Hotărârea nr. 37/2018

Hotararea nr. 37 - privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioareROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 28357/14.03.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul formulat în cadrul ședinței Consiliului Local Sector 2, din data de 20.03.2018, de dl consilier local Adrian Alexandru, astfel cum este consemnat în procesul verbal al ședinței;

-    Dispoziția nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri


In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei ce conține un număr de 18 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Riic.nrestiPrezenta Hotărâre conține un număr de 20 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliii/Pocălfil Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ LA HCL SECTOR 2 NR. ...5

72018


REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA ȘI

FUNCȚIONAREA

COMISIILOR DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE

PROIECTE ȘI A

COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

CONSTITUITE ÎN BAZA LEGII 350/2005,

CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,


CUPRINS

PARTEA I: COMISIILE DE EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE DEPUSE CONFORM LEGII NR. 350/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

CAPITOLUL 1 - ORGANIZAREA COMISIILOR DE EVALUARE......................pag. 3

CAPITOLUL 2 - FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE EVALUARE

2.1    Funcționarea comisiilor de evaluare.................................................pag. 3

2.2    Atribuțiile comisiilor de evaluare.....................................................pag. 4

CAPITOLUL 3 - RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR COMISIILOR DE

EVALUARE ȘI ALE SECRETARILOR ACESTOR COMISII

3.1.    Responsabilitățile membrilor comisiilor de evaluare............................pag. 5

3.2.    Responsabilitățile secretarilor comisiilor de evaluare............................pag. 7

CAPITOLUL 4 - REVOCAREA MEMBRILOR COMISIILOR DE EVALUARE.....pag. 8

CAPITOLUL 5 - ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII COMISIILOR DE EVALUARE......pag. 9

CAPITOLUL 6 - DISPOZIȚII FINALE..........................................................pag. 9

PARTEA A II - A: COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

CAPITOLUL 1    - ORGANIZAREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A

CONTESTAȚIILOR...................................................................................pag. 9

CAPITOLUL 2 - FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

2.1    Funcționarea comisiei de soluționare a contestațiilor..........................pag. 10

2.2    Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor..............................pag. 11

CAPITOLUL 3    - RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR COMISIEI DE

SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ȘI ALE SECRETARULUI ACESTEI COMISII

3.1.    Responsabilitățile membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor.......pag. 11

3.2.    Responsabilitățile secretarului comisiei de evaluare a contestațiilor.......pag. 13

CAPITOLUL 4 - REVOCAREA MEMBRILOR COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR................................................................................pag.    13

CAPITOLUL 5 - ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR................................................................................pag.    14

PARTEA I.

COMISIILE DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE DEPUSE CONFORM LEGII NR. 350/2005, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA COMISIILOR DE EVALUARE

Art. 1.

înainte de expirarea termenului pentru depunerea propunerilor de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea finanțatoare are obligația de a desemna persoanele responsabile pentru evaluarea propunerilor de proiecte, care se constituie în comisii de evaluare pentru fiecare dintre domeniile aprobate prin Programul anual.

Art. 2.

(1)    Comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:

•    câte 2 reprezentanți din partea Consiliului Local Sector 2, desemnați prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București',

•    câte 3 reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București:

o un reprezentant al direcției sau instituției de specialitate conform domeniului pentru care se face atribuirea;

o un reprezentant al Direcției Achiziții și Contracte Publice, cu experiență în domeniul achizițiilor publice;

o un reprezentant al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, jurist;

o câte un secretar din cadrul Direcției Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă care nu are calitatea de membru în comisie și nu are drept de vot.

(2)    Excepție de la prevederile alin. (1) face comisia de evaluare pentru domeniul ”Educație”, caz în care celor 5 membri li se vor alătura 2 reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 2.

(3)    Constituirea Comisiilor de evaluare se face prin Dispoziție de Primar, ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sector 2 în comisiile de evaluare.

CAPITOLUL 2. FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIILOR DE EVALUARE

2.1 Funcționarea comisiilor de evaluare

Art. 3.

Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere prevederile prezentului Regulament, ale Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 (denumit în continuare Regulamentul cadru), cu modificările și completările ulterioare și respectarea calendarului de aplicare a procedurii.

Art. 4.

(1)    Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza și evalua, individual și/sau în ședințe comune, propunerile de proiecte depuse, însă orice decizie a comisiei de evaluare se ia cu votul majorității absolute (jumătate plus unu din numărul total) a membrilor comisiei;

(2)    Fiecare membru al comisiei de evaluare acordă un punctaj pentru fiecare propunere de proiect evaluată. Punctajul acordat pentru fiecare criteriu și subcriteriu se argumentează individual, în scris, în Grila Individuală de Evaluare (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament), aceasta fiind parte integrantă din procesul-verbal și raportul procedurii de atribuire;

(3)    Punctajul final al propunerii de proiect se stabilește ca fiind media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare și se consemnează prin completarea și semnarea de către toți membrii comisiei de evaluare a Anexei nr. 3 la Regulamentul cadru, anexa fiind parte integrantă din procesul-verbal și raportul procedurii de atribuire;

(4)    în cazul în care se ajunge în situația ca prevederile alin. (1) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergențe de opinii între membrii comisiei de evaluare, președintele acesteia, sau după caz, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, va solicita reanalizarea punctelor de divergență, în scopul finalizării în timp util a evaluării propunerilor de proiecte și a stabilirii proiectelor declarate câștigătoare / admise pentru finanțare;

(5)    Membrii comisiei care nu sunt de acord cu orice decizie adoptată (cu opinii contrare) își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând și redactând personal în acest sens o notă individuală care devine anexă la procesul-verbal și la raportul procedurii de atribuire.

Art. 5.

Comisia de evaluare este legal întrunită în prezența majorității simple (jumătate plus unu din totalul membrilor - 3 membri, respectiv 4 membri pentru comisia de educație).

Art. 6.

(1)    Activitatea comisiei de evaluare este coordonată de președinte sau de înlocuitorul de drept al acestuia;

(2)    Președintele comisiei este desemnat prin vot din rândul consilierilor locali;

(3)    în cazul absenței acestuia, ședințele sunt conduse de către celălalt consilier local;

(4)    Dacă ambii consilieri locali lipsesc, ședințele sunt conduse de către reprezentantul direcției sau instituției de specialitate, conform domeniului pentru care se face atribuirea;

(5)    Președintele comisiei poate convoca prin secretarul acesteia ședințele de lucru, stabilind ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării acestora.

Art. 7.

(1)    Comisia de evaluare are obligația să întocmească documente prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare;

(2)    Documentele emise de comisiile de evaluare pe parcursul perioadei de funcționare se înregistrează, după caz, în Registrul de corespondenfă/evidență al comisiilor de evaluare/contestații constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(3)    Registrul prevăzut la alin. anterior se păstrează la Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București,.

2.2 Atribuțiile comisiilor de evaluare

Art. 8.

Atribuțiile comisiilor de evaluare sunt:

1) deschiderea propunerilor de proiecte conform prevederilor art. 49 și 50 din Regulamentul cadru;

4

spre neschimbare, SECRETAR,

2)    realizarea selecției propunerilor de proiecte, dacă este cazul:

•    verificarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare solicitate de Sectorul 2 al Municipiului București, inclusiv a documentelor prezentate de solicitanți pentru îndeplinirea acestora (verificarea conformității administrative și a eligibilității solicitantului și a propunerii de proiect);

•    stabilirea propunerilor de proiecte eligibile și neeligibile și a motivelor care stau la baza încadrării în aceste categorii;

3)    evaluarea propunerilor tehnice și financiare prezentate de solicitanți;

4)    stabilirea propunerilor de proiecte admisibile (peste 65 de puncte) și a celor neadmisibile (sub 65 de puncte);

5)    aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în Regulamentul cadru și stabilirea propunerilor de proiecte câștigătoare / declarate admise spre finanțare, respectiv respinse;

6)    elaborarea raportului procedurii de atribuire;

7)    elaborarea unei propuneri de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate.

CAPITOLUL 3. RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR COMISIILOR DE EVALUARE ȘI ALE SECRETARILOR ACESTOR COMISII

3.1. Responsabilitățile membrilor comisiilor de evaluare

Art. 9.

în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 9, membrii comisiilor de evaluare au următoarele responsabilități-.

a)    In perioada de la desemnarea ca membru în comisia de evaluare până la deschiderea propunerilor de proiecte:

-    însușirea prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentul cadru și ale prezentului Regulament;

-    semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate (Formularul nr. 1 din Regulamentul cadru) -,

-    desemnarea prin vot a președintelui comisiei;

-    stabilirea modului de lucru al comisiei conform art. 4.

b)    In cadrul ședinței de deschidere a propunerilor de proiecte:

-    deschiderea propunerilor de proiecte;

-    constatarea aspectelor formale ale propunerilor de proiecte (respectarea datei limită de depunere precum și a condițiilor de marcare, sigilare și prezentare a propunerilor de proiecte);

-    completarea listei documentelor depuse de fiecare solicitant pentru fiecare propunere de proiect (inventarierea documentelor depuse);

-    declararea ca respinse a propunerilor de proiect aflate în situația celor prevăzute la art. 35 din Regulamentul cadru-,

-    elaborarea și semnarea comunicărilor pentru retumarea cu prioritate a propunerilor de proiecte aflate în situația celor prevăzute la art. 35 din Regulamentul cadru-,

-    elaborarea propunerii de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate.

c)    In perioada de selecție a propunerilor de proiecte (de verificare a eligibilității și a conformității administrative):

-    stabilirea modului de analizare și evaluare (individual și/sau în ședințe comune) a

propunerilor de proiecte depuse de solicitanți;    __

5    VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

-    verificarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare solicitate de Sectorul 2 al

Municipiului București și anume:

o verificarea conformității administrative a propunerilor de proiecte; o verificarea eligibilității solicitanților și a propunerilor de proiecte.

-    stabilirea și elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare pentru evaluarea fiecărei propuneri de proiect, precum și stabilirea perioadei de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor;

-    stabilirea și elaborarea solicitărilor privind corectarea erorilor aritmetice/viciilor de formă, precum și stabilirea perioadei de timp acordată pentru transmiterea acceptului corecțiilor respective, dacă este cazul;

-    analizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum și la solicitările de corectare a erorilor, dacă este cazul;

-    stabilirea propunerilor de proiecte eligibile și neeligibile și a motivelor care au stat la baza încadrării în aceste categorii;

-    comunicarea în scris a rezultatelor selecției către: o solicitanți;

o Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea publicării pe site-ul instituției;

-    refacerea listei propunerilor de proiecte eligibile în baza raportului primit de la comisia de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;

-    comunicarea în scris a rezultatelor finale ale acestei etape (lista definitivă a propunerilor de proiecte eligibile) către Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București,în vederea publicării pe site;

-    elaborarea propunerii de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate.

d) In perioada de evaluare a propunerilor tehnice și financiare:

-    evaluarea propunerilor de proiecte pe baza criteriilor de evaluare și a punctajului prevăzute în Anexa nr. 3 la Regulamentul cadru: relevanța proiectului, buget și raport cost-eficiență, metodologie, capacitate tehnică și profesională, durabilitate și impact;

-    stabilirea și elaborarea solicitărilor de clarificări și/sau completări necesare pentru evaluarea fiecărei propuneri de proiect, precum și stabilirea perioadei de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor;

-    stabilirea și elaborarea de solicitări privind corectarea erorilor aritmetice/viciilor de formă, precum și stabilirea perioadei de timp acordată pentru transmiterea acceptului corecțiilor respective, dacă este cazul;

-    analizarea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum și la solicitările de corectare a erorilor, dacă este cazul;

-    stabilirea propunerilor de proiecte admisibile (peste 65 de puncte) și a celor neadmisibile (sub 65 de puncte);

-    aplicarea criteriului de atribuire prevăzut în Regulamentul cadru (art. 48.) și stabilirea propunerilor de proiecte câștigătoare / declarate admise spre finanțare (ierarhia propunerilor de proiecte în ordine descrescătoare, în baza mediei aritmetice a punctajelor individuale, acordate în mod justificat, de către fiecare membru în parte) și respectiv respinse;

-    comunicarea în scris a rezultatelor selecției către: o solicitanți;

o Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București,în vederea publicării pe site-ul instituției;

-    refacerea ierarhiei propunerilor de proiecte în baza raportului primit de la comisia de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;

-    comunicarea în scris a rezultatelor finale către:

o toți solicitanții, cu mențiunea că solicitanților ale căror propuneri de proiecte au fost declarate câștigătoare / admise spre finanțare, le va fi comunicat în plus acordul Autorității finanțatoare de a încheia contractul de finanțare nerambursabilă după aprobarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local;

o Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea publicării pe site;

- elaborarea propunerii de anulare a aplicării procedurii de atribuire, în cazuri justificate.

e)    In perioada cuprinsă între declararea propunerilor de proiecte ca fiind câștigătoare / admise spre finanțare și semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă:

-    elaborarea unei adrese de înaintare către Direcția Administrație Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, a procesului-verbal de stabilire a propunerilor de proiecte câștigătoare ale procedurii de selecție publică, pentru întocmirea proiectului de hotărâre al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local;

-    acordarea, după caz, la solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, a informațiilor referitoare la specificul propunerilor de proiecte declarate câștigătoare / admise spre finanțare până la data aprobării proiectului de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, conform art. 83 din Regulamentul cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    elaborarea raportului procedurii de atribuire, care se semnează de toți membrii comisiei de evaluare și care se înaintează conducătorului Autorității finanțatoare spre aprobare.

f)    Pe toată perioada funcționării:

-    participarea la întregul proces de evaluare;

-    respectarea termenelor stabilite pentru derularea procedurii;

-    elaborarea și semnarea tuturor documentelor emise în cadrul procedurii de evaluare (procesele-verbale ale ședințelor, solicitările de clarificări, rapoartele intermediare, acolo unde este cazul, comunicările și raportul procedurii de atribuire, precum și alte documente emise în perioada de funcționare).

3.2. Responsabilitățile secretarilor comisiilor de evaluare

Art. 10.

Responsabilitățile secretarilor comisiilor de evaluare sunt:

-    primirea de la Registratura instituției a propunerilor de proiecte și păstrarea acestora sigilate până la data ședinței de deschidere;

-    convocarea ședințelor de lucru ale comisiilor de evaluare la solicitarea președintelui, a înlocuitorului acestuia sau a oricărui alt membru al comisiei atunci când este cazul;

-    consemnarea, în procesele-verbale ale ședințelor, a deciziilor membrilor comisiilor de evaluare precum și a aspectelor solicitate/semnalate de aceștia și transmiterea proceselor verbale către toți membrii pentru validare și semnare;

-    transmiterea către aplicanți a solicitărilor de clarificări și/sau completări elaborate de către membrii comisiei de evaluare precum și a solicitărilor privind corectarea erorilor aritmetice/viciilor de formă, dacă este cazul;

-    primirea de la Registratura instituției a răspunsurilor la solicitările de clarificări și la cele privind corectarea erorilor materiale / viciilor de formă și înaintarea acestora comisiei de evaluare;

-    transmiterea către solicitanți a comunicărilor privind rezultatele intermediare și finale;

-    transmiterea către Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, a comunicării comisiei privind rezultatele intermediare și finale;

-    transmiterea către Direcția Administrație Publică Locală a adresei de înaintare a procesului-verbal de stabilire a propunerilor de proiecte câștigătoare ale procedurii de selecție publică, pentru întocmirea proiectului de hotărâre al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București privind acordarea finanțărilor nerambursabile de Ia bugetul local;

-    redactarea și transmiterea oricărei comunicări elaborate de către Comisie pentru solicitanți și alte compartimente / instituții ale Sectorului 2 al Municipiului București;

-    înregistrarea, după caz, a documentelor emise de comisiile de evaluare pe parcursul perioadei de funcționare, în Registrul de corespondență/evidență al comisiilor de evaluare/contestații constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    arhivarea documentelor aferente procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă;

-    păstrarea confidențialității informațiilor obținute în cadrul sesiunii de finanțare nerambursabilă;

-    redactarea tuturor documentelor elaborate de comisie în cadrul procedurii de evaluare (procesele-verbale ale ședințelor, solicitările de clarificări, rapoartele intermediare, acolo unde este cazul, comunicările și raportul procedurii de atribuire, precum și alte documente emise în perioada de funcționare), cu excepția:

o notelor individuale prin care membrii comisiei care nu sunt de acord cu orice decizie adoptată își prezintă punctul de vedere;

o argumentărilor individuale ale membrilor comisiei referitoare la punctajele acordate în procesul de evaluare.

CAPITOLUL 4. REVOCAREA MEMBRILOR COMISIILOR DE EVALUARE Art. 11.

(1)    Revocarea membrilor Comisiei de evaluare se face prin dispoziție de Primar/respectiv Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în următoarele situații:

1.    neimplicare repetată sau nemotivată în procesul de evaluare a propunerilor de proiecte / lipsă de activitate care afectează respectarea termenelor stabilite;

2.    nerespectarea principiilor de imparțialitate, confidențialitate

3.    nerespectarea prevederilor legale;

4.    în caz de conflict de interese;

5.    la cerere.

(2)    Propunerea privind revocarea membrilor comisiei de evaluare se adresează în scris conducătorului autorității finanțatoare, care va iniția procedurile legale.

s    VIZAT"

spre neschimbare,

SECRETAR,

CAPITOLUL 5. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII COMISIILOR DE EVALUARE

Art. 12.

Comisia de evaluare își încetează activitatea odată cu semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

CAPITOLUL 6. DISPOZIȚII FINALE

Art. 13.

Admiterea spre finanțare a propunerilor de proiecte de către comisia de evaluare obligă Autoritatea finanțatoare să încheie contracte de finanțare nerambursabilă cu solicitanții ale căror propuneri de proiecte au fost declarate câștigătoare / admise spre finanțare, după aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București a acordării finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele declarate admise.

PARTEA A II-A

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Art. 1.

în vederea soluționării contestațiilor privind rezultatele selecției și ale evaluării propunerilor de proiecte, autoritatea finanțatoare are obligația de a desemna persoanele responsabile pentru soluționarea acestora, care se constituie în Comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 2.

(1) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:

•    3 reprezentanți din partea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București, desemnați prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București',

•    2 reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București:

o un reprezentant al Direcției Achiziții și Contracte Publice, cu experiență în domeniul achizițiilor publice;

o un reprezentant al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, jurist;

o un secretar din cadrul Direcției Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă care nu are calitatea de membru în comisie și nu are drept de vot.

(2) Constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor se face prin Dispoziție de Primar, ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sector 2 în comisia de soluționare a contestațiilor.

Art. 3.

în componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care fac parte din comisiile de evaluare.

CAPITOLUL 2. FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

2.1 Funcționarea comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 4.

Modul de lucru al comisiei de soluționare a contestațiilor este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare și respectarea calendarului de aplicare a procedurii.

Art. 5.

(1)    Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor au dreptul de a analiza și evalua, individual și/sau în ședințe comune, contestațiile depuse, însă orice decizie a comisiei se ia cu votul majorității absolute (jumătate plus unu din numărul total) a membrilor comisiei;

(2)    Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă cu privire la obiectul contestației;

(3)    în cazul contestațiilor referitoare la punctajul acordat de către comisia de evaluare, comisia de soluționare a contestațiilor analizează propunerea de proiect. Fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor acordă un punctaj pentru fiecare criteriu și subcriteriu, care se argumentează individual, în scris, în Grila Individuală de Evaluare (Anexa nr. 1 la prezentul Regulament), aceasta fiind parte integrantă din procesul-verbal și raportul comisiei de soluționare a contestațiilor.

(4)    Punctajul final se stabilește ca fiind media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de soluționare a contestațiilor și se consemnează prin completarea și semnarea de către toți membrii comisiei a Anexei nr. 3 la Regulamentul cadru, anexa fiind parte integrantă din procesul-verbal și raportul comisiei de soluționare a contestațiilor.

(5)    în cazul în care se ajunge în situația ca prevederile alin. (1) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergențe de opinii între membrii comisiei, președintele acesteia, sau după caz, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, va solicita reanalizarea punctelor de divergență, în scopul finalizării în timp util a soluționării contestațiilor;

(6)    Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată (cu opinii contrare) își prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care devine anexă la procesul-verbal și la raportul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Art 6.

Comisia de soluționare a contestațiilor este legal întrunită în prezența majorității simple (jumătate plus unu din totalul membrilor, adică 3 membri).

Art. 7.

(1)    Activitatea comisiei este coordonată de președintele acesteia sau de înlocuitorul de drept al acestuia;

(2)    Președintele comisiei precum și înlocuitorul acestuia sunt desemnați prin vot din rândul consilierilor locali;

(3)    în situația absenței președintelui și a înlocuitorului de drept, ședințele sunt coordonate de către cel de-al treilea consilier local;

(4) Președintele comisiei convoacă prin secretarul acesteia ședințele de lucru stabilind ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării acestora.

Art. 8.

(1)    Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația să întocmească documente prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de soluționare a contestațiilor;

(2)    Documentele emise de comisie pe parcursul perioadei de funcționare se înregistrează, după caz, în Registru! de corespondență /evidență al comisiilor de evaluare/contestații constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

(3)    Registrul prevăzut la alin. anterior se păstrează la Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București.

2.2 Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor

Art 9.

Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:

1)    verificarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o contestație (să fie depusă în termenul legal, să conțină obligatoriu elementele prevăzute în Regulamentul cadru și obiectul acesteia să aibă legătură cu rezultatul procedurii de selecție publică de proiecte);

2)    în funcție de natura contestațiilor procedează la:

-    stabilirea eligibilității / neeligibilității propunerilor de proiecte pentru care au fost depuse contestații, precum și a motivelor care stau la baza încadrării în aceste categorii;

-    reevaluarea propunerilor tehnice și financiare prezentate de solicitanții care au depus contestații (analizează propunerile de proiect acordând punctajul final, care poate fi mai mic/același/mai mare decât cel acordat de către comisia de evaluare);

3)    elaborarea raportului comisiei de soluționare a contestațiilor.

CAPITOLUL 3. RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR ȘI ALE SECRETARULUI ACESTEI COMISII

3.1. Responsabilitățile membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 10.

în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 10, membrii comisiei de soluționare a contestațiilor au următoarele responsabilități'.

a)    In perioada de la desemnarea ca membru până la prima ședință a comisiei:

-    însușirea prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului cadru și ale prezentului regulament;

semnarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate (Formularul nr. 1 din Regulamentul cadru)

-    desemnarea prin vot a președintelui comisiei și a înlocuitorului acestuia; stabilirea modului de lucru al comisiei conform art. 6.

b)    In perioada de soluționare a contestațiilor depuse după perioada de selecție (de verificare a eligibilității și a conformității administrative):

-    verificarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o contestație:

> să fie depusă în termenul legal;

>    să conțină obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale contestatarului, denumirea proiectului propus și numărul de înregistrare al acestuia, obiectul contestației, mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului;

>    obiectul acesteia să aibă legătură cu rezultatul procedurii de selecție publică de proiecte);

verificarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare solicitate de Sectorul 2 al Municipiului București, pentru propunerile de proiecte care fac obiectul contestațiilor, și anume:

o verificarea conformității administrative a propunerilor de proiecte; o verificarea eligibilității solicitanților și a propunerilor de proiecte.

stabilirea eligibilității / neeligibilității propunerilor de proiecte pentru care au fost depuse contestații, precum și a motivelor care stau la baza încadrării în aceste categorii; comunicarea în scris a rezultatelor acestei etape către:

•    solicitanți;

•    comisiile de evaluare;

•    Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea publicării pe site-ul instituției

-    elaborarea raportului comisiei de soluționare a contestațiilor pentru această etapă, care se semnează de toți membrii comisiei.

c)    In perioada de soluționare a contestațiilor depuse după perioada de evaluare:

verificarea condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o contestație:

>    să fie depusă în termenul legal;

>    să conțină obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale contestatarului, denumirea proiectului propus și numărul de înregistrare al acestuia, obiectul contestației, mijloacele de probă pe care se sprijină contestația, în măsura în care este posibil, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului;

>    obiectul acesteia să aibă legătură cu rezultatul procedurii de selecție publică de proiecte);

evaluarea propunerilor de proiecte pentru care au fost depuse contestații în conformitate cu criteriile de evaluare și punctajul prevăzut la Anexa nr. 3 a Regulamentului cadru'. relevanța proiectului, buget și raport cost-eficiență, metodologie, capacitate tehnică și profesională, durabilitate și impact. Punctajul final, care poate fi mai mic/același/mai mare decât cel acordat de către comisia de evaluare, se stabilește în baza mediei aritmetice a punctajelor individuale, acordate în mod justificat, de către fiecare membru în parte.

comunicarea în scris a rezultatelor acestei etape către:

•    solicitanți;

•    comisiile de evaluare

•    Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea publicării pe site-ul instituției;

-    elaborarea raportului comisiei de soluționare a contestațiilor pentru această etapă, care se semnează de toți membrii comisiei.

d)    pe toată perioada funcționării:

-    participarea la întregul proces de soluționare a contestațiilor;

-    respectarea termenelor stabilite pentru derularea procedurii de soluționare a contestațiilor;

-    elaborarea și semnarea tuturor documentelor emise în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor (procesele-verbale ale ședințelor, rapoartele intermediare, acolo unde este

vsîat '

spre neschimbare, SECRETAR,

cazul, comunicările și raportul procedurii de soluționare a contestațiilor, precum și alte documente emise în perioada de funcționare).

3.2. Responsabilitățile secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 11.

Responsabilitățile secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:

primirea de la Registratura instituției a contestațiilor și păstrarea acestora până la ședința comisiei;

-    convocarea ședințelor de lucru ale comisiei de soluționare a contestațiilor la solicitarea președintelui, a înlocuitorului acestuia sau a oricărui alt membru al comisiei atunci când este cazul;

-    consemnarea, în procesele-verbale ale ședințelor, a deciziilor membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor precum și a aspectelor solicitate/semnalate de aceștia și transmiterea proceselor verbale către toți membrii pentru validare și semnare;

-    transmiterea către contestatari a comunicărilor privind rezultatele celor două etape de contestații;

-    transmiterea către comisiile de evaluare a rezultatelor celor două etape de contestații;

-    transmiterea către Direcția Relații Comunitare, Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, a rezultatelor celor două etape de contestații;

-    redactarea și transmiterea oricărei comunicări elaborate de către Comisie pentru solicitanți și alte compartimente / instituții ale Sectorului 2 al Municipiului București;

-    înregistrarea, după caz, a documentelor emise de Comisie pe parcursul perioadei de funcționare, în Registrul de corespondență/evidență al comisiilor de evaluare/contestații constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    arhivarea documentelor aferente procedurii de soluționare a contestațiilor;

-    păstrarea confidențialității informațiilor obținute în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor;

-    redactarea tuturor documentelor elaborate de Comisie în cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor (procesele-verbale ale ședințelor, rapoartele intermediare, acolo unde este cazul, comunicările și raportul procedurii de soluționare a contestațiilor, precum și alte documente emise în perioada de funcționare), cu excepția:

o notelor individuale prin care membrii comisiei care nu sunt de acord cu orice decizie adoptată își prezintă punctul de vedere;

o argumentărilor individuale ale membrilor comisiei referitoare la punctajele acordate în procesul de soluționare a contestațiilor.

CAPITOLUL 4. REVOCAREA MEMBRILOR COMISIEI DE SOLUȚIONARE A

CONTESTAȚIILOR

Art 12.

(1) Revocarea membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor se face prin dispoziție de Primar/respectiv Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în următoarele situații:

1.    neimplicare repetată sau nemotivată în procesul de soluționare a contestațiilor / lipsa de activitate care afectează respectarea termenelor stabilite;

2.    nerespectarea principiilor de imparțialitate, confidențialitate;

3.    nerespectarea prevederilor legale;

4.    în caz de conflict de interese;

5.    la cerere.

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

(2) Propunerea privind revocarea membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor se adresează în scris conducătorului autorității finanțatoare, care va iniția procedurile legale.

CAPITOLUL 5. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI DE SOLUȚIONARE A

CONTESTAȚIILOR

Art. 13.

Comisia de soluționare a contestațiilor își încetează activitatea după publicarea rezultatelor finale ale sesiunii de finanțare.

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

Domeniul.......................

GRILĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE

Denumirea solicitantului: ....................................................................

Denumirea proiectului: .......................................................................

Criterii de evaluare

Punctaj

maxim

Argumentare punctaj acordat

1. Relevanta proiectului:

Proiectul se încadrează în obiectivele și activitățile programului de finanțare, strategia proiectului conduce la realizarea obiectivelor propuse; demonstrarea originalității proiectului; argumentarea locației în care este propusă desfășurarea activităților proiectului; proiectul definește clar grupul/grupurile țintă și are în vedere asigurarea condițiilor care să permită accesul și participarea acestora la activitățile proiectului iar numărul beneficiarilor este relevant în raport cu specificul proiectului.

/30

1.1. Argumentarea propunerii de proiect în raport cu obiectivele și activitățile programului de finanțare;

/5

1.2. Obiectivele proiectului sunt relevante în raport cu situația descrisă de solicitant;

/5

1.3. Proiectul definește și argumentează clar grupul țintă identificat;

/5

1.4. Numărul beneficiarilor este relevant în raport cu specificul proiectului;

/5

VIZAT \

1.5. Proiectul identifică și argumentează locația propusă pentru

desfășurarea proiectului și are în vedere asigurarea condițiilor care să permită accesul și participarea grupului/grupurilor țintă la activități;

/5

1.6. Caracterul original al proiectului.

/5

2. Buget si raport cost - eficientă:

Proiectul prezintă clar rezultatele așteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine estimat, cu respectarea principiilor managementului riguros; estimarea bugetară a proiectului este justificată și permite desfășurarea în bune condiții a activităților propuse în proiect, în vederea obținerii rezultatelor așteptate.

/25

2.1. Cheltuielile sunt corelate cu activitățile prevăzute în proiect și sunt detaliate pe categorii bugetare/de cheltuieli;

/5

2.2. Justificarea cheltuielilor și a bugetului (costuri realiste/corect estimate, suficiente și necesare);

/5

2.3. Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile;

/5

2.4. Corelarea cheltuielilor estimate cu rezultatele așteptate;

/5

2.5. Necesitatea resurselor materiale ce urmează a fi plătite din bugetul proiectului este justificată și contribuie la buna implementare a acestuia.

/5

3. Metodologie:

Proiectul are o structură logică și este prezentat clar și coerent; proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților propuse pentru realizarea obiectivelor; este descris clar modul în care se asigură monitorizarea implementării proiectului; este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect în

/29

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

vederea obținerii rezultatelor asumate; proiectul definește clar modul de coordonare / organizare managerială și financiară; activitățile proiectului sunt descrise clar, detaliat, cronologic și sunt realiste; activitățile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor și la realizarea obiectivelor propuse; claritatea și fezabilitatea planului de acțiune al proiectului; sunt prezentate în mod corespunzător modalități de identificare, măsurare și anticipare a riscurilor, modalități de contracarare a acestora, mijloace de control; vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare.

3.1. Coerența proiectului (corelarea obiectivelor, activităților, rezultatelor și impactului în rândul grupului țintă și al comunității);

/5

3.2. Proiectul propune activitățile în mod coerent, clar, sintetic, cronologic și oportun (succesiunea în timp este logică și realistă; activitățile sunt corelate cu atribuțiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, indicatorii de realizare și țintele stabilite; termenele de realizare propuse țin cont de durata de obținere a rezultatelor și de resursele puse la dispoziție prin proiect; proiectul prezintă clar modul de implementare a activităților);

/5

3.3. Proiectul prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea și organizarea managerială și financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor;

/5

3.4. Măsura în care proiectul prevede măsuri de gestionare a riscurilor interne / externe (identificarea și evaluarea riscurilor interne și externe care pot afecta realizarea proiectului, determinarea mijloacelor de prevenire și / sau diminuare a acestora);

/5

3.5. Rezultatele proiectului sunt cuantificate / măsurabile, corelate cu activitățile și descriu îmbunătățiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului;

/5

3.6. Metodele de promovare și diseminare prezentate în cadrul proiectului sunt coerente/adecvate/practice.

/4

vizat"

spre neschimbare,

SECRETAR,

4. Capacitatea tehnică si profesională:

Resursele umane (numărul membrilor echipei de implementare, experiența profesională a acestora și implicarea lor în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură și dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

/Îl

4.1. Pozițiile membrilor echipei sunt justificate față de activitățile propuse, având atribuții individuale, complementare, care nu se suprapun;

/4

4.2. Pregătirea și experiența profesională a membrilor echipei sunt relevante și suficiente pentru activitățile propuse și rezultatele așteptate;

/4

4.3. Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant sunt relevante și suficiente pentru buna implementare a proiectului.

/3

5. Durabilitate si impact:

Prezentarea clară a efectelor proiectului.

/5

5.1. în ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra

grupului/grupurilor țintă;

/2

5.2. în ce măsură proiectul are potențiale efecte multiplicatoare

(poate deveni model pentru alte proiecte);

/I

5.3. Proiectul promovează un comportament responsabil față de societate și de mediu.

/2

TOTAL:

/100

Notă: Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care nu a întrunit un minim de 65 de puncte.

Nume și prenume membru comisie: _____Sem nătu ra:

VIZAT j spre neschimbare,|

SECRETAR,