coeziunea socială și instituțională pentru


VIZAT

Spre neschimbat.


apărarea drepturilor pacienților bolnavi de cancer și este promotor pentru acțiuni de responsabilizare și empatie socială, comunitară, individuală sau instituțională.

Obiectivele Asociației P.A. V.E.L. sunt:

 • -  Informarea opiniei publice cu privire la prevenirea, tratamentul și la serviciile disponibile în domeniu pentru copiii bolnavi de cancer.

 • -  Sprijinirea familiilor copiilor bolnavi de cancer pentru înțelegerea problemelor create de această boală și facilitarea comunicării cu aceștia.

 • -  Creșterea accesului copiilor bolnavi de cancer la tratament adecvat și în conformitate cu cele mai noi tratamente disponibile pe plan mondial

 • -  Diagnosticarea precoce a cancerului la copii și scăderea numărului de cazuri diagnosticate în stadii avansate ale bolii.

Asociația P.A. V.E.L. a fost înființată la 10 mai 1996 și este membră a mai multor federații, coaliții și alianțe naționale și internaționale. Iși desfășoară activitatea în incinta Institutului Oncologic “Profi Dr. Alexandru Trestioreanu ” și în cadrul Spitalului Clinic Fundeni, Clinica de Pediatrie, din Sectorul 2.

Asociația P.A. V.E.L. există pentru că ajutorul umanitar, speranța, compasiunea sunt întotdeauna condiții ale supraviețuirii în situații dramatice de confruntare cu bolile cronice.

 • 8. DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI

20:00 Primirea invitărilor

20:30 Discursuri oficialități

20:45 Prezentarea Asociației P.A. V.E.L.

21:00 Licitație

22:00 Program artistic si dineu

9. RESPONSABILUL PROIECTULUI:

Centrul Cultural Mihai Eminescu

VIZAT

Spre neschimbare,

SECRETAR,

10. PARTENERI:

Primăria Sectorului 2

Asociația P.A. V.E.L. (Primind Ajutor, Viata Este Luminoasa)

11. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

Sursa: buget local

Total estimativ: 200.000 lei

12. REZUL TA TELE AȘTEPTA TE:

Implicarea unor categorii profesionale cat mai diverse in campanii de întrajutorare a semenilor si creșterea nivelului spiritului civic al membrilor comunității.
VIZAT Spre neschimbare, SECRETAR,

4