Hotărârea nr. 38/2018

Hotararea nr. 38 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare


HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofitpotrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 28359/14.03.2018 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență,

ucereă Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al

^icipiyțui București;

■ S AC. •    • •

\<&


SEj


^^Dispoziția nr. 507/09.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului ui 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 204/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 13/2018.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Pe data prezentei, se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisiile de evaluare, respectiv Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare conform anexei nr. 1 și 2, ce conțin un număr de 2 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții Consiliului Local Sector 2 desemnați în Comisiile de evaluare, respectiv Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform

^ujame^ului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități

7potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările idterioare, vor Pa ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 38 București, 20.03.2018

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexe, ș; a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 38/2018

Reprezentanții Consiliului Local Sector 2

în Comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare


Nr.

crt.

Comisia de evaluare

pentru domeniul

Reprezentanți CLS2 desemnați

1

CULTURĂ ȘI CULTE

1. RIESCH ANTHEIA ALEKSANDRA

2. LĂZĂROIUIOANA GELA

2

SPORT

1. DINU ALEXANDRU

2. CHIRICUȚĂION

3

EDUCAȚIE

1. POPESCU LENUȚA

2. BUGHIUIOLANDA LUMINIȚA

4

MEDIU

1. METEHĂUANDREI GEORGE

2. PUȘCAȘU MARIAN

5

SOCIAL

1. RADU GHEORGHE

2. BUGNER ANTONETA GEORGETA ALEXANDRA

VIZAT ț spre neschimbate,!

SECRETAR

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 38 /2018

Reprezentanții Consiliului Local Sector 2 în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Comisia de soluționare a

contestațiilor

Reprezentanți CLS2 desemnați

1. COSTACHEJEAN

2. FEROIU DUMITRU SILVIU

3. ADRIAN ALEXANDRU

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,