Hotărârea nr. 39/2018

Hotararea nr. 39 - privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundaţia "Freedom House Inc" - Filiala BucureştiROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu

privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundația "Freedom House Inc" - Filiala București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.03.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundația "Freedom House Inc" - Filiala București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 24889/06.03.2018 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020;

-    Ghidul Solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/126/2/2 (CP 1/2017)- Axa prioritară 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2.- Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și

Oțitiițțfi'Or publice, CP 1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției lMtivgiâ'autorităților si instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată;

temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,


HO TÂRĂȘTE


Art.l Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 al Municipiului București cu Fundația "Freedom House Inc" - Filiala București, în scopul realizării în comun a proiectului „Alege libertatea, spune "NU” corupției” - cod SMIS 117676.


Art.2 Primarul Sectorului 2 și Direcția Management Proiecte vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


PREȘE METE ‘


MDREI GEORGE


în i    i -rt**I


Hotărârea nr. 39 București, 20.03.2018Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 20.03.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.