Hotărârea nr. 36/2018

Hotararea nr. 36 - privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spaţiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafaţă de 69,03 mp. către Clubul Şcolar Sportiv „Dinamo”ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilornr. 11-13, Tei: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafață de 69,03 mp. către Clubul Școlar Sportiv „ Dinamo ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018.

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafață de 69,03 mp. către Clubul Școlar Sportiv ,, Dinamo”'.

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 19663/21.03.2018 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.25468/07.03.2018 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr.23620/02.03.2018 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Nota de fundamentare nr. 1062/19.12.2017 prezentată de Clubul Sportiv Școlar Dinamo, înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr.l 19942/19.12.2017 și la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 223/15.01.2018;

. n .^.dresa nr.40/19.01.2018 prezentată de către Școala Gimnazială nr. 25 și înregistrată la Smerală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu nr. 572/19.01.2018; vizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații

Direetîăc - ~ V?

Comisiei


Internaționale., precum și avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 507/09.03.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Art. 136 alin.(4) din Constituția României, republicată;

-    Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Ordinul M.E.C.T.S.nr.5570/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționarea a unităților de invatamant cu program sportiv suplimentar;

-    Decizia Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr.4037/31.08.2017 privind funcționarea în anul școlar 2017-2018 a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j). și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


1 (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a 'spațiului situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 25, din Str. Silvia nr. 54, Sector 2, corp C4, etaj 2, sălile nr. 5 și nr. 12, în suprafață de 69,03 mp., către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo”, unitate de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar, pentru desfășurarea de activități administrative.

(2)    Spațiului menționat la art.l, alin (1) se identifică conform anexelor nr lși 2 care conțin 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Schimbarea destinației spațiului transmis in folosință gratuită pe termen de l(un) an, fără acordul Consiliului Local Sector 2, atrage, de drept, revocarea prezentei hotărâri.

Art. 2 Se deleagă Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să întreprindă toate demersurile necesare pentru predarea, respectiv primirea spațiului prevăzut la art.l alin (1).

Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Directorul unitatii de invatamant preuniversitar de stat, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


f)r\ /

/q tf'&L. S<c.clbrZ WT'/?&,&$, 2e>/^


RELEVEU CONSTRUCȚIE C4 ETAJ 2 Scara 1:200Adresa imobilului

str. Silvia nr. 54 (Școala nr. 25)

UAT

București, sector 2

Suprafața terenului (mp)

Număr cadastral

229 SJsf

Cartea Funciara nr.


Nr.

Destinație

încăpere

Suprafața utila (mp)

01

Clasa

52.58

02

Clasa

50.30

03

Clasa

50.30

04

Clasa

50.30

05

Clasa

52.85

06

Grup sanitar

20.48

07

Clasa

50.45

08

Clasa

47.88

09

Clasa

47.88

10

Clasa

52.66

11

Grup sanitar    -—

19.07

12

Sindicat —

16.18

13

Anexa

15.36

14

Cabinet medical

17.54

15

Anexa

15.75

16

Clasa

68J29

17

Anexa

18.34

18

Camara

14.11

19

Vestiar

8.63

20

Hol

26.70

21

Hol

184.87

Suprafața totala

880.52

22

Casa scării

30.89

23

Casa scării

1729

Suprafața totala

928.70
Anexa nr.2

la H.C.L. Sector 2 nr. 36 / 20.03.2018

DA TE DE IDENTIFICARE privind spațiul în suprafață de 69,03 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.25 din str. Silvia nr.54, Sector 2,

Persoana juridică de la care se

transmite

Persoana juridică la care se transmite

Adresa

amplasamentului

transmis

Suprafață

Scopul transmiterii spațiului

Consiliul Local Sector 2, prin Direcția pentru Administrarea Patrimoniului

Imobiliar Sector

2

Clubul Școlar Sportiv,, Dinamo”-unitate de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar,

Str. Silvia nr.54, Sector2, București (în incinta Școlii Gimnaziale nr.25, corp C4, etaj 2, sălile nr.5 și nr.12)

Suprafața totală de 69,03 mp compusă din:

- Sala nr.5 = 52,85 mp

- Sala nr.12 = 16,18 mp

Atribuire în folosință gratuită pe termen de 1( un)an către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo” pentru desfășurarea de activități administrative

'    '    r~TÎ ■ i ai-*'    ~

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,