Hotărârea nr. 348/2018

Hotărâre 348 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14 /2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din RomâniaROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMANIA


191B 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14 /2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.10.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14 /2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România;

Analizând:

  • - Adresa nr. 92144/24.08.2018 transmisă de Asociația Municipiilor din România;

  • - Raportul de specialitate nr. 114620/17.10.2018 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 117149/24.10.2018 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 14/19.03.2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România;

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România nr. 219/0.11.2017 privind aprobarea majorării cuantumului cotizației;

^J^fr ^țatutul Asociației Municipiilor din România, republicat.

art' 4$ a^n'           coro^orat cu art- 81 al™- (2) Ut- d) Și adn. (4) din

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 2 alineatul (2) din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 14/2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România, se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

2 (2) Cuantumul cotizației este de 0,50 RON/locuitor/an x numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația.”

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14/2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al MunicipiuluiHotărârea nr. 348

București, 26.10.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința ordinară din data de 26.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.